Strana 2. Fa
borile i po gubitcima s obe strane zauzeće vidno
mjesto u istoriji modernih ratova. (Priv. tel.)

Povlačenje Bugara.

BEOGRAD 8. Na čitavom frontu jače je
vladao mir. Nakon šestodnevnih pokušaja da raz-
biju našu bojnu?liniju, Bugari se počinju povla-
čiti i prikupljati. Bugarski gubitci ogromi. U Štipu

hara kolera.
Miroljubivost Srbije.

Vladin organ", Samouprava“ piše. da Srbija
i nakon sadašnjegibratoubilačkog rata zastupa
stanovište da vitalni interesi balkanskih naroda
zahtjevaju uspostavu dobrih i iskrenih odnošaja
među njima. Trebalo bi preko sviju pojava,
koje je izazvala bugarska kratkovidnost, preći da
se time dokaže, kako je opravdana pažnja Evrope
za balkanske narode. Svako nastojanje u tome
smjeru može računati na iskreno susretanje srp-
skog naroda. Tim su zato neosnovanije optužbe
,Tempssa“ proti Srbiji, što list i sam priznaje, da
je Srbija napadnuta. Srpsko pučanstvo je i kod
dolaska bugarskih zarobljenika dokazalo, da se
znade svladati, makar mu je nanešena velika po-
vreda. Daleko od toga da traži propast svog gri
ješnog brata, srpski će ga narod što više od svake
prijeteće pogibelji štititi, samo ako on (t: j. Bu-

) imade toliko snage, da se oslobodi od
svih zabluda i ako se pokaže iskreno spremnim
zajedno sa Srbima braniti balkanske interese.

Direktni sporazum između Srba i Bugara
namiće se sam od sebe kao kombinacija za uspo-
stavu narušenog jedinstva na Balkanu. Pitanje
je samo, je li Bugarska danas sposobna za ostva-
renje ove kombinacije. U teškim časovima, kad
se sa raznih strana prijete velike pogibelji, dosta
je teško sa sigurnim pogledom promatrati doga-
đaje i stvari. Bugarska se danas nalazi u jednom
takvom času. Kad bi u odlukama Bugarske do-
šao do riječi Zdravi Genij bugarskog naroda, tad
bi bila neosnovana svaka briga i bojazan za bu-
dućnost. Na žalost sad se je radi fantazije i me-
galomanskih ideja bugarskih državnika i politi-
čara teško podavati optimizmu.

Na koga pada krivica za ovaj rat?

Dopisnik »Stampe“ iz Skoplja, interwievisao
je zarobljenog bugarskog pukovnika Maneva, koji
je rekao, da su za sadašnje događaje odgovorni
bivši ministar predsjednik Malinov i njegova au-
strofilska politika, te Macedonci, koji su poticali
na rat. Manev drži, da će nakon prvog poraza
buknati u Bugarskoj revolucija. Pravi Bugari ni-
jesu htjeli rata sa Srbijom. Macedonci nijesu po-
poznavali srpsku vojsku, te su je premalo cijenili,
premda je ona bolja nego bugarska vojska.

Grčke pobjede nad Bugarima kod Kitkisa.

Nakon bitke kod Kilkisa, ona divizija, koja
je operirala na skrajnjem lijevom krilu, odbila je
nakon žestokog boja neprijatelja, koji se je po-
vukao na lijevu obalu Strumice. Divizija, koja je
operirala na lijevoj obali, napala je neprijatelja,
koji je držao brežuljke južno od Doiranskog je-
zera. Kod bojeva oko Doirana progonjen je ne-
prijatelj do rijeke Strume. Grci su osvojili 12
topova i mnogo municije i oružja. Gubitci su vrlo
veliki. Od početka rata iznašaju 10.000 ljudi.

Grci su nakon zauzeća Dojrana snažno po-
tisnuli Bugare i napreduju prama sjeveru. +

Rumunjska mobilizacija.

