Strana 2.

ća; kad kapitali uloženi u brodove
leže mrtvi i izjedaju se; kad uslijed
politike države nema trgovačkih ugo-

vora sa zemljama, od kojih je doba-:

vljala Dalmacija živo; kad stranaca
nema, jer ih je vojska otjerala —
eto baš u tomu času teške naše bri-
ge lista jednog ministra predsjednika,
da predbacuje Dalmatincima neza-
hvalnost, što ustaju proti besprimjer-
nom izrabljivanju braće u Bosni i
Hercegovini sa strane jedne madžar-
ske banke.

Razumije li barun Bieneth svu
niskoću pisanja i mišljenja njegova
organa? Razumije li uvrjedu uklju-
čenu u ovoj poruci? Dalmacija ne
treba milostinje, ona traži samo pra-
vednosti; ona ne treba nikomu da
bude zahvalna, kad joj daju samo,
što je njezino. Vratite nam najprvo,
što ste nam kroz 100 godina zle
uprave digli!

Domaće vijesti.

Slovensko narodno-radikalno djaštvo pri-
ređuje dne 15-18 rujna ove godine sastanak
u Ljubljani na kom pozivlje i hrvatsko-srp-
sko napredno djaštvo. Na dnevnom redu
toga sastanka raspravljat će se među osta-
lim i o jugoslavenskom pitanju. Sa sastan-
kom skopčan je i izlet na Bledsko jezero.
Potanji raspored svojedobno će se javiti.

Praška manifestacija protiv zagrebačkog
procesa. Dan 5 lipnja bila je u Pragu, slavenska
manifestacija protiv škandaloznom procesu u
Zagrebu. Ogromna praška dvorana , Plodi-
nove burze“ bila je premalena da ustupi
mjesta onim naprednim elementima koji
čavstvuju te dosljedno rade za potištenu
braću na slavenskom jugu, ovom prigodom za
nedužne Srbe ,veleizdajnike“, Dvorana je
mogla primit jedva tri biljade (3000) neza-
visnog građanstva, koje se toga dana zgr-
mulo na poziv ,Svaz češko-slovanskog štu-
denstva“. Prvi je riječ uzeo prof. Dr. Ma-
saryk, koji je pretresao proces do najsitnijih
tančina pokazujuć ga u potpunoj svojoj go-
lotinji. Za tim je prešao na tendenciju pro-
cesa pa se dotakao i Kuenovog režima, koji
se je uzdržao 30 godina nalazeći svoje tvrdo
uporište na bratoubilačkom ratu do istrage,
koga je on znao podržavati među Hrvatima
i Srbima. Trebalo je s toga da nastupi mla-
da generacija Srba i Hrvata, koja prožeta
naprednim idejama odbacila je pogubno ne-
priznavanje a prihvatila se realnog rada da
se na temelju sloge udruženim silama od-
hrvaju narodnim dušmanima. Govorio je na-
dalje o apsolutističkim prilikama u Hrvat.
skoj, kako su se razvijale političke prilike i
kaji je došlo do procesa. Spomenu nadalje
aferu s Friedjungom, za kojim stoji Aehren-
thal. Neumoljivom logikom tumači čitavu

 

»CRVENA HRVATSKA“

Govori o aneksiji Bosne i o položaju,
koji je time nastao za južne Slavene. Srbi
i Hrvati jedan su narod, a nema slučaja,
da bi tako bio raskomadan drugi narod kao
taj — za to svaki pošteni Hrvat i Srb mora
da radi na narodnom i kulturnom sjedinje-
nju. — Tada se obrati na jugoslavensko
djaštvo, koje je na tom sastanku bilo broj-
no zastupano, pa ih uprav mladenačkim po-
letom poticaše kako oni moraju ovdje (u
Pragu) raditi na tom ujedinjenju i međuso-
bnom upoznavanju, jer ne dođete li do tog
cilja; ne čudite se ovakovim prilikama u
vašoj domovini. Ne fantazujte i ne bulaznite
već ,pođite u narod. Budite u njemu svi-
jest i jačajte ga gospodarski i vaš narod
čeka ljepša budućnost“.

Ovaj govor izrečen onom elegantnom
duhovitosti koja je prirođena jedinom Ma-
saryku učinio je duboki dojam kod svih slu-
šalaca.

Iza kako su se izredali još nekoji go-
vornici izdana je rezolucija proti ,,veleizdaj-
ničkom“ procesu u Zagrebu apelujuć na
europejsku javnost, nek svim poštenim sred-
stvima radi, da se taj škandal odstrani.

Za kooperaciju stranaka. Ovih je dana
obdržavala srpska narodna stranka u Dalma-
ciji svoju konferencu u Zadru, na kojoj se
vijećalo o kooperaciji svih hrvatskih i srp-
skih stranaka, Srbi su iz Dalmacije poslali u
odbor, gospodu Dr. Stijepa Kneževića kao
člana, a Dr. Bakotića kao zamjenika.

Saziv dalmatinskog sabora. Piše se mno-
go o sazivu dalmatinskoga sabora. Tako ja-
vljaju, da se je zemaljski odbor obratio
preko namjesništva ministarstvu, da bi sabor
bio sazvan još ovoga ljeta barem za konsti-
tuiranje i imenovanje ravnatelja Vjeresijskog
Zavoda. Vijest nije dementirana.

