Br. 14.

U DUBROVNIKU, 5. travnja 1906.

Godina XVI.

GAVENA KAVATSKA

 

JENA JE LISTU  UNAPRIJEDA: ZA DU BROVNIK I ZA AETIDOJO E: NA GODINU 10 K,

CI
INOZEMSTVO: 10 K POŠTARSKI TROŠ

KAD MU PRETPLATA MINE.

SMA1 "RA SE DA JE PREDBROJEN I ZA DOŠASTO POLU GODIŠTE.

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGiulli.

 

Dubrovnik, 4. Aprila 1906.

Zaključci riječke predkoferencije. — U zadnje
je doba ,Obzor“ pokrenuo pitanje, bi li bilo zgo-
dno, da se objelodane zaključci riječkih dogovora
između predstavnika udruženih hrvatskih i srp-
skih stranaka te tako stane na put ,zlogovoru,
kao da bi se bilo odlučilo štogod proti interesi-
ma naroda. Proti tomu ustaje ,Novi List“ i
» Pokret“.

Ne niječemo, da mišljenje ,Obzorovo“ na
prvi mah izgleda opravdano, i to obzirom na
klevete, koje o dogovorima šire protivnici. Ali
učesnici na predkoferenciji mogli su predvidjeti,
a sigurno su i predvidjeli, da će tajnost, koju su
zaključili, dati povoda i čistim i nečistim, da s
toga na njih navale. Oni su mogli znati i to, da
će im se svašta podmetati, pa kad su ipak sma-
trali potrebito, da im zaključci ostanu tajni, tre-
ba kazati, da su ih na to potakli znameniti uz-
roci, koje je u ostalom lako nagađati, promisliš
li na samu narav pregovora.

Prama tomu o shodnosti, da se iznesu re-
sultati dogovora, može se govoriti samo s toga
stanovišta, postoje li ili ne postoje više oni uz-
roci, koji su učesnike na dogovorima sklonili, da
se odluče za tajnost, a o tomu može suditi samo
Starješinstvo zajednice. ,Obzor“ naprotiv htio bi,
da se zaključci objave, e da se tako stane na
put klevetama. Nu kleveta će bit i poslije, jer
bez toga neki ljudi ne mogu živjeti. Ako im ho-
ćemo stati na put, ima za to i drugih sredstava,
a nije potreba uteći se nečemu, što bi jake -sli-
čilo kapitulaciji.

U ostalom slažemo se potpuno s , Dubrov-
nikom“, kad kaže, da ovakova pitanja nije upu-
tno raspravljati po novinama.

Izborna reforma. — Izborna reforma urodila
je odgodom parlamenta. Gautsch će — kažu —
upotrijebiti ferije da stupi u pregovore sa Polja-
cima i češkim veleposjedom, bez pomoći kojih
reklo bi se kao da nema nikakove nade, da će
reforma uspjeti.

Ako ovi dogovori uspiju, birat će se zastu-
pnici na temelju općeg prava glasovanja, ali to
pravo ne će bit jednako. Jer po onomu, što se
znade, Poljaci i kad bi tražili, da se odmjeri Sla-
venima broj zastupnika prama broju njemačkih
zastapnika, ne bi to. postigli, pa će zato uložiti
sve svoje, sile, samo da sebe ojačaju novom po-
djelom izbornih kotara u Galiciji na račun Rusi-
na. Lijep zaista primjer slavenske uzajamnosti

Od izborne reforme nije se dakle nadati ni-
kakvim radikalnim preinakama o sastavu parlamen-

= PODLISTAK.
ikoholizam 1 soicino pitanje.

— Priredio L, K
(Nastavak)

25. Mišljenje, da je alkohol neophodno potre-
ban za veselje, pa za to i za život, djeluje poi-
mence kod proletarijata silno pogubno. Koliko je
život prostiji, toliko veću ulogu igra alkohol kao
sredstvo, što će ga razvedriti, što će i ispijenome,
pogaženome radniku otvoriti put barem u jedan
kutić umišljene zemaljske sreće, Ondje, gdje je
alkohol jedino valjda uživanje, do kojega proletarac
može da dođe, igra on dakako najveću ulogu. A to
bi bilo čisto nemoguće, da nije nesretnih običaja pića!