Ove dane bit će rumunjska mobilizacija pro-
vodena i dovršena. Držanje rumunjske vlade je
odlučno. Očekuje se, da će rumunjska vojska od-
mah preći preko Dunava. Rumunjska otklanja
svake pregovore i svaku intervenciju.

(Brzojavi stigli jučer).
četvrta armija raspršena.

SKOPLJE, 4 jula 12.10 u jutro. U pravcu
od Štipa energično je produženo gonjenje razbi-
jene četvrte bugarske armije. Bugari otstupaju
tako brzo, da ih naše trupe jedva stižu.
Sjedinilo se dvije mana sa sjevera | grčka

s ,

SKOPLJE, 10. Juče po podne naša je ko-
njica goneći, neprijatelja ušla u Radovište, gdje
je skoga vezu s grčkom vojskom kuja je zauzela

Bugari odbačeni od granice.

SKOPLJE, 10. Na staroj srpskoj granici
Bugari su odbijeni i prebačeni preko granice sa
ogromnim gubitcima (Op. Ur. Zadnjih je dana
bugarska vojska ušla na nekoliko mjesta preko
granice u srpsko teritorije i tu je zauzela par
ni malo važnih posicija, koje su bile slabo bra-
njene. Kad je nadošlo pojačanje srpskoj vojaci,
Bugeri su prebačeni preko granice).

Makedonska bugarska vojska bježi.

SKOPLJE, 10. Makedonska bugarska vojska
sada je potpuno razbijena, bježi i ostavlja Srbima
ogromni ratni plijen.

»ORVBNA HRVATSKA.

svršena osmodnevna krvava bitka na Bregalnici,
koja je ne samo jedna od najvećih balkanskoga
rata već po otpornosti kojom su se obe strane
borile i po gubitcima zauzima vidno mjesto u
istoriji modernih ratova. Bitka je završena punim
porazom cijele bugarske glavne armije pod gene-
ralom Kovačevom, koja je u punom povlačenju u
gornjem i srednjem bazenu rijeke Strume, težeći,
da se izvuče iz gvozdenog obruča kojim je opa-
suje ša sjevera i zapada srpska sa juga grčka
vojska ali koji se obruč svakoga časa sve više
steže.

Opis bitke kod Bregalnice, najveće bitke Balkan-

skog rata. Pad Štipa.

BEOGRAD, 10. Bitka kod Bregalnice je po-
čela tridesetoga po novom, tri sata iz jutra mu-
čkim napadom Bugara na Ovčjem Polju. Prvoga
u veče bugarski napad odbijen na cijelom frontu
sa silnim gubitcima. Drugoga Bugari na cijeloj
liniji prebačeni preko Bregalnice a trećega otpočeo
odlučni napad na cijelom frontu izvršen od srpske
vojske. Prednjačilo je srpsko lijevo krilo udarajuć
na bugarsko desno krilo, jako pedeset bataljona
sa 100 topova i krvava borba svršena šestoga
potpunim porazom krila i za-
uzećem Kočana. Bugarsko desno krilo otcijepljeno
od lijevoga i bačeno 35 kilometara unatrag od
prvobitnih pozicija pravcem Carevog Sela. Dok
srpska vojska gonila bugarsko desno krilo, bugar-
ski centar kop Štipa uspjevao da se drži i dalje
štiteći lijevo krilo jako 60 bataljona sa 120 topova,
koje je nakon ponovno suzbijenih napadaja na
Krivolak moralo da se pred Srbima ste strane
povlači sa terena između Vardara i Krivce La-
kavice. Najposlije jučer pao je pred podne sam
Štip i Bugari su otstupili u pravcu Radovišta i
Pehčeva gonjeni srpskim trupama i grčkom voj-
skom koja nadire preko Strumice. Iz ovog izvješća
vidi se kako su Srbi ne samo izdržali dobro
smišljen i spremljen bugarski nenadni ofenzivni
napad nego su neprijatelja posvema razbili i ba-
cili daleko natrag iz starih pozicija pa time po-
svema slomili glavnu bugarsku ofenzivnu i nai-
veću armiju. Uspjesi Grka sa juga ugrožavaju
toliko Bugare, da se sa Bregalnice i Ovčjeg Polja
moraju neredno povlačiti čak Strumi. Bitka na
Bregalnici bila je i strateški i po žrtvama i po van-
rednim junaštvima grandiozna i obe strane borile
se ma najupornije. Bilo je to rvanje i
hvatanje u koštac dvaju jakih neprijatelja, i za to
pored strateškoga ovo je tim, veći i borački srpski
uspjeh. Time su demantovane sve Sofijskobečke
vijesti o nekim tobožnjim nadiranjima Bugara na
Veles i preko Ovčjeg Polja i o uspjesima na Kri-
volaku. Juče ranija borba kod Štipa bila neobično
krvava i Srbi zaplijenili veliki plijen među njim
našli od Bugara i one topove koje ovi preoteli
Srbima prvog dana nenadnoga prepada.