Ujedno sa glasinama o saboru pronose
se glasovi o stranačkim pregovorima za iz-
bor novog zemaljskog odbora, imennje se
čak i osobe koje će bit birane, pa govori i
o novim stranačkim formacijama Svi su u
Dalmaciji na čistu, da nešto treba učiniti,
ali koliko je nama poznato, nije bilo još ni-
kakvih pregovora, pa ni u kojem pravcu.
Svi sv dakle ti glasovi puke preuranjene
kombinacije.

Hrvatski Soko u Blatu. — Prigodom
ovogodišnje /II. pohvalno uspjele javne
vježbe na 30. p. mj. odigrao je na večer
Sokolski diletantski odio izvrsnim uspjehom
tragediju ,Posljednji Zrinski“. Općinstvo je
dubkom napunilo društvene prostorije, te
obdarivalo igrače iza svakog čina odobra-
vanjem i plijeskanjem.

Diveći se maru i požrtvovnosti naših
diletanata, potpisani Upravni Odbor svima
a osobito krasnom spolu najtoplije zahvaljuje,
uvjerenjem da će lijepim njihovim spo-
sobnostima pet nas češće i to što skorije
zadiviti & tim doprinijeti da naš mili Sokol
bude pravo ognjište prosvjete i sloborte.

Od Upravnog Odbora Hrvatskog Sokola :
Starješina: C. Petković-Kovač, Tajnik: 4.
Cetinić.

Prosušenje blatskog polja. — Objavitelj
Dalmatinski raspisuje natječaj za radnje na
prosušenju blatskog polja. Ima se graditi tu-

nel dug 2240 metara i kono dug 5000 me-

Broj 47,

odbor: vel. meštar E. Kornitzer, meit,
prof. Dr. Rudolf Horvat, tajnik x
Rieger Vinodolski, blagajnik J. Cepetić, oi
bornici: I. Cerjan, F. Fegić, Dr. K. Jandi
L. Klaić, I. Mikinac, I. V. Marinčić '
Zenz. U nadzorni odbor; pročelnik: prof |
Planinac, odbor: V. Huber, Z. Mravinac,
Seblić i M. Zaninović.

Sa tršćanskog trga.
Društvo Balkan javlja:

Cijene za kože što smo Vam ih javili
našim pismo od 3. maja ostale su nepromis.
njene,

Sad se već pouzdano znade, da je ova
godine manje buhača nego prošle godine,
Nova roba nije ovdje još prodavana. U Dal.
maciji se plaća dobrano skuplje nego lani
Stari otvoreni buhač prodan je jučer ovdje
po K 210, miješani po K 295-—.

Višnje su urodile obilno. Nekoliko vw.
gona je prodano po K 55:— kupčeve bačve,
franko Trst.

Salvija je tražena po K 10-— naturaln,
po K 14— polučista do K 26— očišćem

Maslinovo je ulje posve zanemaren,
Usljeo slabog stanja novog ploda postigli su
bajami cijenu od K 200-—.

Poljski su usjevi ostali daleko iza oče.
kivanja; velika suša, mjestimice tuča, a mje-
stimice mraz učinili su velike štete. I sje-
nokoše su u velike zaostale, pak tako i ove
godine idemo u susret abnormalnim cijenama.

Telegrafske vijesti. — Dne 3. o. mj |
je predana bila saobraćaju brzojavna služba
kod c. k. poštanskog ureda u Putnikoviću,
koja se stanica nalazi uključena na telegraf. |
skoj pruzi broj 1529.

Gradska kronika.

Hajdemo čuti Freudenreicha. Hr.
vatska Dil. Kaz. Družina priređuje dans
u Bondinom kazalištu predstavu. Davat će
Molierova veselu komediju, gdje će glavnu
ulogu Argana glumiti g. D. Freudenreich-
Veseljković. Zatim će se glumiti ,Lijek
proti ljubomornosti“ od M. Kalića, i veliki
prizor iz Zolina ,,L' assomoire“, delirij. Cou- |
peaux-a prikazuje g. Freudenreich. |

Izbor je igara jako sretan, a g. Freu
denreich poznat je kao u svojoj vrati asi |
najbolji glumac.

Kruh je opet poskupio za 4 pare radi
poskupljenja brašna. Uzrok ovom nedprav-
danom poskupljenju brašna, ima se tražiti
u burzovnoj igri velikih špekulanata.

Za družbu sv. Ćirila i Metoda
Požrtvovni rodoljubi iz Taltala rep. Chile
poslaše mjesnoj “podružnici putem gosp. |
Luke Zlošilo iz Orašca, da se što više pro-
giri blagotvorno djelovanje družbe Pesos
Chile 210— K 240-—, a darovaše: Braća
Zlošilo 40 Pesosa; po 20: Ivan Radeljsk, .
Nikola Zlošilo, Marko Suhor; po 10: Ivo
Zlošilo, Niko Suhor, Niko Grbić, 'Tomo
Soko, Zakaria Soko, Jure Raić, Rodolfo
Carlisi, P. R. A. Andreuci;

— Otpr. i kon,