Da je alkoholizam  proletarstva posljedica
siromaštva i slabe hrane — a tuj on baš za pra-
vo pušta naj jače korijene — to bismo morali
tvrditi, da bi proletarac morao biti odan i opiju.
Toga pak nema. Siromaštvo i slaba hrana pospje-
šuju alkohohzam, ali uzrok mu je tražiti u običaju
pića. Bez toga ne bi bilo alkoholizma, svejedno
kao što ne bi bilo opijizma kao socijalne pojave-
da nema običaja uživati opij. Kada bi alkoholizam
bio pojav siromaštva, onda ne bi bio nijedan pja-
nac bogat, nijedan proletarac trijezan. A imamo
oboje. D&, možemo slobodno konstatirati, da je
alkoholizam u jednakoj mjeri posvuda raširen, a
ražlika je suno u neuzgrednim uzrocima i u po-
sljedicama. Tada — i ako su inače jednake pri-
like — djeluje silno škodljivo ondje gdje bi imao

 

Štamparija DeGiulli i dr.

ta, a ipak sve stranke osjećaju potrebu njihovu.
To se najbolje vidjelo prigodom glasovanja o pre-
šnom prijedlogu Šenererovu, da se Galicija odcije-
pi od Austrije te stvori između nje i drugih ze-
malja odnošaj sličan odnošaju Hrvatske prama
Ugarskoj, tako da se Poljaci ne budu više prtit
1

unutarnje posle austrijskih zemalja. "Takove
prijedloge dosad su više puta iznašali pangerman-
ci, ali su bili osamljeni. Ovoga pak puta za njih
su glasovali skoro svi Nijemci, a od Slavena Poljaci.

Tim su glasovanjem izjavili Poljaci i
Nijemci, da smatraju potrebnom reviziju ustava.
Za tom je revizijom išao i prijedlog Mladočeha
Herolda, koji su podupirali Slovenci i Hrvati. Svi
dakle narodi u Austriji smatraju tu reviziju po-
trebitom, premda se ne slažu, kako bi se je imalo
provesti.

Reviziju traže i Ugri, te nemadžarske naro-
dnosti u Ugarskoj. Nema dakle u državi naroda,
koji ne bi uviđao, da su odnošaji došli do apsur-
da. Jedino Tomašić u cijeloj monarhiji stoji na
stanovištu, da je ovako dobro, da ne može bit
bolje.

Hrvatski Konstitucijonalizam.

U Ugarskoj, vele, zavladao je apso-
lutizam. Kao dokaz navode ukinuće prava
sakupljanja, raspust koalicijonog odbora,
namještanje Kraljevskih komisara, nepo-
štivanje listovne tajne, raspust sabora,

 

"neraspišiiije nčvik"ižbora“ rok

određeni i mnogo drugih sličnih stvari,
koje su u opreci sa ustavom i zakonom.
Sve to zbilja govori, da je nastalo
doba, kad će Madžarima mješte zakona
sila suditi. Ali ono, što opozicija u Hr-
vatskoj doživljuje, to Madžari nijesu još do-
živjeli. Što sebi dozvoljuje četa ljudi, koji
su se Hrvatskoj nametnuli, to sebi nije
još dozvolio Fejervary. I to ne, što on
ne bi imao za to smionstva. Od staroga
penzijoniranoga generala, kad je već do-
šao do toga, da cijeni svojom vojničkom
dužnosti igrati ulogu  protikonstitucijo-
nalnog ministra predsjednika, mogli bismo
se svačem nadati, ali i njegova ruka
drhće pred odgovornosti, i on se boji pre-
zira, kojim narod vičan slobodi zna oba-
suti ljude, te mu je hoće da dignu.
Hrvatskoj naprotiv toga nema.
Četrdeset godina tiranije, kakve moderna
Europa ne pamti, ubilo je svako čuvstvo

