Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino.

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medini.
—_—— Štamparija DeGiulli i dr.

Brzojavne vijesti.
Predlog Mile Starčevića.

ZAGREB, 26. Predlog dr. Mile
Starčevića, da držu prestavnici cje-
lokupnog našeg naroda narodno vi-
jeće, te odluće što nam je raditi u
ovim teškim po domovinu danima,
nalazi sve to više odaziva.

Upozorujemo čitatelje na našu domaću
vijes pod naslovom ,Glas dr. M. Starčevića“.

 

Još jedan branitelj veleizdajnika (?)

ZAGREB. 26. Presjednik Hrv.
stranke prava dr. Grga Tuškan pri-
javio se je za branitelja zatvorenih
Srba radi tobožnje srpske urote.

 

Ovo je najbolji odgovor Rauchovoj
štampi, koja je htjela zavaditi Srbe s Hrva-
tima, veleći im, da su pravaši prijatelji Srba
samo dotle, dok se Hrvatska oslobodi Mad-
žara, a netom borba bude svršena, da će im
okrenuti leđa i nastojat ih umištiti.

Volodimirov u Zagrebu.

ZAGREB, 26. Ruski đeneral Vo-
lodimirov stigao je u Zagreb. Mnoš-
tvo ga je naroda na kolodvoru pri-
čekalo. Predana mu je kita cvijeća.
Volodimirov ganut ogrlio se je s Ra-
dićem, starostom zagr. Sokola i ne-
kim drugim prvacima. Sinoć se je
držao komers u počas ruskom gostu.
Zast. Radić toplo je pozdravio neu-
morivog borioca za sveslavensku mi-
sao, na što se je general zanosno
zahvalio. Volodomirov marljivo pro-
učava stanje hrvatskog naroda.

Na međunarodno vijeće.

ZAGREB, 26. U ponedjelnik Hrv.
stranka prava držala je sjednicu, na
kojoj je zaključila poslat svoje iza-
slanike na međunarodno vijeće u
Berlin. S ovim zaključkom će se
povećati broj Hrvata na međunarod-
noj konferenci. Naši: će prikazati
tužno stanje našeg naroda i njegovu
borbu proti Madžara za očuvanje
svog jezika i kuće.

Drenovljani protestanti?
RIJEKA, 26. — Ovamošnji Ta.
lijani šire lažno vijesti, da su Dre-
novljani odlučili preći na protestan-
tizam, ako im se ne da župnik, koga
oni hoće. i i

wsemstvo 10 K i poštarski troškovi, Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se
===> ann — predbrojen i za došasto polugodište.  muuzm===m===—

 

 

 

 

 

Pogledi po svijetu.

Pobjeda Mulal Hafida.

Već su dvije godine što u Maroku bi-
jesni građanski rat. U augustu minule go-
dine podigao je Mulai Hafid južne Marokance
proti svom :'bratu, sultanu i gospodaru Ma-
roka, Abdul Asisu. Abdul je postao omražen
u narodu radi toga, što je podupirao strance

, a osobito Francuze. Mulai je znao to izra-

biti, te podpiriti plemensku mržnju svojih
zemljaka proti tuđinaca i proti njihovu ššti-
tniku sultanu Abdulu. U kratko vrijeme
mnogo je plemena tako Mulai predobio za
sebe, tako da je mogao osvojiti Fes, zatim
Makareš, glavne gradove u Maroku. Zadnje
vijesti javljaju, da je pred Makarešom, kod
Kalaa hametom potukao Mulai Hafid pred-
vojsku svog brata, na što se je sva preo-
stala vojska sultanova razbijegla. U tom
bijegu zarobljeni su mnogi vojskovođe, a
među njima i sam sultan Abdul Asis.
Ovom Hafidovom pobjedom bio bi do-
vršen građanski rat u Maroku. Mulai Hafid
je sad jedini sultan i gospodar u zemlji.
Poraz Abdul Asisa najteže će očutjeti do-
seljeni Evropejci. Misli se, da će za njih
počet dani velike pogibli, jer je pobijedio
narodni ekskluzivizam zaštitnike snošljivosti.

izvolski | kralj Eduard.

