a i S IM
e a N
| CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA : ZA DUBROVNIK I ZA |

AUSTRO-UGARSKU NA GODINU K 80. ZA INOZEMSTVO |
K 10 | POŠTARSKI TROŠKOVI. KO NE VRATI LIST, KAD |

MU PRETPLATA MINE, SMATRA SE PREDBROJEN ZA |
DOŠASTO POLUGODIŠTE. —-——-

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA.

Hrvatska Stranka.

_U nedjelju sastao se u Zadru
upravni odbor hrvatske stranke“
na skupnu sjednicu sa zastupničkim
klubom. Preko trideset osoba, od
najuglednijih po svomu položaju i
povjerenju naroda, našlo se na okupu.
iledajući ih osjećao si, da hrvatska

 

stranka“ ima prava pozivati se na
svoje tradicije, a ujedno gledati
mirnim okom u vlastitu budućnost,
jer uz osobe, koje su osijedili u borbi
za narod i kojih nazočnost sjeća prvih
naših narodnih borba, sjedali su tu
i mlađi ludi, kojih nazočnost doka-
zuje, da u stranci ima još životnog
soka i da njezi program nije još
ništa izgubio od stare svoje snage.

Odaziv je bio brojan, iz cijele po-
krajine odazvali su se predstavnici
stranke, da učine jednom kraj onoj
nesigurnosti, koja je uslijed raznih
potvora bila zahvatila redove naro-
dne vojske.

Bližnji povod sastanku bila je
odreka zast. Ribičića. 1 prije nje
bilo je pojava, koji su kazivali, što
neki krugovi od stranke hoće, ali taj
zahtjev prvi je put došao sa strane,
kojoj je stranka bila dužna odgovora;
jer kako je našoj javnosti, dobro po-
znato, jedan od uzroka, s kojih se
je zast. Ribičić odrekao, bili su, kako
se u odreci kaže, ,stališki obziri“, a
to s drugim riječima znači, da se je
na njega sa strane biskupa Nakića
vršio pritisak, da se mandata odreče,
jer da njemu kao svećeniku nema
mjesta među zastupnicima stranke,
koja se je udružila s hrvatskom pu-
čkom naprednom strankom“ te tako
nju osokolila, na njezin kako sveće-
nici kažu protureligijozan rad.

Tako nije bila formulirana op-
tužba, ali je u sebi bila jednaka na
nas u Dubrovniku, kad smo se bili
približili Srbima. Kad je u tu svrhu
bio sazvan sastanak viđenijih Hrvata
u Dubrovniku, Liepopili je bio izja-
vio, da bi se udružio i s Ciganinom,
kad se radi o narodu, Nijesu umrli
svjedoci, a nijesu ni zapisnici propali
koji kažu, da je drugi svećenik, zast.
Ivanišević bio jedan od najvatrenijih

IZLAZI SVAKE SRIJEDE | SUBOTE. .

—
ODGOVORNI UREDNIK :

Dr. MILORAD MEDINI.

   
  

zagovaralaca sporazuma sa »hrvat-
skom pučkom naprednom strankom“,
jer da ga zahtijevaju interesi Spljeta.
Ali malo poslije svoje izjave Liepo-
pili stavlja se na čelo pokreta proti
hrvatskoj stranci“ u Dubrovniku i
hoće da laguma ono, što je ova za-

počela sporazumno s njime, a pod /

njegovu komandu stavlja se cijelo
svećenstvo. Tako isto malo poslije
pomenutih svečanih izjava zast. Iva-
nišević istupa iz stranke, svećenstvo
spljetsko organizava se i pobija ono,
što je bilo učinjeno ne bez njegova
znanja i utjecaja. Oni jamačno ni-
jesu preko noći promijenili svoje uvje-
renje, već je očito da se radi o upli-
vima, pod pritiskom kojih nestaje
njihove osobnosti, a svećenici postaju
proste marijonete, koje tajna ruka
namješta kako ona hoće.

