JENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-
ROVNIKIZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
MINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO

RUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU

RETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-
PROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE.

LAZI SVAKE SRIJEDE

 

God. XXII. '

 

liajnoviji Kurz.

Nami se čini, da smo od neko-
liko mjeseca s ovu stranu više puta
prevalili, nego li u nekoliko desetaka
godina prije toga.

Bezglavo, ili barem nesigurno lu-
tanje, tjesnogrudno  cijepidlačenje,
nadbijanje s programima, nesavre-
meni obostrani ekskluzivizam, sve to
danas leži zapušteno u prikrajku,
kao staro gvožđe kao predmeti ro-
potarnice. Iz svega se onoga blista-
vog svijeta frazeologije izvija kao za-
dah zastarjelosti, arkaizma — muzej
staretinarski .. . .

Čuje se, dakako, još koja krije-
šteća disonansa: politički narod na
jednoj a bosanska autonomija na
drugoj strani.

Nu, što je sve to žablje kreketa-
nje suprot one elementarne erupcije,
koja glasom groma diktuje bez okli-
jevanja i bez pardona, novo zdravo
široko spasonosno narodno shvaćanje.

*

Dok se razne stranke pod kan-
džijom Cuvaja previjaju, dok razne
novine cvile, omladina naša u Za-
grebu jednijem je udarcem sjeknula
i pokazala pravac pravi: hrvatski i
srpski sveučilištarci bez razlike stra-
naka ne složni, već ujedinjeni
okrenuše lice svoje silniku t& uz di-
vni zvuk naše himne, stoičkim mi-
rom podniješe udarce oštrih sabalja
...a za jednu domovinu, za našu
ovu zajedničku majku: za Hrvat-
sku, Proli se krv...

Ali se ustalasala sva zemlja, do
kud god nam jezik naš mili vlada,
i kao plamen glas diže se omladina
sva pa se zarumeni s viteške krvce
i sarajska kaldrma.

Da, oci im se još biju, ali se zato
djeca im grle. Štadlerov ,Hrvatski
Dnevnik“ pjesmu pjeva srpskim dja-
cima a u Mostaru se madžarska za-
stava puši uz skladni napjev hrvat-
skih i srpskih davorija. Kotorska
omladina sva po dno Lovćena nigda
pobijeđenog  otkrite glave pjeva
"namo, onamo“ i Lijepa naša“ a

 

 

 

ms SG GO OG S ERE EO
ages POJEDINI BROJ 10 PARA Gasa
I SUBOTE.

 

ulicama otuđenog Zadra vije se go-
tovo nepregledna povorka složne mla-
dosti naše, Čudom se čude polati-
njeni lacmani, a da otklen nam to-
liki podmladak ....

Na jedan sami mig, opustjele nam
sve škole. ;

Pesimiste i skeptičari kimaju gla-
vom; malodušnici i kukavice boje se
još — a mi, mi vjerujemo, tvrdo vje-
rujemo u vaskrs naš.

+ Vjerujemo, jer pravac novi zdrav
je i potpun. Vjerujemo, jer se zah-
tjev novog vremena nametnuo svima:
pod neumitnom snagom njegovom
stranke u banovini sklapaju tvrde
kompromise i ne samo za izbore
već i za daljnje postupanje.

Vjerujemo, jer novi duh ne osta-
vlja za sobom ni pobijedene ni po-

  

složio što je svaka stranka
boljega imala: ko je zbilja i is-
kreno za narodno jedinstvo taj mora
da radi i za politično ujedinjenje
naroda i zemalja naših; ko je
za narodno jedinstvo, taj ne sanja o
hegemoniji nikojeg političkog naroda.

Evo, ovo je novi barjak naš za-
jednički: Hrvati i Srbi svi pod taj
barjak, Nije to barjak nove stranke,
već je barjak nove struje, nove duše,
nova života, nova poleta. Barjak je
to najnovijega kurza.

Davor-omladinac.

Generalni dački štrajk u Notora.

