=

O Sei

przojavne vijesti.

Rauchov saslušaj.

ZAGREB, 22. — Rauch je bio
u četvrtak na saslušaju kod kralja,
te je predložio imenovanje Cuvaja
podbanom. Kralj je imenovanje odbio.

BUDAPEST, 22. — Položaj je
Rauchov uzdrman. Govori se da bi
mogao postati banom Imbro Josipo-
vić, koji bi kušao provesti fuziju iz-
među koalicije i nekompromitiranim
madžaronima. U tom bi slučaju prag-
matika bila ukinuta.

Sve ove glasove treba primiti s najve-
ćom reservom. Da bi moglo doći u Hrvat-
skoj do promjene i da bi proces mogao i
morao srušiti Raucha, to je vjerojatno, ali
ostalo cijenimo da su sve kombinacije, o
kojima je suvišno govoriti. Svakako, ako je
istinita vijest o Cuvaju, tada su Rauchu
dani odbrojeni. <

Kriza u Ugarskoj.

BEČ, 22. — U ponedjenik dola-
zi ovamo Wekerle. Reklo bi se da
će Košutovci preuzeti vladu. U tom
slučaju bilo bi odgođeno riješenje
svih pitanja, a kojimu se ne bi mo-
gao postići sporazum s krunom, —
Poslije Duhova kralj ide opet u Peštu.

 

  
   

Saziv pokrajinskog sabora.

TRST, 22. — Gorički sabor bit
će pozvan na zasjedanje polovinom
juna.

Velika narodna skupština.

BEOGRAD, 22. — Reklo bi se
kao da je već odlučeno sazvati u
jeseni veliku narodnu skupštinu, koja
bi imala pretresati abdikaciju pre-
stolonasljednika Đorđa.

Kriza u Blenerthovu ministarstvu.

BEČ, 22. — Očiti neuspjeh Bie-
nerthov u parlamentu daje povoda
glasovima o rekonstrukciji ministar-
stva. Bilinski, kojega je  financijalni
plan propao i koji je najviše bio iz-
ložen napadajima zbog pitanja agrar-
ne banke u Bosni, imao bi odstupiti.
Na njegovo bi mjesto stupio sada-
šnji ministar trgovine Weisskirchner,
DJ bi preuzeo poljak Glom-

1.

nn —======
Gijena je listu unaprijeds: sa Dubrovnik iZsa Aust:0-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino
gmstvo 10 K i poštarski troškovi. K»n> vrati list, kad mu pretplata mine, smatra še
mnm moEŠEZEL predbrojen a Go-asto polugodište. ===

 

davatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medini.
Štamparija DeGiulli i dr.

 

     
 

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisi uredništvu lista.
plaća se 40 para po retku, a za oglase 80 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po
== godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se.

Za izjave, priopćena. zahva)

 

 

3 mmmnmnmnmmVomrnnnn i ij i = = S ===

Pogledi po svijetu.

Vijest iz Beča glasi a sigurno da je sa
stanovite madžarske strane inspirirana : Ako
prem sve austrijske stranke jednodušno na-
padaju baruna Buriana, uvjerava se, sa
»mjerodavne“ strane, da vladar ne kani Bu-
riana napustiti. U Austriji vlada struja,
koja govori, da se vladar ne će više
dati od parlamenta uplivati! Barun Burian
imade vrlo moćna zagovornika u svome ta-
stu barunu Fejervaryu, a ovaj je koli kod
vladara, toli kod prijestolonasljednika per-
sona gratissima. Dobije li barun Burian mig,
da podnese ostavku, to će uslijediti u mno-
go kasnije doba, jer se za njega mora naj-
prije isprazniti poklisarsko mjesto.

*

Javljaju iz New-Yorka, da je užasan
orkan počinio zadnjih dana silnu štetu.
Mnoga su sela potpuno r&zorena. Mnoštvo
ljudi je unesrećeno i bez krova. Više stoti-
na ranjeno, a marva i usjevi i
šteni. Željeznička, brzojavne. i
sveza su Šteta“
že uštanoviti. SEE

Ovih dana je u Budimpešti obdržavalo
sjednicu 130 izaslanika socijal-demokratske
organizacije. Prema .najnovijem zaključku
zadnjega stranačkoga kongresa zaključeno
je, da socijaldemokratske stranke u Madžar-
skoj sada aktivno stupe na političko popri-
šte. Prihvaćena je resolucija, prema kojoj se
organizacija po kotarima provesti imade, da
se provedu predradnje za izbore.

*

Iz Berlina pišu: :

Vijesti koje su stigle iz Brindizia i Be-
ča daju nam potpunim pravom zaključiti,
da je sve u najboljem redu. Posjet njema-

trajnu čvrstu uspomenu kod njemačkoga
naroda. Njemački narod nikada ne će zabo-
raviti, kako je njegovoga cara dočekao i
primio sveopće štovani vladar Austro-Ugar-
ske monarhije i pučanstvo prijestolnoga gra-
da. Ako ikada, to se je ovaj put sjajno do-
kazalo, kako su narodi obiju država čvrsto
osvjedočeni o dobrobiti i potrebi trojnog sa-
veza. Bečko pučanstvo dokazalo je, kao za-
stupnik svih naroda habsburške monarhije,
da je njihov sijedi vladar govorio iz srca
sviju svojih naroda.

 

Međutim ova je vijest tako glupa, da joj za
cijelo ne će nitko vjerovati.
*

Turska komora je zaključila ina predlog
tridesetorice zastupnika, među kojima se
nalaze i Armenci, da se u sve azijatske vi-
lajete šalje proglas, koji poziva muhame-
dance i kršćane, neka žive u bratskoj slozi.
Zatim je dovršeno prvo čitanje revizije u-
stava i započela specijalna debata. Zaključe-
no je, da se broj senatora ustanovi sa jed-
nom trećinom broja zastupnika. Sultan će
imenovati jednu trećinu senatora, a dvije
trećine će se birati. Predlog, da svi carski
princevi imaju blti članovi senata, zabačen
je. Zatim je počela rasprava o tursko«
bugarskom protokola. Odbor za vanjske
poslove predložio je, da se taj protokol ob-
zirom na to što su sve velevlasti priznale
nedvisnost Bugarske i obzirom na dobre

odnošaje sa ostalim vlastima, prihvati.

  
 
      
 

Audijencija riječkog guvernera kod We-
korla u savezu je sa namjerama ugarske
vlade, koja ide za suženjem riječke autono-
mije. Vlada hoće, da provede na Rijeci u
najkraćem vremenu državno redarstvo, koje
bi iz početka imalo obavljati samo lučku
službu, a kasnije bi preuzelo cijelu sigur-
nosnu službu grada. Nadalje se namjerava
postojeću dvojezičnu gimnaziju posve mad-
žarizirati, a u nižim pučkim školama pro-
vesti intenzivniju obuku madžarskoga jezika.

Re

Sve signitarne vlasti berlinskoga ugo-
vora poslale su vanjskom ministarstvu u
Beču izjavu, kojom privoljuju na promjenu
g. 29. berlinskog ugovora.

*