Cijela centralna Maćedonija u rukama srpske vojske.

BEOGRAD, 10. Daljnim operacijama za ne-
koliko dana istodobnim operacijama Srba i Grka
moći će se pročistiti od Bugara cijeli teritorij od
bugarske granice do Džumanje i rijeke Strume,
dakle cijela centralna Macedonija.

Svi upadi bugarske vojske u srpsko zemljište
neuspjeli.

BEOGRAD, 10. Dok se vrše operacije prema
Bugarima kod Kistendila, na srpsko-bugarskoj
granici došlo je do nekoliko upada bugarskih koji
nijesu strateški veće važnosti i koji su imali da
zbune srpski plan. Međutim svi ti napadi do
sada svršili neuspjehom.

Neistinite | smiješne vijesti bečkih novina.

BEOGRAD, 10. Bečke vijesti, da su Bugari
došli već u Vranju, naprosto su smiješne jer bi to
značilo da je prekinuta željeznica na Skoplje a
vozovi najredovitije funkcionišu, i svaki dan voze
ovamo ranjene a dolje korespodente.
Suzbijeni bugarski upadi ne Vlasinju, kod Knjaževca

\ na Zajčarska utvrđenja.

BEOGRAD, 10. Bugarski napadaj na Vlasinju
potpuno je suzbijen. Kod Knjaževca također su-
zbijen. Jučeranji upad Bugara sa velikom silom
na Zaječarska utvrđenja ali iznad Zaječara kod
'Trešnjava Brda i s juga kod Vratarničke Klisure
dočekali Srbi u klopki Bugare i prosto uništili i
zaplijenili oružja.

BEOGRAD, 10. Upadi na granicu i pisanje
bečke štampe, da je glavna sila bugarska unutar
same Srbije ima tendenclju svratiti pozornost od
Bregalničkog poraza. Ovdje se konstatira, da je
glavni cilj bugarskih operacija bila ofenziva u
Maćedoniji i tu su bile glavne sile. To jo sada
posvema propalo i sada Bugarska mora da brani
vlastiti stari teritorij, što znači, da je u Mećedo-
niji poražena. Sada su u toku operacije na starim
bugarskim granicama. Sve željezničke komuni-
kacije koje su časovito u početku stale kod Đev-
gjelije i Krivolaka ali bez da je bila pruga i
mostovi oštećeni, su slobodne i ne ugro-
žene. Ovo je bilans prvih osam dana velike borbe,
koja +ve tri strane stoji do sada preko pedeset hi-
ljada žrtava što ranjenih i zarobljenih.

Bugarska traži mir | pokorava se bazuslevnoj

BEOGRAD, 10. Bugarska“ vojska suzbijena
na svim linijama. Bugarska traži mir i kaže, da
će se pokoriti bezuslovnoj arbitraži cara Nikole
(priv. telegram).

