soesu (IZLAZI SVAKE SUBOTE. nemo

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU
BROVNIK I ZA AUSTRO-UGARSKU NA GO
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-
BROJFN IZA DOŠASTO POLUGODIŠTE
- ZA PO I ČETVRT GODINE RAZMJERNO. :-:

TURSKO-BUGARSKI SAVEZ?

U zadnje se vrijeme po nekoliko puta
sa stanovite strane sa nepritajenom zlu-
radošću nabacila vijest o takom save
— Pri tom se naglasuje dugo rič
generala Savov-a u Carigradu, i poderta-
vaju više ili manje autentične izjave
njegove. — Tom se savezu pače dodava
još jedan novorođeni (?) faktor: kneževina
Arbanija.

Na svijetu je sve moguće, a poza
proročka je sved nezahvalna: po gotovu
u politici. Malo bi ko bio reko u vrijeme
Solferina, Mađente, Custozze i Visa, da
će među Italijom i Austrijom doći do
današnjih ljubica, i ako je dozvoljeno
dvoumiti o iskrenosti pa i o tajnosti tih
zagrljaja? A ko bi u vrijeme Faschode
bio zamislio mogućnost današnje entente
cordiale? Ili da još dalje zagrabimo, jeli
tko za rata u Krimu pomišljao o tvrdom
braku francuske frigijske kape i kozja-
čkoga apsolutističkog kalpaka?

Ako je dakle sve to bilo moguće, za-
što da ne bude moguće i bugarsko-turski
savez?

U prkos toga, mi smo dubokog uvje-
renja, da dok budu stvari stajale kao
što danas i u dogledno vrijeme stoje i
dok budu na čelu javnoj stvari stajati
razumni državnici a ne čaršijski vikači,
Bugarska i Turska se ne mogu i neće
se u savez vezati.

Savezi su diktirani visokim realnim
državnim interesima, koji se uzajamno
popunjuju i poklapaju.

Obrambeni bi savez mogo imati smi-
sla tek za Tursku, jer bi se lako mo-
glo dogoditi da se apetit nekih njenih
susjeda iznova pomoli na povišinu, i da
njena evropska (o azijskim nije sada zgoda
govoriti) posjedovanja dođu u pitanje.

Nu ko bi, razumno i isključivo, mo-
gao izmeđ balkanskih država poželjeti
još preostali joj dio Trakije, ko njene
otoke? — Ne treba doista odlične da-
lekovidnosti, da se na to odgovori. Grčka
bi specijalno mogla da požudi otoke a
Bugarska specialno kopnena posjedovanja
onkraj Marice.

Rumunjska i Srbija nemaju tome ni-
kakove legitimacije ni objektivne ni su-
bjektivne, pa nenaju niti takovih požuda,
još manje potreba.

Preostajao bi, dakle, slučaj rata Gr-
čke sa Turskom, pri kojemu bi tobože
Bugarska imala Turskoj da pomogne.
Da vidimo.

Uzmimo za čšs da bi Grčka bila osa-
mljena (što je u našim očima naprosto
isključeno) i recimo da Grčka podlegne
i da se Turska obogati, osvojivši ponovo
što je Grčka sada od nje osvojila (što je
također isključeno, jer bi tada došle do
riječi kud i kamo veće vlasti ne za lju-
bav Grčke, već za vlastit iuteres, kako se
to dogodilo i nakon Domokosa god. 1897)
zar bi zbilja Bugari bili tako naivni te
im ne bi došlo napamet, da će Turci,
obračunavši sa Grcima, navratiti svoje
pobjedonosne bataljone i na ostale dana-
šnje osvajače, a u redu na Bugare,
jer najbliži ? — Ili misle Bugari, da usupor
staroj rečenici, 7 appitit ne vient en
mangeant? — A u toj eventualnosti ko bi
garantovao Bugarskoj, da će Srbija i Ru-
munska mirovati?

Rekosmo, da bi obranbeni savez mo-
gao tek za Tursku imati smisla: za Bu-
garsku mi tog smisla ne vidimo.

Ko prijeti Bugarskoj? — Rumunjska
je sve svoje, u ostalom čisto strategične
želje sa te strane, potpunoma izdovoljila,
a, mislimo, da i pojas Tutrakan: Balčik
hoće da joj zadade još dosta brige.
Srbija je dočekala obilato i do Bregalnice
sigurno nikad ni zamišljeno ispunjenje svo-
ga Vardarskog carstva. Ona vlada malo ne
cijelom tom prebogatom kotlinom, a okru-
nila_je tu silnu tečevinu čak i posjedom
samostalnog ta solunskog pristana ;
a bit će i njoj bez sumlje dosta posla
dok reorganiše i do prave vrijednote do-
vede današnja osvojenja. Grčka je pak
gotovo ostvarila svoje plemensko ujedi-

, tako te naslov ,kralj Helena“
više ne zvuča paradoksno. Nu i kad bi
se moglo povjerovati, da Grci ozbiljno
kane, da ostvare davnašnju carigradsku
tlapnju, zar ne bi to bila tek muska, i
to muzika vrlo daleke budućnosti?

