God XVII.

U DUBROVNIKU, 14. kolo 14. kolovoza 1908. Broj 66.

CRVENA HRVATSKA .

IZLAZI . IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE ===
POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

 

 

 

Cijena je listu unaprijeda: sa Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na Need 35 Mol mmdgišljčćiku 'o6 Pulšadvnik 1 ko Aušičo klinika Da pašilnu-40 35. ša od 10 K. Za ino.
semstvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, mata se
=== _ipredbrojen i za došasto polugodište. mz u  —

4
;
i
|

 

 

 

 

 

 

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medini. Pretplata i lici šalju se upravi, a dopisl uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahva ž
plaća se 40 para po retku, a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po pe

Štamparija DeGiulli i dr. = godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se.

 

 

 

 

 

 

 

ne bi imali da budu daleko, da lišim jeli sustav njihova vladanja negacija

Brzojnone vijesti,

Branitelji optuženika rad veleizdaje.

ZAGREB, 14. — Braću Valeriana
Pribičevića, bogoslovnog profesora i
Adama, sudskog pristave braniće za-
stupnici Medaković i Stojanović, a
dubičke optuženike Miju, Dmitra i
Dušana Ervaćanina, Glišu Vasića i
Gjura Herak braniće Popović i Sto-
janović. Tuženim na _ raspoloženje
stoje još odvjetnici Hinković i Lau-
kinić, te još neki mladi.

Osvojenje Novog Pazara.

BUDIMPEŠTA, 14. — Organ
pučke stranke ,Alkotmany“ donaša
vijest, da Austrija misli zaposjesti
Novi Pazar. Drži se, da je ova vi-
jest nemoguća u sadanjim prilikama,
kad je sultan dao zemlji ustav.

Prihvaćen srp.-aust- trg. ugovor.

BEOGRAD, 14. Skupština je ko-
načno prihvatila trgovački ugovor s
Austro-Ugarskom monarhijom sa se-
damdeset proti šesdeset glasova.

Rmnestija političkim kažnjenicima

BEČ, 14, Uvjerava se iz vladinih
krugova, da će vladar, u ime svoje
šesdesetgodišnjice vladanja dati am-
nestiju svim političkim kažnjenicima,
pa tako i onim, koji su optuženi s
veleizdaje.

 

Dubrovnik, 14. avgusta 1908.

G. Pero Čingrija razaslao je čla-
novima upravnog odbora ,Hrvatske
Stranke“ ovaj poziv:

Velečasni Gospodine!

Po Član. 14. uredbe Hrvat. stran-
ke, i nakon moje odreke, trebalo je,
da uzdržim predsjedničku čast, sve
do novog izbora.

Jednaka obveza drži i ostale čla-
nove uprave.

Sad kad je stalno da Sabor ne
će više biti pozvan, te novi izbori

sebe i drugove svake 'daljne odgo-
vornosti, vidiv da po Član. 15. st. a.
Uredba stranke, odbor sam je vlastan
da sazove narod, skupštinu,  pozi-
vljem V. G. na sjednicu, koja će se
držati ovdi u Dubrovniku, u Hrvat.
Čitaonici ma 31. avgusta u 10 ura
prije podne u svrhu da

ODREDI

a) Kad se ima pozvati skupština za
biranje novijeh časti.

b) Sve ostalo što nađe da je potre-
bito obzirom na današnje prilike
iznašajuć u tom smislu, eventual-
ne predloge po propisu Član 11.
stran. odredba.

U slučaju da bi bili zapriječeni
da pristupite na sjednicu molim, da
mi to javite radi mojeg daljeg vla-
danja.

Primite u ovoj prigodi osobiti iz-
raz mojeg uvaženja

Predsjednik stranke
Pero Čingria.

 

Srpska , veletzdaja“.

Brzojavi, koje smo zadnji put
priopćili, govore jasno, da u Beču i
Pešti shvaćaju ozbiljno srpsku vele-
izdaju t. j. hoće da je tako shvate.
Ta ona je njihovo čedo, koliko su
se natrudili, dokle su je skovali, pa
kako će, da je sada sami izbrišu sa
lica svijeta!

A ipak nešto smješnije od te
afere ne može se ni zamisliti. Po-
gledajte im samo glavnoga svjedoka,
toga proslavljenoga Nastića. I na
temelju dokaza, koje je on skovao,
na temelju brošure, koju on nije
imao sredstava da tiska, apse se ljudi
i stvara afera, koju bi trebalo po-
kriti, i kad bi nešto u stvari bilo.
Jer i kad bi Beču i Pešti uspjelo
uvjeriti vanjski svijet, da je urota
zbilja postajala, time bi ga samo
uvjerili, da na jugu monarhije ima
milijun nezadovoljnika, a to razbo-
rite vlade, i kad vide da je tako,
ipak gledaju zabašuriti.

Ali ko će u našim vladinim
krugovima tražiti pameti, kad je ci-

zdravoga razuma. Po njemu 6 mili-
juna. Madžara treba da vladaju sa
14 milijuna ostalih narodnosti, a Ni-
jemci sa svim ostalim narodima ove
polovine. Da se to može postići u
20 vijeku ne služi pameti, nego sile
i bahatosti, a državničku vještinu
treba da zamijeni stvaranje urota,
jer je to jedini način da se nasilje
opravda. U Austriji treba državni-
cima iredente, jer bi se inače cijela
ova umjetna zgrada srušila, kad je
ne bi svaki čas njom podupirali.

To dokazuje i ova afera s Nasti-
ćem. On je započeo svoju karijeru
s brošurom ,Jezuiti u Bosni“. Tu-je
iznio stvari, koje je mogao znati samo
čovjek upućen u tajne policije, tako
da su već onda ljudi počeli sumnjati
o njegovoj nesebičnosti. Pretposta-
vljajuči to, mora se zaključiti, da
su u Beču već onda znali za
»srpsko veleizdajstvo“. A ipak baš

u to doba dolazi u Hrvatskoj na /

vladu koalicija i s njome i samo-
stalci Srbi, o kojih ,uroti“ bili su
obaviješteni preko Nastića i-u Beču
i u Pešti. To znači, da same vlade
do Nastićevih otkrića nijesu ništa dr-
žale, do svih onih djetinjarija, na
koje hoće da podignu sada optužbu
s veleizdaje. One su se sjetile njih
stoprva ond., kad su razumjele, da
s drugim sredstvima ne mogu umek-
šati koaliciju.

Što je. dakle ova ,afera“? —
Ništa drugo nego poznata armatura
Wekerle-ova, kojom se koaliciji za-
prijetio nazad godinu dana. Hajka
na Srbe nije zbog njih, nego zbog
Hrvata. Ne smeta, što sada Hrvate
štede. Nekolicina Srba okušat će ta-
mnicu, ali do toga im u Pešti nije,
njima je glavno, da cijelu Hrvatsku
pretvore u tamnicu, gdje će i Hrvati
i Srbi robovati madžarskoj misli.

To valja da Hrvatijdrže na umu.

Sudbene uze, gdje su zatvorili Pri- .
 bičeviće, to su uze, koje spravljaju

hrvatskoj slobodi. Uspjeti če im, ako
se Hrvati samo jedan"tren puste za-
vesti obmamom, da su oni Beču i
Pešti draži od Srba.