Br. 23.

 

U DUBROVNIKU, 7. juna 1906.

Godina XVI.

CRVENA KAVATSKA

 

CIJENA JE LISTU
INOZEMSTVO: 10

KO NE VRATI L

UNAPRIJEDA: ZA DUBROVNIK I ZA AUSTRO-UGARSKU NA GODINU 10 K. ZA
K 1 POŠTARSKI TROŠKOVI.

IST, KAD MU PRETPLATA MINE,

SMATRA SE DA JE PREDBROJEN I ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE.

IZLAZI SVAKOG ČETVRTKA.

 

 

POJEDINI BROJ 20 PARA.

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGinili.

Dubrovnik, 7. maja 1806.

U zadnje doba osvrću se domaće
novine na pokušaje, e da bi se u Dalma-
ciji stvorila stranka prijatna Beču. ,,Slo-
boda“ hoće da zna dapače i potankosti
te akcije, pa ako su te informacije tač-
ne, za tu je misao već dobiven viši kler
u Dalmaciji, sa nadbiskupom Dvornikom
in capite.

Cijela ova akcija boluje od staračke
slabosti, kako boluje i njezin presumpti-
vni začetnik, obični nadahnitelj Dvorni-
kov u njegovim političkim intrigama.
Dvornik je naime vrst našega Crnice,
samo što je njemu uspjelo nataknuti se-
bi biskupski šešir na glavu, a Crnica još
uvijek valja da se zadovolji crvenim pa-
som. Inače među njima nema razlike,što
se tiče političkog morala, a da se Dvor-
nik ne može vele uzvisiti ni umom, do-
kazala bi baš ova njegova nova intriga,
gdje hoće da stavi na kocku najveće in-
terese katoličke crkve, samo da udovolji
svojim debelim kumovima.

Bilo je predvidjeti, da će bečki
krugovi pokušati u Dalmaciji stvoriti se-
bi povoljniju stranačku konstelaciju, pa
vjerujemo Slobodi“ da su u običnoj
svojoj  zastijepljenosti um tomu smislu i
Zadar naputili; isto je tako jako vjero-
jatno, da su već mobilizovali svoje ,ka-
dere“ širom Dalmacije, koji su u ostalom
tako dobro iz prošlosti poznati, da ih
u zemlji svak može prstom kazati. Ali
viši kler, prije nego se je pustio uhvatiti
na lijepak, morao je barem promisliti, ko-
lik je uložak na igri. Jer se ovdje ne
radi ni o gradnji koje crkve,ni o poprav-
ku jedne štale, već o tomu, da se kler
za kakvu štalu ili kanoniku, koju bi do-
bio od vlade za nagradu, ili koju inu
ljubav, uspriječi ideji, koja je bez sumnje
osvojila cijeli narod, i u ime koje vodit
će se borba za dugo vremena, sve dok
ne pobijedi.

Kojom silom ona ruši zaprjeke, po-
kazao je uspjeh izbora u banovini, gdje
je Posilović uzalud kušao spasti od pro-
pasti ,narodnu stranku“; a kad je pored
takih primjera vladi uspjelo predobiti —
kako kažu — crkvene poglavice u Dal-
maciji za svoje plane, ako je to istina,
valjalo bi zavapiti: Jadna cerkvo, ko
te vodi!?

Mi ipak cijenimo, da je erkvena
hijerarhija većim dijelom svijesna ' svoje
dužnosti prama narodu te da če dobro
prije promisliti, na koju će stranu, tim
više, što bi naišla bez sumnje na _ proti-
vnost u samom svećenstvu. Da ne spo-
minjemo naše pristaše, sjetit ćemo samo
nedavne pravaške skupštine u Dubrov-
niku, koja im može biti ,memento“, ako
je još na vrijeme, da se vrate sa grdne
nizbrdice, pod kojom zija ponor.

A čim bi se ta austrijska stranka
prikazala narodu? Govore s koncesijama
u narodnom i ekonomskom pogledu. Bilo
je doba, kad bi to možda bilo koristilo,
ali sada u Dalmaciji znadu i najneznaniji,
da sve te narodne koncesije nijesu ništa

rama onomu, što bi dobili, kad bi se

almacija sjedinila s Hrvatskom. Ono,

što bi nam u jezičnom pogledu Beč mo-
gao sada dati, to u banovini već davno
imadu, a sigurno ni Perić više ne sanja,
da bi nas Beč mogao sjediniti, pošto je
u Ugarskoj i u Hrvatskoj izgubio bitku.
to je sa ekonomičkim koncesijama!

