sve za

Strana 2.

vale svoje potrebe u ratu, moraju podnijeti zbog
toga dvostruke štete: nabavljanje je vršeno spo-
rije i skuplje, i to je neposredna šteta za finam-
cije državne; druga je u opadanju imovne snage
državljana, koje ne može ostati bez štetnih pos
jedica po redovne prihode državne.

Po što je izbjegla štetne posljedice od sistema
rekvizicije, jer je, po sređenosti svojih financija,
mogla da apeluje i na solidan kredit, Srbija da-
nas ima da odgovori kreditnim obavezama, koje
je morala primiti po potrebama rata, i postarati
se da što prije uspostavi zdrav i pravilan red u
svojim financijama, kao neizostavno potrebnu
podlogu zdravom životu državnom. U tome je
glavni osnov i uzrok ovome sadašnjem zajmu
državnom.

| Uz to je Srbija, zadobivanjem novih  terito-
rija državnih, u svojem vlastitom, dobro shvaće-
nom interesu, dužna da se postara da, korisnim
investicijama u novo zadobivenim krajevima, nji-
hovu stanovništvu stvori pogodbe i pruži moguć-
nost za što brže ekonomsko i kulturno razvijanje,
kako bi se ono što prije uzdiglo na visinu duž-
nosti, koje ga očokuju u novoj otadžbini. Za tu
svrhu, Narodno Predstavništvo, bez svake sumnje,
rado će prihvatiti žrtve koje se od njega traže,
uvjereno da su to svete žrtve, pred kojima ne
može biti kolebanja ...

S obzirom na pouzdanu solventnost Srbije,
na ekonomsku snagu koju je ona pokazala ne
samo u ovome ratu, nego i u stalnom razvijanju
i napredovanju njene trgovine i privrede, mogao
bi se novome zajmu učiniti prigovor, da mu je
emisioni kurs trebao da bude veći, Taj prigovor,
među tim, mora otpasti kad se uzmu na um
prilike, to jest skupoća novca na glavnim  nov-
čanim tržištima, i zategnutost političkih prilika u
Evropi. S obzirom na te prilike, slobodno se može
reći da je Srbiji, kod ovoga zajma, ukazana las-
kava predusretljivost, jer su, i emisioni kurs no-
vome zajmu, i interesna stopa, za nju povoljni.
Postignuti politički uspjesi u mnogome sa tome
doprinijeli, ali puni uticaj tih uspjeha ima tek da
dođe, kada Srbija, i na putu svojega unutrašnjeg
konsolidovanja, i ekonomskoga i kulturnoga pre-
obražaja novo zadobivenih krajeva, pokaže onu
istu čvrstinu i istrajnost, kojima je, u minulim
ratovima, zadobila drage simpatije kulturnoga
svijeta. Ako, dakle i na tome putu pokaže trezvenu
dosljednost i čvrstinu, ona će tek imatl da bere
plodove svojih napora i žrtava.

Za današnje vrijeme i prilike, novi zajam ne
samo da je dobar, nego i vrlo dobar. On je vjerno
ogledalo povjerenja, koje kulturni svijet gaji
prema Srbiji. On je, uz to, potreba o kojoj ne
može biti sumnje.

Za to i očekujemo da će ga Narodno Pred-
stavništvo i usvojiti.

*

U skupšlinskoj sjednici pročitana su četiri
nacrta za adresu kojom se ima da odgovori na
Kraljevu prestonu besjedu. U odboru za izradu
adrese nije moglo doći do sporazuma, te su tako
izrađene četiri adrese: svaka politička grupa ima
svoju adresu. — U adresi većine na prvom se
mjestu odaje pošta sjenima palih junaka u pos-
ljednim ratovima i onda priznanje svima ratni-
cima. Zatim se iznose razlozi za pokretanje dru-
goga rata protivu bugarske hegemonije. Borba se
vodila u savezu sa Crnom Gorom i Grčkom, a u
zajednici sa Rumunjskom, koja je ustala na od-
branu balkanske ravnoteže. Iskrenim  solidarnim
radom zaključen je bukureški mir, ali onda kad
je trebalo osjetiti blagodati mirnog života, došao
je naročito pripremljen upad iz avtonomne Al
benije.