da nadomjesti pomanjkanja hrane. Da je alkeho-
lizam posljedica siromaštva, nikako ne bismo mo-
gli protumačiti, kako je to, da se razmjerno izdaci
za alkohol jače dižu, ako se radništvu uskrate do-
hoei. 1 za to je posvema pogrešno, što neki so-
cijalni demokrati odvraćaju od boja proti alkoho-
lizmu pod izlikom, da je to pojav i posljedica
kapitalizma, pa da će ga zajedno s ovim i nestati.
Između kapitalizma i alkoholizma opstoji doduše ne-
kakvi odnošaj, ali nema tuj nikakove bistvene sveze.

26. A najgori svakako od tih odnošaja jest
taj, da usljed alkoholizma proletarstvo slabi u
joju s kapitalizmom. Poznata je istina, koliko je
kukavniji položaj pogaženoga, toliko ga je teže
pridobiti za organizaciju. A ne može biti sumnje,
da alkoholizam u svakome slučaju taj položaj po-
goršava. On ubija tjelesnu, a time i duševnu či-
lost: alkoholizam otupi um. Proletarac se besvije-
sno poda svojoj sudbini i gubi silu i veselje, da
bi želio svoje oslobođenje. A ipak — pogaženi
treba da se organiziraju, ako hoće naprijed. Ka-
kova tuj ima da bude naša zadaća, o tome ne
može da bude sumnje, Velik dio proletaraca pije,
da bi se u omaglici varao nad bijedom svojega
životarenja i dobio tako zadovoljstvo luđaka. A
oni ipak ne bi smjeli da budu zadovoljni sa svo-
jom bijedom! Cijelo socijalno gibanje, to emi-
nentno kulturno gibanje, sastoji se baš u, tome,
da se upozna krivica  \opstojećega društvenoga
reda. Ako pak budu zadovoljni oni, koji baš naj-
osjetljivije osjećaju ovu krivicu, onda s bogom

_-

IZLAZI SVAKOG ČETVRTKA.

 

 

 

POJEDINI BROJ 20 PARA.

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI, A PR UREDNIŠTVU LISTA. ZA IZJAVE, PRIOPĆENA

ZAHVALE PLAĆA SE 40 PARA RETKU,
TISKAJU PO POGODBI I UZ

političke pristojnosti, pa se vlastodršcima
nije potreba bojati nikakve reakcije na
njihova bezakonja. Tamo ima samo plaši-
telja i uplašenijeh. Prvi dozvoljuju sebi
sve, a drugi muče i podnose, često vese-
li, ako mogu na nižem od sebe iskaliti
ono, što trpe od višega.

Nazad nekoliko dana osudili su ure-
dnike socijalno-demokratskog lista ,Slo-
bodne Riječi“ i naprednjačkog » Pokreta“
zbog smetanja javnog mira na nekoliko
mjeseca tamnice. Po kvalifikaciji zločina
reklo bi se, da su ti ljudi bunili narod,:;
a kad tamo njihova je jedina krivina,
da su iskreni te pravim imenom krste
ono stanje, do kojega je Tomašić doveo
Hrvatsku. Njihov politički rad ide samo
za tim, da zakonitim putem promijene u
Hrvatskoj prilike na bolje. Pa ipak na-
šlo se je sudaca, da to proglase zločinom,
a što je još gore i što uprav zgraža čo-
vjeka, ovu osudu t. zv. javnost t. j. ljudi,
koji hoće da u politici nešto broje, do-
čekali su kao nešto, što mora da bude.
Moralfiiim začetnicima ove sramotne haj-
ke na opozicijonalno novinstvo, koja uni-
štava svaku slobodu političkog djelova-
nja, oni ne znadu okrenuti pleća, kako bi
dolikovalo. Oni ne vide u njima prostog
zločinca, nego ga još uvijek smatraju
političkim geptiviikom, koji se poslužio

