CRVENA HRVATSKA

OIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU- ODGOVORNI UREDNIK: IVO ARSETE

BROVNIKIZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-

BROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. &gwa POJEDINI BROJ 10 PARA gas.

 

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI A
DOPISI UREDNIŠTVU LISTA; ZA IZJAVE
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU,A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBiuzRAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE. = IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR..

 

God. XXII.

 

Tempora mutantur et nos...

Historički časovi koje proživlju-
jemo, bude nam uspomenu udaljene
prošlosti. Kao sada ovaj sudnji rat
braće naše na Balkanu proti vječ-
nome neprijatelju naše krvi, tako i
onda, god. 1875, ustanak Bosne i
Hercegovine protiv Osmanskog Car-
stva zaokupljuje i zaokupljaše sav
interes našega pučanstva. Koja na-
petost, koja radoznalost! A koja pri-
pravnost Dubrovčana da priskoče
onda u pomoć hrabrim boriocima
»za Krst časni i Slobodu zlatnu“,
Ali onda još su živjeli gospari
naši! Medo Pucić i Niko Veliki vla-
dali su dušom Dubrovnika, a okolo
njih Budmani, Kaznačić, Natali, Sa-
rake, Skurla, Kazali, Vodopić, Šarić,
Pucići, Gjorgjići, Zore, Bogišić u
četama mladića, omladinaca, gospo-
gia, djevojčica ... . sve je to vrelo,
pjevalo, nadalo se, da je došao čas
Uskrsnuća i Ujedinjenja. A sad? Po-
slije okupacije i aneksije, u vremenu
»Kurorta“, ,Corps Commanda-“, ,,Eu-
harističkog kongresa“ itd. bi li se iz-
dao Proglas u smislu onog što ga
Dubrovačke gospođe . objelodaniše
dne 20. augusta 1875. za sakupljanje
doprinosa u pomoć bjednim ustaša.
ma? Bi li se n. p. sada našlo Du-
brovkinja koje bi osjećale, kako su
naši veliki mrtvi osjećali, t. j. za
svoj rod što ratuje i umire još uvi-
jek tamo za isti ,Krst časni i slo-
bodu zlatnu“ — pa pozvale svačije
rodoljubno i ljudsko srce da kipi
milodare za Crnogorske i Srbijanske
ranjenike? Na onome su proglasu
od god. 1875. potpisane bile ove di-
čne pokojnice: Ane Bana:, Jozefina
pl. Bersa, Tone Bošković, File Fabro-
vić, Ane grofica Pucić-Gjovgjić, Milica
Grkavac, Dragojla Kaanačić, Ivanka ba-
tunica Iachtenberg, Ore Šarić i Kristina
Serragli . . . od živih naše rodoljubne
Dubrovkinje: Dragojla De Giulli, Ma-
tilda pl, Saraka i Luce Zore. — A na
ovome eventualnome proglasu od
god. 1912., koje li bi Dubrovkinje

DUBROVNIK, 12. OKTOBRA 1912.

2

potpisane bile? Ne ćemo da vjeru-
jemo naručenim glasinama da u
Dubrovniku nema više nego ,erar-
skih“ gospogja (kako ih Nijemci zgo-
dno nazivaju!) — već čekamo pri-
godu, da kažemo svoj definitivni sud
o razlici izmegju Dubrovnika 1875,
i 1912. Megjutim kao dokumenat
vremena eto proglasa što ga u sta-
rom skladu dubrovačke tradicije, iz-
dadoše na srpsko-hrvatskom i tali-
janskom jeziku dubrovačke gospogje;

PROGLAS.

Buna u susjednoj BErcegovini usilova
preveliki broj nesrećnika da ištu utočište
kod nas. — Iznemogli starci, slabe žene,
nevina djeca na jata svaki dan bježe da se
izmaknu ratnijem strahećama. — Svenuti,
cama proseći pogledom " ljucku,
lovanje braće, milosrgje Božije. — Njihovo
tužno biće oteškaće se čim se primiče zim-
sko doba, jer od nezgoda zime ne brani
koji mu drago krov, ne zagrće koja mu
drago krpina, ne krijepi koja mu drago
hrana. — Ostavimo oblasti, mudrosti i sa-
viesti ljudi kušati sve moguće načine da
postojano na bolje okrenu njihovu buduću
sudbinu, složimo se mi žene da u pomoć
priskočimo sadanjoj njihovoj tuzi. Naši gla-
sovi neće se izjalovit nego će odjeknut u
srcu svake majke, svake zaručnice, svake
kćeri. Ako providnost nas nije odredila da
upravljamo ljuckijem sudbinama, nadarila
nas je obilno udijelivši nam slatki posao da
oblakšavamo na silu ljubavi, smilovanja, žr-
tavi sve ljucke patnje.

