God XVII.

 

 

 

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik ilsa Austro-Ugarsku n& godinu 10 K. Za ino-
memstvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se

predbrojen i za došasto polugodište.

 

 

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medini. ——
Štamparija DeGiulli i dr.

 

 

 

 

———

hz sjednice upravnog odbora , Araatske stranke“,

U Dubrovniku, dne 31. kolovoza 1908.

Prisutni; Dr. P. Čingrija, predsjednik, čla
novi: V. Milić, J. Biankini, Dr. A. Trum-
bić, M. Šarić, Dr. J. Marović, F. Ivani-
šević, M. Radimiri.

Opravdali odsutnast :
Borčić, Novaković.

Lujo Milić položio čast odbornika uprav.
odboru i istupio iz ,hrvatske stranke“.

Dr. Ante Dulibić odklonio sudjelovanje u
upravnom odboru.

Iza izmjene raznih nazora 0 položaju
stranke i nastajućim saborskim izborima bi
prihvaćen jednoglasni zaključak, neka se u
smislu uredaba stranke sazove narodna skup-
čtina za dan 14. rujna u fojeru općinskog
kazališta u Spljetu na 10 s. pr. p.. + + +
Poziv je ovako sastavljen :

Potpisani odbor sazivlje narodnu skup-
»Stinu hrvatske stranke, koja će biti dne
»14. rujna o. g. na 10 s. pr. podne u fo-
yeru općinskoga kazališta u Spljetu.

»U smislu čl. 2. uredbe stranke imaju
pravo učestvovati skupštini:

a) ,zastupnici na carevinskom vijeću i na
,saboru dalmatinskom, koji pripadaju
»hrvatskoj stranci“ ;
načelnici i prisjednici svih općina u
»Lalmaciji, koji pripadaju Phrvatskoj
stranci“; “
gizaslanici birani n pojedinim politič-
kim općinam, i to iz svake : općine, u
kojoj večina općinskih zastupnika pri-
»pada , hrvatskoj stranci“, ako općina
vima više od 20.000 stanovnika, 4 iza-
,slanika ; ako ima više od 10.000 sta-
,hovnika, 3 izaslanika; ako ima više

nod 5000 stanovnika, 2 izaslanika; a

iz svake druge općine po jedan ili

,Više izaslanika prama broju pučanstva;
d) ,članovi upravnog odbora.

»Pozivlju se pristaše stranke, napome-
Mute u stav. a), b) i d) čl. 2 da učestvuju

Skupštini, a tako isto pozivlju se u smislu
,stav. c) istoga članka da izaberu i pošalju
na skupštinu svoje izaslanike.

»Dnevni red jest ovaj:

»1. Izbor predsjednika.

,2 Promjena čl. 14. uredbe.

»3. Biranje članova upravnog odbora.

+. Slučajni predlozi.

Duboković, Tripalo,

0)

e)

 

U DUBROVNIKU, 2. rujna 1908.

RV

 

 

 

 

 

 

 

je zapriječen učestvovati sastanku, a ipak
da odobrava rodoljubne zaključke, priporu-
čuje pristojnost i još sličnih lakrdija.

'To je onaj isti gospodin, koji je, za
doba prošlih izbora za Carevinsko vijeće,
podupirao kandidaturu g. Perića, čovjeka
koji ne pripada stranci, i odobravao onu g.
Dr. Mazzija u Sinju.

Kad se sve to uvaži nalazimo se pred
činom gdje više ne može biti javna govora
o samoj demoralizaciji, jer je to prava lu-
dost! Ipak je žalosno da je taki čovjek mo-
gao biti biran u odbor stranke. Kod tako-
vih anomalija nije nikako čudo, ako stranke
propadaju; dapače treba da propadnu ima-
jući u svom krilu takovih delija.

Rek bi da je u Dalmaciji sada postalo
modom učiniti što ne bi učinio ni vrag,
pak hotjeti proći preko svega, kako da ni-
jesi počinio ništa. Na žalost mi imamo više
takovih primjera ; ovoga iznosimo samo kako
tipičan slučaj!

