dosta je promisliti, da u Dubrovniku gotovo su
sve kuće bez uvedene vode,

Osim toga utoka imademo i publicističnu ra-
dnju &: Jelića, jer je on od neko doba postao
publicista sui generis, te svakog časa poplavljuje
svijet sa fogli volanti. Ne će reflektirati na sve
ono, što piše o skladnosti i čovještvu, jer se u
tom ne nameće nikomu za sudiju, kao što ne do-
pušta da se drugi njemu nameće. Svakako kad
bi sudili skladnost i čovještvo g. Jelića po nje-
govoj pisaniji i po onom, što smo danas čuli, sud
ne bi bio za nj : skladno-
sti tiče, jedno je od prvih pravila njenih, vele je

povoljan. Sto se

ne spominjati — on je previše spominje; a čeo-

vještvo sastoji, da se od čovjeka radi, a ne «
čovještvu pripovijeda. — Ali g. Jelić osim dekla-
macija o obrazu i časti Dubrovnika, koje miješa
sa svojim interesima, iznosi tri objede protiv
općine. Prvo je, da je sud prenešen na Gradac
s nepromišljenosti općine. 'To nije istina. Nije bilo

nepromišljenosti sa strane općine, već zlomišljeno-

sti sa strane g. Jelića i njegovih pomagača \
Pozivlje se na klasičnog svjedoka
Ivellio, koji,
dnik okružnog suda, nije znao o kombinaciji kuće

ovom _ poslu.
prisutnog presvj. premda predsje-

na Gracu, ni onog časa, kad je pogodba s g
Radulićem i Jelićem za kuću u gradu bila potpi-
sana. Zar je pak poslije sklopljenog ugovora za
kuću u gradu iko mogao sumnjati, da se potajnim
makinacijama g. Jelića i njegovih savjetnika pri-
pravlja u zloj vjeri iznenađenje Dubrovniku?
Druga je objeda tobožnji kukavičluk općine,
koja ne bi imala srca, da se opre visokom ć. k. Mini-
starstvu, pa se hvata njega nevoljnika i ćak njegove
gospođe. Da g. Jeliću njegovi privatni posli osta-
vljaju imalo vremena, da se bavi javnim, imao bi
znati, da ljudi koji sjede na čelu općine, dokazali
su dovoljno, da kad ih dužnost zove, znadu ustati,
pa makar proti komu bilo. Svakako gosp. Jelić
može pričekati, pa ako se sa kompetentne strane
[na ,kompetentnom mjestu stane da pretresa
trulost sudskog sistemata, ili djelovanje pojedinih
strebera, on koji se je znao toliko ešofirati protiv
našeg školskog sistemata, kad se
stvari, biti će na ruku, nada se govornik, i kritici

radilo o njegovoj

sudskog sistemata.

Treća je objeda da prekinuće vode ne bi
bila posljedica njegova nečuvenog ponašanja, već
indirektno sredstvo, da se zapriječi prijenos suda
na gradac. I ako općina ne samo imade pravo,
već dužnost, da makar indirektnim putem, služeći
se svojim dobrim pravom i vršenjem zakona,
ukroti bahatost pojedinaca i očuva građanstvo od
štete, koja mu s njih prijeti, ipak pitanje prije-
nosa suda sa današnjim pitanjem ne samo nije
stalo, ali nije moglo ni stati u nikakvoj svezi, jer
kad je zabrana bila dana, ni sam g. Jelić, ni Vi-
soko Ministarstvo nije ni sanjalo, da bi sud pak
u donju kuću mogao preći, a kamo li općina,
koja se još i onda mogla nadati, da će se bar ta
rugoba Dubrovniku poštediti. U toj kući stano-
vali su samo pet privatnika, a između njih baš
jedan općinski prisjednik. — Pri koncu pozivlje
vijećnike, da u interesu i ugledu općine učine
svoju dužnost.

Načelnik zaključuje raspravu. Liepopili traži
pa se glasuje poimenu. Kod glasovanja utok jedno-
glasno odbijen. Načelnik smatra ovo glasovanje
kao znak povjerenja. Budući da je kasno, prekida
sjednicu.

Gradska kronika.

Proslava pobjede opozicije. — U Nedje-
lju svirala _je hrvatska općinska glazba pred sv.
Vlahom, da se tim proslavi pobjeda opozicije u

 

Banovini nad kuenovskim izmećarima. Iza kako
je glazba dovršile svoj program, obašla j je gradom
te se zaustavila pred stanom dr. Pera Čingrije, i
dr. Pugliesi. Omladina, koja je u redovima kora-
cala iza glazbe, klicala je pobjedi opozicije, hrvat-
skoj i srpskoj udruženoj koaliciji, hrvatskom Ne-
storu dr. P. Čingriji, dr. Pugliesi, jugoslavenskoj
misli i slozi hrvatskog i srpskog naroda. Uz te
ovacije čuli su se i gromki pereat 'Tomašiću i
madžaronskoj kliki.

