IA HRVATSKA

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-
BROVNIK IZA AUSTRO-UGARSKU NA G>-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU

PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-
BROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE.

IZLAZI SVAKE SRIJEDN_I_ < 8QTE.

 

 

God. XXII.

Hrvatska kriza.

Na drugom mjestu javljamo, da
je u nedjelju taman na staru godinu
bio primljen u audienciju od kralja
hrvatski ban Dr. Nikola pl. Tomašić.
Istodobno se javlja iz Zagreba o
čemu također na drugom
izvješćujemo, da će nastati raskol i
secesija u stranci prava, Jedan dio
pravaša, meilu kojima se ističu Hor-
vat, Prebeg, Milobar, da ne odobrava
sadanju politiku vrhovne uprave
stranke prava, jer da je naperena

mjestu

proti osobi Dra Tomašića, Uslijed
toga ovi će iz stranke istupiti i

osnovati posebnu grupu, koja će još
početkom februara početi na novo
izdavati , Hrvatsko Pravo“ kao svoj
organ.

Ne možemo još tačno znati, da
li je ova vijest istinita i u koliko je
Na sebi ona .nije nimalo

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

istinita.

nevjerojatna, dapače obratno. Jer
čemu bi Tomašić bio se u opće

upustio u izbore, a da nije računao
na pomoć bilo
oporbenih stranaka? Sadanja hrvat-
ska kriza takova je, da ju se“ ne
može riješiti onako, kako bi htjeli
vlastodršci. Danas se hrvatska oporba
ne može direktno uništiti već jedino
indirektno. T. j. u tim slučajevima
mora vlada imati uza se radikalniju
oporbu, koja. će srušiti manje radi-
kalnu. Mora biti drugim riječima
uspostavljena  ,načelna“ opozicija,
koja vlastodršcima ne zadaje brige.
ito to je plan bana "Tomašića.

nije moguće, da stranka prava ode
na lijepak Dru Tomašiću, a to na-
prosto s razloga, jer u njoj ipak ima
ljudi, koji drže do 1 osobnog
poštehja kao i do riječi, koju su na-
rodu zadali, a i do svoga ponosa.
S druge se strane govorilo, da ele-
menti, a kojih ima sva sila u stranci
prava, koji su služili svakoj vladi,
- elementi, koji su se ogrijali na suncu
vladinih milosti davanih jedino naj-
vijernijim stupovima sistema, da ti
elementi nijesu kadri voditi bilo koju
oporbenu politiku, već da će kad li

koje od postojećih .

Mnogi su iz početka | mislili, da

 

 

DUBROVNIK, 6. JANUARA 1912.

tad li pristupiti otvoreno kao pristaše
sistema. Ne učine li t0, znak je, da
sistemu trebuju kao oporbenjaci. I
ovi drugi kao da nijesu imali krivo.
Dok naime ,Narodife Novine“
javljaju o audijenciji banovoj te iz-
riču nadu, da će valjda kroz najkraće
vrijeme moći objaviti definitivne pred-
loge, dotle ,Pesti Hirlap“ donosi
informaciju iz Beča o tim novim
predlozima, naime pakt sa strankom
prava, a istodokno kolaju po Zagrebu
glasine, da frankovačko krilo stranke
prava ne odobrava sadanju politiku
stranke, jer da je tobože uperena
lih proti osobi Dra Tomašića.
Situacija je jasna, Ban Tomašić
je išao u izbore sa ovim planom:
Uništiti, koliko je moguće više koa-
licijinih mandata i koaliciju svesti
na ananjusopozicianaima..grupu od
kakovih 10 zastupnika, Svom parom
nadalje podupirati onakove pravaše,
s kojima bi se mogao kašnje nagoditi.
Realiziranju ovoga njegova plana
služili su oni toliko spominjani pre-
govori sa Kršnjavijem, a tomu je
imala poslužiti i Ogrizovićeva kandi-
datura u Otočcu, i
No Tomašićevi računi nijesu bili
ispravni. Stranka prava u svojoj ve-
čini neće stupiti u njegov ,radni“
blok, a koaligiju mu nije uspjelo uni-
štiti. Ergo protiv koalicije lje Tomašiću
ne uspije radna sposobnost sabora.
Njegov bi sadanji plan mogao
biti, da primami što je moguće više
pravaša, onda seljačku i srpsku ra-
dikalnu stranku te pomoću njih i
virilista kušati eksperimentirati. U
tomu bi slučaju moglo doći i do
kratkotrajnog saborisanja, u što mi
ne vjerujemo, osim ako Tomašić ne
odstupi i druga osoba ne pokuša na
sasma drugi način riješiti hrvatsku
krizu.
Svakako i ovi su izbori pokazali,
a najbolje će razvitak sadanjih do:
gođaja dokazati, kakovi balast ima
stranka prava u sebi, Razni balasti
priječe tu stranku, da postane narod-
nom strankom. Ona je skup hetero-
genih individua bez zajedničkoga cilja,

