Strana 2.

Ovo je povjest spora. Općinsko Upra-
viteljstvo uvrstilo je bilo temeljeći se na
rasudama Upravnog Sudišta u I. izborno
tijelo neke učiteljice. Kotarsko Poglavar-
stvo ukinulo je ovo uvrštenje, a na to
su so neki prizvali na Upravni Sud. Sud
je dao pravo utočnicima, a na to je Ko-
tarsko Poglavarstvo brisalo učiteljice iz
I. tijela i uslijed toga učinilo neke pro-
mjene i u II. tijelu.

Proti tomu su se utekli na Mješovito
Povjerenstvo, jer da poglavarstvo poslije
1. srpnja nije smjelo dirati u listine. ($
18 b Iz. Pr.) Mješovito Povjerenstvo nije
uvažilo utok, jer da ono nije pozvano da
sudi o predizbornom postupku. Upravno
Sudište je sudilo, da ovo stanovište Mie-
šovitog Povjerenstva nije osnovano u za-
konu. Na temelju te rasude Mješovito
Povjerenstvo preinačilo je svoju odluku
i ukinulo izbor u I. i II. tijelu.

U toliko se Općinsko Vijeće već bilo
konstituiralo. Kako zakon ne predviđa slu-
čaj, da Mješovito Povjerenstvo promijeni
svoju odluku i ukine izbore poslije nego
se vijeće konstituiralo, tako u zakonu
nije ništa određeno, ko će u tom slučaju
upravljati općinu do povih izbora. Nai-
prirodnije bi bilo da je Mješovito Povje-
renstvo reklo, da zbog toga ne može ni
ono promijeniti svoju odluku u povodu
rasude Upravnog Sudišta. Mješte toga
Namjesništvo je raspustilo općinsko za-
stupstvo, poslužilo se dakl& pravom po
$ 110 Op. Pr. premda Izborni Pravilnik
izričito kaže da uništenje izbora jednog
tijela ne nosi ništetnost izbora drugih ti-
jela, te da mora slijediti novi izbor.

Iz ovoga se vidi, da je prvi povod
zapletaju dalo jedno nezakonito riješenje
Kotarskog Poglavarstva u Splitu. Ako
s ništa drugo moglo se je očekivati da
će Namjesništvo uzeti to u obzir te ne
praviti Zemaljskom Odboru poteškoća u
pogledu općinskog upravitelja. Ono na-
protiv predložilo je osobu koju Zemaljski
Odbor s opravdanih razloga nije mogao
prihvatiti, a kad je Zemaljski Odbor pre-
dložio drugu, Namjesništvo je bez daljih
pregovora izreklo raspust i povjerilo pri-
vremeno upravu jednom političkom čino-
vniku, dajući kao iz milosti pravo Ze-
maljskom Odboru, da se uteče, a izjavlju-
jući da ako ne odgovori kroz osam dana,
da će smatrati, da je Zemaljski Odbor
pristao na osobu, koju je Namjesništvo
imenovalo privremenim upraviteljem.

Zemaljski Odbor izjavio je na to, da
smatra imenovanje nezakonitim i povra-
tio spise o predaji ureda.

Sukob koji je nastao takove je naravi,
da može zahvatiti velike dimensije, te po-
stati za Dalmaciju što i željezničarska
pragmatika u Hrvatskoj. Jer kad bi se
priznalo Namjesništvu pravo, da ono osim
privremenih upravitelja u dogovoru sa
Zemaljskim Odborom, može imenovati i
privreme upravitelje raspuštenih općina
prije nego se postigne dogovor sa Zemaljskim
Odbovom, nije više ugrožena samo općin-
ska autonomija već s njome i građanska
sloboda.

Svak znade koji utjecaj ima općina
kao vlasnica mjesnog redarstva u život
građana. Ta prava ograničena su jedino
pravom utoka. 1 u pogledu upotrebljenja
općinskih prihoda i imanja građanina pri-
stoji jedino pravo utoka na Zem. Odbor.