I ako je srpska vojska slomila napadače, red
i mir na albanskoj granici još nijesu obezbijeđen
za što će trebati naročite garancije. Za tim se
odaje zahvalnost onim velikim silama koje su nas
za vrijeme rata pomagale. Poslije toga u adresi
se izjavljuje gotovost Narodne Skupštine da se
izađe na susret svima predlozima vladinim o ure-
đenju i upravi u novim krajevima. Odobriće se
likvidaciju ratnog stanja i priteći u pomoć
ratnicima votirajaći zakon o invalidima, Isto tako
će Skupština s najvećom gotovošću potpomoći
jačanje naše vojne snage.

U nacrtu adrese samostalnih radikala naro-
čito se ističe želja, da Srbija gaji što bolje od-
nose sa svojim saveznicima.

 

Veličanstveni planovi
generala Savova

Izjava đencrala Savova o planu. — Kriva je
politika ! — Generalova ostavka. — Ruski
glas o izjavi bugarskog generala.

General Savov dao je jednom turskom žur-
nalisti izjavu o svome veličanstvenome planu u
borbi protiv Srba, i izložio je razloge slomu svo-
jih planova. Na ta generalovu izjavu odgovara

Novoje Vremja ovim člankom :

Po objašnjenju generala Savova, on je imao
divan plan za borbu sa Srbima (svaki general,
koji je razbijen, razumije se, ima veleljepe pla-
nove, o kojima naknadno vrlo mnogo priča). Taj
plan bi goreral Savov ostvario, da ga njednim

CRVBNA HRVATSKA“,

potezom pera nije uništila politika“. Politika mi
je pokvarila cio plan borbe; zato sam i dao
ostavku“,

Suština te rasplinute napomene zaključuje
se, razumije se, u direktnom okrivljavanju Rusije.
U mjesto ,politike“, u svakoj rečenici đeuerala
Savova može se staviti riječ ,Rusije“: od te re-
čenice ništa se ne gubi, nego se čak dobija u
jasnosti. General Savov znači, izlazi zvanično sa
sa tvrđenjem, da je Rusija smjela Bugare da po-
voljno privede kraju i do pobjede — bratoubila-
čki rat, otpočet protivu Srba. Mi ne bi govorili

o apsurdnosti te verzije: da čak Rasija i nije:

predložila Bugarima da obustave operacije, oni
bi ipak zapali u nemogućnost da produže nas-
tupanje na srpsku teritoriju, pošto su sva njihovu
pozadinu bili zauzeli Rumuni. A poznato je, da
se Rusija nije mješala u to da dejstvuje na Ru-
mune: Rusija nije garantovala Bugarima neutra-
Inost Rumunije. Na taj način, s političke tačke
gledišta, general Savov govori nesumnjivo buda-
laštine. I mi ne bi o tome ni govorili, da tome
nije bila dodana rečenica: ,i zato sam

ostavka“. Đ

General Savov ne samo što kleveta Rusiju,
nego se još stara da sebe predstavi žrtvom svoga
protesta, koji se odreče karijere, da bi izrazio
negodovanje na ,politiku“ (u gore označenom
smislu). Tim povodom nalazimo za korisno da
ovo primjetimo. Sada je već dokazano, da je rat
protivu Srba otpočeo bez znanja i odgovornost
bugarskog ministarstva: boj se vodio uzastopce
dva dana, — i tek tada su ministri doznali, da
je bugarska vojska otpočela nastupanje. Kakav
značaj može imati ta činjenica? — Vrlo prost:
general Savov sada javno označuje, da je on,
izvodeći ,svoj plan“, otpočeo rat bez znanja mi-
nistarstva: na generalu Savovu, znači, loži odgo-
vornost za sve što se poslije dogodilo. Mi dobro
razumijemo, da se bugarska vlada boji više svoga
unutrašnjeg potresa, i da za sada još ne smije
da reagira protiv generala Savova i da ga pod-
vrgne onoj kazni koju on zaslužuje.

