CRVENA HRVATSKA

OIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU- ODGOVORNI UREDNIK : IVO ARSETE

BROVNIK I ZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE. E

===

God. XXII.

 

 

 

CIOOOODQ LE ILI

BROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. &eaaPOJEDINI BROJ 10 PARA 8986988 NEPRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

DUBROVNIK, 9. OKTOBRA 1912.

Napokon!

Jeste li čuli?!.....

»Ruke na se! — Hands off!“
— zagrmio je mladi Balkan ,kon-
čertu“ starih Evropskih babetina kad
mu već dodija lihvarska graja nji-
hovog priprodavanja. Divnog li časa!
— Valja da se naslađujemo kaplju
po kaplju kao da kušamo kakvo
staro, legendarno vino, valja da ga
dozivljemo, da ga prevrćemo, da se
uvjerimo da ne sanjamo i da je istina
ono što nam se uvijek pjevalo u svim
tonovima, da je laž.

Jer, spomenite se dobro odvratne
pojave ovih prošlih kišljivih ljetnih
dana: Jauk Bugarskog, Srpskog, Ar-
banaškog, Grčkog puka: zaglušio je
čak i tutnjavu Tripolitanskih topova.
Hrišćanska je krv tekla kao u juna-
čkim dnevima Kosova.

A Evropa? — Je li se probudio
glas velikih Papa Grgura, Urbana,
Alexandra, Inocenza, Pia, što no
propovijedahu, moljahu, oružahu Ev-
ropu da slomije Tursku aždaju, da
oslobode Grob i narod Hristov? Je
li se maknula Rusija Sveta, Rusija
Osloboditeljica, Rusija Osvetnica ?

ih, da! — Imali su prečeg po-
sla Rimski Pape nego da zaklinju
Kršćanstvo da se složi i da spasi
Makedonske, Srpske, Epirske Muče-
nike. Valjalo je držati Euharistički
Kongres u Beču.

Eh, da! — Imali su prečeg po-
sla Ruski Carevi nego da ostanu
vjerni Pravoslavnoj Svetinji! Morali
su se oprati od Japanske sramote
uzveličavajući stogodišnji poraz Na-
poleonove Grande Armče, koja je
nosila u gjiberni sjeme Slobode, da
posije tužne ruske stepe.

A ostale Evropske priprodavalice ?

Eh! da! — Austrija imala pune
ruke posla da krpi stare centralisti-
čke haljine, razderane u tučnjavi sa
zadnjim slobodnim potomcima Lajoša
Košuta i Jelačića bana; — Francu-

ska je morala trgovati s idejama,
trgovati robom, trgovati s prošlošću,
trgovati životom i moću zaduženih
joj dužnika — Engleska uhodariti,
i groziti se Njemačkoj — Njemačka
uhodariti i groziti se Engleskoj — a
Italije nestalo u dimu Libijskog Sa-
muna.

I eto, za to. uprav za to morao
je taj nesnosni, bezobrazni jauk okr-
vavljenih balkanskih naroda biti za-
dušen, — za to je Turska morala i
dalje klati, na puškomet od Rona-
chera i od Folie Bergares, živo
hrišćansko meso i za su sve te
bogate, tupe, presite babetine, izme-
giu luncha i fife o: &locka, s ča-

  
   
  

"čkalicom u zubima, izdale XTu "ža"
povijed balkanskim narodima: Ne
pomuti status quo4&. — — — —

Pa ipak — doživjesmo taj čas,

našoj — a valja da ga se za budućnost
sjetimo! — da se i u balkanskim
narodima, iz rijeka pomiješane im
krvi, porodila, pred tolikom pogrdom
cinizma i zloće, nepoznata sila što
se zove: ponos — pa s njome oši-
nuli staru prostitutku Evropu dovi-
knuvši joj Gladstonovu udesnu za-
povijest, u kojoj su sadržane sve 10
Mojsijeve: Hands off!

