God. XVII.

 

U DUBROVNIKU, 19. veljače 1908.

 

CRVENA HRVATSKA

 

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i sa M MN ZAST TAJ E Hi JANA NAT DI FA na godinu 10 K. Za ino-
somstvo 10 K i ION troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se
=== > predbrojen i za došasto polugodište. muzu

 

 

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medini, ==
Štamparija DeGiulli i dr.

 

 

 

 

 

 

 

2). 120. veljače.

Osobito izdanje ,Narodnih No-
vina“ javlja narodu, da će se izbori
za hrvatski sabor držati dne 27. i
i 28. veljače.

Kako je došlo do ovih izbora,
suvišno je ponavljati. To bi značilo
opet pripovidjeti povjest, koja je svim
nama u pameti, povjest punu razo-
čaranja, ali koja ujedno svjedoči, da
se dosta može, kad se hoće, i da
narod, koji svojih prava ne zapušta,
ne može da ih izgubi.

Kad su se hrvatski opozicijonalni
zastupnici sastali na Rijeci sa dal-
matinskim zastupnicima te pod priti-
skom časa, nakon zdrela razmatranja
stvorili riječku resoluciju, grakle su
na njih crne vrane, da su domovinu
,izdali“, a posljednica te , izdaje“
bila je, da je Khuenovaca sa javnog
poprišta nestalo u Hrvatskoj i da
smo doskora dobili u Zagrebu na-
rodnu vladu. Poslije toga prvog u-
spijeha koalicija je na svoj raboš
bilježila uspijeh iza uspijeha. Te u-
spjehe ona doduše nije brala kod
Madžara, u tom pogledu ima pravo
Frank, ali eto ih je brala kod naroda.
Jedino je njezina zasluga, što sad
hrvatski narod stoji složan i odlučan
proti madžarskoj prepotenciji, a to
teško da će joj poreći i protivnici,
jer kolikogod izvrtali i prevrtali,
bijelo ne može postati crno; oporba
delegacije u Pešti proti pragmatici
rasvijetlila je ciljeve i patriotički.rad
koalicije, tako da ne mogu niti su-
mnjati o njezinim namjerama, ni
Madžari ni Hrvati.

Prigovaralo se koaliciji, da nije
pročistila  Augiasove: štale u Hrvat-
skoj, da nije uvela općeg izbornog
prava i ostale kaucije prave ustav-
nosti. Ali to kroz ono kratko doba
nije ni bilo moguće. Kuenovština se
kroz 25-godina bila infiltrirala kao
kakova. kužna bolest u Hrvatsku,
i za korenitu disinfekciju.nije koali-
cija imala ni vremena ni sredstava,
a što jo i mogla, to joj nijesu dali da

učine ljudi, koji su za kuenovštinom -

žalili.

ki * il. M te i e ie RL :
s ui i MNM SINA Re
o ANA eo či e ro es

I tako je kuenovština u Hrvatskoj
još i sada dosta jaka, tako jaka da
bi bila kobna pogriješka omalova-
žavati je. Samo u Khuenovce ne
brojimo jedino ostatke stare , narodne
stranke“. Khuenovski su dar i čisti i
Srbi  radikalci, proti kojim koalicija
treba sada da se bori. A oni su još
pogibeljniji protivnici, jer kao opozi-
cijonalci ne odgovaraju za svoja
djela, a znali su svoje ciljeve pre-
kriti blištavilom fraza i kitnjastih
riječi.

Između ovih ljudi i koalicije od-
lučiti će dnevi 27. i 28. Februara.
Vidjet će se, što je u Hrvatskoj jače,
narodna svijest ili poništenost jednog
dijela inteligencije, koja je u gram-
zenju za časti i strasti zaboravila
naroda, vidjet će se, da li je hrvatski
narod uopće zrio za jednu zdravu

naroduu. politiku, ili je još uvijek:

»carne da canone“, žandar spreman
uvijek da bude tuđe ratilo u tlačenju
tuđe i svoje slobode.

 

Hrvatska borba.

Ban Rauch kod kralja, Na 14, o.
mj. primio je naš kralj. u  Sehčnbrunnu
bana Pavla baruna Raucha u posebnu au-
dijenciju. Audijencija je trajala čitav sat. Ni
ban, ni njegove službene novine ne: javljaju
ništa opširnije o toj audijenciji. Zna se, da
je ban podastro kralju više predloga na odo-
brenje, među kojima predlog o sazivu novog
sabora. Svakako po nekim okolnostima, dalo
bi se nagađati, da kralj nije dozvolio Rauchu
poslužiti se neustavnim sredstvima, nego
je zahtjevao, da se mirnim putem urede od-
nošaji u Hrvatskoj.