Nu, ko dobro pozna Općinski Pravilnik
taj znade da svi propisi o utoku vrijede
izričito samo za slučaj redovitog funkci-
joniranja općinske upra.e. $. 103 kaže:
Zemaljski Odbor odsuđaje o tužbah na
zaključke općinskog vijeća“ $. 41: ,Općin-
sko Vijeće rasudjuje o tužbah proti odred-
bama općinskog Upraviteljstva“ i t. d.
Kad se uzme to u obzir, tad se stoprva
shvaća zamašaj zadnje stavke $. 110 O.
P., koja kaže: ,Da se providi poslovima
do ustoličenja novog općinskog zastup-
stva, Namjesništvo ima da u dogoveru sa
Zemaljskim Odborom poprimi nužne mje-
re“, Ne radi se dakle tu samo o imeno-
vanju osobe privremenog upravitelja, već
i o utanačenja njegova djelokruga, prava

,CRVBNA HRVATSKA

utoka porti njegovim odredbama, u jednu
riječ o stvorenju jednog provizornog sta-
tuta za raspuštenu općinu, jer općinski
pravilnik ništa o tome ne ustanovljuje,
već prepušta sve dogovoru Namjesništva
i Zemaljskog Odbora. Vlast, koju sada
obično izvršuju općinski upravitelji, i koja
u glavnom sastoji u tomu, da je u jednoj
osobi usredotočena vlast načelnika, općin-
skog upraviteljstva i općinskog vijeća i
da se pravo utoka redi prama tomu, u
komu je svojstvu prihvaćena pobijana
odluka, razvila se iz prakse, ali ne po-
čiva ni na kakovoj konkretnoj zakonskoj
ustanovi, te ne može se reći, da je isklju-
čena mogućnost, da koji upravitelj jednog
lijepog dana reče: Općinski pravilnik mene
ne veže, ja ne nalazim u njemu, da je
slobodan utok proti mojim odredbama.

Takova izjava bila bi svakako u slovu
zakona više osnovana, nego kad Namjes-
ništvo izvodi za sebe pravo imenovanja
provizornog upravitelja iz toga što zakon
kaže, da ono ima preuzeti mjere za upravu
općine dogovorno sa Zemaljskim Odborom.

Dakako kad Namjesništvo namjesti
upravitelja u dogovoru sa Zemaljskim
Odborom, taj slučaj nije moguć, jer čuva-
juć prava, koja daje Općinski Pravilnik
općinarima, Zemaljski Odbor čuva i svoja
prava. Ali kad bi Namjesništvu uspjelo,
da prodre svojim shvaćanjem, da ono
može namještati upravitelje i bez dogo-
vora sa Zemaljskim Odborom, naše općin-
ska autonomija i naše građanske slobode
zavisile bi samo o dobroj volji namjes-
ništva.

Neka nam se ne kaže, da te pogibe-
lji nema, jer da n. pr. u Češkoj slična
ustanova u Općinskom Pravilniku ne pos-
toji, već da je političkoj vlasti slobodno
imenovati u slučaju raspusta općinskim
upraviteljem koga hoće. To je istina, ali
istina je i to, da Česi imadu u bečkom
parlamentu preko 80 zastupnika, a mi ih
nemamo nego samo 11; oni mogu obus-
taviti kad hoće cijeli ustavni rad u državi,
a nas su tako sapeli, da drugoga sreds-
tva obrane nemamo do zakonom ujam-
čenih prava. Idem

 

Domaće vijesti

+ Don Nikola Šimić. Na 18 o. m. preminuo
je u Igranima kod Makarske G. Don Nikola ši-
mić, bivši tajnik , Matice Dalmatinske“. Mlađoj
generaciji pokojnik nije dobro poznat, jer se je
još devedesetih godina povukao u zatišje svoga
sela, gdje je eto tiho i umro. Mnogo se je bavio
književnosti, pisao je originalne novele i preva-
đao ih s talijanskog. On je bio pokretač lijepe
dalmatinske smotre ,Iskre“, te je toliko godina
uređivao, pa i po drugi put kad je izašla Šimić
joj je bio marljivim urednikom. Dugo je godina
bio stalnim suradnikom ,Narodnog Lista“. Odli-
kovao se je vanredno lijepim stilom i dobrim
poznavanjem jezika. U prevodima je sjajno uspje-
vao, tako da se njegovi prevodi čitaju kao origi-
nali. Šimić je uređivao kao tajnik Matice, i_Ma-
tičin ,Koledar“. Njegova su književna djela:
»Pučka Prosvjeta“, ,Markove Uspomene“, , Pučki
Uljudnik“, prevod poznate Smilesove »Štednje“,
Slike i crte iz seoskog života“, te mnogi prevodi
s talijanskog. U ,Narodnom Listu“ najradije je
pisao vanredno lijepe članke narodno-odgojnog
pravca. Vrijednom sinu našega naroda, rijstkom
rodoljubu i poštenjaku Don Nikoli Šimiću vječna
uspomena u harnom narodu. Pokoj mu vječni.

