God. XVI.

U DUBROVNIKU, 8. svibnja 1907.

Broj 37.

 

CRVENA Ii

 

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino-
semstvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se
= predbrojen i za došasto polugodište. — ===

 

 

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGiulli.
Štamparija DeGiulli i dr. ——

 

 

 

 

 

 

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

 

 

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

+Pretplata i oglasi šalju se upravi, & dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, sahvale
plaća se 40 para po retku, a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po
g godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se. — ==

 

 

 

Ljudi.

Dok u Dalmaciji plamsa izborna
borba, u kojoj protivnici na sve nači-
ne agituju, potpomagani od visokog
klera i visoke vlade proti novoj po-
litici, dotle pokazali su baš dogođaji
u banovini, da se ova još nije pre-
živjela, kako bi njeki-htjeli. Uspijeh
koalicije u Budimpešti takav je, da
argusova glasila treba da upotrebe
sve svoje umjeće, e da bi ga kako
pred narodom umanjili.

Nemamo prostora, da u tančine
razglabamo, ali možemo ustvrditi, da
je koalicija u svim pregovorima po-
stigla više, nego madžaronska vla-
davina u skoro 40 godina. Nije se
naime radilo o novim političkim te-
čevinama, nego o zapriječenju po-
vreda nagodbe, administrativnim
putem, koje su bile preotele maha u
Khuenovo doba, pa se i sad prova-
dale. Tu su prvom redu tužbe na za-
postavljanje hrvatskog jezika i hr-
vatskih sinova u zajedničkim ure-
dima. Konačno uređenje toga i još
drugih državopravnih pitanja u smi-
slu hrv. zahtjeva moralo se doista
odgoditi i ostaviti regnikolarnim de-
putacijama, ali što se postiglo toliki
je napredak prama sadašnjem stanju,
da treba biti ili tvrd ili argus, da to
ne vidiš. '

Od ogromnog je zamašaja i uspijeh
u pitanju podjele novca u svrhu po-
maganja industrije, koji će se dijeliti
prama budgetu. Tim su hrvatskoj
industriji otvoreni putevi, da se ra-
zvije, a ko znade znamenitost indu-
strije u novijim državama, taj mora
biti zahvalan koaliciji, što se za to
založila. Njezinim zauzimanjem reklo
bi se da je osigurana i gradnja ličke
željeznice.

A koji je uzrok, da se uspjelo?
Ništa drugo nego da sada u zajed-
nički sabor idu ljudi, a prije su sje-
dile mumije. Prije su delegati radili
za sebe, a sada rade za narod. Prije
su se gubili u zahtjevima, kojima
često nijesu ni znali zamašaja, a
sada koalicija ima tačno opredjeljen
program rada, zna što hoće i — po-
stići će.

Dubrovnik, 8. svibnja 1907.

Vladina akcija za Dalmaciju. —
Povećać te se broj šumarskih činovnika u Dal-
maciji i to : šest novih kotarskih šumarskih
tehničkih činovnika bit će imenovano, th&ko
da će svako političko okražje imati jedno-
ga. Broj kotarskih šumara povisit će se na
18. To povišenje slijediti će: u godini 1907.
imenovaće se 3 tehn. šum. činovnika i 6
šumara, u budućoj god. 3 druga tehn. šum.
činovnika i 6 šumara, a u god. 1909. osta-
lih 6 šumara.

Za uređenje voda u Dalmaciji određe-
no je već K 380.000 a to za skladišta i po-
boljšice. Radnje bi imale započeti još ove
godine.

Hrv. štedionica u Korčuli. — Pi-
šu nam s Korčule, 6. maja: Jučer na skup-
štini oduševljenjem odlučeno ustrojiti . Hr-
vatsku pučku štedionicu. Sakupljeno već
150 poslovnih dijelova. Čim prije biti će
sazvana glavna skupština za odobrenje pra-
vilnika i biranje uprave.

Vuković u Stonu. — Sinoć smo pri-
mili iz Stona ovaj brzojav: Jutros prispio
naš kandidat vitez Viković, oduševljeno
pričekan od mnogobrojnog naroda iz cijele
općine i najudaljenijih selija, te uz vijanje
trobojnica i pucanje mužara dopraćen u op-
činsku dvoranu, gdje je držana skupština.
Tu je kandidat razvio svoj politički i eko-
nomski program i saslušao želje pojedinih
odlomaka. Jednoglasno mu je izraženo po-
vjerenje. U dvorani Hrv. Čitaonice priređen
objed uz prisustvo 40 najuglednijih osoba
cijele općine. Poslije otpraćen u Mali Ston,
otkle putuje brodicom da pohodi ostala mje-
sta svoga kotara. Jednoglasno mu kličemo :
Živjela riječka resolucija i njezin pobornik
naš kandidat Ante vitez Vuković. — Načel-
nik Perić.

