CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA: ZA DU-
BROVNIK IZA AUSTRO-UGARSKU NA G'"-
DINU KRUNA 10.— ZA INOZEMSTVO
KRUNA 10.— I POŠTARSKI TROŠKOVI. KO
NE VRATI LIST — KAD MU PRETPLATA
MINE — SMATRA SE PREDBROJEN ZA
DOŠASTO POLUGODIŠTE. 88 49 435 e

IZLAZI SVAKE SRIJEDE

   
    

God. XXI. i

ODGOVORNI UREDNIK : IVO ARSETE

nn ——————————————<m=m=—<—<<zu_z
— nn mn ————m_——

aaea POJEDINI BROJ 10 PARA 888068

DUBROVNIK, 8. JULA 1911.

 

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI, A
DOPISI URED LISTA ; ZA IZJAVE,
PRIOPĆENA, ZAHVALE PLAĆA SE 30 PARA
PO RETKU, A ZA OGLASE 16 PARA. OGLASI
VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI uz RAZ-
MJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA
NE PRIMAJU SE. RUKOPIS SE NE VRAĆA

I SUBOTE. E IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR.

  

Broj 54.

 

Pred otvorom parlamenta. — >--

Carevinsko vijeće je sazvano* za
17 o. mj. Kancelarija parlamenta
već je razaslala pozivnice na pojedine
zastupnike. Zastupnička se kuća sa-
staje u 11 sati prije podne, a gos-
podska kuća u 3 sata poslije podne.

Zasijedanje ovog novo izabranog
parlamenta očekuje se sa velikim
interesom. U novi parlamenat polažu
se velike nade, velika očekivanja, pa
je lako moguće, da uslijed toga dođe
i do velikih razočaranja. Mi ćemo
se ovdje u kratko osvrnuti na neke
dogođaje, koji su bili predtečom
sastanku novoizabrane pučke kuće-

Zadnji parlamenat bio je raspušten
po ministarstvu baruna  Bienertha
prije nego mu je istekao zakoniti rok.
Ova izvanredna mjera  upotrebila
se radi toga, jer se kabinet baruna
Bienertha nije osjećao dovoljno ja-
kim, da provede povjerene mu poslove.

Htio je izborima ojačati svoju pozi-

ciju. No on se prevario u računu.
Njegovi vjerni kršćanski socijali do-
živiše nenadani poraz i to kvantita-
tivno, a još više kvalitativno. Grad
Beč je porazio hametom sve vođe i
poglavice kršćansko socijalne stranke.
Ministar Weisskirchner uslijed poraza
svoga i svoje stranke predava demisiju
koja se odmah prihvaća. Ovdje ćemo
en passant učiniti jedno poređenje.
Kod prvih izbora na temelju općeg
prava glasa ministar nastave Marchet
također nije bio izabran, I on je bio
predao demisiju, ali ta nije bila pri-
hvaćena. On je ostao još dugo vre-
mena ministrom, To je značajna
razlika. Ovog puta se Weisskirchnera
nije čekalo niti dva dana. Odmah
je bio, doduše u milosti, otpušten.
Sada dolazi još karakterističnija.
Barun Bienerth ne predaje demisije,
dapače najavlja akciju za održanje
stare većine. Već je najavio i pre-
govore sa strankama. No kralj me-
đutim pozivlje u audijenciju baruna
Gautecha, njemu povjerava misiju za
riješenje krize. Pozivlje u audijenciju
iza toga baruna Bienertha. Poslije
ove aadijencije barun Bienerth pre-
"(*

daje demisiju. To je jedinstven pri-
mjer u ovoj poli monarhije. Pred
jednim jakim udarcem, koji je Beč
zadao vladi baruna Bienertha, zami-
slili su se svi mjerodavni faktori.
Nevjerojetnom brzinom htjeli su dati
satisfakciju narodnoj volji te su od-
mah baruna Bienertha digli sa uprave
državnih poslova.

Kada ovo imamo na umu, onda
tek možemo da govorimo o novoj
vladavini, o barunu Gautschu, o nje-
govim namjerama i zadaćama,kao i
o pravcu, kojeg bi se morali držati
naši zastupnici, ako hoće da saču-
vaju svoju neodvisnost i da ne na-
sjednu u ovoj općoj konfuziji.

Odkada je barun Gautsch pre-
uzeo po treći put upravu državnih
posala u svoje ruke, o njemu se do-
sta napisalo. Kao glavnu njegovu
karakteristiku istakli su, da ne pri-
pada nijednoj stranci te da ima pra-
ma svakomu slobodne ruke. Nikomu
da se nije zamjerio. Kao takav on
bi imao stvoriti za rad sposobnu ve-
ćinu. On da je za to uslijed gore
rečenog najsposobniji.

Mi smo mišljenja, da barun Ga-
utsch nije pozvan za to, da zamijeni
sistem baruna Bienertha, već jedino
za to da zamijeni osobu baruna Bi-
enertha. Onu zadaću, koju nije znao
ni mogao provesti barun Bienerth,
imao bi je provesti barun Gautsch.

, Za to da je on najsposobniji, jer se

nije omrazio nikomu .i svaka ga
stranka susreće sa susretijivošću. Mi
bismo rekli, da je barun Gautsch u
tom mnogo pogibeljniji nego barun
Bienerth. Dok traje ovaj dualistički
sistam nama Slavenima nikada ne
može biti dobro, niti u ovim prili-
kama mogu naši zastupnici, da ispo-

sluju koju narodnu stečevinu. Može:

se isposlovati tu i tamo po koja
mrvica, ali koja veća stečevina, koja

bi nas dovela korak bliže do ostva-

renja naših narodnih ciljeva ne može
se postići. Mi smo uvijek zastupali
mišljenje, da naše narodno prestav-
ništvo mora da vodi takova borbu i
da se aluži takovom taktikom, koja
će ovaj sištem dovesti do apeurda.

Tek onda kada ovaj sistem dovede

mo do apsurda, kada državna maši-
nerija ne bude mogla dalje, onda

mi postajemo faktor, s kojim će se '

ozbiljno računati, a prije ne.

Sada da se povratimo na ono,“

što smo na početku kazali. Spome-
nuli smo, kako su pred ispadom ovih
izbora mjerodavni faktori uzdrhtali te
kako je barun Bienerth odmah di-
gnut sa uprave državnih posala. Tu
nam je pokazan put, kojim “moramo
udariti. MNušiti sve što podržava ovaj
sistem. Kada ga srušimo računati će
se s nama.

Barun Bienerth nije pao za to,
što su mu kod izbora propali nai-
vjerniji pomagači, već je bio poslan
za to, jer su stanoviti faktori uvidjeli,

da ne smiju prkositi jasno izraženoj

narodnoj volji. .

Ako hoćemo doći do uspjeha,
moramo i mi jasno izraziti svoju na-
rodnu volju, za nju se založiti, i u
borbi nikako ne popustiti. Tu nema
transakcija, pa makar borba morala
ići usque ad finem. U našoj borbi
moramo naravski tražiti i saveznika.
Budemo li se ovoga držati, minuti
će nas mnogo razočaranje. Ovim mi-
slima pozdravljamo polazak naših
zastupnika u bečki parlamenat sa
željom, da njihov rad nam donese
utjehe i ploda, a ne goreg razoča-
ranja.