CRVENA HRVATSKA

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU- ODGOVORNI UREDNIK: IVO ARSETE PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SEUPRAVI A

= BROVNIK IZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
ZRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-
PROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE.

 

 

God. XXII.

 

 

 

$one strane Oceanu . . .

I kada mislismo, da je dušmaninu
naroda našega uspjelo zatući ne
samo svako djelo, koje ide za oslo-
bođenjem našega naroda, već dapače
da mu je uspjelo i same misli o tomu
izkorijeniti, dolazi nam luč, koja
naviješta svijetlo slobode. Dolazi vi-
jest o pokretu naše prekooceanske
braće, koji se ozbiljno spremaju, da
učine nešto, čim bi mogli doprinijeti
oslobođenju naroda našega u ovoj
našoj tužnoj i teško iskušanoj domo-
vini.

I ona slobodna zemlja, što se
Amerikom zove, odgojila je i među
našom braćom, što tamo odoše trbu-
hom za kruhom, da tamo dobiju ono,
što uzalud u domovini svojoj tražiše,
odgojila je među tom našom braćom
nove svoje sinove zadojene žarom
političkih i ljudskih sloboda. Zado-
jla nam je Amerika tu našu braću
novim duhom, novim poimanjem,
dala nam je u jednu riječ "slobodne
ljude, koji znadu cijeniti i štovati
pravu nepatvorenu slobodu.

Tako: odgojena i tim duhom za-
dojena naša braća čuše tužbe jadi-
kovke naroda našega u domovini. I
prva im je misao bila, da pomognu
domovini, da je izbave iz zla, u
koje ju turiše naši neprijatelji. Ame-
rikanski obol naše prekooceanske
braće već više godina dolazi u do-
movinu i pomaže, gdje pomoći treba.

No to nije dosta. Naša preko-
oceanska braća odlučiše, da uteme-
lje ,Hrvatski Savez“, koji bi se po
uzoru Irske lige“ brinuo za politički
napredak našega naroda s ovu i
$onu stranu Oceana. Izdan je pro-
glas na američke Hrvate, kojim ih
se pozivlje, da stupe u taj savez.

Najprije so u proglasu crta ne-
voljno stanje u domovini,' što mi
žalihože ne možemo preštampati radi
naših štamparskih odnošaja, pa se
Onda ovako nastavlja:

»Ali oko uzglavlja ove mučenice,
4 na čelu ovog , izmučenog naroda,
Okupiše se danas po hrvat. zemljama
svi oni, kojim još tuđin srca ne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

8 82 g POJEDINI BROJ 10 PARA &32828 NEPRIMAJU SE. RUKOPIS 6E NE VRAĆA

IZLAZI SVAKE SRIJEDE 1 SUBOTE. EZ. IZDAJE ŠTAMPARIJA DE GIULLI I DR.

 

 

 

 

 

DUBROVNIK, 3. AUGUSTA 1912.

otrova, kojim mito ne pomuti pamet,
kojim strast ne zaslijepi vid; svi oni
koji vide, znadu i osjećaju da nam
je u slozi spas, u jedinstvu moć, u
ljubavi za narod i otačbinu spas i
budućnost naša .....

I mi smo te boli osjetili, taj glaš
razumjeli, za to se dogovorismo i
složismo, a vapaj domovine, glas slo-
žne braće i Tebi, hrvatski narode, po-
ručujemo, pozivajući te, da ovlastiš
i pošalješ najvrijednije između Tebe
na bratski dogovor, narodni zbor,
koji. će se obdržavati dne 16. rujna
u Kansas City, Kans. na kojemu će
se povesti riječ, a od riječi postati
djelo, da osnujemo Hrvatski Savez,
koji će biti znak jedinstva, odraz te-
žnja naših, mjerilom svijesti i jakosti
naše, — a ujedno oslonom i jam-
stvom_ braći našoj, da &6mo mužeštfo
i požrtvovno sudjelovati u borbi za
slobodu naroda našega“ ...

