%

   

AMP. ,
RAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
E PRIMAJU SE. RUKOPIS $E NE VRAĆA.

DEGIULLI I DR.

NE VRATI LIST — KAD MU PRETPLATA
MINE — SMATRA SE PREDBROJEN ZA
DOŠASTO POLUGODIŠTE. i i 8 S 8 9 8

 

IZLAZI SVAKE SRIJEDE

 
  
 

 

    

God. XXI.

 

 

monarkije bore od vajkada. U  naj- stanovitih faktora izigrani. Neka se

g 14.

Kadgod državna mašina u ovoj
poli monarhije zapte, onda se pojavi
na površini ovaj glasoviti paragral.
Tako i nedavno, kada vlada baruna
Bienertha nije mogla da dobije od
parlamenta ono, što je tražila, ona
je jednostavno parlamenat poslala
kući te vlada bez parlamenta i proti
parlamentu. Narodi u ovoj monarliiji
moraju raditi onako, kako hoće viši
faktori, a ako neće, onda ih se i ne
pita, već se bez njih i protiv njih
provađa volja viših faktora.

To je sistem monarhije, proti
kojemu se evo bori cijelo pučanstvo.
Doduše vlade se služe tim svojim
sistemom tako, da pogoduju jedne
u svrhu, da pomoću njih izigraju
druge, a uvijek ga stalnim ciljem i
svrhom, da izvedu ono što njima
stoji na duši, da provedu svoje
planove.

Glasoviti paragraf 14 nije ništa
drugo nego izigravanje ustava. U
opće ovaj ustav u našoj monarhiji
nije ništa drugo nego jedan laži
ustav, nije ništa drugo nego krinka,
pod kojom se krije najgora samovolja
i autokracija. Pa nije zato nikakovo
čudo, ako nijedan narod u monarhiji
nije zadovoljan, ako se dapače čuju
i glasovi, da je bolji otvoreni apso-
lutizam, nego ovakovo ustavno izi-
gravanje jednog naroda proti drugom
a u korist nekoga trećega.

Čemu onda  parlamenat, čemu
ustav, čemu narodno predstavništvo,
ako se to narodno predstavništvo
neima poštivati i ako riječ narodnog
predstavništva neima važiti? Dobra
je bila riječ, kada su ovaj sistem u
monarhiji okrstili sistemom falsifikata.
Od ovoga se sistema mi Hrvati i

novije vrijeme osnovana je na beč-
kom parlamentu jaka parlamentarua
skupina pod imenom ,Slavenske Je-
dnote“, kojoj je cilj i svrha, da ometa
vlastodršce u njihovom protuslaven-
skom radu. Osnutak ove parlamen-
tarne skupine bio je najoduševljenije
pozdravljen od slavenskih političara.
I izgledalo je, da smo došli -do one
zdrave ideje, po kojoj ovaj sistem
falsifikata: moramo dovesti ad ab-

surdum.
Da, dovesti ovaj sistem ad absur-

dum, to je jedina moguća politika
u današnje vrijeme, koja bi mogla
Slavenima donijeti u dogledno vri-
jeme ploda. Dok se ne bude tjerala
ovakova polititika i mi sami onda
pomažemo držati ovu krinku laži—
ustava. Kad je već ovaj nesretni

perimentiranje mora da dosadi sva-
komu. Ne čudimo se za to, kad
čujemo, da se prvi parlamentarci za-
sićuju parlamentarnog života. Imena
kao Chiari, Sylvester, Foršt, Prašek
i drugi nešto znače u austrijskom
parlamentu. I sada se javlja da su
se oni- ovakovog parlamentarizma

zasitili te ne kane više ni kandidi- ,

rati. - - :
U ovom općem raspoloženju Sla-
veni bi imali shvatiti dobro svoju

zadaću i prama principu sve ad ab-.

 
 
 
 
 
  
  
  

sada igra obrne drugim smjerom.
Izigravani neka počnu izigravati
svoje izigravatelje. Naravno u. toj
akciji treba i energije i požrtvovnosti,
patnje i stradanja, a _ najviše treba
ustrajnosti. Povede li se jedna odlučna
akcija, ta bi mogla donijeti / ploda.
Ovakova politika, kako se sada vodi
nije nikakova politika niti ta može
dovesti do cilja. Vrijeme je već
jedanput, da se zaigra odlučno kolo.
———————

političke bilješke.

u Bosni. Iz Bosne nam dolazi “
vijest, da_je došlo do sporazuma između
Muslimana i Hrvata. Ova vijest je kod ne-
kih izazvala preveliki optimizam i probudila
kojekakove nade, dočim je opet s druge
strane naišla na otpor i oštru kritiku. Mi
ne dijelimo ni jedno ni drugo mišljenje.
Nama nije tačno poznato, u čemu ima da
sastoji taj sporazum. No svakako se radu-
jemo, da je do sporazuma došlo, a radovati
ćemo se još i više ako kod sporazuma i oe-

 

Slaveni n opće nemamo ničemu na-
dati, To je sistem, koji je u prvom
redu baš proti nama naperen. To je
sistem, koji u prvom redu ide za
ugušenjem svakog slavenskog mw.