Ko, dakle, ima razloga da prijeti i
još da neposredno prijeti Bugarskoj ? Nje-
zini sjeverni, zapadni susjedi nikako a
južno zapadni u dogledno vrijeme ja-
mačno ne.

Nu, ostaje savez za prepad; ofanzivni
savez.

Priznajemo, da stvari u tom pravcu
znatno drukčije stoje, jer i Turska i Bu-
garska mogu doista pomisliti, da imaju
pravo na revanšu. Iskasapljena jedna, &
druga znatno umanjena ili tačnije uni-
žena, mogle bi se zbilja složiti da izgu-
bljeno natrag povrate. '

Nego, tu nam je teško zamisliti kako
uz koje pogodbe i direktive bi se te dvije
države mogle da slože?

"Turska, ako bi zaisto nakastila da
povrati stare pokrajine (o čemu mi vrlo
sumljamo, jer smo uvjerenja, da ona do-
ista ne žali za gubitkom n. pr. Makedo-
nije i Albanije, koje su joj samo briga i
poniženja, i troška donosile a bojimo se
nikakove koristi) to bi najprije imala da
skrene svoje oko na svoga neposrednog
susjeda, na Bugarsku, jer valjda neće da
skoči preko bugarske Trakije a da se
uhvati u koštac sa Grčkom ili sa Srbijom.
Stoga silom ili milom, trebalo bi u tom
slučaju, da i opet Bugarska otkine ko-
mad svoga teritorija na korist Turske —
jer bi to nužno bila conditio sine qua ona-
kovog prepadnog saveza, jer bi joj inače
nestalo teritorijalnoga kontinuiteta.

Što se tiče Bugarske, i tu stoji stvar
sa svim drukčije. Nju doduše boli srce i
na Rumunjsku, i na Srbiju i na Grčku
i na Tursku, a mi smo u drugoj prigodi
napisali, da se malo kada odigrala ona-
kova strahovita tragedija kao u Bugar-
skoj 1913. Pored toga, cijenimo, da su
najkruće, njezine rane na sjeveru i na
jugoistoku — i ako iz nejednakih razloga:

Na sjeveru je izgubila lijep pojas,
znatne ijske važnosti a naseljen
čistim bugarskim življem. Rumujskoj je mo-
rala da ustupi sa tim dijelom recimo stare
 očevine“, do 200.000 bugarskog naroda,
što se ni iz daleka ne može naknaditi
sa ono nekoliko stotina tisuća raznog a
većinom nebugarskog življa u zapadnoj
Trakiji. Ovo je doista rana, ovo je pače
osakaćenje, a još bez kapi osvojiteljeve
krvi...... Infandum renovare dolorem!

Na jugoistoku nije bolje. Rijeke i raz-
vodnice su životne žile državi, te kako
što je Vardar žila kucavica ekonomskoga
života Srbijina, tako je Marica kateksohen
privredna nužda trakijske Bugarske. A
to su odnijeli Bugarima .... Turci. I
bez obzira na carsko Drinopolje, oduzeto
im po operetskom junaku Enverbegu, a
posuto desetkama i desetkamn tisuća
najboljih sinova hrabrene joj vojske, Bu-
garska je oduzećem Marice privredno
zadušena.

Istina, i Srbija i Grčka, doduše u ne-
jednakoj mjeri, odniješe joj na sablji po
koje parče zemlje; kao što je istina,
da Bugari tvrde da je sva Makedonija
bugarske krvi i jezika. Ostavimo za čas
po strani pitanje, da su Srbi svojom i to
samom svojom snagom osvojili sve što
današ drže, a slično budi kazano glede
Grka — ostavimo također po strani pi-

e jezikoslovno i krvne ripadnosti

edonaca, i ako cijenimo sA tu ima
puno više umjetne dugogodišnje propa-
gande i školama i bombama no sušte
istine, jer znanstveno jeste dokazano tek
jedno : da je Makedonac Slaven ida mu je
jezik prelaz izmeđ srpskohvvatskog i bugarskog
jezika ; sve ostalo su tek nagađanja inte-
resiranih stranaka, kojamogu biti plod-
nije polje akadomskim raspravama no
političkim računima.

