CRVENA

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU- ODGOVORNI URED

BROVNIK IZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU
PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED-

 

 

ATSKA

+ IVO ARSETE

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI A
DOPISI UREDNIŠTVU LISTA; ZA IZJAVE
PRIOPĆENA; ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU;A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO PGAGODBI uz RAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA

BROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. &a_—aaPOJEDINI BROJ 10 PARA 88088 NEPRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE. EZ: IZDAJE ŠTAMPARIJA DE GIULLI I DR.

 

God. XXII.

 

 

 

DUBROVNIK, il. DEĆEMBRA 1912.

 

 

 

Broj 99.

 

Govor nar. zast. dra, Ante Tresića-Pavičić

izrečen u Carevinskom Vijeću u Beču, u sjednici od 29. studenoga.

Visoke Sabore! Historičari budućnosti
će svjetsku povjest drukčije porazdijeliti
nego li mi. Naše će se doba zvati doba rata
za uništenje, doba najvećeg barbarstva. His-
toričari će poviše našeg doba, uzprkos og-
romnog napredka u materijalnom pogledu,
pisati samo sa najvećim ogorčenjem. Ako
zbilja dođe do svijetskog rata, ako se prih-
vate ovi užasi jedne europske konflagiacije,
tada smo mi osuđeni da proživimo jednu
od najstrašnijih perijoda svijetske povijesti.
Jaoh čovječanstvu i civilizaciji, ako se ova
katastrofa strovali nad Europu! Ona će raz-
buknuti sve teratologičke instinkte, koji ata-
vistički uvijek u krvi čovjeka tinjaju. Biti će
to rat svih proti svima, jer nakon što će
vojske dogotoviti njihova opustošenja, buk-
nuti će posvuda socijalna rovolucija. Nekoja
će prijestolja oluja odpuhnuti, nekoje će dr-
žave izčeznuti, a Europa će postati gomila
ruševina, Stotina godina najmarljivijeg rada
ne će moći da izliječi rane ovoga okrutnoga
rata.

Rat je jedan nesretni ostatak borbe za
opstanak svih proti svima, Evolucija k nap-
redku nije ga još mogla izključiti, Ali ko
je bacio pogled u čudesna kolesa evolucije,
tome mora biti jasno, da je njezin cilj vječni
mir.

Ima filozofa i sociologa, koji misle sa
starim Heraklitom, da je rat otac napredka.
Narav ga je trebala u evoluciji, inače ne bi
bio nastao. Ali to je relativna, a ne absolutna
istina, to je vrijedilo u prošlosti, ne mora
nuždno vrijediti i za budućnost. Slavna pos-
lovica: ,,Sila je jača od prava“ pobuđivati
će užas u moralistima badućnosti. Ali ova
žalostna istina ovog vremena 'ne će izgubiti
svoje snage, dok civilizacija, razbor i pravi osje-
ćaj pravde ne budu triumfirale nad grubom
fizičnom silom. No već se sada vidi, da se
fizična sila nalazi obično na strani pravog
moralnog prava i prave etične vrijednosti.

S tog razloga morali bi uvijek oni, koji
hoće izazvati rat, hladnokrvno izpitati, da li
se na njihovoj strani ne nalazi samo bru-
talna fizička sila, nego i istinito moralno
pravo.

Ja sam svakako oduševljeni pristaša
mira, pošto sam duboko uvjeren, da se među
razboritim ljudima dade sve urediti mirnim
putem, ako se samo razlozima razbora daje
veću važnost, nego li čuvstvu i vojničkom
poaosu. Samo ondje, gdje, je čuvstvo jače

(Po stenografskom zapisniku.)

od razbora, mora doći do rata ; onda se mora
posegnuti za starim brutalnim sredstvom : Da
stulto super capite ut sciat.

Turska, koja je nastala i živjela pravom
sile, morala je od istoga prava propasti. Bal-
kanske države nisu htjele rata; one su tra-
žile onakove reforme, koje je — barem pri-
vidno —. odobravao čitavi civilizovani svijet.

Turska je obećavala uvijek ove reforme,
ali, sokoljena od svojih europskih prijatelja,
nije nikada htjela uvesti ove reforme. Kad
su joj balkanski savegnici postavili ultima-
tum, odgovorila je s prezirom i s mobiliza-
cijom. Bedastog se je moralo opametiti silom
oružja. No_čini se, da strašne lekcije Ku-
manova, Prilipa, Bitolja, Kirk-Kilisse, Lile-
Burgasa itd. nisu dijštatne+ Ni njezinim
prijateljima i zaštitnicima nije dosta ovih
lekcija i zato je ona od njih potaknuta na
beznadni odpor, možda s jedinom svrhom,
da balkanski saveznici izgube još više krvi
ako hoće dokazati, da se nalaze u svom dob-
rom pravu.