Brzojavi stigli jutros u 8 sati.
Bugari navalili sa 55.000 vojske na srpsko ze-
mijište. Na svim linejama suzbijeni od Srba. Bu-

gari bježe bezglavo.

BEOGRAD, 11 (12 sati noći). Jačina bugar-
ske vojske, koja je prošlih dana napala Zaječar,
bilo je 15.000 ljudi prvog poziva Jačioa druge
bugarske vojske, koja je upadala preko Kadibo-
gaza i Sv. Nikole na Knjaževac bilo je 40.000
ljudi. Poslije poraza na nekoliko mjesta Bugari
se naglo stali povlačiti. Zanstalo je samo neko-
liko patrola od Vratarnice do Kraljevog Sela,
koje su srpske trupe odlučno progonile. Razbiveni
odredi bugarski na Košutjem Vrhu otstupali su
uz Veliku i Malu Šašku, a većim dijelom povla-
čili su se neredom preko Kadibogaza.

Bugari bacaju puške | bježe pred srpskom vojskom.
Strašni poraz Bugara, 5000 mrtvih | ranjenih. Po-
glauo bugarski komandant i mnogi oficiri.

BEOGRAD, 11. Poslije poraza, putem od
Vratarnice k Kraljevom Selu nailazili su srpski
vojnici na pobacane, popljačkane stvari, puške,
municiju, odijela itd. General Kuinčev, koji je
komandovao obje bugatske vojske prema Knja-
ževcu i Zaječaru nije uspio uzdržati između obiju
vojska vezu u povlačenju. Bezglavo je jurio au-
tomobilom sa jednoga kraja drugome. Pqraz Bu-
gara kod Sv. Nikole i Knjaževca bio je straho-
vit. Samo na tom mjestu Bugari su imali preko
5000 mrtvih i ranjenih. Poginuo je i komandant
66. puka i veći dio komandira, pa se je vojska
bez oficira povlačila u potpunom neredu i diso-
rijentaciji. Tako je krvavo završena ova epizoda
bugarskog upada preko srpske granice i tim je
porazom konačno osujećena bugarska invazija, a
vojska generala Kutinčeva više je nego razbivena
i onemogućena za borbenu akciju u namijeravanom
pravcu.
| na ostalim tačkama Bugari poraženi. Pojedini

odredi bugarski polažu oružje.

BEOGRAD, 11 Jednako su poraženi Bugđri
i na svim ostalim tačkama na kojima su upadali
u Srbiju. Na nekim mjestima na Vlasinji pojedini
odredi bugarski posvema cernirani morali su po-
ložiti oružje. Kod Dečanskog Kladenca bugarska
odjeljenja puštena do Tumbe istočno od Vlaso-
tinaca i tu potučena do noga i natjerana u bjegstvo.

Služba božja za kralja | prijestolonasljednika.
izmirenje srpske | ogzahističke crkve.
SKOPLJE, 11. Jučer je ovdje bila svečana

služba za kralja i prijestolonasljednika u egza-

hističkoj crkvi Bogorodice. Ovom se je zgodom
na svečan način izmirila egzahistička crkva sa
srpskom, podvrgnućem autokefalnoj srpskoj crkvi.

Cijelo svećenstvo sa crkvenoškolskim organizaci-

jama i imovinom prešlo je srpskoj crkvenoj or-

nizaciji i molilo mitropolitu da blagoslovi djelo.

Na Macedonskom bojištu nastavlja se progon Bu-
gara. Srpska | grčka vojska sjedinile se više
Strumice

BEOGRAD, 11. — Na macedonskom bojištu
nastavljen je progon neprijatelja zajedno sa Gr-
cima, s kojima je srpska vojska dobila dodir više
Strumice.

 

Bilješke.

