OIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU- ODGOVORNI UREDNIK : Ivo

BROVNIK IZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-
BROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE.

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE.

==

-God. XXII. :

 

 

 

 

DUBROVNIK, 27. NOVEMBRA 1912.

 

 

 

aa

 
 

 

PRETPLATA I OGLAŠI ŠALJU SE UPRAVI A
DOPISI UREDNIŠTVU LISTA; ZA IZJAVE
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU,A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBIuzRAZ-
MSJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA

iam —m—=———=—m m m ii im
g9ea POJEDINI BROJ 10 PARA 89988 NEPRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

IZDAJE ŠTAMPARIJA DE GIULLI 1 DR.

 

 

Broj 95.

 

 

PLEBISCIT DALMACIJE.

Narodna skupština u Zadru.

Poslije raspusta spljetske i šiben-
ske općine sa strane vlade radi su-
djelovanja u narodpim manifestaci-
jama za balkarišku braću, sve su dal-
matinske općine, jedna za drugom,
natječući se koja će prije, izrazile
solidarnost sa obje raspuštene op-
ćine. Stranačke razmirice u Dalma-
ciji, koje su se, budi hvala tiranskom
Cuvajevu režimu, u posljednje vrije-
me znatno ublažile, sada su posvema
iščezle, nestale.

24. novembra 1912., dan je, koji
će ostati neizbrisiv u najnovijoj isto-
riji naše narodne borbe. Sve stranke
u Dalmaciji istupile su složne, čvrsto
složne, u obranu naših narodnih in-
teresa. s

U dalmatinskoj sabornici u Ža-
dru, u kojoj se već i prašina nasla-
gala i paučina rasplela otkada nije
otvorena narodnim zastupnicima za
zasjedanje, prošle je nedjelje oživjela,
razvio se u njoj jedan osobiti život,
život pun snage i krjeposti. Tu se
okupilo oko 500 narodnih predstav-
nika iz cijele pokrajine, narodnih za-
stupnika na parlamentu i saboru, op-
činskih načelnika i prisjednika, pred-
stavnika svih narodnih stranaka u
Dalmaciji. Nije to bio obični sabor,
vičan rasprama i prepirkama; nije
se tu natezalo, čije će mišljenje da
prevlada, nije bilo ni većine ni ma-
njine, nego sve bijaše jedna duša,
duša naroda, čitavoga naroda na na-
šemu Primorju. I tu se je digao je-
dan glas, glas. naroda, glas Dalma-
cije, — odgovor Dalmacije na bačenu

joj rukavicu. I to je bio veliki dan.

*
* o %

Na skupštini bijaše prisutno — kako
gore spomenusmo — oko 500 osoba iz ci-
jele Dalmacije. U toj lijepoj kiti dalmatinske
inteligencije bilo je sedam narodnih zastu-
pnika na Carevinskom Vijeću i to: narodni

, zastupnici Baljak, Čingrija, Dulibić, P:odan,
Sesardić, Smodlaka i Vukotić, Ostali nmaro-
! dni zastupnici na Carevinskom Vijeću Bian-
kini, Ivčević, Perić i Tresić bijahu zaprije.
čeni u Beču, te su ispričali svoje otsustvo

izjavljujuć se solidarnim. Nadalje bili su pri-
sutni svi: narodni poslanici na dalmatinskom
saboru, oštmi dvojice, koji -ispričaše svoje
otsustvo, te se pridružiše zakljušeima. Osim
toga na skupštini su bile zastupane 63 op-
ćine dalmatinske po svojim načelnicima, pri-
sjednicima i vijećnicima. Sve gotovo ostale
općine Dalmacije pridružile su se brzojavno.
Takođe bijahu zastupane sve političke stranke
u Dalmaciji po članovima svojih uprava.

Za predsjednika skupštine izabran je
jednoglasno Dr. Pero Cingrija; za podpred-
sjednike Dr. J. vitez Kališić i Don Ivo Pro-
dan, a tajnicima Dr. Sesardić i Dr.;«TIar-
taglia. : Mio
Dr. Pero Čingrija zahvalio se n& izboru,
ističe lijepim riječima važnost ovog. časa i
sastanka, gdje sve stranke Jak istu-
paju na obranu ugroženih praya i narodnih
ideala. Što smo se mi mučili i trudili —
kazao je Dr. Pero Čingrija — ktoz decenije
da učinimo, učiniše naši neprijućalji..U dva-
deset i četiri ure sjediniše nas svijeh!

