God XVII.

U DUBROVNIKU, 22. kolovoza 1908.

Broj 68.

 

 

 

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku ne godinu 10 K. Za ino.

 

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

z—mmm=>>—>mmmmmmmmmmmmmmmmmm

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

semstvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list. kad mu pretplata mine, smatra se
mmen predbrojen i za došasto polugodište. e

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopis) uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahvale
plaća se 40 para po retku, a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po
Štamparija DeGiulli i dr, ————— godbi us razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se. M3

 

 

 

 

Brzojavne vijesti.

Skupštinski pokret.

ZAGREB, 22. — Sve izgleda, da
Rauch namjerava raspisati nove iz-
bore, da opet pokuša sreću, koja mu
se je zadnjih izbora onako neharnom
pokazala. Hrvatsko-srpska koalicija
uzela je Rauchovu namjeru na uvid,
te će se počet pripravljati za even-
tualne izbore sa skupštinama po svoj
Hrvatskoj. Prvu skupštinu držat će
sutra zast. Vrbanić u svom kotaru.

Nova zatvaranja.

ZAGREB, 22. U Hrvatskoj se
nastavljaju proganjati Srbi. U Cr-
kvenom Boku uapsiše učitelja, načel-
nika i bilježnika. Sva trojica su Srbi.
Obijeđeni su s veleizdaje. Drži se, da
će još mnoga uapšenja slijediti, samo
da se narod prestraši.

Volodimirov u Zagrebu.

ZAGREB, 22. — Ovamo danas
stiže ruski general Vdlodimirov, bojo-
vnik za sveslavensku ideju i koji se
najviše zauzeo za sveslavenski kon-
gres u Pragu. Policiji smrdi njegov
dolazak. Omladina i građanstvo će
ga pričekati. !:

Patrijarha Zmejanović.

BEČ, 22. — U javnost je pro-
drla vijest, da kralj nije potvrdio
izbor Zmejanovića za patriarhu u
Karlovcima. Ugarska je vlada u ne-
lijepim bojama prikazala kralju Zme-
janovića. To je uzrok nepotvrđenja.

Aehrenthal kod kralja.

BEČ, 22. — Kralj je jučer pri-
mio ministra izvanjskih posala, ba-
runa Aehrenthala na saslušanje. Mi-
nistar je izvjestio kralja o zadnjoj
konferenci  skupnog ministarskog

vijeća.

 

= Po proglašenju ustava u turskom car-
stvu, ustaške čete Srba, Bugara i Grka osta-

svojim kućama, iza kako su dugi niz go-
gina propatili se po Macedoniji prolijevajući
tuđu i svoju krv. U večer su im Srbi pri-
redili gozbu, na kojoj se do kasna ostalo
pri čaši i masnoj hrani, te pretresanju do-
življelih dana. U kasnu noć raziđoše se na
poćinak, kad ne dugo iza toga buka do ne-
besa probudi svo mjesto: vatra zahvatila
kuće, te se silnom brzinom širila i nove za-
hvaćala, pa po malo došla i do srpske crkve,
zadužbine cara Dušana. Sve narodnosti u
skoplja: i Srbi i Bugari i Arbanasi i Turci
upriješe gasiti vatru. Napokon im je uspjelo
zakrčiti joj put pred samom srpskom crkvom,
Izgorjelo je do 500 najboljih kuća, te mnogi
i mnogi ostadoše bogom prosjaci. Je li zla
ruka podmetla vatru ili se slučajno zapalilo,
nije poznato. '

Ministarsko vijeće u Beču.