Ali to ne mijenja opšti izgled stvari. Otadž-
bina se može izdati ne samo bogazom sa bojnog
polja, — nego i time, što će se otpočeti boj da
bi se ugodilo svome nenasitom častoljublju, na
suprot zapovjesti, koju su izdali odgovorni mi-
nistri.

Mi smo ubjeđeni, da , ostavka“ generala Sa-
vova neće biti posljednji čin u drami njegovog
života: i prema tome mislimo, da zli genije Bu-
garske treba dobro da promisli o onome što go-
vori. Treba biti prvo vrlo skroman.

 

Iz Srbije

U novoprisajedinjenim oslobođenim srpskim
zemljama, srpska vlada radi sve moguće na po-
dizanju i kulturnom unapređenju tih zemalja,
koje punih pet vjekova bijahu zanemarene i za-
puštene. Otvaraju se škole, samih gimnazija se-
damnaest, i druge prosvjetne ustanove ; ventiliraju
se sva pitanja o modernom uređenju gradova;
prometna se sredstva umnožavaju i slično. Srbija
kao moderna mlada država hoće i nastoji da
svoje zemlje podigne na zavidan stepen blago-
stanja i kulture.

Nova carinarnica

Ministar financija odlučio je da zatvori dosa-
danju carinarnicu prema grčkoj granici u Popol
žanju, a da novu carinarnicu ustanovi u Kenali-
ju, blizu Bitolja.

Telefonska centrala u Skoplju

Prema sigurnim  obavještenjima, još ovih
dana pristupiće se radovima ma podizanju tele-
fonske centrale n Skoplju. Za sada se još radi
na planovima i ostalim pripremama.

Dodaci

U budžet Ministarstva Prosvjete stavljena je
suma za dodatke profesorima, koji će biti »sa
službom u novim granicama. Neženjeni nastavnici,
imaće 30, a ženjeni 50 dinara na ime dodatka.
Ali dodatak ženjenima raste i dalje prema broju
djece. Na svako dijete dobija još po 10 dinara.
Ovaj način je vrlo umjesan iz više razloga.

Filijala banke u Bitolju

Ovih dana Francusko-Srpska bunka otvara
svoju filjalu u Bitolju.

straža

Na mjesto dosadašnjih financijskih stražara,
koji su bili pod Ministarstvom financija ustano-
viće se naročita ična straža. Ona će imati
4000 vojnika, od kojih će pet četa biti raspolo-
loženo na starim granicama Srbije, a ostali će
biti rasmješteni duž novih granica prema Grčkoj,
Bugarskoj i Albaniji.

Građanska doputacija iz Tetova

Iz Tetova je stigla u Beograd deputacija
najuglednijih građana sa predsjednikom općine
g. Vasom Bogojevićem. Građani Tetovaki prisu-
stvovali su sjednici Narodne Skupštine.

Povodom navršene godišnjice od ulaska srp-
ske vojske u Prištinu i osvećenja drevnog Ko-
sova građani grada Prištine uputili su telegrafsku
čestitku Narodnoj Skupštini.

Pozorište u Bitolju

U sporazumu sa Upravom Narodnog Pozo-
rišta g. Lazić upravnik putujućeg Pozorišta i
'Toša Jovanović otićiće sa svojom trupom u Bi-
tolj, gdje će davati predstave šest mjeseci, a
možda će tamo i stalno ostati.