Izbacili Čanaka. — Organ srpskih
radikala ,, Narodni Glasnik“ saopčuje, da je
stranka izbacila iz svoje sredine svog kan-
didata za Udbinu Čanaka. Stranka še je
bila prevarila o osobi Čanska, pa ga je
stoga i bila imenovala za svog kandidata
u Udbini, Ali poslije krvoprolića u Udbini,
koje je Čanak skrivio, t6 iza kako je na
zahtjev banialučkog suda Čanak bio zatvo-
ren u Sisku radi zločina prevare, radikali

odriču, nazivajući ga besavjesnim.
Beakvjesni i bijahu zaista i oni, kad ga pri:
miše a svoje kolo, a bea da su prije prou-
čili v dotadašnji život.

- IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

 

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahvale /
plaću se 40 para po retku, a za oglase 30 para. Oglasi, koji se- više puta štampaju, po po
=== godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se.

 

 

 

vlasti, nego će pri nastajnim izborima gla-
sovati za ljude dostojne njihova povjerenja.
Ove izjave činovnika moraju svakoga iskreno:
obradovati. One su zhak, da seje Hrvatska
oslobodila niskog puzanja, a istodobno su i
mrtvo opijelo vladi kuenovskog stila bana
Raucha.

Izbori u Hrvatskoj — Službeni list
hrvatske vlade objelodanjuje, da će se izbori
za zagrebački sabor obaviti na 27 i 28 o.
mj. Prvi će se dan birati u 957 kotara, &
drugi dan u 31 kotar. Upada u oči to, što
su za prvi dan određeni oni kotari, u
kojima ima najviše mogučnosti, da će pro-
drijeti srpski radikali, Starčevićanci i madža-
roni; dok se za drugi dan ostavljaju kotari
hrvatsko-srpske koalicije. Ovim se očito
misli prestrašiti izbornike pristaše hrv.-srps.
koalicije. Spomenuti je i to, da se je mini-
star Josipović izjavio bio, prije. audijencije
Rauchove kod kralja, da će se izbori oba-
viti u jedan dan. Izgleda po tom, da je ito
bio jedan među banovim predlozima, koji
kralj nije odobrio, nego isti dase obave
izbori u dva dana.

% Plodovi Rauchove slidijencije. —
Po svršenoj audijenciji bana Raucha kod

kralja, pozvao bijaše ugarski ministar pred-
sjednik Wekerle hrvatske delegate Vinko-
vića, Tuškana,  Međakovića i
na konferencu. Delegati su naši prihvatili
poziv, te konferirali s Wekerlom po "sata.
Wekerle im je označio svoje stanovište prama
Hrvatskoj. On je to svoje stanovište popri-
mio iza svog razgovora s banom Rauchom,
koji ga je izvjestio o položaju u Hrvajskoj,
Naši delegati nijesu Wekerleu dali nikakav
odgovor, oni će njegovo saopćenje priopčiti
plenumu hrvatsko-srpske koalicije.

Svakoga je iznenadila ova konferenca
Wekerlovi s hrv. delegatima. Uvjerava se
s dobro upućenih krugova, da je kralj,
Rauchu i Wekerlu izjavio, da on zahtijeva,
da se u Hrvatssoj posve urede ovi nezdra-
vi odnošaji. Wekerle je : uvidio, da se u
Hrvatskoj neda mir tizpostaviti, kako to
kralj želi, bez pomoći ili čak proti hrv.-
srps. koaliciji; pa je s toga i pozvao hrv.
delegate koji pripadaju koaliuiji na konfe-
renci.

Što će Madžari sad pisati i govoriti,
kad se ministar prvak prigiba pred onom

1

istom koalicijom, za koju malo prije toga

nije htio ništa.ni čati, ni znati, koja mu je
bila Me va  ahtidinastičara. Hvala
Bogu; led počeo topiti, kad eto i
ponosni Weketlo mori videti, da io
silom hrvatski narod ne može skučiti pod
madžarski igo, niti će se moći, dok bade

 
 

Gjalskoga

rane iS RI" tač : šli

 

maa

Drži lo i:

dorjž

Ro AJ TA ČE.

gs aš ši roi Ao

#0
e IJ AIG +
ODANA EA i nain.

'

o g S :
ave SLAĐA: tka ls