God. XVII. .

 

 

U DUBROVNIKU, 7. ožujka 1908.

RVATSKA

 

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na god
sematvo 10 Ki poštarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretpla!
predbrojen i za došasto polugodište. —

 

 

 

 

GLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

Broj 20.

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medini, mm S dg #plata i oglasi šalju se upravi, & dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahvale
i ća se 40 para po retku, a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po
Štamparija DeG&il! izi a vy \ s = godbi uz rasmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se.

 

Srbi 1 Frank.

Uspijeh izbora prenerazio je pro-
tivnika, pa se utiče denuncijama, da
oslabi dojam, što su ga na svijet
učinili. Jedna je od takovih osvada,
da su dobili Srbi. To je rekao Frank,
a to isto za njim ponavljaju sve
čifutske bečke i  budimpeštanske
novine. |

Ima li što u stvari? — Ima, sa-
mostalna srpska stranka potukla je
na izborima hametom srpske radi-
kale i osvojila 19 kotara. To - svje-
doči za njezinu žilavost, ali ti ko-
tari i onako su srpski bili. Radilo
se dakle samo, hoće li uspjeti jedna
ili druga srpska stranka. Kad bi bili
uspjeli radikali, bili onda bili ,dobili
Srbi?“

Po sadašnjem držanju protivničkih
novina reklo bi se, da to oni ne bi
bili računali srpskom _ pobjedom.
Možda imadu i pravo, jer bi takova
srpska pobjeda značila pobjedu Mad-
žara nad narodom, hrvatskog i srp-
skog imena, ali tada imamo pravo
i mi pobjedu srpskih  samostalaca
nazivati hrvatskom pobjedom. Kako
su srpski radikali nosioci tuđe misli,
tako su Srbi samostalci branići hr-
vatske autonomije, ljudi, koji su u
sto prigoda dokazali, da im je ova
isto tako mila kao rođenom Hrvatu.

Mjesto da se tomu pojavu raduju
naši  ,patrioti,“ kojima su usta
puna Hrvatstva, oni uckaju svoje
na demostracije proti Srbima. Tako
je u Zagrebu nahuškana ,čista“ dje-
čurlija htjela navaliti na srpsku
crkvu, i taj se atentat razglasuje
odmah u novine, neka tobože vanjski
svijet vidi, kako pravi Hrvati misle
o pobjedi koalicije, neka se, što je
glavno, upozori nadležne na ,,srpsku“
pogibao.

Tako rade očajnici, videći da ih
je: narod ostavio, ali ti fišeci ne će
nikako da upale. I u Beču i u Pešti
voljeli bi dakako, da su sjedinjeni
»čisti“ ,ustavnjaci“ i radikali“ do-

bili, ali pobjeda koalicije tako je -

velika, da su, reklo bi se, razumjeli,
e bi im bili uzaludni napori, da preko

uje pređu. Koalicija je tu i s njom.

*

RA SI
gis xi"

\ & a
RA RE KE diše Pie i ronin Šid i ŽAN ZO SA A A o
te ari et čaši O i ia OI LT Zadrani AE 33. M

 

 

maa

treba računati, a njezin su sastavni
dio i srpski samostalci, pa za to
treba da i s njima broje. Rastaviti
koaliciju pak ne mogu, jer je to
vojska, koju u jedno veže misao hr-
vatska, a koju je zajednička borba
još čvršće sjedinila. Za to je uzaludan
svaki pokušaj, da se Hrvate izigra
proti Srbima i obratno, a ovi poku-
šaji samo  osvjetljuju ništavilo i
tuđinstvo onih, koji ih začinju.
Pakt Raucha i Franka mnogim
je otvorio oči, ali ako je Franku ipak
uspjelo, da neke zadrži uz sebe la-
žući, da ga je Rauch samo htio kom-
promtiirat, ovaj njegov napadaj na
Srbe morao bi i te odalečiti od njega.
Svak zna da Srba ima u Hrvatskoj

blizu trećina pa sa stanovišta i naj-:

tjesnogrudnijeg pravaštva morali bi
se čisti“ veseliti, da je ta trećina
cijelog pučanstva roslala u sabor
ljude, koji će se boriti i već se bore
za hrvatske težnje. Morali bi se ve-
seliti, jer je ta trećina prije slala u
sabor stupove madžaronstva Gjurko-
viće i Avakumoviće, a bila je pogi-
bao, da sada pošlje radikale, još gore
nego su bili madžaroni. Svaki bi
Hrvat morao dakle biti haran Srbi-
ma, da su u ovom času priskočili u
pomoć Hrvatima, ali ,čisti“ Hrvati
nijesu, dokazali su to u više prigoda,
njih vodi čovjek, koji nije ni po rodu
Hrvat, pa za to oni ni ne osjećaju
s narodom. Što je njih briga, da nešto
ne koristi narodu, kad koristi onim,
za koga neki svijesno, a neki besvi-
jesno rade.