Rumunska osnovna škola

Na molbu predsjednika skopljanske rumunske
općine, da raumunska osnovna škola otpočne rad,
— g. Ministar Prosvjete u načelu je odobrio da
se može otvoriti škola za rumunsku djecu. Ali
da bi se uvjerio da li su ispunjeni zakonski us-
lovi, koji se traže za otvaranje osnovnih škola
u opće, g. Ministar se obratio sudu općine sko-
pljanske da mu pošalje slijedeći izvještaj : 1) ure-
đenje škole, nastavni plan i programi, koji je
nastavni jezik za sve predmete; 2) koliko ima
nastavnika, koji su, i njihove kvalifikacije; 3)
gdje će biti školska zgrada i kakvi su higijenski
uslovi zgruđe; 4) broj učenika; 5) maternji jezik
učenika i čiji su podanici; i 6) kako se škola
izdržava, koliki je budžet i troškovi.

Odluka okružnog valjevskog odbora

Okružni valjevski odbor odlučio je da u svoju
praktičnu poljoprivrednu školu u Valjevu primi
11 pitomaca iz novih krajeva, koje će ministarstvo
narodne privrede školovati o državnom trošku.
Sa ovih jedanaest pitomaca valjevskog okružnog
odbora biće pedeset i jedan pitomac iz novih
krajeva u poljoprivrednim školama.

Kraj  moratorijuma

Pitanje o trajanju moratorijuma konačno je
riješeno. Trajanje moratorijama za rokove po mje-
ničnim obvezama biće do 15 decembra o g.

Novi krediti
.  G. Ministar financija odobrio je kredit za
podizanje karaula i drugih potrebnih zgrada na
granici.

Demobilizacija

Na posljednoj ministarskoj sjednici, kako
nas izvještava naš dopisnik, bilo je govora o de-
mobilizaciji dviju divizija od onih koje su morale
biti mobilisane zbog arnautskog upada u Srbiju.

Za sada još nije definitivno riješeno o de-
mobilizaciji, ali načelno su se saglasili svi mini-
stri i naredba o demobilizaciji očekuje se najda-
lje do 20. ov. mj.

O danu objave demvbilizacije kao i o tome
koje će divizije demobilisati, riješiće vlada na
jednoj od prvih svojih sjednica.

Članak ,,$Samouprave“

»Samouprava“ donosi u članku ,,Velike Sile
i Albanija“ između ostalog i ovo:

»Mi noćemo preticati događaje i govoriti o
tegobama, na koje međunarodna kontrolna komi-
sija mora nailaziti u izvođenju svojega preteškog
zadatka, Naše mišljenje u tome pogledu dovoljnu
je poznato. Srbija, pošto je učinila sve što su
Velike Sile od nje tražile u pogledu Albanije,
pa i ono što je od nje, a protivu njene bezbjed-
nosti, tražila Austro-Ugarska, potpomognuta svo-
jim saveznicima, — biće kadra da mirno sačeka
dalji razvoj događaja, braneći se od svake opas-
nosti po svojem najboljem znanju i umjenju.

Ona je, bez svake sumnje u potpunom pravu,
da od tvorca autonomne Albanije, Velikih Sila,
traži garantije za mir i bezbjednost svojih drža-
vljana u oblastima koje se graniče Albanijom,
kao i pravednu naknadu za eventualne štete ste
strane. Ona prema Albaniji ne može ostati Vo-
gelfrei, i bez protesta i naknade trpjeti krvava
nasilja albanskih razbojnika i pustolova. Ona još
računa na prazno osjećanje kulturnoga svijeta,
po kome je prava dužnost svake države da poš-
tuje prava svojih susjeda...“

 