Da bolje ilustrajemo neuračunljiva pristrasnost
bečkih njemačkih listova iznosimo mišljenja o za-
uzimanju Retki Buki dvaju najozbiljnijih listova :
londonskog Timesa i talijanskog Corriere della
Sera. Times piše:

» Napetost ova tri zadnja dana za vrijeme
koje je trajala bitka 52 sata završena je sjajnom
pobjedom Srba. To je odgovor onim, koji su po-
ricali važnost kumanovske bitke i držali da su
Srbi nesposobni uzdržati navalu jedne vojske
snabdjevene moderno i koju potpomaže dobra
artiljerija. Srbi ne samo da su se oduprli navali,
nego su i prešli u ofenzivu protiv vojske brojno
jače“. Tatim opisuje heroizam srpskih trupa.

Corriere della e ai o razjasnimo a
nost srpskoga uspj je spomenuti
predieo Retki Buki razdjeljuje vode rijeke  Bre-
galnice, Krive, Strume 1 Marice. Središnji dio
ovoga lanca bio je 1000 metara. Jedini drum,
koji spaja Đustendil, Egri Palanku i Kumanovo
prolazi kroz predjeo rm E koji ie “
svima položajima na oj ici i Buki
za ooo oko Đostedil ima Žita vešnos koju
je imao Taraboš za Skadar.

Ako Srbi koji već sada dominiraju s Retki
Buki uspiju da uzmu Rujan b vojska Di-
mitrijeva, koja je na lijevoj rijeke vike
i Bregalnice ostala bi ocije svojih komu-
nikacionih linija sa j i .
bina bi'a riješena. Ona bi se morale pr
Srbi budu u stanju održati Retki Baki i cijela bi

bogposa važe o a Bega razdvojena
i lo odo bi u stuoj Bageikoj a d i u.

k vojska se
odupirati stalnim navalesma srpskih i grokih četa
bez srestava za ishranu mora so predati ili pro-

Zauzimanjem Retki Buki Srbi su porušili
plan napadanja i glavna snaga bugarska

Broj 28.

a

je tučena. Položaj u Maćedoniji nalazi se sada u
rukama Srba.
..

i Da se Srbija ne boji istine, i da su u beč-
koj štampi samo tendenciozne laži najbolji je
dokaz to, što je ministar Pašić dopustio ratnim

opisni da idu na bojište i da objektivno iz-
vješćuju. Srpski zvanični list neprestano Ni.
da se mora samo istina izvještavati. U kolo e
štampe, i po« ruku Hrvatskog Dnevnika, stupile
su sada i Riječke Novine, Taj kapući i farizej-
sni list, s početka je bio objektivan i donosio
istinu, a to samo da se raširi i ušulja među narod;
a sada kad misli da je utvrdio teren pod
otkrio je svoju pravu dušu, pa donoseći
vijesti gleda da udara na sve što je slavensko.

 

Domaće vijesti.

Sa — Kalendar, što će ga izdati
»ABC društvo“ za god. 1914. već se doštampava.
U dogledno vrijeme počet će se s raspačavanjem.
Kako je naklada vrlo velika, trebat ćemo puno
pomoći kod tog posla. Ali se nadamo, da će biti
svejedno moguće svu nakladu raspačati, jer je
kalendar vanredno dobro uređen, ima čistu rodo-
ljubno prosvjetnu zadaća a uz to, stoji samo 40
para po komadu. Zato se obraćamo na sve kor-
poracije i prijatelje pučke (prosvjete, da nam u
tom pomognu. Neka nam jave, koliko bi mogli
preuzeti primjeraka za raspačavanje (razumijeva
se uz eventualnu primjerenu odštetu). Kako se
prosvjeta širi knjigom osobito kalendarima, koji
su u tu svrhu izdavani, učinit će time i rodolju-
bno djelo. Sve upute daje ,ABC društvo hrv.
sveučilistaraca“ Zagreb.