Potpuno iznenada, bez da je itko o tom
išta slutio, dojurio je na automobilu ruski
ministar vanjskih posala Izvolski iz Karlo-
nih Vari, gdje je radi zdravlja došao, u
Marijine Lazni. Tu se nalazi engleski kralj
Eduard. Engleški kralj igrao je na karata.
Na glas, odmah je prekinuo igru i pošao
ruskom ministru u susret. Rukovaše se, a
zatim se stadoše sami šetati po vrtu u va-
žnom razgovoru. Nakon desetak časaka po-
znaše k sebi engleškog poslanika Sir Eduarda
Goschan, te iza kratka razgovora s njim,
otpustiše ga i opet na samu dugo razgova-
rahu. Napokom se jedan od drugoga opro-
stiše, kralj Fduard ode dovršiti započetu
igru, a Izvolski se povrati na automobilu u
Karlove Vari.

Ovaj nenadni sastanak kralja Eduarda
s Izvolskim osupnuo je njemačku štampu,
te ne znadu, kakav bi mu značaj dala. Sva-
kako je to stalno, da i ovaj sastanak zasvi-
jedočuje čvrstoću rusko-engleškog sporazu-
ma, te da se je na sastanku govorilo o
Turskoj.

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

 

 

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahvale
plaća se 40 para po retku, a za oglase 80 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po pe
godbi us razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se.

 

 

 

vjeru ili narodnost, jednaka prava i dužnosti
Jedanaesta određuje, da su sve škole pod
vrhovnim nadzorom države. Poduka u ško-
lama vršit će se u materiskom i u turskom '
jeziku. U mješovitim školama i sveučilištima -
temeljni će jezik biti turski, ali će se puštat
mjesto i ostalim jezicima narodnosti.

Od Dovera do Calais.

Više puta su neustrašivi plivači poku-
šali preploviti morski Rukav između En-
gleske i Francuske. Od Dovere do Calais
dalečina je 20 pomorskih milja, malenkost za
iskušane plivače, kad ne bi silne morske
struje, časovite oluje i jake promjene izmedu
plime i oseke, potrostručile daljinu. Prvi je
preplivao Rukav kapetan Webb. Iza njega
su mnogi uzalud pokušali, Jabez Wolffe je
plivao 13 sati, a prevalio 55 milja, nošen
od struja. Izmoren morade se uspeti na pa-
robrodić, koji ga je pratio. Isto se je dogo-
dilo i Rumunjki Isacescu, koja je plivala 10
sati, te miss Kellermann, koja se je borila
s morem 6 sati. i

Prošle je sedmice pokušao preploviti
Rukav Burgess. Uputio :se je iz Dovera.
Nakon 21 sat plivanja, za koje je vrijeme
prebrodio 50 milja, uspjelo mu se je pribli-
žiti francuskoj obali do na 5 milja dalečine i
Mislilo se je, da će zastalno i taj komadić

reploviti, kad  nenadno i

urges se je silno borio, ali napokon ga ja
kost struje posve oslabi, te on morade uzači
na parobrod.

Kako se postupa & Crncima u Americi.

Crnac Boskes Washington objelodanio
jo u New-Yorku ovaj proglas: ,U zadnja
dva mjeseca 25 je crnaca bilo obj u
Sjedinjenim Državama. Od ovih orica
ih je bilo optuženo radi PROVRŠJI PT žene,
devet radi sudjelovanja u uboistvu, 4 u
istom danu objesiše jer pohvališe jednog
ubojicu; a3 je osuđeno kao palikuća, .
radi teči malenkosti. U: ville, i
žave Texas, polili su jednog crnca petrolj

red stotinama naroda i zatim ga upalili.
kic druga žrtva ovog bijesa imala je 90
godina. i

A sad slobodno zovite ovakovu prosvjetu

kršćanskom. Zašto se osvečivati na svo

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

rovališe struje.