Kakva jo cenzura u Hrvatskoj?
Što se sve plijeni u Zagrebu to znadu samo no-
vinari, jer poslije zapljene preventivne cenzure
novina ne smije izaći bijela, a zaplijenjeno se
mjesto mora opet nečim ispuniti. Tako svijet ni-
kada nezna da je koja novina bila zaplijenjena,
preiczda se to događa svaki čas. Takva je eto
sloboda štampe nu Hrvatskoj! Za jednu zapljenu
prerevnog zagrebačkog cenzora saznalo se, jer se
je dogodio jedan unicum. Preventivna je cenzura
zaplijenila u ,Obzoru“ brzojavku upravljenu od
kralja Franja Josipa rumunjskom kralju  Karolu.
Ovo je doista kulmen zapljena. Revni se je cen-
zor kasnije opravdavao da je on držao, da je to-
bože brzojavka falsifikovana.

Isto spljetsko poglavarstvo osudilo je učitelja
Narodne Glazbe u Spljetu, radi toga što je ne

redio da se zasvira koračnica Zrinjsko Franko-
panska, na 10 dana zatvora nepretvorivih u globu,
i učitelj je bio odmah zatvoren!

Kolera u Bosni | Hercegovini. Javljuju iz Sa-
rajeva, da se kolera sve to više širi. Osim sluča-
jeva u Tuzli i Brčkoj ima nekoliko novih. Dano-
mice ima novih slučajeva smrti.

obrtnici | mađarska zastava. Društvo
hrvatskih obrtnika priredilo je ovih dana izlet iz
Zagreba u Beč, gdje su bili lijepo pričekani od
bečkih obrtnika. U subotu bio je priređen u Ko-
benzlu sobet u počast hrvatskih izletnika. Prosto-
rije su bile okićene zastavama, a među tima bila
je i jedna mađarska. Kad su to opazili hrvatski
obrtnici, oni izjaviše, da neće ući, ako ta zastava
ne bude uklonjena. Usljed toga mađarska je
zastava bila uklonjena.

Optužnica. Državno odvjetništvo u Spljetu je
izdalo optužnicu, kojom tuži.

1. Jerka Čulića, pravnika.

2. Anta Mikačića p. Miha, trgovca.

3. Srećka Rožića, bojadisar. majstora, 1adi
raširivanja i raspačavanja zapljenjena (za koju su
zapljenu oni znali) političkog časopisa , Ujedinje-
nje“ te Srećka Rožića suviše što u 1 i 2 broju
»Ujedinjenja“, dao ili pustio napisati svijesno
lažne navode, da je on izdavač, vlasnik i odgo-
vorni urednik ,Ujedinjenja“ organa jugoslavenske
nacionalističke omladine; — te da je svijesno pri-
kazao poglavarstvu prijavu po $. 10 o štampi,
koja je sadržavala lažne navode, da ie on vlasnik
izdavač i odgovorni urednik ,Ujedinjenja“ dočim
u istinu nije bio.

4. Milostislava Bartulicu, pravnika.

5. Augustina Ujevića, filozofa, da su znali

'da je prijava Srećka Rožića lažna i da je Rožić

dogovorno s njima učinio lažnu prijavu, dakle da
su oni Rožića nagovarali, uputili i pražili pomoć
da dade lažne navode.

Jerko Čulić, Ante Mikačić, i Srećko Rožić
tuženi su radi prestupka po $. 24. zak. o štampi,
kažnjiva globom od 100-1000 kr. i zatvorom od
1 sedmice do 1 mjesec zatvora a isto tako Ujević
i Bartulica.

Parastos palim srpskim junacima. Prošle ne-
djelje održan je u Vrlici parastos za poginule
srpske borce u zadnja dva rata. Crkva je bila
prepuna svijeta, a parok Gojko Sinobad izrekao
je lijep govor pun bratskih misli i kršćanske
ljubavi.

 

Bilješke.

