Strana 2 CRVENA: HRVATSKA“ : Broj :5.

Gradsku kronika,

Porotno zasjedanje. — (Hrvatska
Vjeresijka Banka proti odgovornom uredniku
Prave Crvene Hrvatske“ Franu Sehicku.
Nastavak).

Stražičić.

Preslušavaju se novi svjedoci, te prvi
ulazi Stražičić, koji se iza obične opomene,
zaklinje. Presjednik ga pita, da li je istinita
vijest, koju je donijelo ,,Naše Jedinstvo“,
da ,,Hrv. Vjeresijska Banka“ uzimlje 32%.
'To je obaznao po jednoj založnici, na kojoj
stoji, da je neki Gojanić založio zlata za
17 K, uz kamate od 272 K za 6 mjeseca.
To ga je začudilo, jer je on vješt u tome, pošto
jedno otkupi, a drugo založi, pa zna, da se naj-
više može uzeti 8% — 10% kamata. Radi
toga je upisao tu noticu u svoj list da po-
pomogne siromasima, koje bi se upropastilo,
kad bi im se uzimale previsoke kamate. On
je pošao sa založnicom u notara Giunia, da
mu učini od nje prepis. Poslije je ,,Prava“
prenijela vijest iz ,Našeg Jedinstva“. Sva-
kako je ta vijest bila napisana na temelju
te založnice i on ne zna za druge slučaje.

Dr. M. Čingrija pita ga, kako je on
došao do te založnice.

Stražičić veli, da za pravo sam ne bi
znao rijeti, jer da je žaloznica došla do
njega preko 5—6 ruka.

Dr. Mandolfo želio bi znati, je li za-
ložnica bila kod njega, kad je vrijeme ska-
dilo.

Stražičić potvrđuje. On se je pobojao
stoga, da zlato nebi bilo prodano, pa je s to-
ga sam poslao kamate.

Dr. Čingrija bi htio znati koliko je no-
vaca poslao banci u Šibenik, kod koje je
zlato bilo založeno, ali Stražičić kaže da se
za pravo ne sjeća, jer je od tada prošla je-
dna godina.

1vo Jelić zaklet na pitanje predsjednika:
Zašto mu je ,Hrv. Banka“ otkazala tekući
račun, obgovara da on s bankom nije imao
nikakvih posala. Njegov škrivan Crespi stao
ga je nagovarati, da počne raditi i sa Hrv.
Ban. te ga je i nagovorio. U januaru 1905.
dali su mu kredit od 100.000 i to bez da
su od njega izričito tražili drugu firmu, ali
im je on na mjenici dao firmu i svoje žene.
Kaže da je upravitelj banke: Gjivić regalo
zato Crespu 10 fior. Kad je Crespi došao
u njega, zapitao ga je,smije li uzeti to 10 fior.
— a on mu je odgovorio, da uzme. Sve je
mirno išlo, dok on nije afitao svoju kuću na Pi-
lama sudu, tada je počela gvera proti njemu sa

"strane općine. On ovo pripovijeda, jer su

iste osobe na općini i banci. Svrhom 1906.
sud je ušao u njegovu kuću. Na 26/III
1907. bila je sjednica parobrodarskog druš-
tva ,Unione“. Na toj sjednici pala je riječ,
zašto se društveni novac drži na Banca
Popolare, a ne na mjesnim bankama. On je
na to ustao govoreći, da oni drže novac
na Banca Popolare, za to što oni moraju
biti harni toj banci, koja im je u malo go-
dina zaimala 5 milijuna. Sutra dan došao
je k njemu njegov drug Orepić i saopćio
mu, da mu je Gjivić rekao, da bi oni digli
Jeliću kredit, kad bi znali, da je u istinu
on govorio proti banci na sjednici ,Unione“.
On mu je tada odgovorio, da slobodno može
Gjiviću reći, da je on u istinu to rekao.
dana banka mu je dala otkaz ns

i to se je # svukud raširilo. Toda

je bio naručio do 200 vaguna pšenice, pa
su se kuće pomamile bile, te mu javile, da
mu ne će poslati robu. On je radi toga bio