Već davno ih obećavaju, a kako ih još
niko nije vidio ni osjetio, koje čudo, da

 

Štamparija DeGiuili i dr.

se u Dalmaciji uvriježila općenita misao,
da Beč najprvo ne će, a zatim ni što bi
hotio, ne može učiniti za podignuće ove
zapuštene zemlje. On bi mogao, jer mu
to niko ne priječi, sagraditi nekoliko
zgrada za gimnazije, sudove i druge javne
zgrade, i utemeljiti nekoliko obrtničkih
ili trgovačkih škola, a ne miče se; a kad
je govora o željeznici, tad čujemo sanji-
vi ritornello: ,Ne dadu Madžari!“ Ali
ako je to istina, čemu nas drže, kad
nam ne mogu pomoći po vlastitoj svojoj
ispovijesti?

Eto što vrijede te austrijske konce-
sije! Pa da nemamo mi pravo krstiti sta-
račkom slabosti pokušaj promijeniti ovim
sredstvima položaj u Dalmaciji?

 

Prodiranje jedne Ideje.

Bilo je vrijeme, kad smo se mi, slavenski
narodi na jugu, prijekim okom gledali. Borba
plemenske braće Hrvata i Srba u hrvatskim ze-
mljama odjeknula bijaše i u Srbiji. Mi mišljasmo,
e oni iz kraljevine podupiru svoje sunarodnjake
u našim zemljama u težnji za ocijepljenjem; a
oni opet, e bi_mi kidisali na njihovo plemensko ime,
te ih nastojali u naše pretopiti. Otale sva svađa
i mržnja, otale borba za iskorijenjenjem.

Ni Srbi i Bugari nijesu se bolje gledali.
Srbija je zavidjela mladoj kneževini, koja se je
već u svom početku pokazala kao odvažna takmi-
ca na Balkanu. U prvoj je uplivisala Austrija, a
u drugoj Rusija; dok su obje zajedno predaleko
se zalijetale po Makedoniji, pretvarajući se, da
ne nalaze ne samo jedna drugu, da li ni osta-
lih narodnosti. Uz takav rad i mišljenje ne bijaše
mjesta nikakovoj nagodbi, a kamo li zajedničkom
djelovanju.

Na tako mutnom obzovju jugoslavskih na-
roda, jedina radosna žečestina bijaše slovensko-
hrvatsko bratstvo, a stvorila ga bijaše zajednička
pogibao germanizacije, i činjenica, du smo se
nalazili u istoj državi. U takom položaju lako
nam se bijaše uočiti, opipati jedni drugima bila,
prisluhnuti odisaje srca; pa kad 'upoznasmo, da
nam je ista krv, iste patnje i iste želje: sklopi-
smo savez razumijevanjem duša, i začusmo mi
Hrvati i više puta, gdje Slovenci prisižu na naše
državno pravo, gdje ga uzimlju za svoje i gdje
traže zajedništvo s nami. Takovo međusobno ra-
spoloženje moglo se je, a i može uzdržati, jer mi
ne nalažasmo dvostranih mjesta, za koja bi po-
veli međusobnu borbu. Naša borba bijaše: među-
sobno spasavanje.

Dan danas pako međusobnih borba nikako ne
bi moglo ni biti, dok nam drugu nalažu prilike, i
moderno shvaćanje, oslonjeno na teškom iskustvu
i vidicima u budućnosti. Kad smo već na ovome,
rijet nam je, da veoma žalimo, što se neke naše
novine pačaju u čisto slovenačke poslove, a nada-
sve u borbu Slovenaca za Trst. Mi radeći oko
izmirenja s Talijanima možemo govoriti i raspra-
vljati o našim zemljama, a ne o slovenačkim. Naj-
manje pako smijemo komu što obećavati ili dari-
vati. Tu će odlučiti prilike, narodna volja i pravo
etnografsko i topološko, a nipošto mi. Mi možemo,
a i moramo jedino nastojati, da sve te prilike
budu nami sklonije. U ostalom, borba tršćanskih
Slovenaca borba je za samoodržanjem. Talijanska
borba proti njima je borba bahatosti, koja bi im
se mogla teško osvetiti; te dok Talijani viču: po-
mozite nam u borbi proti Nijemaca, oni isti opiru
se i jednoj slovenskoj školi, njihovi listovi potpo-
mažu njemačko nastojanje u željezničkom pitanju
u čisto slovenskim zemljama.

Nek Talijani znadu, da mi tražimo samo
iskrene saveznike, kao što smo i sami. Ako oni
hoće da se njihove manjine poštuju; treba da to
i oni kao većine rađe s našim manjinama, inače
nam ne treba neiskrenih saveznika. Jugoslavensko

ŠALJU SE UPRAVI,
PO RETKU, A

PRETPLATA I OGLASI
ZAHVALE PLAĆA SE 40 PARA

TISKAJU PO POGODBI I UZ RAZMJERAN POP US" NEFRANKIRANA PISMA NE PRIMAJU SE.

bratstvo dosta će biti jako, da odoli svim nasrta-
jima na narodno tijelo, i znati će svojim putem ići.

