U DUBROVNIKU, 24. svibnja 1906.

Godina XVI.

 

VAT GNA HRVATA

 

CIJENA JE LISTU UNAPRIJEDA+: ZA DUBROVNIK

INOZEMSTVO:

I ZA AUSTRO-UGARSKU NA GODINU 10 K.

I POŠT ARSKI TROŠKOVI. KO NE VRATI LIST, KAD MU PRETPLATA MNE.

SMATRA SE DA JE PREDBROJEN I ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE

IZLAZI SVAKOG ČETVRTKA.

 

 

— POJEDINI BROJ 20 PARA.

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGiulli.

 

 

 

Grlje Je-,,Hrvatska Riječ“?

Ovo pitanje ne upravljamo šibenskim
Hrvatima, jer znamo da su oni učinili
ono, što su mogli, eda listu osiguraju
postojanje. Upravljamo ga radije ,dobroj
majčici“ u Zadru, koja je učinila, što je
mogla i što nije mogla samo, da list
onemogući. To joj je eto i uspjelo. Ima
već dva mjeseca, da iz Šibenika ne ćuje-
mo riječi, kojoj smo tako bili obikli.

Štampa u Dalmaciji treba da se bori
sa majraznovrsnijim poteškoćama. Utak-
mica s dvora ubija svaki pokušaj, da se
list podigne te ispuni sve želje svojih
čitalaca, a i ono, što bi se moglo uraditi,
ometaju sami predbrojnici, koji ne će tačno
da plaćaju. Osim toga Dalmacija po svom
položaju nema središta, gdje bi se list
mogao razviti. Ona se naime dijeli na
nekoliko okružja, koja su više ili manje
prirodom odijeljena jedan od drugoga, a
još ih više dijele loše komunikacije. Mi
u Dubrovniku redovitije primamo bečke
novine, nego domaće.

Ovim žalosnim prilikama odgovara i
način, kako se razvija naša štampa. ,U
nas je odviše listova“, kažu neki, ali ne
paze, da to obilje, dakako uz iznimke,
odgovara potrebama i prilikama Dalmacije.
Jersvaki kraj, svaka stranka želi imati svoj
glas, a i potrebno je, da ga ima, jer sa-
mo tako može se obaznati, kako Dalma-
cija misli i osjeća.

S toga listovi dalmatinski, i ako, uo-
pće govoreći, ne odgovaraju zahtjevima
novoga vremena, ipak su vjerno ogledalo
stanja Dalmacije i raspoloženja u “pokra-
jini. Baš za to, što nijesu nikakva špe-
kulacija, već je njihovo izlaženje često
skopčano sa najvećim žrtvama, oni «e
čine politiku, već su izraz javnog mnijenja,
s kojim treba da računa svaki čovjek,
ako hoće da se bavi javnim životom, a
u prvom redu vlada. Inače ćeš dočekati

i još gorih iznenađenja, nego što je, kako
kažu, bila za bečke krugove riječka
resolucija.

U interesu je dakle vlade, da se
štampa razvije što slobodnije. Ako pri
tom ona bude izvrgnuta sada blažoj, sada
oštrijoj kritici, neka drži na pameti, da
niko ne psuje od miline, nego jer ga
boli, pa mješte da silom gleda ugušiti taj
glas, mnogo bi bolje učinila, da ga posluša

ispita, koliko je dala povoda kritici. To

je u najvećem njezinu interesu. Mi naime

živemo sada u doba, kad vlada nikomu
ne imponira, ako uza se nema razlog i
pravicu.

Da su vladu vodila ova načela, ona
ne bi*, Hrvatskoj Riječi“ bila uskratila
vlastitu štampariju. Poteškoće, koje zakon
stavlja tjeranju ovoga obrta, nijesu se
imale upotrijebiti, kad se znade, da je
štamparija bila određena u prvom redu
za list, jer se u tom slučaju uskrata kon-
cesije prikazuje svakom  nepristranom
prosuđivaocu, kao odijozna mjera naperena
proti listu u stanovite političke svrhe.

Što je vlada postigla ovim svojim
korakom? — ,Hrvatska Riječ“ ne izlazi,
ali za to nezadovoljstva u Šibeniku nije
nestalo. Ono treba da nađe oduška, a tome
će povlađivati svi, kojim je do slobode
štampe i do toga, da se hrvatska riječ
čuje iz Šibenika. Dalmacija naime mnogo
bolje shvaća znamenitost Šibenika i sna-
gu, koja je još latentna u njegovu pučan-
stvu, nego ,dobra majčica“ u Zadru.

Razumijemo! ,Dobra majčica“ tre-
balo je da se čim pohvali ,dobrom nonu“,
I ovdje je vrijedila ona stara: ul aliquid

Štamparija DeGiulli i dr.

fecisse videatur, ali ne treba biti ni veliki
političar ni diplomat, da razumiješ, kako
se ovim eksperimentima s&mo stvaraju
nove poteškoće, mješte da se odstrane
stare, ako je to moguće.