_ prisiljen pisati u ,,Pester Lloydu“ i.u ,,Pic-

colu“, da će svim fabrikama, kojim je du-
žan odmah isplatiti. On je 1905. bio raširio
svoj mlin, za koji je sad morao trošiti na
godinu do 700.000, ali da toliko novaca nije
mogao imati pri ruci. God. 1907. ugovorio
je s Trgovačkom Bankom, da mu povise
kredit od 200.000 na 800.000. Banka mu je
povisila, ali uz hipoteku dobara njegovih i
njegove gospođe supruge. O otkazu kredita
Fornu Rolland reći će opširnije njegov
drug Orepić. On zna samo to, da je bio do-
šao Orepić k njemu uzrujan i rekao mu, da
mu je Hrv. Vjer. Banka bezodvlačno otka-
zala. Kredit je Forna Rolland iznašao 40.000
K. On je pošao u Trgovačku Banku, uzeo
tamo 40.000 i vratio ih Hrv. Vjer. Banci, a
Orepić je založio Trg. Banci svoje dvije kuće.

Dr. M. Čingrija pita svjedoka Jelića,
je li on na sjednici društva ,,Unione“ re-
kao ove riječi: mi bismo voljeli držati naš
novac na ,,Banka Popolare“ i uz niže ka-
mate, nego na Hrv. Vjer. Banci, ovdje nema
politike, ovo nije komuna.

Jelić kaže, da ne zna za stalno, ali mo-
guće, da je i to rekao.

Predsjednik ga pita, da li misli, da je
Hrv. Banka znala za njegove ugovore s Tr-
govačkom Bankom.

Jelić kaže, da se u Dubrovniku zna i
što je ko večerao, pa tako, da je i Hrv.
Vjer. Banke mogla obaznati za njegov
ugovor.

Pristupa svjedok Orepić, a Dr. Čingrija
stavlja predlog da se svjedok ne zakune.
jer ga je u svojoj prijavi naznačio kao sumnji-
va inspirator inkrimiranih članaka.

Dr. Mandolfo opire se predlogu dr.
Čingrije, da nije dosta sumnjati nego da
treba i dokazati.

Dvor se povlači, da odluči o predlogu
dr. Čingrije. Predlog je odbijen, a P. Orepić
se pripušta zakletvi. P. Orepić pripovijeda, da
je Fornu Rolland bio otvoren tekući račun
g. 1905. mjeseca studenoga. Do tada je
Rolland radio s Trgovačkom Bankom. Gjivić
ga je sklonio, da počne raditi s Hrv. Ban-
kom, davši mu novac uz nešto niže kamate.
Prije nego je banka otkazala Jeliću, da ga
je pozvao k sebi Gjivić i pitao ga je, je li
Jelić napao na ,,Hrv. Banku“ na sjednici
društva Unione, jer da zna da je istina da
bi mu otkazao; da ga je on zapitao, hoće
li njemu otkazat, a on da mu je odgovorio
da njemu neće.

Na 28 III. bilo je općinsko vijeće. Bio je
iznesen predlog, da se glasuje neograničeni
trošak za doček madžarskih deputata. On
je bio proti tome predlogu, zahtijevajući
da se odredi jedna određena svota. Tada
je pukao top, te mu je na 8 IV. Hrv. Banka
dala bezodvlačni otkaz. Konačno kaže, da
nije znao, da je Jelić založio svoje imanje
Trgovačkoj Banci do dana, u kojem je Hrv.
Banka Jeliću otkazala.

Dr. Čingrija predlaže, da se radi boljeg
razjašnjenja pročitaju izjave Schicka pred
sucem istražiteljem i spisi o optužnici Dr.
Medini proti Kolezu grvašnjem uredniku

»Prave“.

Dr. Mandoifo protivi se tome predlog
Dvor se povlači, te na povratku javlja da
se odbija.

