God. XVI.

U DUBROVNIKU, 12. listo

pada 1907.

Broj 82.

 

CRV

ENA HRVATSKA

 

= m—

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino-
semstvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se
sema — predbrojen i za došasto polugodište. === i

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGiulli.

 

 

Štamparija DeGiulli i dr.

 

 

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

 

 

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahvale
plaća se 40 para po retku, a'za oglase 30 para. Oglasi. koji se više puta štampaju, po po

= ——- godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se. — o

 

 

wlitvatska Stranka“.

Prisiljeni istupiz , Hrvatske Stran-
ke“, spljetskih zastupnika,
koje nhadahnuje ,Naše Jedinstvo“,
doveo je opet na pretresanje pitanje
»Hrvatske Stranke“. Neki kažu: nije
potrebna; drugi tvrde: u njoj je
istočni grijeh, što nije nikla iz naro-
da, već po dogovoru pojedinaca;
jedni se vesele, drugi žale — tako
svak hoće da reče svoju, ni ne pro-
mišljajući na to, da sve rasprave o
potrebi i shodnosti ne mogu ništa

trojice

promijeniti na činjenici, da ta stranka

postoji, a kad postoji — nakon svih
ovih kušnja! — tad je i potreba,
da je bude. Potrebu dakako ne osje-
čaju ni Prodanovi ,pravaši“, ni Crni-
čini propovjednici , Velike Hrvatske“,
ni spljetski demokrati, ali svi ti ljudi,
svi skupa uzeti ne čine Dalmaciju,
u njoj ima mjesta, a bit će ga još dugo
za ljude, koji ne će ni tamo ni ovamo.

Hoće li ti ljudi biti u većini, od-
lučit će skora budućnost. Saborski
su izbori na vratima, i tu će se po-
šazati, što koja stranka može u na-
rodu, nu da pravo kažemo, i mi se
bojimo za ,hrvatsku stranku“. Ne
će eventualnom njezinu porazu biti
kriva ni prošlost ni program, ali. joj
pogibao prijeti od vlastitih pristaša.
Još jedni izbori, kao što su bili
prošli za carevinsko vijeće i stranke
ne će više biti, srušit će se pod te-
žinom vlastitih grijeha. Tad će imati
pravo oni, koji već i sad» stranci
pjevaju opijelo.

Stranka uopće živi od rada, a rad
se ra. ija uslijed borbe, sa protivni-
cima  , Hrvatska Stranka“ naprotiv
pustila se iznenaditi od protivnika.
Kao zabliještena svojom vlastitom
veličinom, ona je pustila, da protiv-
nici rade u narodu. Ona ne samo
nije spravila nikakvu protuakciju, već
je dapače u njezinu krilu bilo ljudi,
koji su sumnjivo gledali na sve one,
koji su pogibao upoznali.

To se nama u Dubrovniku dogo-
dilo. U jeku borbe s ljudima, koji su
pod firmom , pravaštva“ htjeli pre-
dati naš grad u ruke kamarili, mi
smo i s privatne strane i javno čul'

rmRatđnđmmz===ć

od naših ljudi prigovora, kao da smo
mi tobože krivi, što je došlo do
borbe između Hrvata u Dubrovniku.

Sad je svršeno, sad smo dobili
zadovoljštinu od samih čestitih pra-
vaša, koji zgnušavanjem  odvratiše
glavu od svojih ,sumišljenika“ u Du-
brovniku; ali onda, kad je borba
započela, ovi su nas prigovori boljeli.
Znali smo, da se borimo za misao,
za neodvisnoststranke od tuđih upliva,
a mješte pomoći stranka nas je bila.

Nije tu bilozle volje, već se radilo
tako iz zle navike. U dugom počinku
naši su ljudi bili zaboravili, što je borba.
Za njih je vrijedila Arhimedova : ,noli
turbare circulos meos“, ali izbori su
pokazali, 'da je tim udobnostima u Dal-
maciji odzvonilo. Stranka je doživjela
iznenađenja i poraza u kotarima, koji
su bili kao najsigurniji reservirani,
a u Dubrovniku i na otocima, gdje
se je otvorene izašlo pred narod i
stupilo na vrijeme proti protivniku,
kandidati stranke biranisu takovom
većinom, da su protivnici ostali osu-

pnuti.
Sto je još više, tu stranci nije
bilo potreba  mučkih kompromisa

sljudima, koje je po svomu progra-
mu dužna pobijati, tu nije bilo po-
treba vladine pomoći — proti vladi,
proti svijem ona je iznijela pobjedu
i tako spasila u općem metežu sebe
od prijekora, da joj nepozvani na-
meću kandidate.

