CRVENA

OIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU- ODGOVORNI UREDNIK: IVO ARSETE
BROVNIKIZA AUSTRO-UGARSKU NA GO- —

DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 12.— KO NE VRATI LIST KAD MU

 

PRETPLATA MINE — SMATRA SE PRED- “ |
BROJEN ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE. 88 88POJEDINI BROJ 10 PARA 20880

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE.

 

God. XXII.

 

_ Od nove godine naš će list
izlaziti samo jednom na se-
' dmicu, svake subote, i t0
za neizvjesno vrijeme. List
će izlaziti na velikom for-
matu, te če mu cijena ostati
ista.

Gg. pretplatnike, koji još
nijesu podmirili pretplatu
za ovu godinu, molimo, da
to što prije učine, a tako
isto da obnove pretplatu za
nastajnu godinu.

Budu li gg. pretplatnici
tačno plaćali list i bude li
se broj njihov barem nešto
povisio, mi ćemo opet izda-
vati list dva puta, a po mo-
gućnosti i -više puta.

Mi imamo najbolje volje,
da list izdavamo šlo više
puta, ali to ne ovisi 0 nama,
nego o gg. pretplatnicima.

 

Dubrovnik, 27. dećembra.

Neprijatelji napretka i razvijanja
malih slavenskih balkanskih država,
znajući dobro, da ove u neslozi i
razdoru ne mogu nego samo naza-
dovati i propadati, uvijek su nasto-
jali kako bi među njima podržavali
neraspoloženja, neslogu, razdor i me-
đusobnu mržnju. Da bi postigli svoju
svrhu služili su se uvijek svakakvim
sredstvima.

Njihova je rabota i uspjevala. Na-
došlo je vrijeme, kad su male bal-
kanske države uvidjele, ko je njihov
prijatelj, a ko reprijatelj. Uvidješe,
da im je spas i zajednički složni rad
, majbolji njihov prijatelj.

Što te male države mogu složnim
i zajedničkim radom, to su već po-
kazale.

Intriganti su osobito raspaljivali
mržnju između Srbije i Bugarske, te
prve i Crne Gore, Stvarale su se ra-
zne afere, koje su balkanskim drža-
vama donosile samo štetu. .

   

A

 

DUBROVNIK, 28. DEĆEMBRA 1912.

Intriganti još ni.sada neće da
razumiju, da takve i slične intrige
više ne uspjevaju. Stoga su se opet
stavili na posao da xavade Srbiju i
Crnu Goru. Pronađoše (ništa novo!)
neku urotu protiv doma Petrovićeva.
Izvjesna štarnpa proturala je vijest,
da predstoji zavjera protiv dinastije

Petrovića ssa strane Brbije, i to u
korist dinastije Kara&orđevića.

I ovim je intriganja, nema sumnje,
izvor na istom mjestu gdje i one po-
znate bombaške :afere.

Mi ćemo danas iznijeti glas srp-
ske vlade, preko organa ,Samoupra-
ve“, o ovoj najnovijoj podvali, a na-
dodaćemo s naše strane, da i intrige
moraju biti barem malo — pametne.

Evo što donosi ,Samouprava“,
»Samouprava“#, govoreći o vije-

stima, koje su se. pojavile u bečkim

listovima, o  uzdrmanom položaju
kralja Nikole ušljed neuspjeha crno-
gorskog oružja i koje ukazuju na
surevnjivost između Srbije i Crne
Gore, odnosno dinastija Petrovića i
Karađorđevića, označuje te vijesti
kao intrigu iz istoga izvora, koji je
stvorio i bombašku aferu. Intriga bi
imala izazvati zavadu obaju kralje-
vina, ukazujući Beograd kao - izvor
nezadovoljstva Crnogoraca. I ovo je
jedan drzak pokušaj sijanja razdora
baš u trenutku, kad se javlja težnja
učvršćenja opštega mira i poretka
na Balkanu. ,Samouprava“ tvrdi, da
apsolutno niko u Beogradu ne bi
mogao poslužiti kao izvor onih vije-
sti i odlučno odbija insinuacije, koje
se podmeću srpskim mjerodavnim
krugovima. Crnogorska vojska nije
imala nikakvoga neuspjeha, a kad
bi ga bilo, to bi bio neuspjeh cije-
loga Srpskoga Naroda. Srbija je i
do sada i uvijek će od sada ako
treba svima silama podupirati u sve-
mu Crnu Goru, kao i ova Srbiju.
Kralj Nikola i njegova dinastija, baš
danas, kad su se ujedinile granice
dvije srpske države, uživa najveće
simpatije u Srbiji. Crnoj Gori će pri-
pasti Skadar, jer će saveznici znati
da brane plodove oružja svakoga od

pe a i: si zi

 

Đ VATSKA

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI A
DOPISI UREDNIŠTVU LISTA; ZA IZJAVE
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU,A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBIuzRAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

3) IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR

Broj 104.

 

saveznika, a Srbija ne treba crno-
gorskih luka, jer su sile priznale Sr-
biji pravo izlaza na more. Srbiji nije
nikakva materijalna ni moralna žr-
tva teška, kad se tiče toga, da do-
kumentuje osjećanja svoje bratske
dužnosti prema bratskom crnogor-
skom narodu i njegovom vladaru.

 

Srpska voiska.

Gracka ,,Tagespost“ donosi jedan čla-
nak o srpskoj vojsci. Mi prenosimo jedam
dio da se vidi, kako protivnik sudi o srp-
skoj vojsci. :

Sa kolikom energijom je rađeno u Sr-

\biji na vojnom polju, proizlazi iz toga, da

su Srbi, koji su 1908.-9. mogli moderno oru-
žati i opremiti samo prvi poziv, t. j. pet
frontskih i jednu rezervnu diviziju, stupili
u balkanski rat sa 11 potpuno moderno oru-
žanih i opremljenih divizija. Ne samo to..
nego su Srbi većim dijelom i treći poziv

 
 

opremili dorimonaiknan 4 tično 1 NARA “i
vili formacije koje su dotle ove DES EA

gorije vojske samo stajale na hartiji ; oni su
višim tijelima ovog poziva pridodali čak do-
bru artiljeriju koja je oružana sa zaplijenje-.
nim .Krupovim topovima. "Nedavno je u ino-
stranstvu poručeno 75.900 pušaka i 15 brd-
skih baterija sa muriicijom. U Austto-Ugar-
skoj ne smiju se prehviditi ove silne srp-
ske vojne pripreme; inoramo se najzad i mi
priviknuti da gledamo'faktimia u oči i po-
vlačiti iz njih pravilne zaključke. Srpska
vojska nije više jedna quantitć negligeable ;
ona je jedan faktor dostojan pažnje. Sudovi
ljudi, koji objektivno misle i koji su imali
prilika da vide srpsku vojsku na radu, koji
su bili svjedoci borba koje qsu se odigrale
posljednjih nedjelja kod Kumanova i kod
Bitolja, glase sasvim povoljne po Srbe. Da-
jemo naročito mjesta pričanju jednog viso-
kog austrijskog oficira koji je prisustvovao
ulasku Srba u Skoplje. On je sa začuđenjem
konstatovao da se na srpskim trupama, po-
red sve višednevne vrlo ogorčene borbe kod
Kumanova, prilikom ulaska u Skoplje,«nije
dalo ni najmanje opaziti da su tek izišli iz
jedne teške bitke; red je bio uzoran, izgled
trupa vrlo dobar, materijal održan u ddlič-

dl

F

tI!