Pod presijedanjem ministra vanjskih
posala baruna Aehrenthala sastalo se je na
19. o. mj. u Beču ministarsko vijeće. Na uj
dođoše presjednici ugarskog i austrijskog
ministarstva; Wekerle i Beck, ministar fi-
nanca Korytowski, rata Schčnaich, te zajed-
ničkih financa Burian. Na vijeću se je ra-
spravljalo o skupnom proračunu, koji se ima
iznijeti na delegacije. Ministar vanjskih po-
sala prikazao je svojim drugovima stanje
vanjske politike, a osobito se je sadržao na
promjenu političkog položaja u Turskoj, koju
je ustav izazvao, te na njezinu vezu s refor-
mama, koje su se imale provest u Macedo-
niji. U raspravi dotaklo se je i Bosne, te se
raspravljalo o pitanju, da li će turski ustav
uplivati na položaj u Bosni. Ministar je
Burian uvjeravao svoje drugove, da do sada
nikakvih nema znakova, po kojim bi zaključilo,
da je propaganda mladoturaka prešla u Bosnu.
On misli, da u Bosni treba postepeno uva-
đati reforme, a konac toga da bi morala
biti autonomija.

nSlovenski Jug“.

'To je prvo društvo u Beogradu, koje
je iskreno stalo zagovarati kulturnu zajednicu
južnih Slavena. Društvo izdava istoimeni
list. U listu se šesto iznose i šibaju neustavni

đene. Vladi nije poznato, da bi se što od toga
počinjalo u ,S. J.“, a kad bi se iz njegove
sredine zbilja širila kakova propaganda na-
perena proti susjednoj monarhiji, Crnojgori
ili kojoj drugoj vlasti, ona bi ga odmah
raspustila. Međutim na optužbe Nastića proti
Slovenskom Jugu“, vlada se ne može oba-
zrijeti, jer ne može vjerovati optužitelju.

U eri zrakoplova.

U Berlinu činio je pokuse knez Ernest
Sasko-alenburški s kormilastim zrakoplovom
,Parseval“. Zrakoplov se je uzdigao do 300
metara visine, a provalivao je 13 metara u
jednoj sekundi. Grof Zappelin gradi novi
svoj zrakoplov. Njemci su sakupili za građu
tog zrakoplova do 4 milijuna maraka.

Amerikani braća Wright izrađuju svoj
izumljeni zrakoplov, za kojeg se kaže da će
sve nadmašiti. I slavni fizičar Edison javlja
svijetu svoj novi izum : zrakoplov, kojim će
se bez pogibli moć 'plovit, gdje god će se
htjeti.

Do par godina plovit ćemo i po zraku.
Taj će put biti, kad se zrakoplovi savrše,
najcjeniji i najbrži. Zrakoplovi će biti velika
dobit za čovječanstvo; onemogučit će se
ratovi, jer bi se u malo časa i najbrojnije

brodovlje i najjača vojska mogla iz zrako- '

plova uništiti. A uz taku ratnu strahotu,
zaista ne će nikome doć na pamet, da vodi
rat.

Kapetan od Koepenicka.

Na 16. oktobra 1906, zaustavio je ci-
pelar Vilim Voigt, preobučen od kapetana
jedan odio vojske, te je poveo u Koepenik.
Tamo je dao opkoliti općinu, ušao u sobu
načelnika i blagajnika, te uzeo 5000 maraka.
Vojaci je zatim zapovidio, da uapšenike po-
vedu u carski dvor u Berlin. Kad je vojska
tamo došla, obaznala je, da ih je izigrao to-
božnji kapetan. Voigta uhvatiše i osudiše ga
na doživotnu tamnicu. Nazad malo dana
car Vilim ga je pomilovao. Cijela Njemačka
je zanešena za lažnim . Svakakvih
mu darova šalju, osobito ženski spol. Narod
mu nudi novaca, samo da mu se ukaže, ali
Voigt, koji je dobio sakupljeni dar do 40.000
maraka izbjegava svijetinu. Ovih će dana
držati u Bremi dva predavanja o svojim
životnim doživljajima. Za to mu platiše 500
maraka. Ovaj zanos za jednim prostim lo-
povom i varalicom veoma je slaba svjedočba
moralnosti njemačkog naroda.