U Hrvatskoj i treći atentat na kr. komesara.
Atentat na komesara Skerlecza imao je interesan-
tan epilog. Sve su novine, i opozicionalne, i
koalicionalne požalile atentat. U ime koalicije
odoše ma sažaljenje ka komesara Skerleczu Lor-
ković i Popović. Atentator je izjavio, da je došao
iz Amerike, ne da puca na baruna Skerlecza,
nego na komesara, pa koji bio; dakle, na kome-
sarijat. Komesar Skerlecz je izjavio, da je on
uvjeren da je atentat bio na komesara, a ne na
njega, i da ga neće atentat smesti, da uvede
ustavno stanje u zemlju, zašto je i došao. Aten-
tator je došao iz Amerike da ukine komesarijat
a barun Skerlecz iz Budimpešte u istu svrhu.

Starčevićev Hrvat ćuti, i najbolje čini, jer
ćutanjem najviše govori,

U cijeloj stvari svakako se najbolje podnio
barun Skerlecz; on je atentat shvatio maogo
bolje i razboritije od koalicije.

.

Luka Jukić je u tamnici. Nalazi se prilično
dobar. Ovih ga je dana bio posjetiti jedan prija-
telj. Jukić se u tamnici bavi knjigovežnjom. Mi:
ran je i spokojan, barem u izrazu.

Smotra Dalmatinska, list ove zemlje, uzdr-
žavan našim novcem, ne bi se reklo da je organ
dalmatinske vlade, nego bugarske. U zadnjem
uvodnom članku govori nam Smotra o bugarskom
patriotizmu. Ističe, kako je bugarski narod skroz
prožet rodoljubljem, kad je onako srdačno doče-
kao vojsku koja je bila poražena. Smotra  nado-
dava (ne zaboravite! Smotra ') da su porazi bu-
garske vojske slavni i junački, te da je ta vojska
potpuno zaslužila da uđe (na povratku ') u Sofiju
lovorom okićena. Smotra Dalmatinska još se trudi,
da dokaže, kako je kralj Ferdinando popularan i
obljubljen od vojske i

Kad ne bismo znali, da je Smotra vladin list,
izdržavan od pokrajinskog novca, mogli bismo
promisliti da su po srijedi levi.

Mi se samo možemo diviti Smotri da vodi
taku bugarsku propagandu u Dalmaciji, ali, uza
sve divljenje, ne možemo da razumijemo : zašto
i u koju svrhu.

Neka Smotra mete ispred svoje kuće. Ima,
zaista, o čemu pisati. Preči su joj bugarski slavni
porazi od puste i jadne dalmatinske sirotinje.
Neka se malo pozabavi režimom u pokrajini, pa
bi našla materijala zi svoje uvodne članke. Nek
ne žali i veliča bugarske vojnike, nego nek se
osvrne malo bliže svoje košulje.

 

aut:

x

Broj 34.
Dubrovačke vijesti

Kraljev rođendan. U ponedjeljak je bio
proslavljen 83. rođendan Nj. Veličanstva. U ne
djelju večer koncertovale su muzike, a u Gružu
je bila rasvjeta ratnih brodova. Na 18. o. m. u
jutro bila je na gruškom polju velika vojna sve-
čanost, a u gradu održane su službe božje u
katedrali i pravoslavnoj crkvi.

Ivo Vojnović nagrađen. Posljednja sve-
ska Srpskog Kniiževnog Glasnika donosi o Vojno-
vićevom Lazarevom Vaskresenju ove retke:

Matica Srpska u Dubrovniku pokazuje prilično
veliku aktivnost, i ovih dana dala je jednu novu
i dobru knjigu. To je najnovije djelo g. Iva
Vojnovića Lazarevo Vaskresenje, Četiri glave
jedne proste istorije koja začudno svršava pje-
smom“, Komad je ovoga proljeća davan u beo-
gradskom Narodnom Pozorištu, i u ovom listu
bilo je govora o toj prestavi. Nesumnjivo je da
je djelo više za čitanje no za gledanje, i svojom
poetskom stranom i nacionalnim nadahnućem za-
služuje živu pažnju čitalaca. Da pomenemo još
da je Lazarevom Vaskresenju jednoglasno dosuđena
godišnja nagrada Ni. V. Kralja Petra, koja se
daje najboljem originalnom djelu u toku godine
davanom u beogradskom Narodnom  Pozorištu.
Odličnom našem sugrađaninu i prijatelju srdačno
čestitamo.