Tek s činjenicom, da Bugari javno
kazuju i dokazuju, da njihovo mora biti
ono što su u Macedoniji uzeli Srbi i Grci,
a u Trakiji Grci, sa tom činjenicom treba
računati,

Da se Bugari u opće govoreći, danas
zanose ovakim revanšnim mislima, to mi
vjerujemo a nije ni začudno, kad se -
hova osvojenja  smjere o  hekatom
njihovih žrtava i o apetite cara Ferdi-
nanda, pa ono što se u prvi mah
neoprav i pretjerano bilo pripisalo

u bugarskih vojskovođa," doista je
o našemu, pa i drugom, neslavenskom
srcu. Mi dakle vjerujemo, da im revan.

CRVENA HRVATSKA

: ZMJERAN POPUST.
22. novembra 1913. - izdavatelj | odgovorni urednik: IVO ARSETE. Godina XXII. — Broj 47. NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE

šna misao pred očima lebdi, ali da tako
i trezveni bugarski državnici misle, to
ne

Jer tu zvanje pitao o mogućnosti
ostvarenja, pa je politika 7 art des
its, političari, po gotovu državnici
držaće se u granicama te ,mogućnosti“.

A sada, da pobliže pogledamo u oči
tim mogućnostima.

Ako uzmemo kao polaznu tačku, uče-
stvovanje u budućem ratu jedne evropske
velesile, što bi eventualno povelo za so-
bom. ostale velesile, odmah reći
da bi nastao takav kaos, tako bi kata-
lan bio sraz svih tih orijaških voj-

i da bi se tu doista i najoštroumni
oko na prosto izgubilo. Nego, mi u ta-
kovu katastrofalnu, nemansku konflagra-
ciju slabo vjerujemo, baš s toga što niko
ne bi bio u stanju da omjeri sve kata-
klizmatičke posljedice.

U ostalom, i do ji kroz zimu lanj-
sku i kroz proljeće i ljeto ovogodišnje,
mogli bi nam služiti kao dokaz, kako
smo daleko od jedne svjetske konflagra-
cije, jer, ma da je već zavladao bio ak-
siom, da promjena status quo-a na Balkanu
ne može da uslijedi bez učestvovanja ve-
lesila, ipak je bar obratno bilo, i ma da
je jedna velesila o opstanak evropske
Turske bila vezala tako reći svoju čast i
što više svoju ekzistenciju, ipak je Turska
evropska (po našem mišljenju za uvijek)
potonula, a da niko nije u Evropi trgnuo
mač iz korica, Bilo je tek nekoliko pa-
pirnatih strelica.

Uopće, što se tiče sveopće konflagra-
cije, nama se čini da je to više ,baubau“
nego li koncepcija realnosti. A kad bi
nam ko primjetio da je lanac međusob-
nih saveza tako isprepleten, da ako jedna
velesila zagazi u rat, moraju sve druge
da za njom zagaze, mi bi smo dvojaki
odgovor na to dali:

prvo i prvo, baš ta strašna mogućnost
tako je doista strašna i od nepredvidlji-
vih jedic&a, da je sama predočba te

vitosti dovoljna garancija da do
toga neće lako doći. Drugi je odgovor
pak, da mi suviše ne vjerujemo niti u
svetu obvezatnost“ ugovor&, ma kako
svečanih, jer baš su nam velesile u ovo
potonje doba dale nekoliko primjer& pri-
lične ciničnosti u tom pogledu. Zar nije
Austrija pretrgnula berlinski ugovor, pa
ko joj za to što učinio? Zar nijesu sve
velesile bile najsvečanije i to ne jedanput
garantirale integritet Turske? A zar je
to zapriječilo, da jedna od njih proguta
ogromni libijski zalogaj; za se je stoga
ko maknuo kad su ono balkanski savez-
nici potisnuli Turke tako reći do na po-
gled Sv. Sofije u Carigradu?

Pri ovakim klasičnim primjerima, mi-
slimo, da bi naivno bilo vjerovati u d6-
prikosnoveno obdržanje ugovornih uvjeta.

Talijanska poslovica kaže: ,le leggi
son, ma chi pon man ad elle“, a mi ve-
limo, da će se vazda naći državnika spra-
vnih da prekrše zadanu riječ, kao što će
se sveđ naći i pravoznanaca, koji će svako
prekršenje besjede opravdavati. uveni
prof. Lammasch dokazivao je, kako Au-
strija sh aacksijom nije prekršila berlinski

vor!

U jednu riječ naše je skromno mišlje-
nje, da, dođe li do rata između koje ve-
lesile, zagazit će u nj tek one, čija eksi-
stencija bude w pitanju: ostalo če biti gle-
daoci i ako do zuba naoružani, pa će se
bacit tamo, kamo ih bude privuko ne
savez već vlastita korist.

Nu, u eventualnom ratu izmeđ Bal-
kanaca ne vidimo, da bi SRNA koje
velesile bila direktno u pitanju, pa
cijenimo, da bi se i treći rat odigrao među
samim Balkancima, kao što se je odigrao
i prvi i drugi.

