God XVIII.

 

 

U DUBROVNIKU, 28. studenoga 1908.
ztušitonjslaaninistiailjnjaatomaayiijiunananasniujžoi i S

 

 

 

 

Cjena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i sa Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino
sematvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata sglao, smatra se
= predhrojen i za došasto polugodište. — =

 

 

zdavatelj i odgovorni urednik Dr. Milorad Medini.
_Štamparija DeGiulli 1 dr.

 

 

 

 

 

   

 

 

=
drvaltka Mjereiska Banka

DUBROVNIK

glavnica K 1,000.000
—— pričuva i pretičci K 150.000.

 

 

Obavlja sve bankovne poslove pomno
i kulantno.

Prima novae na priplod i plaća za nj
4#%06 godišnje dobiti.

Daje u najam blagajničke la-
dice (Safe deposits):
duljine širine visine
I. 480 mm. 175 mm. 95 mm.
NASO 2-88 MRS
M. 4809. , 30 M.
godišnja najmovina
LK 19.20
H. , 24.—
HI. , 30.—

Ove ladice su posve sigurne i prikla-

dne za čuvanje obligacija, dragocije-

nosti i isprava. Ključ ima unajmitelj
sam, potpuna tajnost zajamčena.

za kraće vrijeme
razmjerno

 

   
 
 
 
  

Banka daje na zahtjev potanje
obavijesti.

— em da je otrovan i Janšikaj doglavnik ca- .
rice majke. Sve te vijesti pokazuju da se u

Pogledi po e |
Snaga srpske vojske. o

O snazi srpske vojske piše ,,Pester
Lloyd“: U miru ,broji srpska vojska 283
viša i 1795 nižih častnika, onda 51 vojnički

  

liječnik, 305 intedanata, 2896 potčasnika, od
ovih 350 kod vozara, 608 kod pograničnih
i 800 kod redarstvenih oružnika.
imade 16.902. momaka, 5154 ženijska top-
nika, 2090 konjanika, 1498 tehničkih vojnika,
480. pekara,

Pješadije

096 bolničara, u svemu dakle

34.434 vojnika.

U ratu se pješadija
povećava na _ 130.693
štvo broji 12.517, konjaništvo 3045, že-
nijske čete 5114, bolničara 4830 i 895 pe-
kara i mesara, dakle u svemu 159.543 mo-
maka.

Drugi poziv broji 83.890 pješaka, 3910
2481 konjanika,
nijskih četa, 3119 bolničara,

prvim pozivom

momaka.  'Topni-

2250 momaka že-
680 pekara i
i mesara u svemu 96.330 momaka.

Treći poziv imade 76.382 pješaka, 1417
konjanika, 18433 bolničara, i
u svemu 80.034 momka.

topnika,

390 pekara i
mesara —
Čitava po tom srpska vojska broji 336.307
momaka.
Ova je vojska oboružana sa 130.000
opetuša model 99 kalibar 7mm., 50.000 ope-
tuša od g. 1997., 90.000 popravljenih starih
pušaka, 89.000 Verdan, 5000 Henry-Martini
pušaka i 600 karabinaka.
Za topništvo imade
skih topova (26 hitaca u času), onda 40 br-
Jange-
36 de Bange-gorskih topova. 28

200, modernih polj-

zometnih gorskih topova, 286 De
politskih,
poljskih obica, 6 poljskih mužara i 16 op-
sadnih topova modol 1897.

Nova karta o porazmještanju vojništva.

Primili smo zahvalnošću: , U bersichts-
karte der Dislokation des k. u. k.
ung. Heeres, der Landwehren und der Gen-
darmerie-Korps im Jahre 1908. Masstab I:
1,800.000. (Verlag der k. u. k. Hof-Karto-
graphischen Anstalt G. Freitag et Berndt,
Wien VIL/1)“. Cijene 3 krune.

U ovoj karti, koja je bila tačno pre-
gledana i popunjena, naznačeno je i novo
porazmještenje topništva i domobranstvenog
topništva i nove posade četa što su povu-
čene iz Sandžaka. Kao karakterističca obi-
lježja uzete su, kao i prije, kape pojedinih
četa; razne su pak čete i zapovjedništva,
naznačena u različitim bojama, tako da je
vrlo lako biti na čistu o položaju pojedinih
regimenata, bataljuna, satnija i drugo.

Osterr.-

Promjene u Kini.

Bili smo javili da je umro car kineski,
malo iza njega i majka mu. Sada dolazi

Kineškoj radi o državnom prevratu. Vlasti,

, koje su zainteresovane, prate ove događaje

najvećom pažnjom. Kina je najnapučenije i
najveće carstvo na svijetu, pa su po srijedi
veliki trgovački interesi. Misli se da je ovaj
prevrat u svezi sa pokretom proti tuđincima.

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE ==

 

 

 

Broji 96

 

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahvale
plaća se 40 para po retku, a za oglase 30 para. Oglasi. koji se više puta si po pe-
godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne go. s. == :

Što ne smijemo zaboravi.

Po onome, što vidimo, cijela hr-
vatska politika bečkih i peštanskih
krugova ide jedino za tim, da Hr-
vate i Srbe opet razdvoji. Ko je tu
ideju začeo, to je svejedno. Mi cije-
nimo, da je potekla iz Beča, gdje
neki krugovi još živu u obmani, da
Hrvati vole njega nego sebe, i da su
samo Srbi krivi, što je hrvatska po-
litika krenula drugom stazom; a da
su u Pešti u hajci na Srbe prisiljeni
slijediti Beč, eda tako pokažu sebe
lojalnim, a ujedno ne izgube pomoć
bečku u tlačenju Hrvatske. Ali kako
bilo da bilo, u stvari je sve jedno:

 

i jednim i drugim jako smo ,mili“, i
stom činjenicom treba računat.

Ko to znade, prva mu misao dode
na pamet, da ono, što je njima ko-
risno, nama ne može biti. Svi smo se
već davno raskrstili iluzijom, da se
Beč i Pešta brinu za nas. Oni se
brinu samo za sebe, njihovi interesi,
iliti bolje ono, što oni cijene da su nji-
hovi interesi, skroz su protivni našim.
Oni hoće da budemo razdijeljeni, mi
težimo na sjedinjenje; oni hoće da
Hrvatska ne bude država, mi idemo
za njezinom  neodvisnosti. Da nas
drže ovako nemoćne, kakovi smo
sada, za to su i izumili dualizam, pa
zato dok vidimo, da se oni čvrsto
drže sistema, koji je stvoren na našu
propast, dotle moramo susretati sve
ono, što oni hoće, već unaprijed sa
sumnjom, da to nije u našem inte-
resu. Ta pak sumnja ovoga je puta
više nego obrazložena cijelom po-
vjesti zadnjih decenija, koja nam
kaže, kako Srbi nijesu ni iz daleka
biti tako zazorni austrijskoj i peštan-
skoj vladi, kad su se.snama borili,
kako sada, kad su skupa s nama na
braniku zajedničke im hrvatske do-
movine.

U nas ipak ima mnogo ljudi, koji
hoće da odviše diplomatizuju. Oni ra-
zlažu ovako: ,Narodni zahtjev na-
šega naroda jest njegovo ujedinjenje;
taj zahtjev obuhvaća sve zemlje u
ovoj monarhiji gdje mi stanujemo,
dakle i Bosnu i Hercegovinu. Kako
smo mi prem slabi, da sami to po-