,Dubravka“ u Zagrebu. Prošle nedjelje
predstavljala se je u Zagrebu Gundulićeva Du-
ravka i to u Maksimiru pod otvorenim nebom.
Prvi pokušaj ovakovih predstava naišao je u
Zagrebu na svestrano odobravanje, tako te se je
opet u srijedu opetovalo. ,Obzor“ donosi recenziju,
pa među ostalim veli: Ove neke vrsti ,premiera“,
nakon one, koja zasiže pred tri stoljeća u zlatno
doba dubrovačke povijesti, sačinjavat će posebni,
sretni datum u ,fastima“ naše kazališne historije.

Kao da je vrijeme svom raskoši sunčanih
zraka i vedrine htjelo pogodovati ovom slavlju.
Nakon toliko kišnih i nujnih dana sjalo se juče
oprano i čisto nebo, kao da je htjelo da se svojom
modrinom takmi sa onim slovinske Atene“.

Prevršuje mjeru. Zadnji Dubrovnik se takođe
obara na izazovno i bezobzirno širenje tuđinštine
u našem gradu. I mi smo više puta ustajali pro-
tiv toga, te ustajemo i danas. Opomene, izgleda,
ne koriste, lijepi načini ostaju bez uspjeha. Misle
li oni koji šire, uprkos protesta, tuđinštinu i vri-
jeđaju osjećanja građana, da dubrovačkom  gra-
đanstvu navijeste borbu? Dobro je, ako je tako,
mi ćemo je prihvatiti, jer nije naše građanstvo
nikađa zaziralo od ma kakve borbe ža narodnu
stvar. Mi hoćemo i zahtjevamo da se nacionalna
osjećanja grada poštuju, a osobito sa strane stra-
naca, koji dolaze da živu i zarađuju kod nas.
Treba više da se svrši sa dvojezikom i trojezikom ;
u javnom životu u našem gradu ima mjesto samo
naš, srpskohrvatski jezik, pa zahtjevamo i od
stranaca da nam ga poštuju, kako je i svuda u
svijetu običaj, pa i kod njih.

Eto, na primjer, jučer, niti 24 sata poslije
Dubrovnikova protesta, programi Elektrobioskopa,
na javnim tablama za oglase izlijepljeni su sa
talijanskom stranom na prvom mjestu ! Ovo izazi-
zivanje prevršuje mjeru, i nek ovo bude zadnja
opomena ove vrsti.

Kolera. Po vijestima iz Bosne i Hercegovine
izgleda, da se onamo kolera sve to više širi, &
ima i nekoliko novih smrtnih slučajeva. Naša
Općina poduzela je u svome djelokrugu sve mo-
guće preventivne mjere opreznosti. Preporučamo
našem građanstvu, da dobro pazi i da se najstrože
drži «dredaba pomenutih u oglasu naše Općine.

Secesija. U pravaškoj stranci nastupila se-
cesija! Liberalnu Hrvatsku Riječ ostavljaju svi
popovi pretplatnici. Dosada je PHr. R.“_ donijela
tri spiska onih koji joj otkazaše pretplata, i to su
ave sami Don-Don-Don. Interesantno je, da se
u tim spiskovima malazi i društvo Bošković u
Dubrovniku! Samo naprijed!

Objava Nautičke Škole za školsku
godinu 1913—191%. Upisivanje učenika kod
Upraviteljstva nautičke škole slijedit će 13. i 15.
septembra od 9 ura do 12 pr. p.

Prijavni i popravni ispiti obdržati će se 16.,
17. i 18. septembra od 8 ura pr. p.

Školska će se godina otvoriti 19. septembra
svečanom službom Božiom u 8 pr. p., & redovito
poučavanje počet će 20. septembra.

Učenici koji žele biti primljeni u 1. razred
pripravnog tečaja mora da budu praćeni od svojih
roditelja ili skrbnika te krštenicom dokazati, da
su navršili dvanaestu godinu, ili da će je navršiti
tekuće sunčane godine. Prijavljenici valja da po-
lože prijavni ispit iz nastavnog jezika i računice,
i to u onom opsegu, koliko se zahtijeva u petome
razredu šestorazredne pučke škole.

Ako materinski jezik dotičnih prijavljenika
nije hrvatski ili srpski, onda će oni morati do-
kazati, da su toliko vješti ovome jeziku, koliko
treba, da mogu korisno slijedili obuku.

U fond Hrvatskog Sokola. Da počasti
uspomenu svog zeta Ivana Bartole poštara u
Ugarskoj priložio je Frano Kannengieser K 1.