Nakon ove mužne digresije, vratit nam se
je na Borba
slavskih naroda bijaše, kako smo _ vidjeli, ne-

prekinuta nit. međusobna jugo

pravedna i neumjesna. Više sa je podržavali
tuđi

svi stadosmo uviđati, da bi nas put, kojim začesmo,

interesi, dok nam se srećom ne razdani, te
doveo do groba, te pošto po to da treba započeti
nov život, koji će biti više naš, više slavenski.
Jugoslaveni već se ne smiju osvrtati ni na Rusi-
ju ni na Austriju, sami za sebe moraju raditi, za
svoje dobro. U tom nastojanju jedan ih cilj mora
voditi, te potom međusobnog sukoka ne smije
više da bude, do li ljubavi i iskrenosti i najčišće
solidarnosti

Tako eto nasta preokret u našem političkom
životu. Jugoslavenska ideja sve to više dobija
razmaha. . Teški su joj puti: Samoprijegora treba
će mnogo, a i rada i žrtava, to nas ipak ne smi-
je smetati, kao što ni prividne i časovite zapreke
Prvi književnici slavenskog juga pokazaše nam
put. Još će veće jedinstvo među njima vremenom
nastati: Jugoslovenski almanak nije zakopana sa-
nja, kako bi neki htjeli, već će do malo ugledati
svjetlo. On će biti prvi stvarni znak književnog
jedinstva.

Iza knjige dolazi umijeće. Prva jug. umj.
izložba u Beogradu udarila je temelje za jedinstvo
jug. umjetnika, a druga koja se sprema mjeseca

u Sofiji agradil če joj čvrste zidine. Ova
će biti još sjajnija od prve, i čisto jugoslavenska.
Mi ćemo se na nju speeialno navratiti, jer bi že-
ljeli,, da se što više zanimanja za nju probudi u
našem narodu, a bilo bi pravo, da i ostale novine
o njoj progovore.

Kako se vidi sve nešto nabolje kreće, te se
ne možemo nego veseliti prodiranju nove ideje
nagoviještanju sunčanog poroda.

 

Ruska revolucija.

IV. Nihilizam.

Posijan od jakih umova ubrzo je stekao na
hiljade slijedbenika u zemlji
jim svakog auktoriteta lako je
omladinu na Mišljahu: potresimo
svaki ugled, oborimo vrijednost volje, pa i zakona
sa strane vladajućih, a tim će se

Nijekanjem  svo-

za se predobio
sveučilištima.

stropoštati i
autokratizam.. Narodna će tada volja postati jedi-
ni zakon, kojemu će se morat pokoriti u prvom
redu sadanji samodržac —
i nadalje podržavati na prijestolju -

ako ga narod ushtjede
a zatim svi
ostali bez razlike uma i položaja.

Nihilizam, nijeten od omladine, koja u svom
zanosu za preširokom slobodom ne poznavaše ni
granica, ni zapreka, a najmanje taktiku, približi
se brzo sa svojim principima ekstremnom radi-
kaližmu. Preširok program, koji je individualnost
čovjeka uzdigao nad sve, lako je mogao sve to
više prodirati ne samo u inteligenciju, da li i u
staliže niže ili nikakve naobrazbe. Dapače kod
posljednih najbolje je uspijevao, jer oni mišljahu,
da će ta nova nauka sa svojim obećanjima pot-
puno udovoljiti njihovim potrebama, da će u njoj
naći oduška i otpočinka svom nemirnom, ali i
mukotrpnom duhu.

Drevni naravni zakon oslonjen na ljudsku
narav i u ovom napredovanju nihilizma pokazao
je svoju moć: Željno ljudstvo za promijenom sta-
nja najradije se zanaša za ekstremima, a zaboravlja
pri tome, da će im to baš najviše smotati dosti-
gnuću svojih ciljeva. Utaman, tko ne zna uzeti
narav, ko evolucioni organ, za kazalo svojim te-
žnjama, taj će se razočarati, postignuće nega-
tivan uspjeh.

