AUSTRO-UGARSKU NA

K 10 1 POŠTARSKI TROŠKOVI. KO NE VRATI LIST, KAD |

MU PRETPLATA MINE, SMATRA SE PREDBROJEN ZA |
DOŠASTO POLUGODIŠTE. ————

 

 

Ima nekoliko vremena, da se
svako malo pojavi na dnevnom redu
monarhijske politike : trializam, Za
vrijeme aneksione krize bio je princ
Liechtenstein, koji nam je pričao o
trializmu, o velikoj ljubavi mjeroda-
vnih faktora za Hrvate itd. Sada je
mješte princa Liechtensteina došao
na red princ Schwarzenberg. Kod
rasprave bosanskog kredita u plenar-
noj sjednici austrijske delegacije raz-
vila se zapravo trialistička debata.
No sve bismo govore mogli ostaviti
po strani, jer bismo ih mogli nazvati
pia desideria, ali govor princa Schwar-
zenberga ne možemo mukom mimoići.

Fakat je, koji se poreći ne da,
a govorio ko što hoće, da se drža-
vna mašinerija: naše monarkije ne
nalazi u redu. Ona zapinje gotovo
na svakom koraku. Svaki pametan
čovjek je već davno uvidio, da »xe
ovako dalje ue može iči, ako se hoće
voditi uspješna politika. Ovo, što je
svak uvidio nije moglo .ostati neo-
paženo ni sa strane onih mjerodav-
nih i najmjerodavnijih. Do čega smo
došli mi, morali su doći i oni. Na-
ravno oni ne će povući one konse-
kvencije, koje bi se morale povući.
Ali misao ih vodi na različite kom-
binacije, pa ih je dovela i na kom-
binaciju trializma.

Mi smo uvjerenja, da mjerodavni
faktori naše monarkije ne će nikako
ispuniti naših narodnih aspiracija,
ako na to ne budu prisiljeni silom
prilika ili ako to opet uslijed raznih
prilika ne bi i njima išlo u račun.
Politika današnjih dinastija nije na-
cionalna, nego je u nacionalnom po-
gledu indiferentna. Ta politika ide u
prvom redu za održanjem dinastije.
Koji će narod pomoći održanju di-
nastije, taj je dinastiji dobro došao.
Opet je naravno, da su dinastije ul-
tra konservativne i da ne vole nika-
kovih promjena, a osobito ne radi-
kalnih prevrata. Dok se može vući
sa postojećim poredkom, vući će se
dalje. Tek kad se postojeći poredak
ukaže posvema neodrživ, onda tek
misle na promjenu.

Ove smo vidike skrajnjeg politič-
kog konservativizma morali napome-
nuti, ako hoćemo, da dobro shvatimo
političke događaje, koji dolaze sa

strane onih viših mo-
narkistične države u opće. ove
stvari držimo na umu, onda nam

.

IZLAZI SVAKE SRIJEDE | SUBOTE.

ODGOVORNI UREDNIK:

našeg budućeg monarha govorio 0
trialističkoj ideji.

Princa Schwarzenberga nije vo-
dila u njegovom razlaganju niti lju-
bav prama Hrvatima, niti osjećaj
pravde, da se udovolji opravdanim

zahtjevima jednog zaslužnog naroda

iju, već je kod njega bilo
ono, što smo na početku spomenuli,
naime spoznaja, da ovako, kako sada
stvari stoje, državna mašinerija ne
može ići naprijed. Da se ta državna
mašinerija potjera uspješno naprijed,
oni su došli na razne kombinacije,
među kojima je i trialistička. Oni
ove svoje kombinacije izbace svako
malo vani, da vide kako će kod po-
jedinih naroda djelovati te da prama
tomu raspoloženju udese daljnje svoje
djelovanje prama jedinom cilju:
sigurnijem i što jačem i sjajnijem odr-
žanju dinastije.

Kad smo ovo kazali, mislimo da
smo se dosta jasno izrazili i da ov-

treba nikakvog komentara.
se sada samo pita, kakovu
treba da mi vodimo, ako
da ove kombinacije koje se
momentano nalaze kod mjerodavnih
faktora ža njihove svrhe, mi upotre-
bimo za svoje svrhe i ciljeve.

Ako hoćemo dati odgovor na
ovo pitanje, moramo , biti svijesni i
naše narodne zadaće i našeg narod-
nog cilja. Dok o tomu mi sami
nijesmo na čistu, badava sve. Smi-
ješno doduše izgleda da mi govorimo
da moramo mi biti na čistu o našoj
narodnoj zadaći. Smiješno je, da već
davno nemamo određena cilja, ali
što ćemo, kad je tako. Kod nas još
uvijek prevlađuje kod nekih stran-
čarstvo, a kod nekih tjesnogrudnost.
S jedne strane imamo ljude, kojima
nacionalna ideja služi firmom, kojom
pokrivaju svoje strančarske ili bolje
rečeno svoje osobne egoistične ciljeve;
s druge pak strane imamo ljude,
kojima se ne može predbaciti u
pravom smislu riječi strančarstvo ili
čak osobni egoizam, a ti su opet u
svojim pogledima veoma tjesnogrudni,
ne mogu se dići na jedan veči niveau,

u jednu riječ ljudi bez šireg pogleda,

haše narodne
redu

ljudi koji ne shvaćaju
ideje i rada za nju.
Ovo bismo u prvom

 

mi

 

, Bez šireg pogleda“ i

sa člankom
da

tu smo rekli sve, što smo imali

rečemo.

Ovdje ćemo se samo osvrnuti na
neke njihove uvjete, koje oni stav-
ljaju, da se mogu oduševiti za triali-
zam. ,Srpska riječ“ donosi među
inim i ovo: ,Kad bi se proponirala
potpuna jednakost Srba i Hrvata u
toj trećoj državi i u načionalnom i
u političkom smislu; kad bi se Srbima
priznala potpuna jednakost i u jeziku
i pismu i emblemima i državi, tada
tek mogli bi se Srbi oduševiti za
trializam“. Ali pošto toga nema
zaključuje ,Srpska riječ“: Potpuna

autonomija naše domovine (t. j. Her-
ceg-Bosne) jest i ostaje naš program“.
Ova programatična izjava bosanskih
Srba osim što je u sebi kontradiktorna
inače je smiješna i nerazborita te
se čudimo, kako. je pametni ljudi
mogu napisati. i
Dok naime stojimo na principu
jedinstvenosti našega naroda, to je
politički aksiom; da mi moramo u
jednom državnom sklopu voditi i
jedinstvenu narodnu politiku, ako
hoćemo, da tom jedinstvenom narodu
pomognemo do napredka. Pa kad bi i
svi Hrvati vodili politiku, koja ne
odgovara tim pogledima, Srbi kao
Srbi ne bi imali razloga, da ta-
kovu politiku ne vode, jer nije razlog
ako netko vodi nerazboritu politiku
da je moraš voditi i ti, dapače onda
ti se tek nameće dužnost, da ti
postostručenim silama nastojiš, da
tvoja razbotita politika nađo razu-
mijevanja i ondje, gdje se momentano

Vodeći takovu
mogli bismo postići, da
o trializmu seo

na po

 
 
 
 
  
 
 
  

 
  
 

može biti jasan i motiv, s kojeg je
jedan . od" najinkimnijih prijačelja
\

 

kalo DM.