i ihuneik aos + mie 4

Pa se čudimo, da poslije svega o-
voga Tomašić ima smionstva igrati se
čuvara hrvatske konstitucije! U zemlji
gnjilih društvenih i političkih odnošaja,
gdje inteligencija još uvijek živi u pred-
rasudbama feudalizma, moguće je sve, ni-
čemu se nije čuditi: ni Tomašiću, ni
Franku, ni Seigerschmidtu, ni Radiću.
To su sve različiti pojavi jedne te iste
bolesti, koja je zahvatila cijeli hrvatski
javni život, od čuvara tamnice do drža-
vnog odvjetnika, od prepokornog učitelja
do presvijetlog odijelnog predstojnika. Sve
su to ljudi, koji cijene, da je narod sa-
mo za to tu, da njih prehrani. Oni nastu-
pom u službu misle, da nijesu na sebe
preuzeli nikakvih dužnosti prema narodu,
nego samo prema ljudima, koji su ih na-
mjestili. Odatle cinično gmizanje nekih,
da svojim ,pokroviteljima“ omile, pa ako
hoćeš i na zator svake pravice.

svaki socijalni pokret. Treba nam dakle nezado-
voljnih proletaraca, jer će inače zakrknuti socijalno
gibanje. Zadovoljstvo je ovdje zločin, zločin proti
samomu sebi, proti djeci, proti čovječanstvu, time
se odričeš živjeti po naravnome zakonu i po kr-
šćanstvu, time se krati ta pravica djeci i djece
djeci, a na to nema niko prava. Jedna od najva-
žnijih naših zadaća jest skrbiti se, da pogaženi
ne zaborave svoje bijede, da ih probudimo na boj,
da im u savjest utisnemo njihovu nevolju, da im
ulijemo osvjedočerje, da ovako ići ne može, da
ovako ići ne smije, da se lako promijeni i da je
o njima ovisna ta promjena, da je bez-njih ne-
moguća socijalna reforma. Jednomu socijalno-de-
mokratskomu agitatoru, koji je hotio organizirati
radnike u Moravskoj Ostravi, pokazaše oni pune
staklenke uz poklič: ,Vas mi ne trebamo, ovo je
naša organizacija!“ Neka dakle radnici čekaju,
dok radnicima postanu baruni, koji svoje blago na-
gomilaše na krvavom kroz decenije isisavanju, na
posvemašnjom propadanju tisuću proletaraca, ili
neka čekaju, da ovi napravo konac siromaštvu,
iz kojega crpaju svoj krvlja pokopani dobitak.
Spomenuh već, da se pri većim dohotcima
i alkoholizam relativno digne. Svaka povisica
plaće digne se proletarcu na drugoj strani tim
što poskupi živež, stanarina i t, d. Ako još vi-
dimo, da preostatak od povisice plaće, što mu ga
je propustilo odiranje na živežu i stanarini, žr-
tvuje alkoholizmu, moramo se pitat, imali uopće
ve nade, da će proletarijat ojačati u boju

ZA OGLASE 20 PARA. OGLASI
ZMJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA NE PRIMAJU

KOJI SE V ui

Ima i iznimaka, ali ti opet s
u red preplašenih. Oni nemadu poiavbike
snage, da se opru nepravednim zabtjevi-
ma. Izgubili su vjeru u pravicu, pa su
zadovoljni, da se između četiri zida mogu
prijatelju izjadati.

o je hrvatski ,,kostitucijonalizam“,
koji hoće Tomašić da spasi. Tim bi da-
kako spasao i sama sebe, a to je» njemu
glavno. Zato razumijemo njegovo ,stano-
vište“, ali ne možemo nikako da razumi-
jemo, kako u Hrvatskoj još uvijek ima
opozicijonalne gospode, koji ne vide da
gnjilež, na kojoj se Tomašić podigao,
nije toliko političkog, koliko socijalnog,
izvora, a da je tomu — pustite nam reći
— donekle kriva i sama opozicija.