 

ODGOVORNI UREDNIK : Ivo ARSETE PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SEUPRAVI A

IL] 1
LI

sz... WUUL BROJ kt PARA oać8s

DOPISI UREDNIŠTVU LISTA; ZA IZJAVE
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU, A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI uz RAZ:
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR.

Broj 2.

 

ali u dobrom dijelu zajedničkog špe-
kulativnog duha. Ako ovo ciničko
postupanje Dra Tomašića bude imalo
za posljedicu rasčišćenje stranačkih
odnošaja u Banovini,
reći, pokraj svih zala,
nio, donio je i jedno veliko dobro.

Domaće vijesti.

Ban u audijenciji. U nedjelju na staru
godinu primljen je hrvatski ban Dr. Nikola
pl. Tomašić od kralja u posebnu podulju
audijenciju. U ovoj je audijenciji ban po-

 

/ tanko izvijestio kralja o političkim prilikama

u Hrvatskoj te je učinio svoje predloge
glede daljnjih koraka, koji se imaju poda-
zeti u hrvatskoj krizi. Službeni list hrvatske
vlade ,, Narodne Novine“ javljaju, da će do
nekoliko dana moći donijeti definitivne za-
ključke. Zagrebačke novine govore,
do skora biti sazvar? hrvatski sabor. U re-
skriptu, kojim će se tvoriti sabor, da će
biti vrlo važnih izjava glede hrvatske poli-

tike. Sabor bi se imao sazvati još ovoga
mjeseca ili najkašnje početkom februara. 7,

Raskol u stranci prava ? ,, Riječki Novi
List“ donosi iz Zagreba vijest, da je u
stranci prava nastao raskol. Bivši vođe fran-
kovački Dr. Horvat, Dr. Prebeg te i Dr. Mi-
lobar, da će istupiti iz stranke, k njima bi
se priključila jedna trećina zastupnika stran-
ke prava. Ovi bi do skora počeli na novo
izdavati list ,Hrvatsko Pravo“, Većina za-
stupnika ostala bi uz D.ra Milu Starčevića.
T. j. uz Horvata, Milobara i Prebega ostali
bi bivši okorjeli frankovci, a uz Milu Star-
čevića bivši milinovci i veći dio klerikalnog
dijela pravaša. Ne znamo, koliko na ovoj
vijesti. ima istine, ali sigurno je, da se ipak
tamo nešto kuha. Idemo, da vidimo.

Plenarna sjednica pravaških zastupnika.
Prania zaključku vrhovne uprave stranke

prava držat će se na 12. o. mj. plenama
sjednica svih pravaških zastupnika. Sjednice
će se držati u Zagrebu.

Temašićev odstup. Javljaju, da će ban
Tomašić doskora odstupiti. Sabor će vjero-,
jatno biti sazvan za 15 o. mi. Po svoj pri-
lici nijesu bili primljeni njegovi predlozi

glede kooperacije sa jednim dijelom stranke .

prava. Za to se sada i javljaju -dementi sa
strane onih pravaških zastupnika, koji sd
imali podupirati Tomašića. Sada će oni opet
postati najradikalniji političari!

Zast. Erazmo Barčić izjavio je u jednom.

intervievu, da je Tomašićev položaj neodrživ.
Isto je tako nemoguć povratak baruna Raucha
ili grofa Pejačevića. Po njegovom mišljenju

najviše vjerojatnosti imaju da sapreme ban N

mogli, bismo
što ih je do--

da će.