Hrvateka kriza. — Opet se nastavljaju pre-
govori za riješenje hrvatske krize. Minlstar-pred-
sjednik grof Tisza pozvao je Pejačevića brzojavno
iz Našica u Budimpeštu, gdje je s njim imao
dugu konferencu. Veli se, da će Tisza pozvati
na konferencije više političkih ličnosti. Tvrdi se
naime, da su u Beču vojnički krugovi urgirali
riješenje hrv. krize radi međunarodnog položaja
i da je radi toga Tisza opet pristupio ponovnim
pregovorima. ,,Az Est“ donosi, da će hrvatski
ban biti odmah imenovan, a Cavaj umirovljen.
Hrvatski ban da će bit grof Pejačević. Tisza da
je preduzeo na se zadaću da hrvatsku krizu sa-
svim riješi. :

Novi parobrodi ugarsko-hrvatskog društva. Na
8. o. m. porinuta su u more dva nova parobroda
ugarsko-hrvatskog društva: , Višegrad“ i ,Sparta“.
Prvi je namijenjen dalmatinskoj brzoj plovidbi,
a drugi albansko-grčkoj.

 

Dubrovačke vijesti.

Narodni blagdan. Prošle se je subote pro-
slavio u našem gradu ,Narodni blagdan“, dan
slavenskih apostola sv. Ćirila i Metoda. Grad je
imao neki neobični izgled, svečani karakter. Na-
rodni se je blagdan ove godine proslavio u Du-
brovniku dostojno i veličanstveno u formi ,cvi-
jetnog dana“ kao nikad do sada. Najbolji dokaz
jakog i potpunog shvaćanja i razumjevanja ve-
like svrhe Narodnog blagdana. Već iz rana jutra
naše vrijedne, zauzetne gospođe i gospođice po-
čele su da prodavaju po ulicama, kućama i du-
ćanima cvijeće u pratnji čestitih naših omladinaca.
Prodaja i kupovanje bivalo je sve živahnije, tako
da je oko 12 sati svak bio zakićen cvijećem ko-
god se je nalazio vani. Na 121 prodavanje se
je obustavilo, pa se je nastavilo uveće pred Op-
ćinskom Kafanom, gdje je koncertavala naša mu-
zika. Tu je nastala prava jagma [za kupovanjem
živoga i mrtvoga cvijeća, korijandola i serpentina.
Raspoloženje bijaše odlično. Za vrijeme koncerta
pri prodaji razvila se je tako živo, vesela i ani-
mirana zabava, đa je bila divota. Naše rodoljubne
i simpatične gospođice trčalo su od jednog do
drugog, od stola do stola, pune oduševljenja i
zanosa za narodnu stvar i sakupljale prinose.
Muzika koncertira, serpentine lete, prosiplju se
korijandole, a pod tim plaštem raznovrsnih boja
provlače se neutrudive gospođice i mole novčić
na korist naše dječice u Istri. Divan prizor, Kon-
cerat je trajao do 10% sati, a poslije toga ispra-
znio se onaj prostor pred kafanom i svak se
ugodnom uspomeaom na ,ovijetni dan“, koji je
prošao u najboljem redu i raspoloženju, dostojno
i veličanstveno, baš comme il faut. Radi prostora
lista ograničavamo se na sušti kronički prikaz,
a nastojaćemo uhvatiti priliku. da (u jednom od
narodnih brojeva progovorimo još koju o ovome
danu. Još samo par refleksija. Ne možemo da
premučimo jednu veoma lijepu pojavu, koja se
je tako očito ispoljila prošle subote ili
uovijetnog dana“. Za ovu svetu narodnu stvar
zauzele su se i neutrudivo radile naše rodoljabne
gospođe, gospođice i gospoda bee razlike. Srpkinja
uz hrvaticu, hrvat uz srba, svaka i svaki je na-
stojao, napustio onoga dana svoje privatne po-
slove, da što više pomogne Dražbi. Na naljepši
i najeklatantniji način dokumentovalo sn je ue.
rodno jedinstvo. Poštovano se je naše građanstvo
na najbolji način odazvalo. Kvala mu! Mi, kao
javno glasilo, ne možemo & da ne pehvalimo i
zahvalimo se na rodoljubnom sausimanju naših

 

|
t