Izborna agitacija na otocima. —
Nema sredstva, pa kako gadno bilo, da se

«protivnici ne poslužiše proti Dr. Tresiću.

Najprvo su bili počeli oglasivati u namjeri
da svijet zabune, kojekakove kandidature.
Poslije takova introjbo, došla. je agita-
cija s otara, o kojoj smo predzadnji
put govorili. Sad nam kažu, da je
izašao nekakav pamflet proti Dr. 'Tresiću,
a da su gradivo pružili kojekakvi informa-
tionsbureau. Bravo ljudi! Oni ni ne misle,
da kad bismo mi počeli pretresati te Boja-
niće, Liepopile, gore bi svakako oni izašli
od Tresića.

Vijest da je g. Didolić, ravnatelj
mjesne nautičke škole namjeravao kandidi-
rati protiv Dr. Tresića, koju su neke novine,
a po njima i mi, donijeli, ne odgovara istini,
kako saznajemo iz pouzdanog izvora, što sa
zadovoljstvom bilježimo.

 

NARODNA REPUOUGLIKA HTV+% A

WAUČNA BIBLIOTEKA, DUDA 0 BIK

izborna Kronika.

Biankini u Rijeci dubrovačkoj.
Na 4. tek. iza podne, Biankini je pohodio
dubrovačku Rijeku u društvu Dr. Pera Čin-
grije i družine. U Sustjepanu primio ih je
stari narodni borac g. Ivo Buratović sa ne-
kolicinom birača, te im ponudio da se od-
more u njegovoj kući, gdje prođoše neko
vrijeme u prijateljskom razgovoru. Ne ćemo
izostaviti kako g. Buratović, ko za šalu, za-
pitao je kako se zgađa to, da protiv Bian-
kinu popu ustaju popovi. Na to mu je Dr.
P. Čingrija opazio da se to zgađa jer Bian-
kini radi kako svaki drugi slobodan građanin,
dok njegovi protivnici hoće da imađu neki
osobiti utjećaj i na politiku, za to jer su po-
povi, a tim što miješaju tako vjeru, gdje ne
ide, po njegovom mnijenju samoj vjeri na-
nose štetu.

U toliko su se pripravile lađe s kojim se
svi skupa prevezoše u Mokošicu gdje dođe
u susret Biankiniju načelnik g. Pehovac
praćen lijepom kitom riječkih birača i sr-
dačno ga pozdravi pak ga uvede u općinu,
na kojoj se, u znak svečanosti, vijala tro-
bojnica. Tu je naš kandidat držao svoj pro-
gramni govor. Ne smijemo izostaviti kako
se je ovaj posjet dojmio duboko Biankinija
koji se našao između ozbiljnih ljadi što su
kadri da sve ozbiljno shvate i o svemu pa-
metno govore. To su ljudi koji poznaju
svijet, jer je među enim koji su Biankina pri-
čekali i s njime općili bilo okolo dvadesti
njih što su u slobodnoj Americi živjeli i
mnogo godina proveli, te tako koristili svome

 

rodnom mjestu u svakom pogledu. Nakon

oprosta Biankini, sa svojom pratnjom, u
društvu gg. Buratovića i Marinovića pošao
je na izvor Rijeke koje nije prije vidio 1
obašao krasni perivoj braće Papi, te se po-
vratio u Dubrovnik.

Zastupnik Biankini pred Kona-
vljanima. —. Izborna skupština u Čilipi-
ma. U nedjelju 5. o. mj. krenu naš kandi-
dat Juraj Biankini, da biračima Konavlja-
nima protumači svoj program. — Čitavim
putem pratilo ga pozdravljanje seljaka, koji
se sletiše da vide dugu povorku kočija oki-
ćenih hrvatskim trobojnicama. Veseli poklici
naših vrlih Župljana obradovali su svu pra-
tnju Biankijevu. On se nije mogao dosta da
nagleda dičnih stanovnika naše krasne Župe.
— Malo je ovako svijesnih seljaka kao što
su Župljani“ bile su njegove riječi, koje je
često putem opetovao. U Mlinima se kočije
zaustaviše, a pratnja se stade da rukuje sa
starim znancima, pa odmorivši se krene dalje.
U Platu pregleda naš kandidat u društvu g.
Iva Račića i Iva Begovića prosjelinu ,,Bu-
hač“, u kojoj voda mnanaša veliku štetu
obližnjim baštinama. G. Biankini je pitao i
za način, kojim bi se najlakše tomu predu-
srelo — ne može se naš Don Jure da odreče

RVATSKA

a