Ali možda prijeti 'Turskoj još mnogo
veća nesreća. Ja ću da sine ira et studio
ispitam, tko bi mogao da bude pravi krivac
ove nesreće, kakve ne pamti svijetska po-
vijest. Nakon rečenoga jasno je, da krivac
ove nesreće može biti samo onaj, koji se
dao voditi više od čuvstva, od vojničkog
ponosa, od diplomatskog i moći prestiža i
od brutalnih interesa, nego li od razbora.
Ali je također jasno, da čuvstvo i pretje-
rana samosvijest često potamnjuju razbor i
zavađaju na korake, koji se ne mogu nikada
popraviti.

Bilo kome ugodno ili neugodne, ja ću
u ovom pitanju otvoreno da kažem svoje
mnijenje. Ja se ćutim na to i obvezan, jer
je dužnost svakoga čovjeka, a osobito jed-
nog zastupnika, da učini sve što može, eda
onemogući rat, ovu najveću nesreću za ci-
vilizaciju. (Tako je!)

Ako je istina stara poslovica ,Quieta
non movere“, onda ne pristaje tako dobro
nijednoj dobi kao ovoj i nijednoj državi kao
Austrougarskoj. Ova država morala bi da
upre sve svoje sile, da spriječi rat. Javno
mnijenje ove države hoće da čitavu krivnju
ovog na sreću još ne buknulog rata svali
na Srbiju i na takozvane panslaviste. Pod
geslom: ,Ne možemo sve podnašati“ hoće
se predobiti javno mnijenje za rat. A sad,
što je zla učinila Srbija Austro-Ugarskoj.

Srbija hoće da ima jednu luku na Ja-
dranskome moru. Ako Srbija hoće da ostane
neodvisna država, onda treba tu luku, kao -
čovjek pluća, da diše i živi. Treba li to do-
kazivati u ovoj kući? Ne, o tome su svi
uvjereni, a najbolje austro-ugarska vlada.

Hoće li Srbija oteti jednu takvu luku
ovoj državi, da su ovdje razljućeni na Sr-
biju? Ne! Srbija je sa svojim saveznicima bila
od Turske upravo izazvana na rat i Srbija
je pobijedila. Sada hoće Srbija kao odštetu
za toliko skupo prolivene krvi osvojiti od
Turske jednu luku na Adriji. To je ono, što
Austro-Ugarska nemože da podnosi ! A zašto? .
Ispitajmo razloge, da* vidimo, da li su
valjani.

Dosta je samo baciti pogled na geo-
grafsku kartu, da se uvjerimo,-"da- između
Drača i Sv. Ivana Medivskog nema nigdje
ni jedne luke, koja bi se dala ' prevoriti u
ratnu luku. To je tako sigurna činjenica,
da je ne treba oprovrgnuti. Uza sve to viču
sve subvencijonirane i nesubvencijonirane
novine, da bi ova srpska trgovačka luka
mogla služiti za ratne svrhe, i to ne samo
za srpske ratne svrhe, nego i još. više za
ratne svrhe njezinih takozvanih zaštitnika.
Odveć proziran izgovor ! Crna Gora posjeduje
već dvije luke, koje bi se lakše dale  pre-
tvoriti u baze za flotu, nego li ijedna luka
na obali, koju traži Srbija. Crna Gora ima
da bude Rusiji — a i Italiji — mnogo više
zahvalna, nego li Srbija. Ali se nitko ne
boji. da bi se Crna Gora mogla staviti na
rizpolaganje tuđim svrhama. Čudnovato!

Rusija bi prije trebala jednu luku na
Egejskome moru i mogla bi ju mnogo lakše
ondje naći, i od Bugarske, koja ima da za-
hvali Rusiji svoju slobodu, također mnogo
lakše dobiti. Ali toga se nitko ne boji i Bu-
garska može nesmetano anektirati čitavu
egejsku obalu. e

I Grčka nije smetana s nijedne strane,
ona, koja je anektirala najvažniju luku na
egejskoj obali, naime, Solun, i koja ipak ima
da pri podjelbi Albanije odnese najveći dio.
Grčka ima naime da dobije i Valonu, tu
stratežku tačku u otrautskom konalu, jedinu
luku, koja bi mogla biti prikladna za jednu
bazu flote. Kako kažu posljednje vijesti,
Grčka je već okupirala jedan otok u valon-
skoj luci. Ali se nitko ne boji, da bi se
Grčka mogla podati za ruske, talijanske ili
engleske svrhe! Također čudnovato !