Zahtjev dakle, kei je svećenstvo,
t. j. putem njegovim drugi, stavio
na ,hrvatsku stranku“, jest da mora
biti u svađi sa Srbima, u borbi s
hrv. pučkom naprednom strankom“.
Ali i sporazum sa Srbima i spora-
zum s hrvatskom pučkom napred-
nom strankom“ izraz su iste politike,
i to one politike na kojoj se temelji
rad hrvatske stranke“ i koju kad
digneš, ,hrvatska stranka“ nema u
opće razloga da postoji. Mi ne ćemo is-
pitivati, komu taj zahtjev koristi, i
s koje strane udarac potječe, jer je
to u stvari ne odlučnije, samo isti-
čemo ovo, da se vidi, koja bi bila
posljedica, kad bi ,hrvatska stranka“
savjet prigrlila. Ona ne bi uopće više
bila ono, što ima da bude, ona bi
pogazila svoj program, svoju prošlost
i neprekidne tradicije narodne borbe,
kojim se ona ponosi kao nasljednica
negdašnje ,narodne stranke“.

Ovo je stanje, koje je zateklo
hrvatsku stranku“, a da ga ona ni-
čim nije proizvela. Jer što se kaže
o njezinu podupiranju kulturnog pro-
grama hrvatske pučke napredne
stranke“, to ne samo što nije istina,
već ako se gleda po uspjehu, spora

gom pogledu ublažio je borbu ,hr-
vatske pučke napredne stranke“ proti
svećenstvu, Što više, taj kompromis

t

 

IZDAJE ŠTAMPARIJA DEGIULLI I DR.

 

ići Si i A ČA Oš

= : =

| PRETPLATA 1 OGLASI ŠALJU SE UPRAVI, A DOPISI '
UREDNIŠTVU LISTA ZA IZJAVE, PRIOPĆENA, ZAHVALE U

| PLAĆA SE 40 PARA PO RETKU, A ZA OGLASE 30 PARA. \
OGLASI, VIŠE PUTA ŠTAMPANI PO POGODBI UZ RAZMJE- |

|| RAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA NE PRIMAJU SE. |

oš nue mmm x == =

    

 

 

bio je sklopljen sporazumno sa sve-
ćenstvom, dotično s onim osobama,
koje je stranka morala smatrati za-
stupnicima svećenstva u stranci. Sve-
čenstvo dakle zahtijeva, da stranka
ruši ono, što je ono samo pomoglo
stvarati.

Na taj zahtjev odgovorio je sku-
pni sastanak upravnog odbora  ,hr-
vatske stranke“ i zastupničkog kluba
s jasnim ,ne“ i pozvao se na svoj
program, koji stranka nije nigda mi-
jenjala kojega se uvijek držala i na
temelju kojega radili su u stranci
svećenici, kojim se. vjera i narod
može ponositi. Zaključak donijeti
čemo nastajni put u cjelini, a sada
ga pozdravljamo kao dostojanstveni
iskaz stranke, kojoj je narodno dobro
prvi zadatak i koja se ne da sa svoga
puta svesti strujama, koje u koristi
naroda nemađu nikakve podloge već
kad bi prevladale, moralo bi dovesti
do rasula naroda i vjere. Jer nema
nikoga, trezmenoga čovjeka, koji mi-
sli, da će narodu podijeljenu u tri
vjere koristiti stranke na podlozi
vjerskoj a isto tako ne bi imalo biti
ozbiljna svećenika, koji bi vodio stra-
nački život razrovan vjerskim prepir
kamo nego onu slobodu, koju mu
jamči program stranke, koja se me
stavlja na _ vjersko stanovište, ali
svačije vjersko osvjedočenje poštuje
kao najveću njegovu svetinju.

Pogledi po svijetu.

Francuska socijalistička stranka izdala
je proglas proti poskupljivanju živeža. Zah-
tijevaju da se otstrani carina na žito i vino
a da se zabrani izvoz mesa. Oni traže, da
sama vlada odredi cijene živežu. U slučaju
da se vlada ne bi odazvala ovom proglasu
prijeti se stranka, da će bojkotirati rakiju,
a ova unosi Francuskoj preko 100 milijuna
franaka na godinu.

 

*

Finski sabor je dakle već od nekoliko
dana prestao da radi, i ako su se tomu
najenergičnije usprotivili “narodni zastupnici.
Novi izbori bit će raspisani za mjesec sije-
čanj god, 1911. Ruska vlada se grozi, da
će za slučaj, da i taj sabor ne prihvati za-

kon o pripojenja Finske Rusiji — biti
smjesta ukinut. to A