Domaće vijesti

Sjednica glavnog odbora H. P. N. $. Glavni
odbor Hrvatske Pučke Napredne Stranke imao je
dne 26. oktobra svoju sjednicu u Spljetu. Na toj
sjednici vladala je potpuna jednodušnost i svi su
zaključci prihvaćeni jednoglasno. Zaključeno je
provesti organizaciju stranke; osnovati zadrugu,
koja će preuzeti vlasništvo stranačkih novina te
tražiti, da se u nemogućnosti uveđenja općeg i
jednakog prava glasa, uvedu što šire demokratske
izborne reforme. Sjednica je zaključila, da H. P.
N. S. pri predstojećim općinskim izborima u Ši-
beniku ne smije kooperisati sa pravašima oko
»Hrvatske Misli“, a ima nastaviti pregovore sa
frakcijom oko ,Hrv. Riječi“ za zajedničko postu-
panje u izbornoj borbi. Zaključak o kooperaciji
stranaka glasi: Ne smatrajući shodnom foziju na-
rodnih stranaka a Dalmaciji, a uviđajući potrebu
složnoga njihova rada, povjerava se poslovnom
odboru da uđe u pregovore sa Hrvatskom i sa
Srpskom Narodnom strankom radi provedenja
kooperacije i obrazovanja zajedničkog vrhovnog
organa, u kojemu će sve tri stranke ravnopravno
biti zastupane, Kooperacija bi imala obuhvatati
sva ona pitanja narodne i pokrajinske politike,
glede kojih se slažu programi stranaka, posebice
rad za narodno ujedinjenje, suzbijanje klerikali-
zma, obranu općinske autonomije, akciju za pri-
vredno pridignuće zemlje osobito za željezničke
spojeve Dalmacije, i akciju sa kulturno podizanje
naroda.

Broj %4.

Boravak D.ra Tresića u Beogradu. O danim
zastupnika D.ra 'Tresića-Pavičića provedenim u
Beogradu, ,Narodni List“ donio je lijep dopis iz
koga prenosimo nekolike retke: ,Kada je čitao
ge »Hrvatskoj“, nastade urnebesno klicanje:

ivjela Hrvatska! Živjeli Hrvati! Živio srpskohr-
vatski narod! To je klicanje bilo tako frenetično,
tako iskreno, da je i samim klicateljima izvabilo
suze na oči. Srbi danas u Beogradu više ljube
Hrvate nego Srbe. Lako li je predobiti taj dobri
plemeniti i požrtvovni srpski narod za svaku ple-
menitu stvar! Hrvati nijesu, osim nekih četnika,
lijevali krv za otkup stare Srbije i Maćedonije,
za obranu od Bugara. Dali su samo nešto milo-
dara za ljekove ranjenicima i toplik riječi oduše-
vljenja za junačku braću; ali to se Srbima čini
tako mnogo, da bi oni danas umirali za Hrvate,
taman kao što su umirali -za Kosovsku raju. Hr-
vati su danas miljenici među Srbima, koji su svi
prožeti osjećajem ljubavi i jedinstva. Sve beo-
gradske novine bile su prošlih dana pune ,,srbo-
hrvatstva“ i ,hrvatosrpstva“, i ništa se Srbima
nije u Tresićevu pismu na Daneva toliko svidjelo,
koliko onu stavka gdje kaže, da su Hrvati davali
od svoje kuće, od svoje domovine, kada su svje-
tovali Srbima, da dadu Bugarima, za volju mira,
komad Maćedonije. Danas svi srpski-književni li-«
stovi nazivlju naš jezik ,,srpskohrvatskim“, danas
mali Srpčići uče u osnovnim školama latinicu,
da mogu razumjeti što braća Hrvati pišu; danas
i politički listovi, gdjegod mogu, ostentativno i
sa nasladom ističu hrvatsko ime. Hrvati, dajte
Srbima malo, samo malo iskrene ljubavi, a oni
će vama dušu svoju!

