CRVENA HRVATSKA

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DV-
BROVNIK IZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU

PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-
BROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE.

IZLAZI SVAKE SRIJEDE 1 SUBOTE.

 

 

God. XXII. i .

fcotus Vlator u Dubrovniku.

Prekjučer poslije podne prispio je
u naš grad ovaj veliki prijatelj na-
roda našega. Glas o njegovom dola-
sku proširio se munjevitom brzinom.
Na večer je već svak znao da se
Scotus Viator nalazi u našem gradu
i da je odsio u hotel Imperial-u. I
građanstvo naše nije moglo inače, a
da neda oduška svojim osjećajima.
Pred hotel Imperialom priređene su
ovomu velikom našem prijatelju burne
ovacije. |

U četvrtak na večer sve je po
gradu  odzvanjalo  poklicima živio
Scotus Viator! A taj poklik bio je
odraz duše naše zahvalne za sve
ono, što je nama južnim Slavenima
učinio ovaj Škot. Da on je Škot i
njegov naziv Scotus Viator — Škot
putnik — pseudonim je: On se pot-
punim imenom zove Robert William
Seton Watson.

Naš prijatelj potječe iz stare i
ugledne škotske porodice, kojoj “ko-
lijevka i obiteljski posjed leže na sje-
veru glavnoga grada Edinbora. Za
rana — sada mu je tek 32 godine
— ostao je bez roditelja, nije imao
ni brata ni sestre. Kao što mnogi
njegovi zemljaci potražio je i on za-
bavu u putovanju i upoznavanju dru-
gih zemalja i naroda. Netom je svr-
šio sveučilišne nauke u Oxfordu za-
putio se u Francusku i Italiju, a od
tada sve do danas neprestano gotovo
putuje, Postao je Scotus Viator (pu-
tnik Škot). Baštinivši veliki imutak
mogao je da provodi lagodan i bez-
brižan život mladoga bogataša. Ali
prirođeni značaj, odgoj i obiteljske
tradicije ne dopustiše mu toga. Po-
stetio se nauci i umjetnosti, Željan
duševne naslade obašao je svu Fran-
cesku, Njemačku i Italiju naučivši
istodobno jezik dotičnih naroda.

Još od vremena  Lajoša. Košuta
rasprostranjeno je veliko oduševlje-
nje za Mađare u Engleskoj. Gigant-
ska mađarska borba za slobodu iz
1848. znala je samo da steče simpa-
tije. Putovanja Košutova po Engle-
skoj, onda toliki spisi štampani na

 

 

 

 

*

ODGOVORNI UREDNIK: IVO ARSETE

 

ga96o POJEDINI BROJ 10 PARA 68858
U ' % š
E + IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI 1 DR.

DUBROVNIK, 24. FEBRUARA 1912.

engleskom jeziku o Ugarskoj pove-
čavali su samo simpatije slobodnih
Engleza za mađarski narod, koji se
bori za svoju slobodu, Pa kada je
ono 1904. godine mađarska koalicija
opet započela na oko gigantsku
borbu za slobodu evo ti Scotus Via-
tora .u Ugarsku kao oduševljenog
prijatelja Mađara. Došao je da pro-
uči njihovu borbu, došao je da se
divi njihovoj borbi. Pa što se do-
godilo? = /

Dogodilo se ono, što se moralo
dogoditi čovjeku kritičnog duha i
oka. On nije slušao, što mu drugi
govori, već je sam proučavao stvari.
I vidio je svu trulost madžarstva,
naišao je na jedan sistem korupcije,
nasilja i gaženja tuđih prava. Našao
je u Ugarskoj potištene Rumiunje,
Slovake, Hrvate.i Srbo. Ou__je_ sve

ka IRA

ovo pomno proučavao. U tu svrhu
je naučio madžarski. I on upoznavši
sve prilike postao je najvećim ne-
prijateljem Madžara. Rezultat ovoga
svoga proučavanja napisao je u knjizi
»Narodnosni problem u Ugarskoj.“
Ova je knjiga najstrašnija optužba
podignuta pred licem Evrope protiv
madžarske uprave nad narodnostima.
O trulim odnošajima u Ugarskoj na-
pisao je Seton Watson i drugih

djela.