Kojom ljubavi i plemenitom po-
budom pristupaju naša braća ovom
velikom narodnom djelu, vidi se iz
ovih riječi, koje se u istom proglasu
čitaju:

»Mi danas, narode, svečani za-
vjet pred Tobom polažemo i našim
potpisima potvrđujemo, da od zapo-
četoga djela odustati nećemo, da na
sve, samo ne na vjernost Tebi i do-
movini zaboravljamo, da će nas vo-
diti jedino misao i želja, da domo-
vini, braći i Tebi pomognemo, da
s Tobom o Tvojoj boljoj budućnosti
i napretku radimo“.

Amerikanska braćo! Tko da nađe
riječi, da Vam zahvali na tom va-
šem djelovanju za slobodu nas ova-
mo zarobljenih kojim više nije ni
slobodno disati dozvoljeno, Kad nama
ovamo nije moguće ni da se mak-
nemo a ono neka vaš rad bude okru-
njen plodom, pa da se jedan put
zagrlimo u našoj staroj domovini i
nesmetano zapjevamo pjesmu slobode.
Vaš rad bit će molem na naše pa-
tnje, bit će ostan da ne smalakšemo,
a bit ćčo i snaga, koja će nam dati
nove energije i novog poleta, da bu-

demo iči korak po korak naprijed,

 

DOPISI UREDNIŠTVU LISTA; ZA IZJAVE
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU,A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBIuzRAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA

 

Broj 62.

 

 

pa da postignemo onaj ileal, za koji
vi evo ,Hrvatski savez“ ustrajate.

Vi ćete nam amerikanska braćo,
u toj borbi biti sve 1 sva, bit ćete
vođe i vojnici, a mi ćemo biti sretni,
ako budemo tu i tamo pripomogli,
da se vaše djelo čim prije ostvari.
U to ime naprijed za slobodu na-
roda, za spas i naš i vaš, za slobodu
i spas majke Hrvatske.

Živila naša amerikanska braća !
Živio ,Hrvatski savez“.

Rasprava proti Jukiću 1 drugovima.

Drugi dan rasprave.

U utorak je bio drugi dan rasprave.
Imalo se početi sa preslušanjem optuženika.
Jukića su uveli u dvoranu dva stražara bez
bajoneta i dvojica sa nataknutim bodovima.
Čim je senat unišao u dvoranu, Jukić naglo
ustaje i pita stražara, koji kraj njega sjedi.
Jeste li vi porotnik. Na to je Jakić silom
izišao iz dvorane. U dvorani je nastalo silno
uzbuđenje. Jukić je razrušio sve klupe te je
izišao iz dvorane. Stražari su ga htjeh za-
ustaviti, ali ga pustiše na odredbu predsjed-
nika.

Pošto Jukić nije u dvorani, to se nje-
gov branitelj Dr. Prebeg protivi da počne
rasprava. Drž. odvjetnik se tomu protivi.
Senat zaključuje, da se rasprava ima nasta-
viti, Poslije nekoliko incidenata sa advoka-
tima predsjednik određuje, da se čita iskaz
Jukićev. Iz Jukićeva izkaza, koji je prilično
dug, proizlazi, da je Jukić priznao čin.
Priznaje, da je išao u Srbiju, da je tamo
tražio bombe i da je tamo nabavio brow-
ning-vevolver. Nije htio da oda svoga druga
u Begradu. :

Pripovijeda o atentatu, i navodi, da je
htio sebe ubiti, ali ga je netko uhvatio: za
ruku — nezna tko, On je počinio atentat,
da dade Hrvatskoj zadovoljštinu radi poni-
ženja, što je doživila toliko. On je uvjeren,
da bi svaki Hrvat učinio isto,

Nadalje priča u izkazu Jukić, kako je
sa prijateljima razpravljao o demokratizmu
i o radu, kako bi valjalo Hrvatsku spasiti i
podići, te učiniti je samostalnom. Bilo mu
je do toga, da se odstrani komesarijat. Nu
za to se morao izložiti pojedinac, pa će
Hrvatska imati koristi. Kadgod su govorili
o sadanjim prilikama, uviek mu se pojavila
misao, da bi komesara trebalo ubiti, da se
tako ukloni strašne stanje. — Veli, da je
donio gotovu bombu i eksplozivnih tvari iz
Srbije. Dobio je to od jednog četnika.

Pripovijeda, kako je htio počiniti aten-
tat na Tielovo, ali nije učinio radi toga, što