5 sq O

NI IT

Strana 2 ,CRVENA HRVATSKA“ 1 : Broj 11.

koalicije u Zagrebu. Mi se osvrćemo po-
glavito na tu skupštinu od mnogih drugih
lih stoga razloga, što je na njoj delegat
Frano Supilo donio senzacijonalna otkrića,
koja su nam pokazala Madžare u pravu
svjetlu, a ilustrirali su donekle i uzroke one
pogubne frankovačke opstrukcije početkom
907. godine u hrvatskom saboru. Još jedan
dokaz, komu služi razvikani radikalizam
Frankov i njegove stranke. Riječi Frana
Supila teško su djelovale pa prisutne gra-
đane zagrebačke iz ovih triju izbornih ko-
tara grada Zagreba. Njima je bila prikazana
nevjera Madžara, a istodobno izdajnički rad
Josefa Franka. Osobito je to djelovalo na
izbornike prvog ižbornog Zagrebačkog ko-
tara, u kojem, kako je poznato kandidira
Frankov alter ego prof. Kršnjavi. Skupština
-— se je razišla s tvrdim uvjerenjem, da će svi
poraditi okolo toga, da se ne osramoti glavni

grad Hrvatske poklonivši svoje povjerenje

onijem, čiji vođa ide u službu najkrvnijega

neprijatelja slobode Hrvatske. Proglašeni su

kandidati za sva tri izborna kotara i to prof.

Šurmin za I. kotar, grof Miroslav Kulmer

za II. kotar, a Matija pl. Hurjek za III.

Ovo su kandidati neodvisnog zagrebačkog

građanstva, dok izgleda, da će se na drugoj

strani proti ovim čestitim i požrtvovnim

otačbenicima boriti udruženi MRauchovci i

Frankovci. Da će Frank svoju pomoć pru-

žiti svakomu proti omraženoj im ,hrvatsko-

srpskoj koaliciji to se ima zahvaliti kratko-

vidnosti i merodoljubnosti ostalih članova

Frankove stranke, i Frankovom  spekula-

tivnom duhu; nije on zaludu pet sati vije-

ćao s Wekerleom. Frank će to činiti potajice,

ispod vode, a druga radikalna stranka u

Hrvatskoj — srpski radikali već su sklopili

i gotov pakt s banom Pavlom barunom

Rauchom. Ovih su dana boravili vođe srp-

ske radikalne stranke u Zagrebu, gdje su

_više puta konferirali s barunom, te su se
već i sporazumili. Njihovoj izdajničkoj pot-

pori prama banu barunu MRauchu' već je

stigla i prva nagrada. Današnji ,,Narodni

glasnik“, organ srpske radikalne stranke

izašao je u posebnom izdanju i javio je va-

sionom srpstvu nagradu sa strane ugarske

vlade za učinjene joj usluge : zaključci naime

srpskog crkvenog kongresa već su potvr-

đeni. 'To je prva plata slijediti će i druge.

No i ako je Frank konferirao s Weker-

leom dugih pet sati i ako je Ranch ugovorio

sve modalitete s Krasojevićera i ostalim tra-

dikalima, to ipak Rauchu ne cvatu ruže,

još se on nalazi u neizvijesnosti, Dobro je
radikali će ga pomoći, ali koliko će Srba

radikala doći u sabor? Ako je barun Rauch

veliki optimista, on može misliti, da će pro-

drijeti, no ako je pesimista kako mi, onda

će reći biti će sjajan uspjeh, ako ih  pro-

dre i 10. To je, što se tiče srpskih radikala.

S Frankovcima će ići još teže. Dobre je,

Frank će ga štediti i potpomagati, koliko

bude bolje znao i mogao, no tu će biti i

koji Frankovac, koji bi mogao i progledati,

kada bi se stari Jozua malo previše istrčao.

Oni javno, dakle, u saboru, morsju biti

proti banu; ne smiju mu glasovati indemnitet

i t, d. I ovdje leži baš škripac ovoga pitanja.