Proučavajući Ugarsku naišao je
na Hrvatsku. Odmah je uočio važnost
hrvatsko-srpskog problema u ovoj
monarhiji. I stao ga je svom bistrinom
svoga uma da proučava. Došao je
u naše krajeve, Stao je odmah da
uči naš jezik. I prilično ga je naučio.
U tu je svrhu bio u Dubrovniku,
gdje se zadržao više vremena. I baš
ovdje, gdje svaki kamen znade da
priča o slobodi, o uspomenama slav-
nim, proučio je i upoznao je Mr.
Seton Watson južno-slavensko pita-
nje. Odovle je otišao u druge naše
krajeva. Bio je u Splitu, Zagrebu i dru-
govdje. Govorio je sa svakim našim
iole poznatijim političarom, I možemo
bez pretjerivanja reći, da nema čo-

' vjeka ni među nama, koji bi bolje

naše prilike poznavao od njega.

   
 

/

o oi I OGLASI ŠALJU SEUPRAVI A
DOPISI UREDNIŠTVU LISTA, ZA IZJAVE
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU, A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBIuz RAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

 

Broj 16.

 

Rezultat ovih njegovih proučavanja
napisao je on _u djelu ,The Southern
Slav Question and; the Habsburg
Monarchy“* (Južnoslavensko pitanje
i habsburška monarkija.) Ovo djelo
baš sada u ,Novom Listu“ prikazuje
g. Lupis.

Svojim prvašnjim djelima prikazao
je Mr. Seton Watson pred Evropom
što su i kakvi su Madžari, a ovim
svojim djelom upozorio je na važnost
našu. Od sada svijet govori o nama
kao o važnom faktoru. Ovaj ugledni
engleski učenjak iznio je pred forum
Evrope naše pitanje i tim nas zadužio
vječitom harnosti. I oni poklici, koji
se ore po našim krajevima njemu u
počast to su samo slabi vanjski
odrazi onoga, što .još jače osjeća i
ćuti naša duša. Ovi iskazi nisu samo
iskazi momenta. Zahvalnost naroda

Qi

bit će vječna.

Domaće. vijesti

Gradnja dalmatinskih željeznica. Javljaju
iz Budimpešte, da je ugarsko-hrvatski mi-
nistar trgovine pregqvarao sa više banka u
poslu gradnje dalmatinskih željeznica. Prama
tom izvještaju izgleda, da su sve dosadašnje
konferencije bile uspješne i da je sporazum
postignut. Ministar će o tome izvjestiti doj-
duće ministarsko vijeće, koje će onda po-
primiti važne odluke u ovom pitanju.

Gradnja ličke željeznice. Konferencije
glede izgradnje ličke željeznice do dalma-
tinske granice, koje su se obdržavale u mi-
nistarstvu trgovine u Pešti pod predsjeda-
njem ministra financija već su dovršene.
Zaključeno je, da se lička željeznica počne
što skorije graditi -kao državna željeznica.

U Travniku poderana magjarska zastava.
U utorak su bile velike protumađarške ,de-

monstracije u Travniku. Na glavnom trgu
sakupila se povorka od više stotina djaka i
građana, koji su burnim poklicima demon-
strirali proti Mađarima, režimu u Hrvatskoj
kao i proti brutalnom postupku policije u
Sarajevu. Pjevajući rodoljubne pjesme pro-
šla je povorka gradom te otpjevavši hrvat-
sku himnu poderala i zgazila magjarsku za-
stavu. Policija je posredovala ali taktično
te nije bilo nikakovih neugodnih incidenata.
Na večer je u u zavladao mir.

 szm=mmmmsm===