Govorili su zatim Dr. Baljak, Dr. Trum-
bić, Dr. Drinković i Dr. Smodlaka kao pred-
stavnici pojedinih stranaka. Svi govornici
bijahu burno aklamirani. Od prilike govorili
su svi u duhu rezolucije, koju niže donosimo,
a koja je prihvaćena na predlog D.ra Drin-
kovića. Rezolucija je bila prihvaćena jedno-
glasno. Po prihvatu rezolucije otpjevali su
prisutni hrvatsku i srpsku himnu, i tim je
završio sastanak, koji je prošao u najvećem
skladu, oduševljenju i redu.

Resolucija.

Narodni zastupnici na car. vijeću
i dalmatinskom saboru, predstavnici
općina i svih narodnih političkih stra-
naka u Dalmaciji, okupljeni na po-
krajinskom sastanku u Zadru dne
24, studenog 1912. izrazuju svoje
divljenje narodima saveznih balkan-
skih država, posebice srpskoj braći,
sa željom da njihove sjajne pobjede,
stečene viteškim naporima i krvavim
žrtvama, budu ovjenčane zasluženim
konačnim uspjehom i prosvjedujuć
proti hajci, kojom bi se htjelo gur-
nuti naš narod u bratoubilački rat,
izjavljuju, da ukazi simpatija sa-
veznim balkanskim državama s kojih
se u zadnje doba sa strane austrij-
ske vlasti u Dalmaciji iznimnim mje-
rama stežu građanske sloboštine i
autonomna prava zemlje, jesu priro-
dni izlijev osjećaja pučanstva u Dal-

maciji i njegova prestavništva, te
osuđuju protunarodni sustav poli-
cajski koji nalazi izražaja: u Dal-
maciji u samovoljnom raspuštanju
općinskih zastupstva, u Bosni u kra-
ćenju najvažnijih ustavnih prava, u
Hrvatskoj uvađanjem i podržavanjem
komesarijata, kojim se jednoj od naj-
starijih ustavnih kraljevina Evrope
stoljetna zakonom zajamčena samo-
sstalnost oduzimlje u isto doba kad
e odlučujući krugovi g ustro-ugarske
monarhije zalažu, da se Arbaniji
udijeli državna autonomija, pokazu-
juć time više velikodušnosti prama
jednom dijelu rušećeg se turskog car-
stva nego li pravice prama narodu
koji je od vjekova stvorio sebi usta-
vni život i kulturu i koji brojeći više

milijuna snažna, darovita i 'hrabra 7

pučanstva, nastava na granicama
balk. država, sav prevažni južni te-
ritorij te monarhije. Predstavnici Dal-
macije proti ovakovom sustavnom
potlačivanju odlučni su, da bez raz-
like stranačkog mišljenja složnim si-
lama brane narodna i ustavna prava
uskorujuć čas, u kojem Dalmacija
ima ispuniti svoj zavjet sjedinjenja
sa cjelokupnom kraljevinom Hrvat-
skom  preporođenom : okrjepljenom
državnom samostalnošću, ustavnom
slobodom i ravnopravnošću svih nje-
nih sinova.

Izjave solidarnosti.

Primili smo brzojav iz Kotora, kojim
nam javljaju, da je Kotorska Općina u su-
botu prihvatila ovaj zaključak: na današnjoj
hitnoj sjednici vijeće prosvjeduje proti_ras-
pustu općinskih zastupstva Sp jeta i Šibe-
nika, izjavljuje neograničenu solidarnost * sa
tim općinskim zastupstvima u poglede iz-
raza udivljenja narodima balkanskih save-
znih država, živom željom, da njihova sjajna
pobjeda bude okrunjena potpunim  zasluže-
nim uspjehom.

Na slični način prosvjedovahu i iska-
zaše svoju solidarnost do sada općine Vr-
boska, Selca, Kistanje, Skradin, Vodice,
Knin, Jelsa, Zlarin, Kaštel Novi, Opuzen,
Vrlika, Omiš, Blato, Poljica i mnoge roh
Dalmatinski akademičari iz Zagreba i
su braečta pozdrave načelnicima Katali-
niću, Krstelju, Zemaljskom Odboru, te za-
stupniku Dulibiću u Beč da najenergičnije

rosvjedaje. Također jugoslavenska omla-
ina u Pragu poslala je brzojavne pozdrave.