RUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU

RETPLALA MINE — SMATRA SE PRED-
ROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE.

ZLAZI SVAKE. SRIJEDE 1

God. XXII.

   
   

redove!

U srijedu je u Spljetu održala
voju sjednicu uprava stranke prava.
ia toj se je sjednici raspravljalo o
ogođajima u Hrvatskoj. Na drugom
jjestu donosim» zaključke te sjednice.
utra se pak sastaje upravni odbor
zastupnici hrvatske stranke. Jedini
azlog njihovom sastanku također su
ogođaji u Hrvatskoj. Ove dane će
e sastati također i glavni odbor
rvatske pučke napredne stranke, da
tvori svoje zaključke glede prilika
i Hrvatskoj.

Ono što se dogodilo u Banovini
naime sporazum oporbenih stra-
aka — slijedit će i u Dalmaciji.
aboravljaju se pred ovim sudbono-
nim dogođajima sve one sitne stra-
ačke razmirice“i svi se hvatamo u.
edno kolo. u kolo narodne sloge.

Pa koliko god bili crni ovi dani
to nam ih je bečka kamarila preko
vojih slugana u Pešti pripremila,
oliko nam ovi dani ulijevaju u srce
elike nade. Ulijevaju nam tu nadu
a to, jer vidimo, da se ostvaruje
avni san svih iskrenih rodoljuba.
Stvara se danas pred našim očima
novo razdoblje u politici, otvaraju se
novi vidici, vidici prave narodne po-
litike. Danas stranka prava zove u
jedno kolo sve hrvatske i srpske
stranke. Zove ih bez ograda, bez
navodnih znakova; zove ih jer se
radi o zajedničkoj domovini, jer se
radi o jednom narodu. Došli smo do
spoznaje, da nam spas leži jedino u
zajedničkoj našoj akciji, Pa ako tu
akciju budemo dosljedno, ustrajno i
energično provodili, i provest čemo
je onako, kako će to odgovarati na-
šim konačnim ciljevima.

Sutra se sastaje, kako u početku
rekosmo, upravni odbor naše stranke
zajedno sa našim zastupnicima, Naša
će stranka dosljedna samoj sebi shva-
titi svu težinu položaja kao i odgo-
vornost, koja na nju pada. Sutra će
naša stranka imati, da izreče sud-
bonosnu riječ. Na tu riječ čeka ne
samo Dalmacija, već čeka cijeli naš
narod, a osobito izvan zakona stav-

  
 

gase. POJEDINI BROJ

 

 

  
 
 
 
 
 

e
pe
s

 

 

SUBOTE.

ljena Hrvatska. A na tu:
nekom zebnjom i naši nar
mani.

A ta riječ bit će krat
Sa sutrašnje sjednice mor
odlučni poziv: u redove. Da, sada
moramo svi u jedno kol, u čvrstu
falangu. To je uslov uspjeha. 'To će
pak neminovno i slijediti,

Poslije pak dogovora | stranačkih
vođa, neka se onda organitgiraju naše
općine i njima dađe direktiva, što
imaju činiti i na što se sve imaju
pripraviti. Vođe neka čine svoju, ali
i narod neka bude čvrsto i organi-
zovano zaleđe.

Sa sutrašnje sjednice neka se od-
redi akcija za parlamđnat, za dele-
gacije, za Evrgpu, ali nek i

 

k: i, ali snažna.
i da odjekne

   
  
   
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
  
 
  
 

 
 

kada narod svrstamo u redove, onda
radimo i radimo. 'Io narod očekuje
od sutrašnje skupštine, stalan da će se
to i učiniti, pa joj ide i s pouzdanjem
u susret,

Komesarijat u Hrvatskoj.

Iz Hrvatske nam svaki čas dolaze sve
tužnije i sve nevjerojatnije vijesti. Uprlo se
svim silama, da nas se priguši i da nas se
u pravom smislu erdeljizira. Mi donosimo
sve vijesti, kako smo ih primili, One rječi-
tije govore, nego svi komentari.

 

Stranka prava i komesarijat.