Harikiri.

Samoživost ljudi, koji su sačinjali t.zv. ,na-

 

rodnu stranku“ pokazuje se s dana na dan u
jasnijoj slici. Otkad ih je oluja narodnog ogorče-
nja potjerala s mjesta, koja su smatrala sigur-
nim zakloništem, njihova je misao samo jedno:
kad ne mogu sistem, hoće da spase u potopu
barem svoje poštovane osobe. Za to bi oni pakti-
rali sa ljudima, koje su dojučer htjeli žigosati
kao veleizdajnike; oni bi popustili u svemu, pri-
grlili bi njihovo političko vjerovanje uz jedini
uvjet — nas pustite n miru!

Ali to je baš ono, što koalicija ne može i
ne smije, ako hoće da konačno sruši sistem, proti
komu je započela borbu. Kako ona može pustiti
na miru ljude, koji poslani u sabor, da brane
prava kraljevine, upotrebiše povjerenje, koje je
možda u prvi mah narod u njih imao, da slobo-
du potlače i uvedu u zemlju činovničko gospod-
stvo, kakvo nije bilo ni u toliko ozloglašenoj Ru-
siji? Kako ona može računati na ljuđe, koji su
bili kadri za časovitu stranačku korist potlačiti i
sam imunitet zastupnika ? 'Tko jamči, da ti ljudi
ne bi opet upotrijebili svoje položaje, koje bi im
koalicija ostavila, da netom se promijene: prilike,
otmu narodu opet ono, što će tolikom mukom
steći ?

Govore, da se ne može tražiti od ,narodne
stranke“, da počini Marikiri, ali bi koalicija po-
činila harikiri, kad bi pristala na prijedlog, da
se fuzijoniše sa narodnom strankom“. Organi-
zam, koji se raspao, ne možeš oživjeti, a trošeći
vrijeme u tu uzaludnu rabotu, u pogibli si, da
se ne dobaviš i ti bolesna pusa. 'To ugađa i n&
pokušaje sa ,narodnom strankom“. Ona je pala
pod težinom svojih vlastitih grijeha. Komu od
njezinih pripadnika uspije pod tim teretom sa-
momu se iskopreati, znak je, da u njemu još ima

snage, pa mu ne će trebati ničije milosti, da da-

lje radi te se rehabilituje; ko te snage sam ne-
ma, neka stoji u provaliji, u koju se sam bacio,
i ne ometa drugomu svojom pomaganjom.

Upuštati se dakle u kakvo nagađanje sa
pobijeđenim, bilo bi neumjesno i pogibeljno. Njega
treba pustiti svomu udesu, te ne gubiti vremena
u uzaludne eksperimente, koji bi mogli skupo
zapasti. Koalicija bi ulazeć u kakve kompromise
sa narodnom strankom“ izgubila samo u svojoj
slobodi, a to je najveće njezino blago

Nu s druge strane položaj u saboru, gdje

je pozvana da razvije svoju djelatnost, zahtijeva
od nje, da ima obzira i na faktične prilike, Ona
nije u saboru većina, da može nm obazirajuć se
na druge stranke pristupiti k ostvarenju onih re-
forma, koje je narodu obećala. Kako je pak koa-
peracija sa narodnom strankom“ nemoguća, ona
treba da stupi u kontakt sa čistom strankom
prava“, neka je načelno od nje odvojena.

Tu potrebu kooperacije osjeća jednako je-
dna, kao i druga stranka. Bez nje sabor ne bi
mogao fvnkcijonirati, a to jedva čeka narodna
stranka“, da opravda svoje postupanje pred Ma-
džarima. Ona je naime kazivala, da je bila prisi-
ljena zbog osobitih prilika u Hrvatskoj upotrije-
biti silu i nepravdu, a taj argumenat treba da
joj oporba izbije iz ruka, jer je naperen proti
jednim i drugim. Istim časom, kad se to dogodi,
sharodna stranka“ može leći, da se više ne ustane,

Pitanje je samo, dokle ova kooperacija može
da traje. Jer kolikogod Mile Starčević isticao, da
i u koaliciji ima pravaša, činjenica je ipak to, da
se je ,hrvatska stranka prava“ pristajuć uz reso-
luciju stavila na stanovište postepenog rada. 'Tim
se ona bitno razlikuje od čiste stranke prava“,
pa bi te razlike odmah izbile na vidjelo, kad bi
se pristupilo na riješavanje pitanja, koja prelaze
granice unutarnje uprave. Trebalo bi dakle ta pi-
tanja elimirati iz programa rada sadašnjeg sabora,

PRETPLATA I OGLASI ŠALJU SE UPRAVI, A SM
ZAHVALE PLAĆA SE 40 PARA PO RETKU
TIS

U NEDE MET ZA IZJAVE, PRIOPĆENA
OGLASE 20 PA JGLASI KOJI SE VIŠE PUTA

KAJU PO POGODBI 1 UZ RAZMJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA NE PRIMAJU SE

ali to bi bila za koaliciju velika pogrješka. Sad
je naime prilika, da se nešto postigne, koalicija
ne smije pustiti ovu zgodu.

