God. XX.

U DUBROVNIKU, 2. februara 1910.

Broj 10.

CRVENA fit

 

Oljena je listu unaprijeda: sa Dubrovnik i sa Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino
mstvo 10 K i poštarski troškovi. K » ns vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se

predbrojen za došasto polugodište.

 

 

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

 

 

VATSKA

 

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA

 

 

Iadavatelj i odgovorni urednik Anton Šapro.

 

 

 

Brzojavne vijesti.

Dalmatinski Sabor.

ZADAR, 1. — Pravaši nasta-
vljaju tehničkom opstrukcijom. Ju-
čerašnja sjednica trajala je do ure
po ponoći, uz kratak prekid. Ispu-
njena je raznim interpelacijama i
prešnim predlozima. Danas je na-
stavak.

Nova hrvatska vlada. Tomašić ban.

BUDAPEST, 1. — Imenovanje
nove hrvatske vlade usljedit će još
ove sedmice. Banom će bit imenovan
bivši ministar za Hrvatsku, Tomašić.

Saziv hrvatskog sabora.

ZAGREB, 1.— Sabor če biti sa-
zvan ovog mjeseca. Na dnevnom redu
će biti pitanje izborne reforme i pro-
računa.

Khuen kod kralja

ZAGREB, 1. — Khuen je jučer
bio u audijenciji kod kralja, 'te mu
je podastro predloge glede hrvatske
krize. Kralj ga je opunovlastio, da
raspusti parlamenat, te mu je pre-
pustio, da sam riješi hrvatsko pi-
tanje.

Rauch otstupio.

BUDAPEST, 1. — Ovamo je sti-
gao barun Rauch, te je predao de-
misiju, koju je Khuen prihvatio.

Razno.

BEČ, 1. Česki sabor bit će sa-
zvan 3. veljače.

PARIZ, 1. — Govori se, da će
predsjednik Fallićres radi zdravlja
otstupiti.

 

Štamparija DeGiulli i dr.

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisl uredništvu lista. Za izjave, priopćena sahsv

 

 

 

je pri poimeničnom glasovanju njegov pre-
dlog bio odbiven sa 26 proti 6 glasova.

Prešlo se za tim na čitanje upita. Pra-
vaši čitaju polagano kao da izdišu ... Kad
je Mladinov htio u jednom upitu da pročita
sve zakone i naredbe, koji postoje o čeko-
vima, predsjednik mu je to zabranio. Nu on
je, uza sve prosvjede predsjednika, potican
od dr. Drinkovića, čitao dalje. Predsjednik
ga je pozvao više puta na red, oduzeo mu
i riječ; ali on je svejedno čitao dalje. Onda
je predsjednik pozvao druge zastupnike, da
čitaju svoje upite. Mladinov ipak nije pre-
stao, tako da su dva zastupnika u isto vri-
jeme čitali upite. Napokon se je dr. Mladi-
nov ipak sjetio, da se nalazi u .... saboru,
pa je prestao.

Iza pročitanih upita bilo je najavljeno
stotinu prešnih predloga, koje prikazaše pra-
vaši, između ostalih i prešni predlog o —
čatrnji u Galovcu !

Namjesništveni potpredsjednik odgovo-
rio je na mnoge upite. I tako je proteklo
vrijeme do 2 sata, kad je predsjednik od-
godio sjednicu do 5.

Ova opstrukcija pravaša tim više iznenađuje
i predmetom je općeg kuđenja, što danas nije
bilo na dnevnom redu ništa, što bi ju mo-
glo opravdati; dapače na dnevnom redu
stoje dva pitanja, koja bi morala i pravaške
zastupnike zanimati ne manje od ostalih
stranaka : pitanje željezničko i pitanje bes-
kamatnih zajmova za obnovu vinograda za-
raženih filokserom. i

Osim toga, na dnevnom je redu: pre-
dlog Mitrovića glede škole za vrtlarstvo i
gojenje cvijeća u Hercegnovomu ; izvještaj
financ. odbora u pripomoći promicateljnom
odboru za gradnju električnog tramwaya
Gruž-Dubrovnik, o štipendijima za pitomce
graditeljske, zanatlijske i umjetničke škole u
Splitu, o pripomaganju društva za gradnju
i vođenje hotela i liječilišnih zavoda u, Dal-
maciji; izvješće zemaljskog odbora o pro-
glašenju puta Vis-Komiža predjelnim; rije-
šenja raznih molbenica. ' y

Pravaši proti svemu ovomu opstruiraju.
čak i proti... svojim predlozima! Je li i
ovo u korist naroda%!

 

plaća se 40 para po retku, a sa oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju po po
godbi us razmjeran popus Nefrankirana pisma ne primaju se.

 

 

 

će kabinetu svakako ostati osim ministra
financija Bilinskog ministar trgovine Dr.
Weisskirchner i ministar za Galiciju Du-
lemba. Kršćansko-socijal. stranka zahtijeva
naime, da Dr. Weisskirchner ostane i nada-
lje ministrom činovnikom. Njemačko libe-
ralna štampa tvrdi, da se između kršćanskih
socijala i Južnih Slavena vode pregovori o
imenovanju ministra za južne Slavene. Imao
bi se pozvati u ministarstvo jedan viši či-
novnik Hrvat kao ministar bez listnice,
koji bi se imao brinuti naročito za Dalmaciju.

Berlinski dopisnik ,,N. Fr. Presse“ do-
znao je iz upućenog izvora, da su pregovori
o sporazumu između Rusije i Austro-Ugar-
ske odpočeli pobudom ruske vlade. Ruski
ministar izvanjskih posala Izvoljski izjavio
je austro-ugarskom poklisaru u Petrogradu
grofu Berchtoldu, da bi se ipak moglo naći
sredstava, da se odstrani napetost, koja po-
stoji između obadviju država. To su u Beču
vrlo rado prihvatili, te se sada očekuju
predlozi ruske vlade. U Turskoj se je ugodno
dojmila vijest o zbliženju Rusijo i Austro-
Ugarske, jer se nadaju, da će to povoljno
djeloveti na političke prilike na Balkanu.
Projekt o balkanskoj konfederaciji postao bi
tim zbliženjem bezpredmetan.

*

Abesinskom je vladaru Meneliku, kako
javlja milanski ,Secolo“ mnogo bolje tako,
da će moći doskora preuzeti u svoje ruke

državne poslove.
*

Vođa kretskih agitatora Venizelos od-
putovao je u Atenu. O njegovu se putova-
nju šire razni glasovi. Dok se s jedne strane
tvrdi, da će on s grčkom vladom pregovarati
o budućem radu kretske skupštine i o do-
lasku kretskih zastupnika u Grčku komoru,
drugi vele, da mu u Grčkoj nuđaju mini-
starsko predsjedništvo. Svakako su važni
motivi, koji su naveli Venizelosa, da ide u
Atenu.

"
*

Kako se iz Pariza javlja, prizivno je
sudište odredilo, da se skine pečat, koji je
na prijedlog koburške princese Lajze bio
stavljen na dvorac Balincourt, posjed baru-
nice Vaughan. Predlog, što ga je stavila
princeza Lujza, da se povede sudbeni po-
stupak, zabačen je, te je princeza osuđena
na platež sudbenih troškova.