God. XVII.

 

U DUBROVNIKU, 28. ožujka 1908.

 

HIMA SI0M- a NAAK + 26.

CRVENA HRVATSKA

 

 

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino-
somatvo 10 K i Peski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se
predbrojen i za došasto polugodište.

 

 

izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medini.
Štamparija DeGiulli it dr. =

 

 

 

 

priprave zu iz bore.

Reklo bi se, da su se po Dalma.
ciji već počeli pripremati za izbore
za dalmatinski sabor. Tako nam do-
laze glasovi o nekakvim kompromi-
sima, što bi ih pristaše hrvatske
stranke pod utjecajem vođa već uči-
nili sa čistim, proti tomu ili ovomu.

Ove glasove bilježimo sa reser-
vom, a imamo i uzroka da u njih
posumnjamo. Kojekakvi eksperimenti,
u koje je hrvatska stranka. kod za-
drijih izbora upala, imali su za stranku
tako kobnijeh posljedica, da bi nas
ove morale potaknuti na oprez. Ne
smije stranka istim putem, ako ne
će da se sama sruši.

Već kod prošlih izbora mi smo
zauzeli stanovište, a to su odobrili
mnogi rodoljubi po pokrajini, da se
stranka ne: smije: upuštati u kom-
promise, već odlučno, i sama od sebe
stupiti u borbu. Kasniji dogođaji dali
su nama pravo za onaj put, a ni
sada nemamo uzroka da promijenimo
svoje mišljenje.

Izborni kompromisi su zgodni i
potrebni onda, kad su po srijedi na-
rodni interesi. Tako je u doba. Han-
delove afere bilo uputno u korist
same stvari, da se stranke dogovore,
da će u eventualnim novim izborima
svaka zadržati svoj posjed. Takav
izborni kompromis namećao se i
koalicijonim strankama u Hrvatskoj,
jer bi eventualna borba bila samo
pomogla protivnike misli, koju koa-
licijone stranke zastupaju. Ali te
pogibli u Dalmaciji nema Kompro-
mis tu ne.bi imao drugu svrhu nego
tu, da umjetnim načinom — takovi
su naime uvijek kompromisi — za-
priječi jednoj ili drugoj osobi dd
bude biran zastupnikom, a to ne
može, a da ne škodi onima, koji ta-
kove kompromise začinju i izvađaju.

Pok. Bulat bio se je tako jednom
zaintačio, da će uništiti pravaše. Pa
zbilja, na izborima nije ih prodrlo
mnogo, ali malo kasnije srušila se
zgrada od karata, što je i Kom

vu

 

 

 

 

 

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

 

 

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, & dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahvala
plaća se 40 para po retku, a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, | po po
— godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se.

 

 

 

——

pogibeljni hrvatskoj stranci“ ne-
pravedni su i za birače. Ako smo
zbilja slobudoumni, ne bismo smjeli
vršiti pritisak te vrsti -na njih mo-
ralno ili sileći ih, da glasuju za osobe,
proti kojima ih inače sili da rade
i njihovo stranačko i njihovo osobno
uvjerenje.

S/ ovih uzroka cijenimo, da bi
bilo najshodnije pustiti biraće neka
sami rade, kako misle da je dobro.
Kad u sabor dođu: ljudi, koje oni
obdare svojim povjerenjem, tad će
se najbolje vidjeti, da li ovaj skup
ljudi, što bi imao da bude hrvatska
stranka, ima uvjeta, da se kao stranka
održi, ili treba da ustupi mjesta dru-
gim stranačkim tvorbama.

 

Pismo iz Zagreba, _
Zagreb, 25. ožujka.

