X _.

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA : ZA DUBROVNIK | ZA
AUSTRO-UGARSKU NA GODINU K R0. ZA INOZEMSTVO |
K 10 | POŠTARSKI TROŠKOVI. KO NE VRATI LIST, KAD |
MU PRETPLATA MINE, SMATRA SE PREDBROJEN ZA |
DOŠASTO POLUGODIŠTE.

li
"E iš +
POJEDINI BROJ 10 PARA.

Khuen u neprilici.

Pred jedau godinu dana stajale

 

 

  

su stvari u Ugarskoj posve slabo.
Koncem godine 1909. bio je još na
čelu Ugarske t. zv. veliki kabinet
Kossut-Wekerleov.  Wekerle je bio
premier tog ministarstva i on je po-
vjerenu mu zadaću majstorski izvršio.
Silnu i jaku neodvišnu stranku je
razdvojio, ubio je ideju košutizma, a
onda se povukao. Korifeji mađarske
koalicije nisu znali naći izlaza iz
krize, u koju su vlastitom krivnjom
zapali.

Da se kompromitira i onaj dio
neodvišnjaka, koji se okupio oko
Justha poslan je Lukacs. I on je iz-
vršio svoju zadaću. Kada je tako
bilo sve razdvojeno, posvađeno i
kompromitirano, kralj je imenovao
Khuena ministrom predsjednikom i
povjerio mu, da napravi u Ugarskoj
reda. Khuen je došao i pobrao lo-
vorike. Na izborima, koje je lane u
proljeću vodio porazio je tako svoje
protivnike, da je i najveće optimiste
njegov uspjeh iznenadio. Khuen je
bio na zenitu svoje moći i slave. Već
su se dapače pronosile vijesti, da će
Khuen biti odlikovan velikom časti,
da će dobiti naslov ,knez od Sla-
vonije“.

Opozicija se nije znala od poraza
snaći; podala se svojoj sudbini; očajno
je resignirala na svaki otpor. Oni
koji su došli u parlamenat, osjećali
su se sretnim, da nijesu dijelili sud-
binu svojih propalih drugova na iz-
bornom mezevu. Khuen se posvuda
slavio kao spasitelj dualizma, kao spa-
sitelj sadanjeg političkog sistema u mo-
narhiji. Od njega i njegove većine oče-
kivalo se, da će sve učiniti za monar-
hiju i dualizam; očekivalo se, da će
prestati ona, tako Beču omražena
ugarska gravaminalna politika. Ta
zato je Khuen i poslan u Ugarsku.
On je sjajno uspio, dakle sve je imalo
ići kao po loju.

No odlučujući faktori monarhije
prevarili su se u računu. Khuenova
većina nije ono, što su u Beču od
nje očekivali. Khuen, kada je tek

došao: na vladu, primao je svakoga

U DUBROVNIKU,

   

IZLAZI SVAKE SRIJEDE | SUBOTE.

ODGOVORNI UREDNIK :

«RRSETE.

 
 
  
  

u svoju stašiske: Tako se k njemu
priključilo svakakove čeljadi koji nei-
maju ništa zajedničkog osim to, da
erpe koristi od guvemernentalnog
položaja svoje stranke. Boiest nesre-
đenosti i razdvojenosti koja je vla-
dala u mađarskoj koaliciji i koja je
toliko smetala odlučujućim faktorima
monarhije Khuenovom većinom nije
bila izliječena, već je kako se čini
iz koalicije prešla u Khuenov tor.
Ovo stanje u Khuenovoj većini
opazile su oporbene stranke, u prvom
redu neodvišnjaci i Kossuthova i
Justhova krila, te su počeli pribirati
razasute sile i jurišati na Khuenovo
čedo — njegovu radnu stranku. Us-
lijed nesređenosti u vlastitoj sredini
Khuenova vlada boluje na pomanj-
kanju svake inicijative, a_ ova steril-
nost i mlohavost vladine kkećine dje-
luje oživljujuće na opož cija, koja
svakim danom sve više i više diže
svoju glavu i sve to jače prijeti
vladi sa svojim istupom, Izgleda da-
pače, da će opozicija postati u par-
lamentu jakim faktorom još prije,
nego sadanja vlada i većina dođu
do toga, da objave zemlji, što oni
zapravo hoće te kako žele raditi i
razvijati svoj program. Sadanja je
opozicija doduše još malena, da se
može s vladom parlamentarno omje-
riti, ali je ipak jaka da može dovesti
parlamentarnu mašineriju u nered,
a parlamentarni rad do mrtvila.
Eto već ima toliko vremena, da