Uprava stranke prava u Dalmaciji, u
svojoj izvanredno sazvanoj sjednici, držanoj
u Spljetu dne 10. tiavnja 1912., raspravlja-
jući skupno sa zastupnicima stranke prava
na dalmatinskom saboru i na carevinskom
vijeću u Beču o jedinoj točki dnevnog reda,
t. j. o bezakonju, kojemu je izvržen dobar
dio hrvatskoga naroda. prihvatila je, u pot-
punom sporazumu sa zastupnicima, jedno-
dušno slijedeće zaključke :

1. Stranka prava u Dalmaciji svojim
pristupom u jedinstvenu organizaciju stranke
prava za sve hrvatske zemlje, kao i svojim
dosadašnjim sudjelovanjem u radu jedin-
stvene stranke, te svojom privolom za spo-
razum stranke prava u Banovini sa hrvat-
sko-srpskom koalicijom, dokazala je od svog
postanka da smotra svako narodno-političko
pitanje Banovine zajedničkim poslom cije-
loga hrvatskoga naroda, Prema tomu i u
ovim teškim danima, kad je Banovina izni-

10 PARA s... .
"IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR.

 

DUBROVNIK, 13. APRILA 1912.

RVATSKA

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SEUPRAVI A
DOPISI UREDNIŠTVU LISTA; ZA IZJAVE
* PRIOPĆENA, ZAHVALI: PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU, A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI uz RAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

Broj 30.

  

mnim mjeram lišena svih ustavnih svojih
zakona i prava, ističe stranka prava u Dal-
maciji svoje nepomućeno, nerazdruži\o i ne-
pobjedivo zajedništvo i istovjetnost (ovdje
zaplijenjeno) u Banovini, te proglasuje nji-
hove patnje i borbu za narodna prava, u
svim povodima i posljedicama, svojim patnjam
i svojom borbom. Kao dio cjeline stranka prava
u Dalmaciji će u borbi ustrajati do kraja i
šalje braći u Banovini najsrdačniji pozdrav.

2. Stranka prava u Dalmaciji u ovim
sudbonosnim časovima, gdje uništenjem
prava hrvatskih cijelomu narodu prijeti po-
gibelj, izražava svoju iskrenu pripravnost,
da u današnjoj odlučnoj političkoj borbi
radi zajednički i sporazumno sa svim dru
gim hrvatskim i srpskim strankama u do-
movini i goji čvrstu nadu, da će se sve-na-
rodne stranke složiti u zajedničkom djelo-
vanju na obranu ugrožene domovine.

3. Stranka prava u Dalmaciji, koja je
preko svojih zastupnika sastavni dio hrvat- '

__sko-slovenskog kluba u carevinskom vijeću; oi

slovenskog i' hrvatskog, «
na bratske izjave vođa slovenskoga naroda,
čvr.to se nada u pomoć svih predstavnika
b stskog naroda i tu bratsku, moćnu pomoć
luna očekuje na uskorenje zajedničke bolje
budućnosti. .

4. Stranka prava u Dalmaciji na pred-
log i u sporazumu sa svojim zastupnicima
odlučuje, da se u parlamentu bočkom, u de-
legacijama i u svim drugim ustavnim tije-
lima imadu poduzeti svi nuždni i mogući
koraci, koji su kadri osloboditi braću u Ba-
novini od teškog, (ovdje također zaplije-
njeno) zamijeniti sa ustavom, koji odgovara
ugovorenom državnom pravu Hrvatske.

5. Stranka prava. u Daimaciji očekuje
od cijelog naroda u pokrajini, da će ustavnu
borbu svojih zastupnika poduprijeti iz sve
svoje snage nepokolebivom ustrajnošću i ne-
pomućenim mirom i redom.

Obustava nekih listova. ,

Varaždinske , Naše Pravice“ obustavile
su svoje izlaženje. Isto tako socijalistički
, Volksrecht“, Uzrok obustavi je progofi vlade.
Vlada na svaki način šikanira zagrebačke
novine, Odbija im odgovorne urednike. Gla-
vnog suradnika ,Neues Tagblatta, Bern-
steina, koji nije hrvatski državljanin. pro-
gnala je na tri godine iz Hrvatske. Mitro-
vački , Hrvatski Branik, promijenio je ime
u ,Mitrovački Glasnik“, te se više neće ba-
viti politikom već samo literaturom.

Hrvatski delegati u akciji.

Dr. Ante Pinterović, član središnjeg
kluba, pozvao je kao delegat na peštanskom
saboru predsjednika delegacije grofa Peja-
čevića, da sazove sjednicu delegacije, na ko-