Hrvatska kriza. Riješenje se hrvatskog pita-
nja neprestano oteže i nikako ne primiče kraju.
Evo već sedam godina dana da traje abnormalno
stanje u Hrvatskoj. Vladavina zloglasnog bana
Raucha 1908, pa sve do Tomašića i komesara.
Svi su imali isti plan: upokorenje Hrvatske, Bo-
lest komesara Skerleca dobro je došla ministru
predsjedniku Tiszi, jer je trebalo napustiti  pro-
gram potpune pacifikacije i upokorenja, a među-
tim drugog izvedivog programa nije imao. Sker-
lec je započeo pregovaranja sa hrvatskim  politi-
čarima, pa ih je nastavio Tisza, ali do riješenja
se ne dolazi. Tiszi se ne žuri. Da se Tisza pos-
tavi na ono stanovište, koje je jedino moguće i
opravdano, kriza bi bila riješena. Dok se onima
u Budimpešti ne žuri, dotle izgleda, da mjero-
davni krugovi u Beču nastoje i žele da se kriza
riješi. Berlinske novine već pišu o jugoslavenskoj
krizi i savjetuju da se počne nova jugoslavenska
politika. , Zeit“ donosi, da hrvatsko 4rttanje neće
biti riješeno ove godine, jer da je na vidiku opet
Khuenov režim, pa se usljed toga Tisza već ne os-
jeća sigurnim.

Dobar početak! Potpisano duštvo umoljava, u
prvomredu sve liječnike, svećenike i učitelje dalma-
tinske, te k tome i sve ostale dobromisleće građane,
da bi izvoljeli, pa makar i malim novčanim prinosom,
ili na koji drugi način (šiljanjem odnosnih bro-
šira, tiskanica i t. d.), pomoći društvu da uzmo-
gne što uspješnije raditi. Društvo zahvaljuje
unaprijed dobročiniteljima, u ime onih, koji će
biti spašeni. ,Društvo za suzbijanje alkoholizma
u Imotskoj krajini.“

Opaska uredništva. Preporačujemo i s naše strane to-
plo ovaj plemeniti pothvat, te se izjavljujemo spremni
da primamo milodare u gore naznačenu svrhu,

 

Dubrovačke vijesti

Imenovanja. Viši kot. liječnik pri mjesnom
Poglavarstvu g. dr. Marcel Wendzilovicz proma-
knut je u VII. razr. čina drž. činovnika. Česti-
tamo. — Naš sugrađanin g. Mato Knego, poštan-
ski oficijal, imenovan je poštanskim nadoficijalom
i premješten u Šibenik. Čestitamo i radujemo se
promaknuću vrijednog g. Knega, a s druge strane
žalimo što nam odlazi iz Dubrovnika. Ovdje je
bio od svakoga cijenjen i poštovan, pa se vese-
limo Šibeniku, jer u g. Knegu dobija vrlog i se
vjesnog činovnika.

Ispiti. Profesor ma mjesnoj gimnaziji, g.
Vicko prof. Lipanović, položio je prošle sedmice
u Beču glavni rigoroz s odlikom. Vrijedni prof.
Lipanović nalazi se sada u Berlinu, gdje nasta-
vlja = matematično nauke,  Našemu prijatelju
čestitamo.

Naši sugrađani g. Antun Knego i Dr. Josip
Dimović položili su s dobrim uspjehom  nadopu-
nitbeni ispit u Beču. Čestitamo.

Stogodišnjica Verdi. Prošlog i ovog mje-
seca slavila se je po svim većim gradovima KEv-
rope stogodišnjica Verdi-eva rođenja. Italija na-
stojala je da se bar donekle odaži velikom kom-
positeru, te su prigodom maestrove godišnjice ot-
kriti njegovi spomenici i lapide uz veliko sudje-
lovanje službene i neslužbene Italije. Izvješćuju
nas, da se je u našem gradu sastalo nekoliko go-
spođica i gospode željom, da jednom lijepom mu-
zikalnom večeri proslave stogodišnjicu auktora
Falstafa. Milo nam je, da ćemo prigodom ovog
kulturnog pomena čuti lijepog pjevanja i muzike.
Program još nije ustanovljen, a sastojaće isklju-
čivo od Verdievih kompozicija. Ovo muzikalno
veče prirediće se u Bondinu teatru po svršetku
sezone Pokrajinskog Kazališta.