Uzmemo li pak to na oko, kako bi
se Bugarska mogla da razložito nada

u?

Prilike su se znatno promijenile. Bu-
garska nije više što je prije bila. Srbija
(sa Crnom Gorom) i Grčka mogu svaka

 
 
 

POJEDINI BROJ ZAPADA 20 PARA
PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI, A
PIS ŠTVU

NE VRAĆA

Razvijenost grčkih obala, vjekovna tra-
dicija, Mog ij imperativ životne nu-
žde nalažu da današnju

sku nadmoć i 1 pojača. Toliko je
to istinito da ona već danas gradi dread-

ti o

sad sve da i nema vora, neće
valjda niko pametan pomisliti, da Ru-
Srbija i Grčka neće u tom slu-

suprotstaviti zah i 500.

rumunjskih, i grčkih? (Ove smo
brojke nanizali u pretpostavci da bi se
eventualni sukob obistinio do, recimo
5—6 ina).

riđodati 300, boraca onim 500.00(

ugara, to je sve što se od, kraj njezi-
nih prometnih va i
položaja i trome mobilizacije, može da
očekuje, a kroz mj dana, odluka će
biti već pala, — Kumanovo je palo šesti
dan po ira rata i kroz mjesec
dana Srbi su bili očistili sou Makedoniju;
isto je tako bitka kod Lile Burgasa bila

gotova na par sedmica lašenju
rata — a kroz to bi Sudio Sus
turci stajali prama protivniku kao 1:2.

Istina, broj sim ne odlučuje ni sama
sprema, jer i moralni je momenat pre-
važan. Nu, pitamo mi, ima li n. pr. raz-
loga misliti, da će Srbi i Grci sa i
oduševljenja braniti onu u, koju su
tako obilno nakvasili s lju nego
li koy i Bugari navaliti? — Uzmemo
li pak, da im bude i sprema i odušev
nje jednako a tad doista pretegnuće =
liki razmjer, tačnije n er broja.

Pošto se pak, razložito ne da zami-
sliti, da će se ofenzivni savez sklopiti
bez wjamčena uspjeha, to mi cijenimo
što smo u u naglasivali, da toga
saveza neće ni biti.

Ma kako trijezan bio narod bugarski,
nagle, krvave, neviđene nedaće koje
zatekoše tako su goleme, da nije čuo
da se još ne može ni snaći, ni i.
Nama izgleda kao čovjek, koga ši \
rio teškim sukom po glavi — glavinja.
gaji uhvanje u osvetu, pa se svuda os-
vrće ne bi li pomagača ugledao. Traži
ge krivce i upire + vie sad u

neva. sad u Savova, u Gešova a
znade i na kraljeve dvore da prilijepi ce-
dulju: — iznajmljuje se“. Državnici ba-

caju krivnju na generale, a im
zajam vraćaju. Nu, baš što je bu-
garski narod trijezan, mi cijenimo da će

u ne sasvim daleko vaijeme nastupiti ko-
načno i svestrano rastrijeznenje.
Uvidjeće, da su bili kroz nekoliko de-
cenija konsekventno opijani n m
megalomanijom, uvidjeće, da su ih i neki
državnici i neki generali ne pravim pu-
tem vodili,
Veit ao nepritajana želja da
sa nepun una
duju groedeica U mina rim, > od
nom, jedna nezdrava fantastična tlapnja,
a što je glavno uvidjet će, da uprkos
egoističnim, neiskrenim obećanjima, oni
su na Balkanu osamljeni i odasvuda op-
koljeni, p& da im politički rezon katego-
rički uprav nalaže, da se vrate u onaj
savez iz kojega su izašli, jer samo tada
mogu ok se s nečemu uadaju, jer
samo može Drino da bude o
Jedrenom ..... y4 o
Ovakih primjer& ima u i dosta.
Mi ćemo tek Austri Me
mačkog Bunda, Austrija so je najtvrđe
svezala baš sa onima, koji se na nje ra-
čun bjehu obogatili, Ako je silena Austrija
mogla da pregori i preboli svoje rane, za
što da to neučini kud i kamo slabija
% Znatna je politična krepost: za-
raviti što se zaboraviti mora.
Ponavljamo i zaključujemo ;
niti želimo, niti umijemo da
nu ako je istina da se sa
tek na temelju realnih interesć, i
među sobom barem ne isključuju, mi t
vjerujemo da će se Bugari ranije ili
nije povratiti u ono društvo, iz
su onako drastično i za sebe fatalno

F

ne ćemo,

pil

Treba li dodati, da mi i kao i,
i kao Srbohrvati, i kao Slaveni to
želimo?

Quod di fecissent!

i

Omikron.