Po svemu dakle izgleda, da će u Hrvatskoj
morati doći do novih izbora. Ovaj sabor po svo-
mu sastavu ne može biti dugovječan. Spasila bi
ga samo ,narodna stranka“, kad bi imala srča-
nosti za jedan — harikiri.

Miće se!

Vijesti, koje dolaze iz Bosne i

 

Hercegovine,
zaslužuju najveću pažnju svih rodoljuba. One se
mogu svesti sve na jedno: narod bez vjerskih i
plemenskih i staleških razlika traži, da sa sebe
baci tutorstvo njemačkih činovnika. Srb uz Hr-
vata, katolik uz pravoslavnog i muhamedanca,
kmet uz bega, radnik uz trgovea i samostalnog
obrtnika vojuju za prava, koja im bečka ruka
krati, te traže da se postupa s njima kao s puno-
ljetnim ljudima, a ne kako s nedoraslom djecom.

Dokaz, da su oni dorasli, baš je to, što se
ovaj zahtjev diže sa svih kutova ponosne Bosne
i kršne Hercegovine. Ko ne će da bude raja, taj
je zreo za slobodu. Domogne li se je, možda će
neko daba vrludati, ali da će brzo naći puta i na-
čina, da iz slobode iserpe sve one koristi, kojim
ona ljude nudi, to dokazuje, da ne idemo odveć
daleko, Srbija i Bugarska, koje su naprednije sada,
nego st mnogi i mnogi krajevi, gdje kulturu širi
prosvijetljena Austrija.

Nevolja je naučila Marka“. Ovaj radosni
pojav u bratskoj nam Bosni nije plod kulturnog
odgoja njezinih prosvjetitelja, nego posljedica ne-
volje. Dok ih nije pritisnula, mogla je vlada izi-
gravati Srbe proti Hrvatima, a pravoslavne proti
mnhamedancima. Ali kad se je t. zv. kultura počela
širiti u Bosni, a s njom i izrabljivanje urođenika,
da se napune džepovi kojekakvih privilegovanih
poduzetnika, prošla je i jednim i drugim volja
nadmetati se patriotskim frazama i raspredati,
čija će biti Bosna. Potreba ih je ujedinila u
jedno kolo, a posljedice te sloge, pa i prisiljena
bila, bit će blagoslovene, ako im uspije postići,
što žele.

Mi ne ćemo zanijekati, da se na prvi mah
prikazuje u
li uopće zvati napretkom one tvornice, kupatila,

Bosni nekakav napredak, ali smijemo

željeznice i zgrade, kojima Bosnu i Hercegovinu
iskitiše, kao kakvu nevjestu, da se prikaže ljepša,
kad vidimo, da iz zemlie, koju je priroda tako
opskrbila, te može prehraniti trostruko naroda,
ljudi bježe u daleki svijet, jer nemadu doma što
da jedu? Kad narod, kojega se sigurno nije do-
takla socijalistička propaganda, mora da se lati
štrajka, da mu povise nadnicu, jer novcem, koji
je dobivao, nije mogao da žive? Može li se zvati
napredak, kad vidimo, gdje se šume davaju u za-
kup u bescjenje te se na taj način bogate tuđi
ljudi, a vlada, nek tobože procvate industrija,
pomaže na svaki način njemačku invaziju na za-
tor domaćeg čovjeka? Da toga nije, i mi bismo
se radovali Bosni, da ima lijepih škola i hotela i
palača, ali ovako to su — Potemkinova sela, koja
imadu zadaću, da zabliješte, te svijet ne vidi, što
se krije po tom napravom.

A gdje je poglaviti izvor ovoga zla? Baš u
sistemu upravljanja. Kad se traži od vlade, da
narodu dade samoupravu i potrebne slobode, ste-
reotipičan je odgovor: ,Nije još zreo“.'To nije istina;
on je zreo — barem zato, da zapriječi ono, što
je neminovna posljedica svakog činovničkog re-
žima. Činovnik, pa imao najbolje volje, on je
osoba podvržena utjecajima, kao i svaka druga.
Kolikogod se trudio, da bude nepristan, on to
ne može da bude, kad se radio njegovim prija-
teljima. A tuđin činovnik te prijatelje ne traži
među pukom, kojim mu je upravljati, nego u
svojoj domovini. Odatle nastaje potpomaganje tu-
đinaca, koje u Bosni još bolje cvjeta, što svi
znadu namjere Beča. To je prokk titvo i iskopanje
Bosne. 'Iim sistemom treba svršiti, a to se može
jedino onda, kad se zemlji dade utjecaja u upravi,
koji je po pravu ide.

sre.