Frankovci će mu pomagati u rušenju, a ra-

dikali i u rušenju i u građenju. aca
> Sve pak svoje sile treba, da Rauch

upotrebi poziv hrvatske i srpske koalicije.
je ona glavna poluga, koja još čvrsto
u

 

c. ita
AD LED Ar dr E a

cilj i paogram Raucha. i njegovih javnih i
potajnih pomagača. Da to neće biti lako,
da će to biti teško, o tomu su čivjereni i
Madžari i barun Rauch sam. Kada su se ipak
oni usudili, da nam postave za bana čovjeka
koga sva zemlja smatra izdajicom domovine
od onog momenta kada je primio bansku
čast, a da nije smatrao potrebnim ni posa-
vjetovati se s narodnim predstavnicima, da-
pače, da im je navijestio rat do istrage —
velimo, kada su usprkos svega toga Madžari
poslali toga čovjeka u Hrvatsku, da krči
pute ideji madžarske nezavisne države, onda
je jasno, za čim oni idu. Postaje jasnim, da
Madžari igraju na banque politiku prama
Hrvatskoj — aut-aut. Ili ćemo skučiti Hr-
vatsku pod 'Atilino kopito, ili im moramo
priznati njihovu državnu individualnost, a
tim z bogom za vazda bajni madžarski im-
perijalizme. i

Budući da se Madžari nalaze pred tom
dilemom, onda nam svima mora biti jasno,
kakove će sve represalije oni poduzeti proti
Hrvatskoj, a da je zadrže u svojoj vlasti.
Oni neće prezati ni pred čim, oni će kušati
mitom i nasiljem; mi smo uvjereni, da će
se proliti i mnogo hrvatske krvi, dok se
riješi ovaj madžarsko-hrvatski sukob, koga
možemo niirne duše nazvati hrvatsko-mad-
žarskim ratom. Da, to je rat, i ako se ne
vodi ni kopljima ni topovima; vodi se mo-
dernim oružjem. Svrha ovog rata biti će
sudbonosna za Hrvatsku; ili će joj donijeti
slobodu ili ropstvo; mi vodimo borbu na
život i smrt. Toga radi mi se nalazimo u
teškim i kritičnim danima. Dane, koje pro-
življujemo možemo ipirne duše i bez ikakvog
pretjerivanja nazvati sudbonosniim ; to su dani
kušnje, jer nad hrvatskom nam domovinom
lebdi Damoklov mač; na Markovu trgu
sjedi četa izdajica domovine, četa, koja stoji
pod željeznom rukom Rauchovom spravna
na sve.

Kada bi me tkogod upitao za situaciju
u Hrvatskoj odgovorio bih mu: Slika, koja
nam prikazaje sada domovinu dosta je crna,
a položaj je tako tako tmuran i neizvijestan
da malo treba, da postane beznadan. Hoćemo
li se osloboditi takvog položaja, te da ga
učinimo bistrim, a sliku domovine ljepšom,
to moramo dobro uočiti ulogu koju sada
igra židov Frank, te prama tomu udesiti
svoje djelovanje. Ako se svi rodoljubi nađu
na okupu proti koaliciji Czernkovich-Tomašić-
Frankovoj, onda se možemo sa pouzdanjem
nadati pobjedi. Ne dogodi li se to, nego
ako se nađe i rodoljuba, koji bi htjeli pot-
pomagati kojeg od onog gornjeg triumvirata,
a onda nam domovinu i narod čekaju cmji

, daui i od same Klhuenove ere. No sadanjoj

svijesti hrvatskog i srpskog naroda nadamo
se, da će uspjeti pomrsiti račune kliki, koja
je zajašila na vrat Hrvatske.

Svijest naroda podignuti će za sudiju
tim krvopijama sablast, koja je njima: hr-
vatska i srpska koalicija. at.