Ruke na se! — A to znači: ,,Bal-
kan Balkancima!“ — ili — ,Kuća
naša nije kuća Vaša!“ — ili — ,Do-
sta nam je Evropske kontrole!“ —
ili kakav god hoćete drugi naslov
toj epohalnoj tragikomediji koju do-
življujemo kada prezrene, varvarske,
»minderveetige“ balkanske rase za-
tvoriše Evropi vrata u lice,

A mi Hrvati, koje ista podla Ev-
ropa drži na optuženičkoj klupi ve-
zane izmegju žandara i ,cuvaja“
jer smo se sjetili da smo i mi Bal-
kanci, uživajmo napokon tu perfidnu
radost, da gledamo kako su naša
braća osvetila i nas.

skin ac s i Q :
MDA sovu, SWE HR VRANE o NS

DOPISI UREDNIŠTVU LISTA ; ZA IZJAVE
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU,A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBIuzRAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA

IZDAJE ŠTAMPARIJA DE GIULLI I DR.

 

Broj 81.

 

A ne malakšimo za to ako se
ovi prvi pokušaj balkanskog saveza
slučajno izjalovi, — već recimo i
opetujmo svaki dan sebi da: uz pr-
kos XI-oj zapovijesti cijele Evrope,
uz prkos bogastvu, sili, veličini Ev-
ropskog Konćerta, mi smo se ipak

Jedan put složili za Sveta Čovje-

čja Prava.
Praecedens je tu, — pokušajmo

još jednom ....
Jedan.

 

Ozbiljni časovi.

Službeni list kraljevine Crne Gore, po-
vodom opće mobilizacije, u broju od prošle
subote donosi slijedeće: Sadašnji časovi su
ozbiljni i preozbiljni. To uviđaju i samo Ve-
like sile, a zvanična i nezvanična evropska
štampa u glavnom smatra sadašnju, s po-
gledom na neočekivanu mobilizaciju balkan-

PG pie te jao ORANJE

  

zajednički korake za zaštitu svojih naci MEKEO

nalnih interesa i političke sigurnosti. One
su dažne bile to učiniti. Odgovornost pada :

taj jedinstveni, taj novi, taj nevje- ia onoga, ko je dao povod svemu tome.

rojatni, taj apsurdni čas u historiji -

Crna Gora dugo se uzdržavala da naruši

mir, slušajući savjete Velikih Sila, sli čaša

strpljenja prepuna je. S toga se morala la-
titi sadašnjih krajnjih mjera, naročito usljed
neprestanih pograničnih nereda i jakih po-
jačanja carske otomanske vojske na našoj
granici. Nije čudo, dakle, što je u našem
narodu zavladala ratna grozničavost, i što
je učinjeno sve da se Crna Gora nađe spremna
pred događajima, a to je staje već od neko-
liko vremena silnih napora i novčanih žrtava.
Ona je do sad slušala i pored svega toga
savjete svoje moćne zaštitnice, ali nije mogla
propustiti da se ne nađe u akciji sa ostalim
balkanskim državama, tim manje što su
njeni interesi i sigurnost domaćeg praga
najviše ugroženi,

Naša otadžbina je spremna da izvrši
svoju dužnost, ako bez krivice njene i osta-
lih balkanskih kraljevina bude narušen mit.

Delegacije.

Na 3. ov. mj. raspravljalo se je u sjed-
nici odbora za bosansko-hercegovačke stvari,
u kojoj raspri uzeo je udijela ministar fi-
nancija Bilinski, komu je povjerena uprava
anektiranih zemalja, te prof. Spinčić, Dr.
Melko Čingrija, Dr. Kramarž, Baernreither
i drugi. Dr. Čingrija reflektira na govor Bi-

 

" ]inskog i kaže, da je govor Bilinskoga novo

razočaranje za Jugoslavene, Način kako se

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI A ,