Pantermanske težnje.

Rijetko se osvrnusmo na rad carevinskog
vijeća. Opravdanost toga, mislimo, da će svakome
biti poznata. Naprezanje naših zastupnika poluči-
valo je samo obećanja, kojih konac bijaše i opet
obećanje. Promjene ministarstva bijahu za nas
neki stalni rifornello iste pogrebne pjesme, koji
će se sve dotle ponavljati, dok Austrija ne posta-
ne federativnom državom...

Rad takovog parlamenta za nas nema važno-
sti, a nema je i za to, što je naše stanje sam&
privremeno; što mi ne spadamo ovoj poli monar-
hije. O tome nas uvjerava kraljeva zakletva i
ručno pismo od 5. prosinca godine 1860. O tome
nas uvjerava narodno pravo i budna svijest, koja
hoće, zahtijeva i traži sajedinjenje Dalmacije k
materi zemlji.

Uza sve to, uza svu našu odlučnost, da se
ne bavimo s bolesnim parlamentom, ne možemo
preći preko riječi nm. z. pangermana Stein-a. U
raspravi vrhu nastupnog govora mins. presjednik
on je izrekao i ove riječi: ,... mi imamo jednu
nadu i jednu želju, da budemo već jednom oslo-
bođeni iz te države, da konačno nastupi ono što
po prirodnim zakonima nastupiti mora, — raspad
ove države... da njemački narod u Austriji uz-
mogne živjeti izvan ove države pod slavnom
zaštitom Hohenzollernovaca!*

To je zadnji cilj i ideal pangermana. Vrije-
dnost i ozbiljnost tog ideala postaje i veća i va-
žnija, kad se sjetimo, da je uz pangermane, tri
dijela nevezanog njemačkog življa u Austriji —
a da i ne spominjemo cijelo djaštvo —  oduše-
vljeno za nj, .kad se sjetimo, da ga Berlin na
svaki mogući način potpomaže i propagira.

Mi proti nacijonalnih težnja pangermana, u
koliko se mogu opravdati, ne imamo ništa. Svaku
opravdanu narodnosnu težnju koliko poštujemo,
toliko smo spravni i potpomoći, jer nam je milo,
da se i nama tako uzvraća

Ali odmah moramo primjetiti, da panger-
mani, koliko god su nacijonaliste, toliko su i me-
galomani. Njihove aspiracije ne zahvaćaju samo
obe Austrije, da li i slovenske dijelove Štajerske
i Koruške i takozvano aus. primorje s budućim
Hamburgom: Trstom, te česke zemlje.

Ova težnja pangermana s dana na dan do-
bija sve to više pristaša među njemačkim življem;
njoj idu na ruku odredbe i radi samoga Beča,
koji svojim radom oko germanizacije osobito slo
venskih krajeva sam sebi pripravlja smot.

Slaveni ove monarkije upravo radi ovog
neizravnog pogodovanja bečke politike panger-
manskim težnjama, dužni su stvoriti na ustuk
pangermanstvu, panslavenstvo, koji će se smješten
u dva tabora, na sjeveru  česko-poljski, a na

jugu jugoslavenski, svim silama opirati svakom

pokusu austrijske politike, da germanizuje ili se
jača u slavenskim zemljama. "Tim će PN
stvo istodobno i izolivati pangerinanske težnje
suzbijati ih sve dotle, dok pangermani ne io
izbacili iz svog prograna aspiracije na slavenske
zemlje.

Ruska revolucija.

1. Opći uzroci.

Kad se sukobe elementi u utrobi zemlje ili

 

izgube svoje ravnotežnje, tad nastane revolucija
u prirodi: vulkanska provala ili potres; a kad
nezadovoljstvo ljudi nutrnjim sporazumom potra-
ži vanjsko očitovanje, tad nastane revolucija du-
ha: zahtijevanje promijene stanja.

Revolucija prirode pokazuje se uvijek u sili,
razbacivanju, drmanju; njoj ne treba pripravlja-
nja; nenadan sukob ili preokret elemenata stvori
je isto tako nenadno, brzo. Revolucija duha treba
duge priprave. Prevelika podražljivost naravi,
neshvaćanje života, sklonost melanhonizmu; kao
što i veksacije iz vana, koje su napete proti
udobnosti tijela ili osjećaja duše: sve to stvara
prastanicu koja će se lagano razvijati u nutrinji
čovjeka, dok se tako ne ojača, da mu postane
shvatljiva; dok ga ne stade tako oblijetati, da je
on bude prisiljen pustititi do vanjskog očitovanja.