I za tu svrhu potpisane promisliše da
su držane. proglasiti se provodičima udruže-
nju koje bi sve moguće načine gledalo da
malo ublaži nevoljni položaj ovijeh tužnijeh
bjegunaci.

Svaka god pripomoć u novcu ili da se
izruči za jedan put samo ili na rokove, dok
nebude im dopušteno vratiti se domaćijem
ognjištima, koja mu drago odjeća ili platno
za skrojit je da se pokriju, koje mu drago
jelo da ih može nasititi, koje mu drago po-
kujstvo ili posuda koja bi mogla služiti ma-
teram jadne dječice, biće sve primljeno od
potpisanijeh s jednakom harnosti, i pospje-
šno i brižno razdijeljeno.

Privoljenje dotičnijeh Vlasti ino neće

# moći nego potvrditi poduzeće koje će svoje

   

 

Broj 82.

 

uzdarjelimati u zadovoljstvu svoje duševnosti,
u harnoj suzi onijeh koji primaju dobročin-
stva, u blagosovu onog Boga koji proglasi
ljubav iskrnjega kao poglaviti temelj kr-
stjanske vjere.

U Dubrovniku dne 20 augusta 1875.

Ane Banac, Joze pl. Bersa, Tode Bošković, Dragoila

DeGiulli, File Falrović, Ane grofica Pucić za Gjor-

gjića, Mile Grkavac, Dragoila Kaznačić, Ivanka ba-

ronica Lichtenberg, Matilda pl. Saraka, Ore Šarić,
Križe Serragu, Luce Zore,

Vanredno zasijedanje Narodne Skupštine
otvorio je kralj Petar ovom besjedom :

 

»Gospodo poslanici!

Iskrenom dobrodošlicom pozdravljam vaš
sastanak i rad sa mojom vladom u ovom
vanrednom sazivu Narodne Skupštine, Sku-
pština je sazvata u vanredni saziv s toga,
što su nastale vanredne prilike u našem
susjedstvu. Nesnosni položaj naših sunarod-
nika u otomanskoj carevini uvjek je zada-

Vi 1 gu sri jevini Srbiji.

Na sve jače naše ugnjetene braće,
kojim prijeti konačno istrebljenje, mi smo.
morali savlađivati najsilnija jednodušna osje-
čanja cijeloga naroda radi mira na evrop-
skom istoku. Držeći se ovako korektno
kraljevina je Srbija sa pravom i sa razlo-
gom smjela očekivati, da će se u otomans-
koj carevini pristupiti uvođenju reforama
obezbijediti miran život i razvitak našeg
jednokrvnog naroda. Time bi se prekinule
i smetnje mirnog razvitka i napredovanja
Kraljevine Srbije; ne samo to nego se i
visoka pažnja velikih sila, ja ovo kostatujem
sa zadovoljstvom .i dubokom zahvalnošću,
obraćala prijateljskim savjetom u Carigradu
zbog nevolja, koje sa ostalim hrišćanskim naro-

 
  

   

'&OQ

  

, dima trpi naše pleme u Turskoj. Na žalost ovo

nije pomoglo; umjesto očekivanih reforma
mi smo prije neki dan izazvani mobilizacijom
turske vojske u blizini naše granice na taj
akt, kojin: se ugrožava naša bezbjednost.
Srbija je imala samo jedan odgovor. Mojim
ukazom od 17. ovog mjeseca stavljena je
naša vojska u mobilno stanje. Naš je polo-
žaj određen, mi imamo jasnu dužnost pred-
uzeti mjere za našu bezbjednost ; mi imamo
dužnost u saglasnosti sa balkanskim hrišćan-
skim državama činiti sve, koliko do nas
stoji, da se osiguraju istiniti uslovi za pra-
vi i stalni mir na Balkanu. Želeći od srca
da vaši, i državi narodu potrebni radovi,
budu uspješni, Ja proglašujem, da su sjed-
nice Narodne skupštine otvorene. Živio srp-
ski narod!“