U srijedu pak dubr. građ. muzika otsvirala
je na rasvijetljenim O biran program, a
iza toga pred stanom D.ra P. Čingrije i D.ra A.
Pugliesi po dvije koračnice.

Tamnica ili ludnica. — Na prozore ta-
mnice domobranske mia u _ Gružu postavili su
nekakve drvene oklope, boj se valjda da ne bi
preveliko svijetlo smetalo poi utamničenika
Takove oklope postaviše nekoć na bivšu ludnicu
ispod sv. Marije u gradu, i to, da onemoguće
lađacima bacanje smeta na ulicu. Utamničenici
valja da nijesu oponašali luđake, pa mislimo da
uz ograde i rešetke gvozdene nije im trebalo i
oklopa. Ili ih se mrakom misli ukrotiti, ako li ne
i dotjerati do ludila? Preporučili bi s toga onima,
koji su dali oklope postaviti, da kušaju prebora-
viti samo nekoliko sati u onim zatvorima, e se
uvjere da njihovo gramzenje za zvijezdicama
stvara ih okrutnijim od španjolskih inkvizitora.

Neurednost na pošti. — 'Tuže nam se iz
Čilipa, da im naš list dolazi svakom poštom tek

u utorak. Čini nam se čudno, da bi se Konavle
mogle uslijed zadnjeg potresa udaljiti toliko od
grada, e bi trebalo 5 eventualno 4 dana kočijom,
ili da nije valjda snijeg zatrpao puteve? Ovo bi
bi nam morao razjasnit mijesni poštarski ured.
Naša pošta. — Ma koliko se do danas
pisalo u mjesnim novinam o premještaju i ure-
đenju našeg Poštarsko i Brzojavnog ureda, ipak
nije se još istaklo, što se zbiva, kad je kome po-
treba, da preda brzojav, naputnicu ili preporučeno
pismo. U jednom trgovačkom gradu, gdje vrve
stranci sa svih kraja Evrope (stanite i čudite se)

jedan jedini činovnik je određen da prima brzo-
jave, preporučena pisma i prodava poštarske vri-

jednosti; tako da kad jedna stranka ide da preda
I

brzojav, mora da čeka i !/4 sata, dok je dođe

red. Mi pitamo, je da se brzojavi šalju samo
da se baca novac, ili za potrebe? Ali i tu stvar

ne svršava; brzojav je primljen, stranka napokon

može poći, ali brzojav često, i odviše često,
odmara se na stolu i čeka još kojega druga
(jer ga je strah sama) da se uputi, i tako se
uopće, a osobito trgovačkom staležu nanaša

mnogih i velikih šteta. Poznato nam je pak da

gospndin Upravitelj tome ne može ništa da pomo-
gne, jer su taki Befeli s' višega, ali ipak mislimo,
da bi mogao, ili_još bolje morao učiniti izvješće na
direkciju, potvrđujući ove nepodopštine i pitati
ništa drugo, već samo da mu povrati ona tri či-
novnika, što su mu ih oduzeli.

Ista se stvar događa i kod predaje novaca
(naputnica), jer i tu jedan sami činovnik u gra-
du od 8 hiljada duša prima naputnice, cheque,
izdaje štedioničke knjižice i na iste prima uložke:
Smiješno, jer d'anomice trgovina i promet raste, a
broj činovnika u Dubrovniku se smanjio. Zar da
naš grad bude iznimka svih drugih gradova? Je

li baš da moramo, da ostanemo kao na selu sa

poštarskim majstorima, gdje jedan, ili najviše dva
činovnika obavljaju sve posle? Držimo da bi
bilo bolje, da se poveća broj činovnika od mani-
pulacije, a stegne broj kontrolurića, koji skoro
ništa i ne rade, ili obavljaju takove poslove, koji
nemaju nikakovu vrijednost niti za službu, niti
za stranke

Nadamo se da ne će želja svih onih, koji-
ma leži na srcu dobrobit i ugled našega grada,
ostati prazna, već da će se sa nadležne strane
gledati, da nam se dođe čim prije u susret, jer
napokon imamo i pravo, da budemo služeni
i da se jadnim činovnicima rad tako porazdijeli,
da mogu tačnije i brže vršiti, te istodobno izbjeći
onoj teškoj neugodnosti, da se moraju «često: mae
šati u džepove, e da nadokuade, što izgube. Ne
budu li ove naše pravedne želje. uslišane, zada-
jemo tvrdu vjeru, -da ćemo se znati potruditi i
dalje. Očevidac za se i njekoliko trgovaca.

