ih:

CRVENA HRVATSK

OIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-
BROVNIK IZA AUSTRO-UGARSKU NA GO-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA. 10.— I POŠTARSKI TROŠKOVI. KO
NE VRATI LIST — KAD MU PRETPLATA
MINE — SMATRA SE PREDBROJEN ZA
DOŠASTO POLUGODIŠTE. 88 3SE2EE

IZLAZI SVAKE SRIJEDE

 

God. XXI.

Ride NE NSSNISSIDISNINIPISNSIPENSNS. Ok O O

ODGOVORNI UREDNIK: IVO ARSETE

- m = -
s ti (1 []

a i i i a Eh I unilJi

L O ini it] y i | m |

 

u.msasPOJEDINI BROJ 10 PARA &aosgs
I SUBOTE.

 

DUBROVNIK, 27. MAJA -1911.

PRETPLATA I OGLASIŠALJU SE UPRAVI, A
DOPISI UREDNIŠTVU LISTA ; ZA IZJAVE,
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU, A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI uz RAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA.

IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR.

 

Broj 42.

 

Hrvatske stranke | Hrvatske
Pučke Napredne stranke

za zastupnike na carevin-
skom vijeću jesu:

1). Za izborni srez zadarski: Hubert
pl. Borelli knez Vranski, velepo-
sjednik i predsjednik pokrajinskog
gospodarskog vijeća u Zadru.

2). Za izborni srez šibensko-skradin-
ski: kap. Nikola vit. Duboković,
veleposjednik i općinski načelnik u
Jelsi, predsjednik Hrvatske stranke.

3). Za izborni srez trogirsko-drniški:
Dr. Vicko Ivčević, predsjednik
sabora dalmatinskog u Zadru.

4). Za izborni srez sinjsko-vrlički;
Dr. Uroš Masovčić, liječnik u
Sinju.

5), Za izborni srez splitski: Dr.
Josip Smodlaka, odvjetnik u Spli-
tu, predsjednik Hrv. pučke napredne
stranke.

6). Za izborni srez Otoka: Dr. Ante
Tresić-Pavičić, književnik iz Vr-
banja.

7). Za izborni srez primorsko-nere-
tvanski: Dr. Melko Čingrija, od-
vjetnik i predsjednik Hrvatske Vje-
resijske Banke u Dubrovniku.

8), Za izborni srez dubrovačko-korču-
lanski: Juraj Biankini, urednik
»Narodnoga Lista“ u Zadru.

U izbornim srezovima kninsko
bukovičkom i boko-kotorskom du-
žnost je pristaša jedne i druge stranke
da glasuju za kandidate srpskoga
saborskoga kluba. Glede sreza imot-
e'-o-omiškog bit će naknadno javljena
cuimka stranaka.

Dalmacijo, preni se!

Na svim stranama čuje se ista
budilica, treba ujedinjenja liberalnih
elemenata, kratko hrvatske stranke
s naprednjacima, da se suzbije Šu-
steršićeva najezda, da nas se za
Boga ne prikaže svijetu, da smo kle-
rikalna zemlja; — ali nije se još za-
vrglo kolo, da pjesmu tu glasno za-
pjeva.

Fuzija se ta praktično provađa,
najbolji primjer jesu parlamentarni
izbori. 'Ta sloga urodiće plodom, da
nijedan Šušteršićevac ne će pobjediti.
Prof, Perić biće izabran kao pravaš
staroga kova, ali protu-Šusteršićevac
(Schustertschitsch). Tako da ŽZlindra
ostaje samo ptica selica u ponosnoj
i kulturnoj Dalmaciji!

Hrvatska i naprednjačka stranka
riječju liberalci nijesu mogli poći
pred izbornike boljim imenima, do
postavljenih kandidata. Od starih pro-
kušanih boraca tu su imena Biankini
Borelli, Ivčević, i kapetan Niko vitez
Duboković; od mlađih sila Tresić,
Smodlaka, Melko Čingrija i, cetinski
junak Dr. Masovčić.

Uz živu energiju, kad se probu-
dimo, treba na čast zemlje da slo-
bodnim glasom rušimo  klerikalnu
zgrađu, koju je proto Žlindra počeo

da gradi po Dalmaciji.

Do otrag malo vremena se moglo
sa simpatijom pratiti borbu radikalne
pravaške stranke, ali danas ona je
odista lutka u rukama Žlindre, te
joj se moraju sva vrata zatvoriti,

Slobodna Dalmacijo, preni se i
listom pohrli na biralište, da pokažeš
svijetu, e je Dalmacija još kulturna
zemlja, e u njoj, ima još slobodnih
sinova, koji ne će da vuku klerikalna
kola, u kojim bi triumfirao Šusteršić
ministar okrunjen lovor-vijencem Dal-
macije! |

Naravska posljedica biće ujedinje-
nje ovih dviju liberalnih stranaka u
jedan program, koji će svaki Hrvat,
pa i svaki katolik moći prigrliti i
oduševljeno se za nj boriti. Što prije
tim bolje. Dolaze i općinski izbori,
Neka i ta fuzija buče što prije

gotova, e da kao jaka stranka uz-

. mognemo zavikati Žlindri i njegovim

agentima, ruke k sebi!
Dalmacijo! preni se!
ka

 

Domaće vijesti.

Potiorek — Nijemac! I mi smo poput
nekih drugih novina donijeli vijest, da je
novi poglavica Bosne i Hercegovine general
Potiorek Slovenac. Sada pak tim povodom
piše ,Slovenski Narod“, da general Potio-
rek nije nikakav Slovenac, već da je po
osjećaju i po odgoju čistokrvni Nijemac.

Saziv carevinskoga vijeća. Bečka ,Neue
Freie Presse“ javlja, da će-se prama sada-

njim dispozicijama) careyinsko vijeće sastati

dne 11. srpnja. Sastati će se samo na kratko-
trajno-četrnaestdnevno-zasijedanje. Čim se
naime zastupnička kuća konstituira, onda
će se radi ljetnih praznika odgoditi.
Grof Aehrenthal u Beču. U utorak je
stigao u Beč ministar vanjskih posala grof
Aehrenthal te je preuzeo vođenje poslova
vanjskog ministarstva. Danas će grof Ae-
hrenthal stići u Godollo te će biti primljen
od kralja u audijenciju. Govori se, da će

do koji dan grof Aehrenthal ponovno za-

tražiti dopust za čitavo ljeto.

Barun Desider Banffy umro. U srijedu
u jutro umro je bivši ministar predsjednik
barun Desider Banffy. On je rođen g. 1843. u
Kološvaru, gdje je svršio gimnaziju. Svr-
šivši sveučilišne nauke posvetio se Banffy
političko-upravnoj službi, pa je godine 1875.
pod Kolomanom Tiszom imenovan velikim
županom županije Szolnok-Doboka; godine
1883. povjerena mu je uprava županije Bi-
stričko-Nasodske. U tim erdeljskim župani-
jama pokušavao je Banffy sa svim sred.
stvima nomadžarske narodnosti naročito Ru-

političke zakone. Njegova je ali glavna za-
daća bila, da s Austrijom aklopi novu na-
odu, što mu ipak nije pošlo za rukom.

E

g,