 

Brzojavne vijesti.

Pregovori s koalicijom.
BUDIMPEŠTA, 2. — Ministar
za Hrvatsku, Josipović priprema se,
da zapodjene pregovore #s hrv.-srp.
kodlicijom. Ovim bi se službeno pri-
znalo, da Rauchova akcija u Hrvat-
vatskoj nije uspjela.

Franjo Ferdinand kod kralja.

ISCHL, 2. — Prestolonasljednik
Fraojo Ferdinando povratio se je sa
svog putovanja, te je stigao u Ischl.
Kralj ga je primio na saslušanje.

Burian u Bosni.

BEČ, 2. — Ministar zajedničke
finance i upravitelj Bosne, otputovao
je jučer iz Beča put Bosne. Ovom
putovanju Buriana iza njegove au-
dience kod kralja, daje se velika
važnost. Općenito se drži, da će iza
Burianova putovanja slijediti auto- ni

nomija ili aneksija Bosne.
Knez Danilo u Beču.

BEČ, 2. Crnogorski prestolona-

 

==
IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

 

 

 

a

ATSKA

Ž
ko

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA.

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahval
plaća se 40 para po retku, a sa oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po p
godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se. ===

—===R=m======u=—=—=—=—=—=—=—=——===E==E=

 

 

kim bogatim židovima u Hrvatskoj
poda barunstvo. Dobit za tu čast
podijelio bi Rauch, Josipović i Eger-
sdorfer. Josipović je neodlučan.

Odreka ministara.

BEČ, 2. Austrijski ministri Mar-
chet i Ebenchoch predali su demisiju.
Drži se, da im je kralj ne će primiti.

Madžarska uzrujanost.

BUDIMPFŠTA, 2. Ovdašnje no-

vine bave se boravkom ruskog ge-
nerala Volodimirova u Hrvatskoj.

Silno napadaju na generala, za kojeg
vele, da je došao širiti slavenske ideje,
koje su pogibeljne za madžarsku dr-
žavu. Pozivlju vlasti, da se Volodi-
mirova zatvori kao buntovnika ili

otprati iz Hrvatske.

Pogledi po svijetu.

Rat između Brazila | Argeotine.

Po vijestima ,Daily Chronicle“, pri--
prema se rat Brazila s Argentinom ! Ove
dvije južnoameričke republike u neprestanim
su razmiricama, koje će eto rat riješiti. Bra-
zil, da je već poslao svoje agente u Evropu
sa zadaćom, da unajme časnike topništva i
konjaništva, te da kupe zaire. Ovi bi agenti
imali kupiti u Engleškoj, ili gdje drugdje
dvije velike lađe, koje bi vršile službu brzih _
krstaša. Među agentima se nalazi general
Fonseca, braziljanski ministar rata.

Ove vijesti moguće da neodgovaraju
potpuno istini. Ali svakako opstoji sukob e
između Brasila i Argentine, iz kojeg bi se
mogle razvit neugodue posljedice.

Što će Turskoj donijeti ustav ?

Poznato je svakome, da je turski vla-
dar Abdul Hamid dao svom narodu ustav
pod pritiskom revolucije, a ne samovoljno.
Proti sultanu su se uvijek mnoge tužbe di-
zale, jer je i on imao udijela u svim zloči-

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

Sazivom skupštine učinio je upravni
edbor jedino, što je u ovom času mogao
učiniti. Na skupštini:je da nered u stranci
nestane, ali du toga bude, ne smije upasti
u pogrješku, u koju je upala nazad 3 go-
dine, kad je birala u upra
koji stranci ni ne» pri j
tih bio i i

 

sljednik, knežević Danilo, stigao je
ovdje. Drži se, da će pohoditi na-

  
 
  

šega kralja. skoj učvršćuje, tim i raste mišljenje, da bi
Egersdorfer_ mešetar. na tursko prijestolje trebalo dovest: odlučna
BUDIMPEŠTA, 2. Ovamo prispio šiba, dina sina pokjaog Mah
Rauchov mešetar Egersdorfer. Nago- mat paše, koji sve to više ugleda