Na zadnje vijesti iz Zagreba, da je
proglašen generalni strajk po svim našim
zemljama, organizovala se i u Kotoru falanga
svijesnih omladinaca, da dajući oduška svome
patriotskom osjećanju, ustanu u obranu ama-
neta svoga skupa sa svojim kolegama po
drugim zavodima. \

 

Već odavna, čim se je doznao slučaj

na sušačkom gimnaziju, duhovi srednjoškol-

ske omladine budili su se i ogorčenjem

pratili vas tok nastale kampanje. Veći dio
đaka odmah je bio na čistu: progoni naših
kolega padaju jakom morom i na nas; uda-
rac progona i nas tišti!

Sinoć dneva 15 marta doznavši, da su
dubrovački đaci iza onako sjajne manifesta-
cijone solidarnosti đaka u Spljetu, složno i
na divan način pokazali solidarnost i stupili

 

 

DUBROVNIK, 20. MARTA 1913

=== === ===

   

RVENA HRVATSKA .

ODGOVORNI UREDNIK: IVO ARSETE

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SEUPRAVI A
DOPISI UREDNIŠTVU LISTA; ZA IZJAVE
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU, A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI

MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR.

 

Broj 23.

u štrajk, povedoše ovđešnji đaci silnu agi-
taciju, da svoje naume provedu odmah da-
nas, te da i svojim jakim istupom posvje-
doče svoje najveće suglasje sa svim štrajku-
jućim đacima. Opažala se je sinoć po ulici
i po trgovima neka neobična zurba i dogo-
varanje. Što odlučeno, to i učinjeno.

' Već u rano jutro obilazili su đaci !po
gradu veoma revno, te budili i sokolili svoje
drugove. Kako su đaci sa okolice dolazili
u grad, da će u školu, drugovi im najaviše
svoju misao, i oni spremivši knjige iđahu
veseli .na obalu, da se tu nađu u jednom
skupu. Tako se opažala od 7—8 sati velika
agitacija i trčanje po ulicama. Nešto prije
osam pojaviše se sjemeništarci. Uz silno
klicanje i buku oduševljanja obustaviše ih,
da i oni štrajkuju. Oni na to veselo pristaše
Opažalo se je kod građanstva veliko zani-
manje i znatiželjnost. U osam sati svrstala
se je ogromna povorka do 300 đaka i uče-
nica i obilazila gradom uz veliko pjevanje

rodoljubnih pjesama. Kad dođoše pred gimna-

     
  

urnebesno ,Lijepu na
Krasan je bio prizor! Svi vele i stari ljudi
da ovakove mladenačke jednodušnosti ne
pamte. Nastupili su tako u štrajk gimnazij,
nautika i ženska trgovačka škola. Sutra će,
kako čujem, iz solidarnosti i šegrtska škola
Pred općinom stalo je đaštvo, te iza pjeva-
nja naših himna pozdravio ih je biranim
riječima jedan drug. Ocrtao im je njihovu
zadaću, da ja štrajk jedino odsjev rodoljub-
nog žara i ljubavi prema potištenoj otadžbini.
Tada ih je oslovio omladinac Buj, te im je
na srce stavio njihova amanete i izjavljuje,
da ga ovakav istup zajeđnički i bratski i
ovakovo visoko shvaćafije naravnih prava .
upravo dira!. Još su dugo išli zanosno pje-

vajući ulicama, dok se napokon iza nekoliko

lijepih riječi od raznih sudrugova na obali,

sa kojima je jedan zanosno pozdravio dru-

garice trgovačke škole, raziđoše, da se u

10%, sati opet svi sastanu na dogovor. Uz

crvene znakove na prsima divna se je povorka,
uputila put Dobrote, da tamo pod vedrim

nebom odluči sa daljnim postupanjem. Na-

kon lijepog dogovora i raznih ustanovljenih

stvari glasaše za ovu resoluciju :

»Mi ovdje sakupljene učenice trgovačke
ženske škole, učenici gimnazija i nautičke
škole prihvaćamo u cjelosti resoluciju zagre-
bačkih drugova (11. III. 1912.) te radi so-
lidarnosti stupamo u štrajk: 1. Da nitko
od naših kolega. protiv. kojih je provedena
prijava, ne bude iskljačen; ali formalna:

VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBIuzRAZ- ,