Gružki zabavni klub. — U
slije podne zapoćeo je svoje djelovanje
Zabavni Klub. Na prostranom zemljištu gdje se
je nekad igrao law-tennis, sagradio je klub na
klubski čla-

novi uz zalogaj i čašu pive odmarati, dok je na

subotu po-
Gružki

zelenoj uzbrdici verandu, gdje će se
ravnici mali park, te porazdijeljeno zemljište za

|e bilo iski-
ćeno sa hrvatskim i srpskim, te dubrovačkim

igranje law-tennis-a i boča. Zabavište

zastavama i balunićima. Hrvatska Općinska Glazba
veselila je svojim sviranjem prisutne, dok su
umjetni vatrometi još više života podavali cijeloj
svečanosti.

Čujemo da je klub internacijonalan, ali uza
svu intemacijonalnost preporučili bi da se što
više pazi na jezik i značaj mjesta. Prevelika ta-
lijanština ne sviđa nam se, pa bila upotrebljavana
i u najiskrenijoj namieri.

Neopreznost. U
jedan kovač dvoglavog orla sa stare sudske zgrade.
Kako je orao bio pretežak, tako se izmaknu iz
ruka kovaču, te sa strane udari o glavu malenog
sina Stijepa Bogdanovića, Joza. Dijete se raskrivi
na što skoče prolaznici, te maloga povedu oču.
doduše malena, ali je

ponedjelnik dizao je

Ozleda na glavi je
velik strah što ga je dijete
moglo se je i gore dogoditi, da je orao pao ravno

podnijelo; a uz to

na glavu.

Budimo oprezni!

Glasovi.
Vel. prigodom vojničkih vježaba doći ovoga sep-
tembra u Dubrovnik. Kažu nam, da su već pitali,
hoće li bit u to doba slobodan ,Hotel Imperial“,

Izlet. — Parobrod ,Gruž“ prirediti će ove
nedjelje izlet w Slano. Polazak na 2'/q ure poslije
podne, a pavratak na 7 ura. — Pri polasku obići
će zalijev od Sugjurgja. — Polazak i povratak
2 Krune. — Izletu sudjeluje ,,Dubrovačka Gra-
đanska Muzika“.

Za družbu sv. Ćirila i Metoda. — Pri-
godom vjenčanja g. Iva Vojvodića sa Vicom B.
Knega na Brgatu Gornjem sakupilo se u kući g
Boža I Knego preko objeda, na predlog g. Mata
Knego, svota od Kruna 11:80 para. Doprinješe
ova gg. Dum Ivo Šeparović, Ivo Vojvodić i Mato
I. Knego po Kr. 2; Poković A; Božo I. Knego
Konavočin i Vice Vojvodič po kruna 1; Ivo Knego
Antunov, Božo V. Knego, Baro G, Barović, Mato
J. Knego i Pero J. Knego po 40 para: Ane F,

Bilježimo glasove, da će Nj

Bašić, Ivo B. Barović i Simo Balarin po 20 para.
Miše Barović i Gjuro F. Barović po 10 para. —
G. darovateljima Uprava najsrdašnije zahvaljuje.

Piše nam fra Ingjenuo.
Vašemu folju, da bi valjalo stavit Pracatu iskri-

Lego sam u

cijon, gje će bit rečeno, komu je digo moždane
Guveran Vas je subito poslušo, pa je na Dvor
priprdio peću akvile.

A sad adio. [dem pisat
od one prasice u Cilipima. Govoru mi, da se je
tako napuhala da redacijon od Smotre“ ne može
više nikako da spjega ti fenomen, nego para da
će dečidat ritivat se prudento na stranu, za da ih
ne bi vjetar privalio, kad izduši. Ma kako su per-
svazi, da svakako ima bit vrag u njome, šalju u
Dubrovnik četresti popova, da jom učinu zapis —

.Smotri“ što je nova

Fra Ingjenuo

Svila za Bluze

zadnje novo-

 

od 65 novč. do fr. 11.385 metar —
sti. Salje se u kuću franko i već plaćenom ca-
rinom. Tvorničar

Bogati urzornik odmah.

svile Hennebcrg. Ziirich. 35

  
  

Ovom markom zastićeni Fellerov Flufd iz bilinskik
esencija liječi kašalj' promuklost' nervoznost, kihavicu,
bolesti vrata, prsi i zgloba, umornosti, slaboću, upale, za-
duhu, ognjicu, influencu, kašalj i t. d

12 malih ili € dvostrukih flaša franko 5 K, 24 male
ili 12 dvostrukih flaša 8 K 5% h
Naručbe neka se .uprave na E. V. Polior u Stubici

(Hrvatska) Jelisavin trg Br. 212.