Politički položaj. Preokret na vidiku?
U ovo posljednje vrijeme učestala su puto-
vanja između Zagreba i Pešte. Ban Pavao
barun Rauch putuje svaki čas u Budimpeštu,
a da se ne zna pravi razlog njegovim' puto-
vanjima. Njegovi organi -nvjeravaju, da je
njegov položaj stalan, nepokolebiv; ništa ga
ne može uzdrmati, pa niti pad zajedničke
vlade. No kako naše informacije glase, po-
ložaj baruna Raucha nije više tako čvrst,
kao što je bio nazad nekoliko dana. Njegove
akcije padaju osobito nadvoru u Beču, a da
ga Wekerle ne smatra podesnim za riješenje
hrvatske krize, to sam već pred mjesec dana
javio u ovom listu. Onda sam kazao, da ga
je Wekerle već napustio,. ali da ga nastoji
uzdržati neodvisna madžarska stranka sa
grofom Batthyanyjem i. Kosuthom na čelu.
Tada sam nadalje upozorio, kako je i sam
položaj Dr. Wekerlea uzdrman i da postoji
velika borba u neodvisnoj stranci, koja ide
za tim da sruši Wekerlea. Dogođaji dali su
mi pravo. Danas se više i ne piše o ničemu
drugomu, nego o toj krizi, koja nijo više

latentna. Uslijed toga biti će skoro, netom :

kralj ozdravi, primljen u audienciju ministar
Kossuth kao vođa neodvisne stranke. Ta će
audiencija biti vd velikog zamašaja po raz-
voj prilika u Ugarskoj, a ne ćemo pogriješiti,
ako rečemo, da će se to odraziti i na pri-
like u Hrvatskoj.

9vi

 

formi, a jak u sadržini; dava pregled poli“
tičkog položaja na jasan i nedvouman način ;
ne obećaje narodu ništa; već samo naglašuje
da koalicija neće popustiti ni za dlaku od
narodnih prava. - Ona će u borbi ustrajati
proti zajedničkoj vladi u Budimpišti ; napo-
kon poziva narod na slogu Srba i Hrvata,
i apeluje, da sačuva svukud mir. Treba
istaknuti, da je taj manifest potpisao i bivši
ban Dr. Teodor Pejačević, koji je pravi tajni
savjetnik Njegova Veličanstva kralja. Taj
je manifest na mjerodavne faktore u Beču
dobro djelovao. Poznato je naime, da je je-
dan'od glavnih uzroka, ako ne možda jedini
uzrok, za što neće da povjere vladu hrvat-
sko-srpskoj koaliciji taj, što je okrivljuju
s antidinastičnosti.

Neprijatelji našega naroda našli su u
tome najbolje oružje, pomoću kojega uspje-
šno djeluju na najvišem mjestu. No manifest >
koalicije i u tom je?pogledu učinio svoje. Malo
po malo, pa će se raspršiti i posljednje
sumnje, i mi možemo ići budućnosti u susret
sa pouzdanjem i nadom u potpuni uspjeh.
1 ako neki znaci ne varaju mi idemo u sasret
preokretu u hrvatskoj krizi i to preokretu
na bolje. xi

Jučerašnje novine u Zagrebu donijele
su iz Beča vijest, da se jedan nadvojvoda
u velike interesira za povoljno riješenje hr-
vatske kfize ; nadalje javljaju da je na njega
upravljen jedan memorandum glede saniranja
i riješenja hrvatskih prilika. Novine donose
i neke tačke toga memoranduma.

Nadalje su jedne zagrebačke novine
donijele, da će ovih dana biti primljen u
audienciju i D.r Teodor grof Pejačević.

U pogledu i jedne i druge vijesti mogu
kazati samo to, da ima dosta istine i ako
nisu dobro reproducirane. Koliko se sada
može kazati stvar se ima ovako: Njegovo
Veličanstvo kralj je bolestan i ne može da
se iscrpljivo bavi političkim prilikama. 'To
mu liječnici zabranjuju. Osim toga on ima
veliko povjerenje u sadanji madžarski ka-
binet, dapače smatra ga nenadoknadivim. 1
teško bi mu bilo radi hrvatske krize izazvati,
madžarsku krizu. Stvar je mnogo drugoja-
čija sa prijestolonasljednikom Franom _Fer-
_dinandom. On je dobro upućen u hrvatske
prilike, vidi da je pravo na hrvatskoj strani
i on želi da se konflikt riješi na miran i.

ustavan način. Ulogu posrednika u tom pi-
tanju vodi nadvojvoda Leopold / Salvator,

poji je . dugo -vremena. živio u Zagrebu i
koji goji velike simpatije prama Hrvatskoj.