se u peštanskom saboru raspravlja:

zakonska osnova o produljenju ban-
kovnog privilegija. Osnova bi morala
biti gotova već na 15 o. mj. a za-
pravo se ne može toj debati u pe-
štanskom parlamentu dogledati kraja.
Khuenova vlada i većina stoje ne-
moćni prama sve to većem istupu i
jačanju madžarske opozicije. Khue-
novo djelo kao da se već počelo
rušiti. I njegova slava je već počela
tamniti. Ima :nešto trula u državi
Danskoj ... Khuenova većina nije
odgovorila zadaći, za koju je kreirana
i u sabor dekretirana.

Uslijed toga su u Beču već počeli
biti zlovoljni na Khuena. Jedan
konservativni političar, koji podržaje

ui. februara 1911.

9 IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR.

sutra će raditi Kossuth ili ko god

BROJ 12.

 

| PRETPLATA L OGLASI ŠALJU SE UPRAVI, 4 A DOPISI
UREDNIŠTVU LISTA ZA IZJAVE, PRIOPĆENA, ZANVALE
| PLAĆA SE 30 PARA PO RETKU, A ZA OGLASE 16 PARA.
OGLASI, VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI UZ RAZMJE-
I RAN POPUST. NEPRASEIRANA PISMA NE PRIMAJU 58,

|
Kući

-

 

najbolje sveze sa vladajućim faktorima
monarhije izjavio se ovih da su
stvari u Ugarskoj opet došie na
mrtvu tačku, t. j, ondje, gdje su
bile prije dolaska Khuenova na vladu.
Sizifov se kamen opet strovalio niz
brdo te treba opet početi po onoj:
Jovo na novo.

Stvari su dakle u Ugarskoj opet
u neredu, a onaj silni Khuen, koji
je pred niti punu godinu dana
triumfirao nad madžarskom  koalici-
jom, sada se nalazi u neprilici pred
tom istom koalicijom i prijeti mu
pogibao, da se uloge od pred godinu
dana ne izmijene. Doduše i ako se
te uloge izmijene, mi ne možemo
očekivati da će se i naš položaj pro-
mijeniti na bolje. Jer što radi Khuen

bio na vladi u sadanjim prilikama.
Sadanje pak stranke u Ugarskoj
nijesu kadre proizvesti onaj preokret
koji bismo mi željeli, jer nijesu zato
odgojene, No nama je vazda u in-
teresu da državna mašinerija i s jedne
i s druge strane Litave zapinje. Za-
daća je naša dovesti čitav ovaj sistem
ad absurdum, pa se za to veselimo
svakoj neprilici koli austrijske toli
ugarske vlade, pa tako i sadanjoj
Khuenovoj neprilici.

Pismo iz Beča.

(Kolo u Beču). Primamo iz Beča: Ples,
što ga je ,Savez za domaći obrt“ pod pro-
tektoratom Njezine Kraljevske Visosti nad-
vojvotkinie Marije Josipe priredio na 31.
siječnja u velikoj dvorani glazbenog Dru-
štva bit će u analima bečke plesne sezone
od godiue 1911. zabilježen zlatnim slovima.
Osim predstavnika Dvora Njezine Kraljev-
ske Visosti nadvojvotkinje Marije Josipe i

 

poljski
rasinska ,Kolomejka“. Kolo sa pak igrali u
naleta Side JANE