CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-
BROVNIK IZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10,— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-
BROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE.

IZLAZI SVAKE SRIJEDE

 

 

 

= God. XXII.

 

 

I SUBOTE.

 

 

 

=eUNeSENDSSEOE OOO
a9 ga POJEDINI BROJ 10 PARA 8338

kn

DUBROVNIK, 8. JUNA 1912.

CRVENA HRVATSKA

ODGOVORNI UREDNIK: IVO ARSETE

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SEUPRAVI A
DOPISI UREDNIŠTVU LISTA; ZA IZJAVE
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU,A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBIuzRAZ-
MJERAN POPUST, NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR.

 

Broj 46.

 

 

Revolveri u peštanskom parlamentu.

Zastupnik Kovacs ispalio dva hitca u Tiszu.
nici. — Po na pola mrtvom tijelu vladinovci

— Sebe teško ranio. — Užasni škandali u sabor-
gazili. — Provedena istraga. — Novinari uskraćuju

preslušanje. — lstupi iz vladine stranke. — Uzrujanost u provinciji.

Jučerašnja sjednica.
BUDIMPEŠTA. 8. — Jučerašnja sjed-
nica peštanskog sabora nadmašila je u škanda-
lima i nevjerojatnostima sve dosadanje. Opo-
zicija je došla u potpunom broju u parla-
menat. Nastavili su se već obični prizori
tehničke opstrukcije. Vrhunac je dostiglo
to, da je zastupnik Kovacs ispalio dva

hitca u predsjednika grofa Tisza.

Početak sjednice.
BUDIMPESEA, 8. — U obični sat za-
počinje sjednica. Čitavoj opoziciji pa i onim
zastupnicima, koji su izbačeni iz sabora
uspjelo je doći u parlamenat.

Policija u akčiji,
BUDIMPEŠTA, 8. — Čim je predsjed-
nik grof Tisza opazio isključene zastupnike
pozvao je policiju, da ih dođe izbaciti van.
Policija je došla; revao je izvršila dane
naloge, pri čemu se opetuju obični škandali
od prošlih sjednica.
Neposlušnost zastupnika.
BUDIMPEŠTA, 8. — Četrdesetosmaški
zastupnik Julije Kovacs otišao je iz sabor-
nice sasma mirno. Ali onda je iz novinarske

lože ponovno provalio u sabornicu.

Revolver u akciji.

BUDIMPEŠTA, 8. — Kada je zastup-
nik Julije Kovacs provalio u sabornicu ma-
šio se za revolver, koji je imao sa sobom

te uperio ga proti grofu Tiszi.

Kukavice nećeš više predsjedati. Još
ima opozicionalaca.

BUDIMPEŠTA, 8. — Zastupnik

Julije Kovacs ispalio je prama pred-
sjedniku grofu Tiszi iz revolvera dva

hitca. Ispalio je sa poklikomi : »Kuka-
vice nećeš više predsjedati, još ima
opozicionalaca.“ Tisza je ostao neoz-
leden. Kugla je proletila 25 cm iznad

njegove glave.

Samoubojstvo Kovacsa.
BUDIMPEŠTA, 8. — Zastupnik Kovacs
čim je ispalio prama Tiszi dva hitca, onda
je revolver okrenuo prama sebi. Teško ra-
njen srašio se odmah na tle.

Vladinovci gaze po Kovacsu.
BUDIMPEŠTA, 8. — Kada se je Ko-
vacs teško ranjen srušio na tle, vladinovci
su skočili kao pomamni proti njemu. Nastala
je neopisiva galama i gužva u sabornici.
Neki vladinovački zastupnici, osobito Nagy
i Eresi stali su gaziti nogama po na
pola mrtvom Kovacsu.
Stanje ranjenog Kovacsa.
BUDIMPEŠTA, 8. . — Teško ranjeni
zastupnik Kovacs presešem je u _ bolnicu.
Njegovo je stanje beznadno. em
Nagy prijeti revolverom novinarima.
BUDIMPEŠTA, 8. — Vladinovački za-

'stupnik Nagy zaprijetio je novinarima revol-

verom, jer da su tobože oni sukrivci, što je
Kovacs ispalio revolver proti predsjedniku
grofu Tiszi.
Ovacije Tiszi.

