God XVIII.

 

Osjera je li+tu unaprijeda: za Dubrovnik i sa Avstro-U garsku na godinu 10 K. Za ino
semstvo 10 K i poštarski troškovi, Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se
===m====>==== predbrojen i za došasto polugedište. = =

 

 

(adavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorađ Medini.
Štamparija DeGiulli i dr.

 

 

 

bznjvne sjesti.

Proslava jubileja.

 

ZAGREB, 25. — Neodvisno gra-
đanstvo drži sutra skupštinu gdje
će se raspravljati, kako se ima pro-
slaviti kraljev lubilej.

Položaj Aerenthalov uzdrman.

BUDIMPEŠTA, 25. — U ovdješ-
njim se političkim krugovima govori
da je položaj ministra vanjskih po-
sala Aerenthala uzdrman.

između studenata.

BEČ, 25. — Uslijed talijanskih
demonstracija, koje su svršile tuč-
njavom, gdje .je bilo do trideset

osoba teže ranjenih,
universa i tehnika.

Zajednički sabor.
BUDIMPEŠTA, 25. — Jučer je

u saboru govorio Harambašić, Uve-
sti će se paralelna sjednica.

Iz austrijskog ministarstva.

BEČ, 25. — Jučer je. ministar
predsjednik Bienert dio primljen u
saslušaj, te je vladara izvijestio o
položaju u Austriji te o uspjehu pri-
govora za parlamentarno ministar-
stvo.

Tursko oružanje.

CARIGRAD, 25.. — Turske čete
u sadžakatu znatno su poječane.

Govori s dalmatinskim slovenskim
zastupnicima.

BEČ, 25. — Zagorac i Roje imali
su konferenciju s Biankinijem, Tresi-
čem, Vukovićem i Laginjom o su-
glasnom postupanju u oba parla-
menta u pitanju aneksije. S istog
uzroka otišao je Zagorac u Ljubljanu
da pregovara sa slovenima.

Boykot na Balkanu.

CARIGRAD, 25. — 'Prgovci su
zaključili bojkotirat sve poštanske
postaje u Turskoj.

zatvorena je;

 

 

 

 

Pogledi po svijetu.

Bar i crnogorska željeznica.

Zinanac Dalmacije. Dr. Rudolf Havass,
koji je nedavno bio u (nojgori, držao se
nazad par dana predavanje u inadžarskom geo-
grafskom društvu o Baru i njegovoj želje-
znici. Društvo compagnia d' Antivari-Vene-
zia dobilo je koncesiju za 60 godišta za

gradnju lake, željeznice i ustanovljenje jed-

noga parobrodarskog društva. Tim je ugo-
vorom po njegovu mišljenju cijeli gospo-
darski život Crnegore izručen Italiji. Prenos
robe iz Bara u Podgoricu zapadati će 2 K
za 100 kg, & dosad je zapadao prevoz iz
Kotora do Podgorice 3 puta više. Havass
kaže da je ekonomsko osvojenje Crnegore
samo jedna etapa u Balkanskoj politici Ita-

lije. Italija nastoji ugnijezditi se u  Valoni,

koja se luka mora smatrati kao ključ Ja-
dranskoga mora. Ako ovo mjesto padne u
ruke Italiji, Trst i Rijeka gube svaku zna-
menitost.

Bojkot Austrijske robe u Turskoj.

O ovom bojkotu raspravljalo je mini-
starsko vijeće u Beču, ali koliko god se
naši državnici mučili, ne mogu da izađu
nakraj sa "Turskom. Govori se da ILloyd
ozbiljno misli svoje sedmične pruge pretvo-
riti u petnaestodnevne. 'T'o najbolje poka zuje,
u komu se stanju nalazi sada eksport Au-
strije u Tursku carevinu, pa u opće na ci-
jeli Balkan, a od toga aksporta živi cijela
Austrijska industrija. Pišu iz Trsta :

Jutros je morao otputovati put Tesalije
Lloydov parobrod ,, Helios“, ali radi kritičnog
položaja u tarskim dukama, ovaj je odlazak
odgođen. Na upravi Lloyda misle, kako bi
sedmičnu svezu sa 'Turskom zamijenili sa
sa petnaestdnevnom. U turskim lukama se
tako dosljedno provađa boykot austrijske
robe, da pred nekoliko dana u Carigrada
nijesu htjeli rastovaviti jedan parobrod Pan-
helenskog društva, pošto se ja bilo pročulo,
da vozi austrijsku robu.