'To se je dogodilo i nihilistima, a njihovo bi
razorno djelovanje zanago bilo Rusiju dovelo do
propasti, da ne bijahu u to vrijeme u zemlji dvi-
je jake stranke, koje su dugo vremena znale pa-
ralizovati nihilističko djelovanje.  Konstantinovci

A DOPISI
Z

LISTA. ZA IZJAVE, PRIOPĆENA

UREDNIŠTVU
> OGLASI KOJI SE VIŠE PUTA

OGLASE 20 PARA

i slavenofili zvahu se pristaše tih stranaka. Prva
vođena od velikog kneza Kostantina upregnuće
zapadne napredne ustanove
uvede u Rusiju. Po auspicijama zapadnjaka ra-
diće i Aleksandro II. Slavenofili vođeni od umnog

sve svoje sile, da

Aksakova i uviđavnog Katkova. zaziraće od sve-
ga što je tuđe, a Hegelovu teoriju o prvenstvu
njemačkog naroda prenijeće na raski narod.
Zapadnjaci proveli sa u zemlji zamašnih refor-
ma. Oslobođenje seljaštva okrunilo je njihovo nasto-

ianje. Slavenofili, pako, doveli su Rusiju na Bal.
J U

kan, da podupre ustanak zasužnjenih naroda, a
zatim da im oružjem u ruci pomogue do oslobe-
đenja. Taj, nažalost, uspijeh uspirio je više no
ikada idejno, zavještanje Petra Velikoga, te će
Rusija od tog već vremena, u nastojanju da opo-
raku utemeljitelja ruskog veličja sprovede, zaigrati
žalosno kolo u balkanskoj politici, a igra ga sve-
jednako i dan danas u društvu s Austrijom, dapače
danas je ta igra postala koliko žalosna, toliko
drska i pogibeljna za slav.-bal. državice.

Melikove. odreke zao-
kružiše dvor svojim uplivom. Poslije smrti nekih

Slavenofili iza Loris
umnih prvaka, oni će se lagano pretapljati u rea-
i tako okuženu aristokra-
ciju, da progonom u Sibir guše i najmanji pokret

kcionarce, da iznakaze

za slobodnijim uredbama, da rade svakih pr+
ljavština_u upravi zemlje, naduto otpreme voj-
ske u Mandžuriju, doživu katastrofu, te tim bace
iskru na revolticionamni barut,

Nakon ove nuždne digresije, vratit nam se
je na nihiliste. Zadojeni skrajnim radikalizmom,
šćahu naprečac provesti svoje slobodonmne ideje
1

zemlji. Lagani, a i naravniji put za tadanje
prilike, kojim bijaše udario Loris Melikov, te koji
bi zastalno bio Rusiju preobrazio, nije im bio po
čudi. Reforme čovjeka neograničene vlasti, koji
je znao za svoje napredne ideje i Aleksandra li.
predobiti, činilo im se je, da se presporo kreću,
te oni odlučiše i Lorisa, pa ma kako on jedini tad
bio kadar preporoditi zemlju, smaknuti. Mladecki
pokuša izvršiti odluku tajnog nihilističkog odbora,
ali se srećom atentat izjalovi.

Dana 13 ožujka 1881 godine potpisa car
ukaz, pružen mu od Melikova, kojim se sazivlje
skupština, te će vijećati a reformovanju zemlje,
a iza toga bi zanago bio slijedio drugi ukaz, u
Fanatizam  nihilista
zapriječi već taj prvi odlučni znak ustavnog ži-

kome se  proglasuje ustav.

vota. Istog dane oduze bombom nihilist Grine-
vieki život ,Caru Osloboditelju“. "Tragična smrt
velikog reformatora, daće novi pravac raskoj unu-
trašnjoj politici. Aleksandar Ill. zasjevši na pri-
jesto, odlučno izjavi, da će vladati ko samodržac.

Od toga dana reakcija vlada na dvoru. Gu-
šenje slobode i nemila progonstva svagdanji su
hljeb. Nihilizam pako prestrašen od Sibirije, po-
vlačit će se iz domovine, da u Ženevi i Parizu
sagradi svoj glavni tabor, odakle će, pod imenima
revolucionarnih, anarhističkih,  nihilističhih i so-
cial-demokratskih odbora, širiti u Rusiju stotine
prevratnih brošura i listova. Krvavi sraz bombe,
koja će se ne rijetko oglašivati u Rusiji, biće
znak života tajnih odbora, i stroga opomena oni-
ma, koji na žalost, kraj nepokvarena sluha, čuti
nijesu htjeli.

Odbori prevrata stat će se uvlačiti i u bi-
jelo. carstvo, da se rasiju na hiljade podružnica,
te evanđeljem u ruci prodru u seljačka srca, so-
cialističkim teorijama predobe radništvo, a nesno-
snom surovošću časnika i okovanom vojnom stro-
gošću osvoju dobar dio vojske. Vlada, vjerske
nesnošljivosti i tiranske ćudi, negativnim uspje-
hom svog djelovanja i sama će pripravljati terrain
revoluciji. "Tako su i tajni odbori i vlada, radeći
jedni proti drugima, stvorili krvave sukobe, koji
pred polovicom prošle godine zauzeše maha.