BUDIMPEŠTA, 8. — Kada su se ovi
prizori dogodili u sabornici, sjednica je mo-
rala biti prekinuta. Kada se je sjednica na-
stavila grof Tisza je bio dočekan sa burnim
ovacijama sa strane vladine većine. Nazvao
je Kovacsa jednim luđakom. Rekao je, da
kuća mora ispuniti svoju dužnost i nastaviti
rad u parlamentu.

Providnost očuvala Tiszu!
BUDIMPEŠTA, 8. — Bivši ministar
predsjednik grof Khuen izjavio je, da je
sama providnost očuvala Tiszu od atentata.
Istraga o atentatu.
BUDIMPEŠTA, 8. — Provedena je

odmah istraga o atentatu. Istraga je iznijela
senzacionalnu činjenicu: Pored teško ranje-

nog Kovacsa našao se još jedan revolver
koji nije njegov.
Nagy pucao na Kovcsa?
BUDIMPEŠTA, 8. — Opravdano se
sumnja, da je ovaj drugi revolver zastupnika
vladinovca Nagya. Sumnja se da je on
pucao na Kovacsa. Stvar se dogodila u

, općoj uzbuđenosti, pa nitko ne zna pravo,

kako se sve ovo dogodilo.
Novinari uskraćuja preslušanje.
BUDIMPEŠTA, 8. — Istraga se vodi
dalje. Pozvani su novinari na preslušanje.
Oni su uskratili svaki odgovor.

Uzrujanje u Pešti.
BUDIMPEŠTA, 8. — Dogođaji u par-
lamentu izazvali su užasnu napetost i pre-
veliku uzrujanost u Pešti. Mjere su za Peštu
pojačane i pooštrene.

Popodnevna sjednica.

BUDIMPEŠTA, 8. — Popodnevna sjed:
nica je istrošena interpelacijama o dogođa-
jima sjednice u jutro.

i Istupi iz vladine stranke:

'* BUDIMPEŠTA,.8. — Bivši predsjednik

parlamenta za Khuenova ministarstva i bivši
ministar Berzeviczy istupio je iz vladine
stranke. Nadalje je istupio bivši podpredsjed-
nik parlamenta Kabos, te zastupnik Issekutz. -
Predstoje još daljnji istupi.

Uzrujanost u provinciji. .

BUDIMPEŠTA, 8. — Glas o dogođa-
jima u parlamentu odjeknuo je po cijeloj
Ugarskoj. Sa svih strana Ugarske dolaze
uznemirujući glasovi, o velikoj uzrujanosti
po zemlji.

Eksplozicija baruta u Bečkom Novom

Mjestu; preko 50 mrtvih — 200 ranjenih.

BEČ, 8. — Jučer prije podne dogodila
se užasna eksplozicija u Bečkom Novom
Mjestu. Eksplodirala je barutana baš u času,
kada se trgovcima dijelio barut. Prsnulo je
u zrak preko 200 tisuća kg. praha. Učinak
je bio grozan. Ima preko 50 mrtvih, a okolo
200 ranjenih. Sva je okolica razorena, Ae-
roplanski hangari su uništeni.

Bilinski u Bosni.

SARAJEVO, 8. Jučer je ovamo stigao
zajednički ministar financija Dr. Leon vitez
Bilinski. Stigao je u 12 sati. Doček mu je
bio služben, hljadan. Na postaji se našao ze-
maljski poglavica Potiorek, zamjenik zemalj-
skog.poglavice Rohonyi, predsjednik sabora
Šola i korporacije. Bilinski je odsio na Ili-
džama.

Pravaška konferencija u Sarajevu. —

SARAJEVO, 8.-- Ovdje vijeća uprava
stranke prava. Konferencija je obilno po-
sjećena. Zaključci još nisu objelodanjeni.

mer

Segem Rim m m