. Ovdješnji trgovački muzćum primio je
iz Turska vrlo nepovoljnih vijesti o situaciji,
koja je u turskim lukama stvorena za anstro-
ugarsku robu. Cijene sa robi poskočile, a
a od toga pobire. plodove inozemska uta-
kmica.

Sada n. pr. Turska kupuje slador is
ključivo u Rusiji, alkohol iz Rusije i Italije,
kava dolazi preko Hamburga i Marsilje.
'Tvarnica fesova u Heraklije, blizu Carigrada,
primila je paručaba za 8000 tuceta fesova,;
petroleum se kupuje samo u Rumuniji i
Rusiji (Batum), Ovome artiklu je poskočila
cijena od I2 na 23%. Kemički proizvodi
kupuju se sada iskljačivo u Njemačkoj ;
tekstilnu industriju u Italiji, Francuskoj,

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

 

 

   

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA '

 

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, & dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahvale
plaća se 40 para po retku, a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po ze-
godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se

 

Belgiji, Njemačkoj, Engleskoj i Španjolskoj.
U Solunu je podignuta tvornica za po-
kućstvo.

Kako je došlo do okupacije Bosne.

Neki političar, koji se krije pod pseu-
donimom diplomatikus, iznosi u engleskom
mjesečniku ,,Tart Nightly“ kako je došlo do -
okupacije Bosne. God. 1876. bile su Srbija
i Crnagora započeli rat s Turskom, da obrane
i zaštite raju u Bosni i Hercegovini. Kako

.je Rusija morala zatim ići da osigura nett-

tralnost Austrije ako dođe do rata, došlo je
do sastanka careva Aleksandra ll. i F ranje
Jozipa I. u malenom gradu Reichsstadt. Tu
je sastavljen zapisnik kojega osma tačka go-
vori, da će Austro-Ugarska steći pravo da
okupira Bosnu i Hercegovinu ako Turska
ne bude podobna da uzdrži red. Knez Gor-
čakov odmah je razabrao da je taj sporazum
između dvaju careva nepovoljan po Rusiju,

pa je za to otezao i nije sklopio formalnoga ' |

ugovora. U Potrogradu se već počelo inisliti
na rat s Austrijom; ali za to je trebalo da
Njemačka bude neutralna. Kad su to pitali
Bizmarka; našao se ovaj u neprilici, jer se
je s jedne strane radilo o približenju Austriji,
a s druge strane nije se htio zavaditi s rus-
kom vladom. Kako su iz Petrograda urgi-
rali odgovor, Bizmarck videči da je položaj
ozbiljan, odlučio se na energičan korak. Dok
je u Petrogradu izjavio, da je Njemačka
spremna ustati na obranu Anstriji, priopćio
je u Beču upit iz Petrograda i svoj odgovor.
Tako se je približio Austriji i god. 1879.
sklopio s njome savez, kojemu je kasnije pri-
stupila Italija. 'To je bilo sredinom listopada
god. 1876. Tada Austrija, sigurna zbog Nje-
mačke stala je uporno tražiti, da se spora-
zum u 'Reichsstadtatu pretvori u formalni
ugovor što je i učinjeno 15. siječnja 1877.

Mješavina na Balkanu.

Vijesti o vojnoj konvenciji između Sr-
bije i Turske službeno su dementirane. Hoće
da dementiraju i vijesti o oružanju, ali kroz
sve te demente ipak može se vidjeti da se i
Srbija i Turska i Crnagora oružaja. Diplo
macija govori i preporuča Srbiji i Crnojgori
mir. Tako su nedavno svi prestavnici velikih
vlasti bili kod ministra presjednika, da po-
sreduju radi oružanja. Srbije, Sad iz Beča
tvrde, da je srpska vlada bila s jedne strane
“već upućena o tomu, i da je odgovor srp;
skog ministra presjednika bio spravan.

Austro-U garska je stavila neke primjedbe
na programu konferencije priopćen joj od

Ruske vlade. Taj se je odgovor vrlo nepo-

voljno dojmio u Petregradu. Austro-Ugarsko
ministarstvo vanjskih posala_ javilo je, da
Austro-Ugarska pristaje ua saživ konferen-

cije samo u tomu slučaju, ako bude isklju-
čeno pitanje o anaksiji Bosne i Heweegovini.

s
, +
sai

 

 

#
s

3
tt;