Dr. opaža, da ga dvor malo
 smačuhlaski susreta, jer su mu svi predlozi

do sada odbijeni. Rada bi, da se potanje
ispita i optuženoga Schicka, i da se uspo-
redi njegova jučerašnja izjava s prvom izja-
vom, pred sucem  istražiteljem, jer da je
tada potanko tumačio značenje uvrijedljivih
riječi. Presjednik kaže, da će ga on to ispi-
tat, pak ga pita, što misli o riječi krah.

Schick kaže, da on ostaje pri jućeraš-
njoj svojoj izjavi. Pri prvom svom  sasluša-
nju kaže da-je tumačio riječ krah za to, što
je mislio, da on kao urednik mora reći da
je on napisao inkriminirane članke. Ali
kašnje, pošto se je propitao, čuo je da je
bolje da reče istinu. Pa s toga je jučer rekao,
da on nije napisao, što i danas potvrđuje,
da je u ono vrijeme bio bolestan, pa ne
može znati što se je pisalo t listu. Pred-
sjednik na to daje pročitati zapisnike saslu-
šanja Schika cpred sucem istražiteljem, i
druge predložene spise.

Sudbeni dvor se povlači da sastavi pi-
tanja za porotnike. Nakon 2 sata povraća
se i predlaže pitanja.

U 5 glavnih stavlja se pitanje, da
li je bilo povrijeđeno poštenje privatne
tužiteljice slijedećim riječima: Škandal....
otkada je našu kliku mahnitost uhvatila,
otkad je njima zavladala zloća i prepotenca,
sila i inad, neopisivo strančarstvo i  prkos,
nazaduje sve i t. d. . . Uzalud 'svi
ogromni troškovi uzaludne masne plate D.1u
Čingriji i malome / Ninu. Prkos nekoličine
dovesti će sve do neizbježivog rasula . .
Pozivljemo gg. upravitelje iz Zagreba da
neodvlačno dođu u Dubrovnik da razvide
stvar, kao i to zašto, se je doznačila masna
plata, upravitelju malome Ninu, koji ne ra-
di ništa a i ne zna ništa raditi. U trećem
glavnom pitanju navode se uvrijede zadržane
u stavci otkaza Jelić - Forno Rolland.
Četvrto glavno pitanje sadržaje se u slije-
doćim riječima: ,Postupanje H. V. B..i
sjetivši se riječi Dra Melka Čingrije pred-
sjednika iste koji je opravdao novu emi-
siju akcija za 500000 K, tim, e da uloži-
telji budu sigurni za uloženi novac, mnogi
su zabrinati da nije kakav krak po srijedi.
Peto glavno pitanje između ostalog upra-
vljeno , Narodnom listu“ zadržaje se u ovom:
pw. <. Vjeresijske Banke koja odire nevoljni
naš siromašni narod sa do sada nečuvenom
kamatom od 32%.

U 5 dopunitbenih pitanja sadržaje se
pitanja, da li je optuženik Frano Sckick, u
slučaju kad bi odgovorili sa ,da“ na poje-
dino glavno pitanje sa barem 8 glasova,
dokazao istinu okrivljenja.

U 2 pako eventualna pitanja pita se
porotnike da li je optuženik zanemario paž-
nju, koju iziskuje njegova dužnost.

Presjednik podjeljuje riječ zastupniku
civilne stranke D.ru Čingriji, koji počinje
ovako: =.

Danas ustajem sovog mjesta, smjesta
optužbe, da Vama gg. porotnici progovorim
a ipak i ako na ovom mjestu stojim i i tužbu
dižem, tužilac zapravo nijesam, ja samo tuž-

:'bom branim; bršnim čast, ugled ime — op-

stanak jednog zavoda — a narodu i zemlji

korisna, od teške grube osvade. - -

Sama obrana i to nužna obrana, dovela
je mene na ovo mjesto, a da rie bi za obranu,
zavodu koga imam čast da zastupsm, nikada
se ne bi smjelo da vuče Frana Sohicka na
pres pnrvovi edčvaaik sebi s njim
dodjevam.

Ali biti ću hladan.