sa Je

qavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medini. :
m _ Štamparija DeGiulli 1 dr.

—-.

 

mzojnvne vijesti.

Ugarska kriza.

BEČ, 26. — Wekerle je stigao
vamo te je konferirao sa Aehren-
halom. Danas će biti na saslušaju
od Ni. Vel.

PEŠTA, 26. — Apponyi, Justh
Hollo posjetili su danas bolesnoga
Kossutha, te su dulje vremena vi-

ali.

BEČ, 26. — Situacija se smatra
logoršana te nema nade da će brzo
hiti riješena kriza u Ugarskoj.

Ko će biti podban.

ZAGREB, 26. — Imenovanje Cu-
jaja podbanom opet je odgođeno.

Ne potvrđen zakon.

BDČ, 26. Lex Axmann, koju je
lonji austrijski sabor glasovao te ko-
om se određuje da u Donjoj Austriji
nože biti samo njemački  nastav-
lim jezikom. nije dobila previšnju
ankciju.

Darežljivi Hamid.

CARIGRAD, 26. Bivši sultan
Abdul-Hamid poklonio jegod svoje
volje imetak državi.

Demisija Bienertha?

BEČ, 26. Bienerth nailazi na_ye-
ike nesavladive poteškoće u riješćaju
ize pa je vjerojatno da će predati
lemisiju, ne uspije li mu sklonuti
\vensku jednotu na popuštanje.

edi po svijetu,

Jedan/&lan bankovne grupe izrazio se

9 pred jednim suradnikom ,,Budapest Hir-
Pe“, da_je Justh primio iz Beča, iz vrlo

Mtuzdana vrela slijedeću vjest: od jednog
Mlitičkog razgovora među carem Vilimomm i
teđu našim vladarom izrazio se je car Vi-
m, da bi vrlo poželjna bilo, kad bi među

jstrijom i Madžarskom došlo do potpune izraditi zakon, :
kgs i da so unutarnji mir opet uspostavi. svake sntičinastička težnje, i
Ma to da je Njegovo Veličanstvo odgovorilo ; biti dozvoljeno zaljranjivati
Wa tada kušam s fuzijom stranaka, ne listove. U ovo posledpje vlijeme
1'mi za rukom, pokušati ću riješenj koa&_ da je u Srbiji e narna st
aeodvisnom strankom. | jače i pdv ovati slego'
| ' : stoga fo je poučna
Dok se sve bečke novine bave. na &- te 1 o preže
nom mjestu se kritičnim stenjšm n po- s i

listu unaprijeda: sa Dubrovnik iZzsa Austro-l garsku ne godinu 10 K. Za ino
vo 10 K i poštarski troškovi. Ko» n5 vrati list, zad mu pretplata mine, smatra se
predbrojen sa uo seto polugodište. —======—

U DUBROVNIKU, 26. maja 1909.

 

 

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

 

 

 

 

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA

 

 

 

 

 

eEretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena.zahval
plaća se 40 para po retku, a sa oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po
godbi us razmjeran poptist. Nefrankirana pisma ne primaju se.

 

 

 

 

ljačkom klubu, dotle poljačka koresponden-
cija dementira odlučno, da je između poljačke
pučke stranke i ostaloga dijela poljačkoga
kluba došlo do konflikta sve uslijed pred-
loga poljačkoga demokrata dr. Stapinskoga.
Rečene korespondencije vele, da su te vijesti
izmišljene, jer rečeni zastupnik nije ni sta-
vio formalnoga predloga takovoga sadržaja
i jer je sjednica bila pouzdana.

*

Zastupnik česki dvorski savjetnik dr.
Čelakovsky, predsjednik českoga narodnoga
vijeća obznanio je korporaciju, da on po-
novnoga izbora u mjesecu lipnju radi osob-
nih poslova neće primiti. Prema tome opet
je nastala u českom narodnom vijeću kriza,
za koju se ne zna, kako će se riješiti. U istinu
dosadanji predsjednik odstupa, po mnijenju
českih listova radi odviše žestokih navala
česke radikalne stranke na ostale česke
stranke spriječavajući na taj način njihov
dosadanji uspješni rad:

e

,Neue Freie Presse“ javlja iz Petro-
grada, da će ruski ministar izvanjskih po-
sala Izvoljskij doskora predati ostavku. Nje-
gov nasljednik biti će po svoj prilici njegov
sadanji pomoćnik Čarikov.

x*

= Carevinsko će se vijeće sastati na 3.
lipnja o. g. Na razpravu će- najprije doći
prešni predlog dr. Šušteršića 0, bosanskoj

agrarnoj banči, zatim financijalni predlog
Rusina glede jezičnog pitanja u iciji.

Poslije će se ražpraviti manje oshove, kao .

o svjetskom poštanskom društvu f zakonska
osnova o kućarenju. Proračun će so uzeti u
pretres tek onda, hude odbor završio

svoj posao.

*
Dne 3. o ih. jadi je ' previšnja
naredba, kojom se pričuvnici-u izvanrednoj
u neakti u službu. Ovih

jedine postaje, biti razoru
jim kućama. Istodobno će
tivne vojske gpd. i |

gradu izlaziti novi li

republika“, koji imgfle biti stjeci

revolucijonarnih elginenata. Vlada
: jem. se str

 

' jer je. prih

Francezke novine konstatiraju da una-
toč proglašenja općeg štrajka, štrajkaški je
pokret neznatan, a štrajk poštara može se
već smatrati dovršenim. ,,Figaro“, veli, ep
je obći štrajk doživio svoj Waterloo. Po
burnoj skupštini, na kojoj je štrajk p1ogla-
šen, bilo se je bojati svačesa, nu od svega
toga ništa. U svojim ,referendum“ pojedine
struke radnika skoro sa 80%, izjaviše se
jasno i bistro proti štrajku. Nije isključeno,
da će konfederacija pokušati još jedan put,
ne bi li radnike sklonila na odpor — nu
već denas ovaj se revolucijonarni pokušaj
može smatrati neuspjelim !

*

Sa zvanične srbske strane izjavljuje se,
da su vijestl o novim predlozima, koje je
grof Forgach predložio ministarstvu vanjskih
posala glede trgovačkog ugovora posvema

netačne.
ze

Po novinskim vijestima došlo je ovih
dana na dva mjesta na turskoj granici do
sukoba između pograničnih straža. Turska
vojska da-je prodrli na bugarski teritorij i

zauzela dvije važne pogranične točke. Vlada

veli, da je dobila samo jednu vijest o ne-
koj navali turske atraže, pa da sve ostalo
drži pretjeranim.

+. Genegali (i i Nebogatov, koje j6
ćar modi ovao, pušteni su iz tamniče
na slobodu: "Netom iziđoše iz tamnice naj-
prije odoše 'u crkvu, gdie prisustvovaše
službi božjoj. Obojica vele, da se je za 25.
mjeseci svog tamnoyanja s njima veoma do-
bro postupalo. Stčssel je nakon epiletičkog
udarca prisiljen, da se oslanja u hodu na
jednog botničara. \
»

+ Unatoč ovigi službenim dementima, neće

da umukne glasina, da će se najesen se-
zvati u Beogradu velika skupština, koja će

iključak Skupštine o abdikaciji - princa ,

Gjorgja matificirati. Ide se naime za tim, da
se ustav brani proti sličnim : precedensima,

abdikacije u običnoj skupštini
protu-ustavan. Revizija ustava ne će so pre-
duzeti, jer bi se timo dalo povoda novim

Pred nekoliko dana počeo. je u_ Beo- komplikacijama.;, i