Bilo je doba, kad su politička pro-
gonstva pojedinih činovnika u bamovini
za opoziciju' bila minima, de quibus mon
curat praelor. Ona je u brizi za hrvatske
ideale zaboravila, da na ovakim malen-
kostima počiva moć stranaka i da se ova
mjeri po tome, kakvu pomoć stranka
može da pruži svojim pripadnicima, Po-
sljedice ove fatalne pogreške vidi i sama
opozicija sada, kad su činovnici i drugi
posebnici osjetili, da su nemoćni prama
osvetama viših, ali da je ispravi, ne smije
se ograničiti na platonične proteste. Smi-
ješno je kopati smet u rukavicama.
Domaće nevolje.

»Prava Crvena Hrvatska“ zasula protestima.
Njoj nije drago, da je bijede austrijanštinom, a
s njome skupa one ,brojne čestite Hrvate po ci-
jeloj otadžbini“, koji poput nje ne će da ,kade
riječkoj rezoluciji.“

Već je u ovim riječima izvrnut značaj one
borbe, koju pristaše riječke rezolucije vode.
Jer ako je borba uzela onaj oblik, oj na
žalost sada ima, to se nije dogodilo s ,austrijan-
ština“ nekih naših ljudi, nego stoga, što se
nije ste strane znalo sačuvati dostojanstvo naroda,
komu pripadaju. Slobodno je biti proti politiet,
koju zagovara riječka resolucija, ali pri tomu ne
valja zaboraviti da si Hrvat, i da je za Hrvata
sramotna uloga kojekakovih Argusa i Istinovića.

Ovo dozivamo u pamet ,P. C. Hoj“. Lako
je reći, kako ona kaže: ne budimo ni s Bečom
ni s Peštom, nego budimo Hrvati, a još lakše na-
pisati: ,Hrvatski nam ponos kaže sigurni put

i povisicom plaće, ili da nijesu to samo efimerni
uspjesi. A to u velikoj mjeri diže odvažnost, to
je ometa u boju za oslobođenje 'Isisavanje oduzimlje
proletarcu skoro sve sile. Ostatak, što mu je na
raspoloženju, što ga može/i mora da sačuva, da
se podigne, da se oslobodi ropstva kapitala, taj
ostatak svojih sila on guši u — alkoholu! Zasu-
žnjeni proletarijat ne može nikada da ima do-
voljno duševnih sposobnosti; taj on zakopa svoj
duh, mješte da bi ga gojio i oštrio za boj za
oslobođenje. Tuj on rastepe svoj krvavo zasluženi
novac i baca ga u kesu istomu svojemu isisava-
telju, mješte da bi s njime punio bojnu blagaj-
nica, koja treba da je vazda bogato opskrbljena.

Tai valja svakako pomoći. Proletarski alko-
holizam uzrok je propadanju, jer ubija proletarstva
sposobnost za boj ili mu je dajbudi slabi, Nje-
govo podizanje s poboljšanjem gospodarskoga po-
ložaja ne smije opet da pade kao žrtva alkoho-
lizmu i pogaženi valja već jednom da prestanu
trošiti u aikoholu svoje posljednje sile. Nijednoga
ne smijemo izgubiti u boju proti isisivanju, u
boju, gdje se zahtijeva jasno mišljenje, čvrsta
volja, neumorna energija i željezne pesti. Omam-
ljivanje s pivom i rakijom tuj ništa ne pomaže.
Trijezna bojna četa jest prvi uvjet za velike
uspjehe. A tu ćemo četu samo tada sakupiti, kada
ukinemo nesretne obićaje lugć ,Umjerepost“ nam
ni ovdje ne može pomoći

27, Nego boj se je proti alkoholizmu jur
zametnuo, i mi već možemo da zabilježimo ne