U DUBROVNIKU, 13. lipnja 1908.

 

Oijena je listu unaprij

 

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medini,
Štamparija DeGiulli i dr. ===

 

 

eda: sa Dubrovnik i sa Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino-
semetvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, amiatra se
===. predbrojen i za došasto polugodište.

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

mmm z———————————

 

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a. dopisi uredništvu lista. Za isjero, priopćena, sahvale
plaće »e 40 para po retku, & sa oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta Jop popeo
godbi us rasmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju

 

 

 

 

Predbrojnicima.

Kako smo već javili, 04 prvog ua-
slajuvg mjeseca zavstavić ćemo list svim,

koji me budu umAprijed platili. Iznimaka
— nue moče biti.

Da znadu, koliko koji ima platiti za
zaostalu predbrojbu, razaslali smo ovih
dama listove, gdje je zabilježeno, dokad
je ko bioplatio. Lastovima smo priključili i
položnice kod _ poštanske štedionice, da
olakšamo plaćanje, Da me bude omete,
preporučamo, da se plati odmah, e da
uzmognemo primiti obavijest prije prvoga,
jer — ponavljamo — slati se ne će ni-
koniu, koji uprvo ne plati.

Predbrojnicima u Dubrovniku poslat
ćemo običajnu namirnicu kući.

Potvrde o primitku za iavanjske pred+
brojnike me ćemo slati, jer će na
obvoju lista bit naznačeno, dokad je pla-
ćeno, da se uzmognu ravnati te podmiviti
novu pretplatu na vrijeme:

Na. posljetku usrdno molimo _ naše
prijatelje, da pomognu. listu..u njegovu
nastojanju da se oslobodi vječnog mate-
zanja sa nemarnim predbrojnicima, a to
će učiniti, ako ne samo oni budu tačni
plaćaoci, već uznastoje i kod drugih, da
budu tačni. +

Na našim knjigama zabilježeno je
hitjada tražbina prama -naštm=predbrej-
mima. Ta činjenica opravdava naše na-
stojanje, te nam — ufamo se — ne će
miko zamjeriti, ako odlučno budemo tva-
žiti svoje. Za to mije suvišno već sada

naspomenuti, da ćemo taj novac, ako ne
uzmognemo drukčije, tražiti putem suda.

Dalmacija na Jubilarno) procesiji.

Nijesu svi u sve tančirit upućeni

pa je dobro neko stvari spomenuti.
Kad se u Beču učinio,o

jevaj ophod, počeli. su; oblijetati. i
naše zastupnike, da bi bilo dobro,

da i Dalmacija ičestvuje. 'Tesu ili ovi
vijećali o ones stvorili “kskav —

Stim preporukama prikazao se
je g. Fischer našim općinama. Bio
je primljen kako gdje, većim  dije-
lom dosta reservirano, a to je i ra-
zumljivo zbog političkih prilika, u
kojim živemo.

Uporedo s tom recimo službenom
akcijom odbora, išla je i neslužbena
ce. k. pulicije i njezinih agenata. Što
se je ova potonja više isticala, tim
je sama misao učestvovanja posta-
jala mrža. Svršilo je pak tako, da
su poznati agenti uzeli sasvim stvar
u svoje ruke, i tad :se stoprva do-
godio onaj pastroč, o komu se sada
toliko piše.

Po dopisima, koje. danas priop-
ćujemo, agenat je u Kotoru bio c.
k. pravaš Demattei, a ti Dubrovniku;
to već svi znadu, a nije moglo druk-
čije ni da bude, Crnica. Jer ko će
zamijeniti Crnicu u ovim prilikama ?
Istina je, ako hoćeš da izađe zlo,
zovi njega, ali opet s druge. strane,
kad ne će niko da se primi jedne
stvari, zovi opet njega, on se prima
svega i svačesa.

Ovoga je puta imao osobite uz-
roka, da se zauzme. T'rebalo je naime,
rehabilitirati se pred svojim prijatelji-
ma u Beču. Reklo bi se naime, da su

mu bili zamjerili, što ih je ižložič ii"

poslu tamburica. U velikim mislima
za carevinu, koja bi se bila u svo-
jim temeljima protresla, kad bi bile
srpske tamburice udarale na dalma-
tinskoj izložbi u Beču, on_je bio po-
hrlio u Beč, da tu pogibao otkloni.

Nego nije bio oprezan, pa su njegove
diplomaciji izišle na vidjelo, a to u

Beču ne mogu da oproste, što ih je :

klamirao. a

za je čuo o »festzugu+. Oti' je' mislio,
da, ćemu, te biti lako, jer kako t

\bilo moguće, i, pomisliti, da ga
sima ostave. ; Ta. ope

jas ge anpLO

SAMI

  

rukama u špagu sjetio se on 'švog
rada, da njegov konsorcij dobije
gradnju željeznice .,... pa zar da
Konavljani njemu ne pomognu sada
i da ga ne spase od bečke nemi-
losti.

I evo ti dum Joza gdje trči, moli
i preklinje. Ne viđi čuda, . dogodilo
se što se nije nadao, mješte da nje-
govi mili“ Konavljani poslušaju glas
pastira, oni su počeli misliti, je li
baš dobro, da idu. ,Ko je to, ko se
usuđuje u Konavlima misliti“ prijeti
dum Jozo, a oni mu se smiju.....
I bio bi nastradao, da mu _ nijesu u
zadaji čas -skočili u pomoć c. k.
pravaši.

Tako se skupila četa, i evo ih
put Beča. Nego dum Joza još nešto
zebe u srcu, još nije siguran i do-
prinaša zadnju. žrtvu : i, ukrcava se
s obitelji na parobrod i ide — znukte
u Beč.

Nego nesreća kad tise jahvati

za pete, ne će da te pusti. 'Oni'ne
došli još ni do Trsta, a izlazi na javu

onaj posao o graničarima. . .

Je li on tomu kriv!..Ne on, oh

ljudi njegove vrsti.: Cijeli: je : ovaj
ophod aranžiran tako, da se vidi,
da u monarhiji ima dosta ljudi, koji

30. odlikuju. tim, što_ imadu _malo

o

takta, dosta preuzetnosti, a što je

najgore, malo parhitt1? univ 1

 

 

 

Ara tl 1 sed: eda

_Živemo u državi ki i je ie mog

Radilo se dakle 0: ppbčšnja zmo- Uga
mea, pa se'Crnici otvorilo nebo kad

AO s;