Najnoviji njihov. atentat na koali-

, ciju znak je do česa su ti ljudi pali.

Neka idu naprijed tim putem, pa će
doči čas, kad će hrvatski narod ob-
računati s njima kao što je srpski sa
radikalima, a za nagradu, odozgor

dobit će ono, što su dobili i radikali.

 

Pismo tz Zee.
Zagreb, 4. ožujka 1908.

Poslije izbora. Dani 27. i 28. veljače
ostati će u živoj uspomeni hrvatskomu na-

rodu za dugo-i dugo godina.. Ti dani doni-
ješe pobjeda narodu, ti dani odebriše rad

onih mučenika hrvatskih, koji su se u Bu-

dimpešti u srcu madžarstva borili proti tom
istom silnom i bahatom madžarstvu. U ta
dva dana narod _ hrvatski i srpski u ovoj
našoj domovini pokazao je jasno i nedvo-

, umno, da on shvaća političku situaciju, u

kojoj se nalazi naša otadžbina; ne samo to,
on je pače pokazao, da položaj zdrelo shvaća,
da je provirio kroz onu koprenu, kojom ga
je frankovština bila zastrla; pokazao je na-
dalje, da on odbija sve eksperimentacije, što
dolaze s madžarske strane, jer vidi u tim
eksperimentacijama slabljenje odnosno uni-
štenje državnog individualiteta kraljevine
Hrvatske. Narod je dobro shvatio [za čim
sve to ide, i prama tomu dao je svoje po-
vjerenje onima, koji su morali biti na izbo-
rima poraženi. Ništa nije pomoglo, svako
naprezanje, svako zavezanje ; sve je to bilo
uzalud, a hrvatsko-srpska koalicija dolazi u
sabor tako pojačana, da joj više ne može
ništa naškoditi. Narod hrvatski i srpski uči-
nio je našu koaliciju apsolutnom gospodari-
com svoje sudbine. Njoj je povjerio sebe i
domovinu. Divska borba delegacije pobrala
je sjajan plod. Trnoviti put, kojim je ona
za narodna prava u Pešti koracala, narod
je zamjenio boljim i ljepšim, cvijećem oba-

sutim. Ono, što je naša koalicija punim pra- '

vom zaslužila, to je i dobila, a tim može
da bude ponosna. Tim nek se diči i ponosi,

. a ujedno to narodno povjerenje, nek joj bude.

ne samo zaleđem u borbi, 1ego nek jod
bude i ostanom, koji će je poticati na novi
i žešći rad na korist naroda i domovine.
Za ona dva dana izbora cijela je Hr-
vatska bila u plamenu oduševljenja, a to se
je najbolje odrazilo u samom Zagrebu, toj
našoj prestolnici. Svaki čas su dolazile nove
viesti, jedna povoljnija od druge, javljajući
pobjedu za pobjedom.“ Narod je vijesti gutao

"kao manu, tako je to godilo narodnom čuv-

stva. Svi smo se skupa veselili, da je po-
raženo udruženje rauchovsko-frankovsko-ra-
dikalsko, Valjda je to jedan ,unicwm“ na
svijetu, da vlada, koja je apelirala na narod,
nije niti jednog svog kandidata mogla do
zastupničke časti proturati. Ta današnja vla-
da stoji slomljenih ruku, nezna što će ni
kako će. Vidi se na izgubljenoj poziciji, &
žao .joj je ostaviti udobne vladine stolice,
No neće proći velo dana, a ona će poći u

zasluženo stanje mira. . . .

Dok se vlada Rauch-Cernkovich-eva ne
može da snađe od poraza, koji ju je kod
posljednjih izbora zadesio, dotle se hrvatsko
srpska koalicija sprema, da svoju pobjedu
upotrebi što korisnije po narod.

Danas je bila prva plenarna sjednica

koalicije, kojoj su prisustvovali koalicijoni

poslanici u velikom broju. Sjedniču je ot-
vorio Dr Bogdan Medaković, koji“ je pri-
sutne vrlo srdačno pozdraviv, a za tim se je

De RNA

tjednikom koalicije bio_je biran