Pogledi po svijetu,
Proti urotnika u Crnoj Gori.
Ove sedmice imala je započeti u Crnoj

 

Gori proti osoba, koje su učestvovale u .

uroti proti kneževskoj obitelji parnica. Ona je
odgođena, te će se držati po vijestima, do
mjesec dana. Ponovni odgovor srpskog mi-
nistarstva crnogorskoj vladi, da joj ne će
izručiti ona dva sveučilištarca; koji su op-

,

tel kat

Sa MAE a PR O

\ A ST KR tE:
Iza DA SEA,

a jm

tuženi. radi učestvovanja u uroti silno je
ozlovolio kneza i vladu na Cetinju, -jer su
oni za stalno držali, da će im Srbija izru-
čiti djake.

Parnica proti St&sselu.

Ove sedmice svršit će parnica u Petro-
gradu proti branitelju Port-Arhura. Valjda .
još sutra bit će izrečena osuda. Međutim se
sve to više optužaba nagomilava proti Stos-
selu. Tako je kolonelo Verešanin kao svje-
dok u parnici pripovidio, da je pri predaji
Port-Arhura izmolio bio od Japanaca 18
kola za prevoz iz grada žena i djece časnika.
Od tih 18 kola Stossel je htio uzeti za sebe
10 ih, da na njima prenese svoje dragocije-
nosti.

Car Nikola u Italiji.

Francuski list ,Le Journal“, koji je
veoma blizu vladi saopćuje, da je iz teme-
ljita izvora doznao, da će ruski car Nikola
mjeseca ožujka pohoditi Viktora Emanuela
u Rimu. Taj posjet želi veoma kralj Italije.
Carica će poći u Italiju nekoliko sedmica
prije nego car. Još nije ustanovljeno, da li
će car Nikola putovati pomorskim ili kop-
nenim putem.

Sveti rat u Maroku.

Lokal-Anzeiger javlja:  ,,Po vijestima
iz Marakeša, tamo vlada velika napetost.
Svukud se pozivlje na sveti rat. Sile Mulai
Hefida s dana na dan se množe. On ide sad
prama zemlji Šjenia. Pred njim ide 1000
konjanika. Bogati židovi bježe iz Marakeša,
jer se boje vjerskog fanatizma stanovnika.

 

0 domaćim stvarima.

Velebit“. U Spljetu je na prvi o.
mj. izašao prvi broj Velebita. List je dnev-
nik, stoji na programu ,Hrvatske stranke“,
a uređuje ga Dr. Ante Trumbić. Stoji na
mjesec 2 krune. Nas je obradovala
pojava ovog lista. On je bio potrebit, da se
pročiste nesređeni odnošaji u Spljetu, koji
su nepovoljno i na _ ostalu Dalmaciju
djelovali, da se pročisti ,Hrv. Stranka“ u
Spljetu onih šugavih ovaca, koje su za pra-
vo najviše skrivile, što se još do dan danas
stranka nije uredila i učvrstila onako, kako
to prilike u pokrajini zahtjevaju. Ime pak
urednika lista Dr. A. Trumbića nam jamči,
da će list uvjek izbjegavati prigode, te bi
ga mogle donijeti u traljavu i neplodnu
polemiku sa ,Slobodom“, jer ta eventualna
borba između dva narodna, napredna i li-
beralna lista, ne bi se mogla označiti nego
osobnom. A vrijeme je već zaista, da zabo-
ravimo na mržnje, napadaje, osobne sad kad
sa svih strana dižu se zabluđeli i unajmljeni ne-
prijatelji hrvatskoj narodnoj misli,a za tu misao
su se uvijek borili odlučno i Trumbić i Smodla-
ka. Kao štoplanina Velebit ,spaja nezgodama
rastavljenu jednokrvnu braću“ tako želimo,
da list Velebit spoji sve one snažno ruke u
“Dalmaciji, koje su spremne boriti se za
sjedinjenje  ,jednokrvne braće“. Uvjereni
smo, da će toj našoj želji, a i cijele pokra-
jine, Velebit dostojno udovoljit.

Premještanje sudaca. — Kroz ovo
malo dana, od kada je barun Rauch postao
banom, dao je premjestiti 18 sudbenih či-
novnika. Ova premještanja morala su svra-
titi na sebe pozornost javnosti. Jer zašto
baš, da se sudci premještuju i to baš oni,

g . * dak 1 4
OT a * E NO tri Ke II