U velike se hvale i Fellerove čisteće Rhabarber.
Pilule sa markom ,Elsa-pilule“ 6 kutija 4 K, 12 kutija 7
K 60 h, Pravog balsama ne dobija se 1 nego 2 tuceta
franko za 5 kruna. Izvrstan je kod svih želudačnih bolesti
Zagorski širup za prsi | kašalj 2 flaše 5 K. Prava nor-
veška riblja mast 5 flaša franko 5 K.

 
 

Solidnu osobu

 

za madziratelja traži
Thermotherapija u Mokošici

 

 

u najam stan na

HI-gom podu kuće

) “
do \ Bošković kod crkve

Sv. Vlaha. Dr, 0. Matijević.

ee najbolji : za njegovanje kože.

Brdz0yev Erazbranntoein

Brdzaveva Kolonjska 0 Voda
tx pu Dobija se ii, i

Obuča za odojčad. Prouzrokuje zabrinuto mis
ljenje mladih majaka još prije nego će roditi. Ali je mno-
go važnije, da se staraju za hranu. kojom se moraju hua-
niti djeca, kad ih majka samo ne može dojiti. Najzgod-
uija hrana u takovom slučaju je kufekovo dječje brašno
sa ili bez primjese kravljeg mljeka. Kufekovo brašno mlje-
ka, koje je lako probavljivo te se djeci već praog mjese-
ca može dati, čim to mlijeko razrijegjeno prema dobi dje-
teta lakše probavljivim prouzrokujući pohaljavo usirenje
u želudcu. Podupire nadalje probavu, ojačava hranivost
mljeka pomoću zvoje mnoge sadržime bjelančevine jaja
i minerala. Pruža takogjer stalnu obranu proti bolesti
trbušnih crijeva za probavu.

 

Štajersko Zemaljsko liječilište

- Kupeli Neuhaus -

kod Cili (397 met. nad površ. morskom)
| opće poznata Akratotherme od H
| izvor za piće. Željezna ye Cili, 8 ura od Beča
i od Budimpešte, 41/2 od 7 ba,
| od Celovca. LR kupelji lijećenje pićem, €
| lektrićne kupelji, masaž dska zdravstvena gimna
| slika, Elektrother apija itd.
Izvrsni zdravstveni uspjesi

| kod ženskih i živćanih bolesti, uloga, rheumatisma, bo-
| lesti u mjehuru itd. Svake vrsti užitaka i zabava. Iz-
vršne restauracije, sjajan park i prostrane čekinja-
ste šume, poštanska i brzojavna“ štacija. Umjerene
cijene. Upravitelj i pi ni lijećnik Dr. Hiebaum.
Obavijesti i prospekti badava kod uprave lijećili ta.
— — Sezona od 6 vitaa do Oktobra. — —

 

 

 

[Ca NEON

eSEE

najbolje stolno i
prokušano proti kašlju, bolestima grla i ka-
tarima u trbuhu i mjehu.

 

 

 

 

 

bolublažujuće kod

  
  

ideal svijeh toaletnih s

 

+

Javna zahvala.

Povodom gubitka moje nezabo-
ravne i neprežaljene supruge

ANE,

red mi je zahvaliti najsrdačnije svim
prijateljima i znancima, koji me tješiše
u gorkoj žalosti. Osobita hvala onoj
Gospodi, te mi iskazaše učestvovanje
doprativši milu pokojnicu do vječnog
počivališta.

Svim od Boga vječna plata!

Dubrovnik, 4. maja 1906.
Ožalošćeni suprug

 

 

 

 
  

 

 

mašage.

Liekovito Kupalište

Jod-sumporne i mrzle vode THERMOTHERAPIA
Rijeci Dubrovačkoj.

Najmođernije uređeno za hydroterapiu, snažno djelujučom vručom.
jodsumpornom vodom i blatnim kupeljima; kao parne vručeg zraka banje,

 
 

  

 

 
   

 

Vrelo izviruče prirodno na istom mjestu analizovano od Gosp. prof.

 

službom uz umjerene cijene.

Bečke Universe Dr. E. Ludwig-a, pronađe kao lijek proti reumatizmu,
guti, kostobolji, kožnim i ženskim bolesti, anemiji nervoznosti i t. d.
Zavod je snabdjeven udobnim stanom, dobrom hranom, tačnom

Otvoreno preko cijele godine. Ri
Svakog sata iz Gruža kreće omnibus, a sa starog Mula (Molo Pavlović) parobrodić.
Potanji izvještaj kod Uprave

 
    
    
   
 

Threm tliriee (eli Ulicičile,