Ne spominjemo sve ovo da se
hvalimo, nego zato, što nam prošle
borbe daju pravo uprijeti prstom u
ranu. Ako se hoće graditi, treba
rada, a ne stoičkog filozofiranja,
koje dovodi do letargije. San
treba da stranka sa sebe strese, treba
da se probudi, ako ne češlja život
preko nje pređe.

Hoće li imati tu snagu? — Vi-
djet će se do skora. Neka se ustrpe
protivnici do novih izbora.

Politička debata. :

Sjednica XIII., u subotu 5. oktobra. U
ovoj sjednici razvila se velika politička de-
bata, koja se bavila općim hrvatskim položa-
jem._To je bila jedna nova sjajna manife-

 

HARODNA REPUBLIKA HRVATSKA

UT:

NAUČNA BIBLIOTEKA, DUuBaO ić

stacija solidarnossi sa hrvatskom i srpskom
braćom u Barlovini.

Na dnevnom je redu : nastavak rasprave
o proračunu pokrajinske zaklade za g. 1908.
Prikazano više apita, među kojima Biankinja
o lukobranu u Crkvicam, o poštanskom ure-
du na Mrcinam i župničkom stanu u Bog-
dašiću.

Tresić prvi uzimlje riječ. Govori o
parobrodarskom pitanju i predlaže jednu
rošoluciju, kojom se ište od vlade, da obu-
stavi pregovore s parobrodarima, dok se ne
ustanovi spljetsko i bračko parobrodarsko
društvo, i da sjedište novom društvu bude
svakako u Spljetu. Prosvjeduje i proti vu-
čenju za nos u željezničkom pitanju. Ali ma
što radile vlade, u cijelom hrvatskom na-
rodu ostaje uvijek jedna težnja: za slobodu
i cjelokupnost. Dok živi budemo sa tog
pravca ne ćemo skrenuti. Zato i u ovom
času dužni smo izjaviti solidarnost s braćom
preko Velebita, koja su danasu borbi s kri-
vokletnim Madžarom. O riječkoj resoluciji
dugo govori Sav narodni pokret u  Bano-
vini i vladina akcija u Dalmaciji «djelo je
njezino. Madžari su nasjeli Beču, ali ako
budu glametni, vidjet će da su pogriješili.
No rodni pravac hrv. politike zazoran
je Beča i Pešti. Stoga su nastojali da po-
siju razdor među Srbima i Hrvatima. Nijesu
uspjeli. Danas je svaki svijestan Hrvat i
Srbin uvjeren, da što je srpsko to je i hrvatko i
obratno, tako u Bosni kao u svim drugim
našim zemljama. Na tom femelju osniva se
moć i veličina našega naroda Ne smije se
dopustiti da u Dalmaciji bude posijano sje-
me razdora. Na žalost stranka prava postala
je utočištem puzavaca, a među svojim or-
ganima broji i crnožutu ,Pravu Crvenu Hrv.“
Danas više pametan čovjek ne može toj
stranci pripadati. Govori o vladinom zaslu-
gom razbijenoj slozi s Talijanima. Pozivlje
zastupnike talijanske, da stanu na kraj jo-
gunluku u Zadru, koji je na sramotu jednom
civilizovanom narodu. Završuje pozivljujući
vladu, da se ugleda" u Švicarsku. Ali dok
bude vlada težila za njemačkom centraliza-
cijom, mi ćemo uvijek biti proti njoj, jer
nas predvode sveti ciljev:. sluboda i jedim-
stvo hrvatskog naroda.

Tončić odgovara Biankiniu, da do;
maća čeljad u oružničkoj službi nijesu za-
postavljena (živi prosvjedi).

Ziliotto kao načelnik Zadra, odgo-
vara Tresiću, da se zadarski dogođaji u
velike pretjerivaju. Ne odobrava borbu na
ulici. Kriva je i manjina.

Prodan veli na Tresićevu tvrdnju, da
u stranci prava ima puzavaca, da u svakoj
pšenici bude i kukalja. Riječka resolucija
da je mrtvo čedo. Tendencija joj je bila
plemenita. 'Toj tendenciji nijedan pravaš ni
patriot ne smije da prigovori. Govori o za-
darskim neredima i želi, da već jednom svrše.