Br. 25.

 

U DUBROVNIKU, 21. juna 1906.

Godina XVI.

CRVENA KAVATSKA

 

CIJENA JE LISTI

«NOZEMSTVO: 10 [ POSTARSKI TROSK

UNAPRIJEDA: ZA DUBROVNIK I ZA Al
K ! (O

VRATI LIST, KAD MU PRETPLATA MINE,

OVI. KO NE 4
SMATRA SE DA JE PREDBROJEN I ZA DOŠASTO POLUGODIŠTE

'STRO-UGARSKU NA GODINU 10 K. ZA

 

IZLAZI SVAKOG ČETVRTKA.

 

 

POJEDINI BROJ 20 PARA.

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGiulli.

 

 

 

Sada | nazad mjesec dana.

G. J. €. u ,Narodnom Listu“ od 11.
o. mj. osvrće se na zadnje dogođaje u
banovini. Njemu nije milo, što je grof
Pejačević ostao banom jer veli
osoba bana Pejačevića nije kadra, da učvrsti
simpatije izražene u riječkoj resoluciji; ona
ih, samo ako igra
rodom lasno proigrati“.

Nemojmo tako! I mi bismo dakako
bili radiji vidjeti na banskoj stolici čo-
vjeka, koji je ispočetka odmah pristao
uz riječku resoluciju, te je i pomogao
stvoriti. Ali uspjehe današnjeg rada ne
smijemo suditi po onomu, što bi htjeli, nego
po onomu, sto je bilo. Tada osoba Pejače-
vića iščezava, a oku se otvaraju drugi
vidici u budućnost, koje ne mogu zastri-
jeti oblačići, koji prolete preko neba,
ostaci olujne oblačine, te se je bila nad
našom glavom nadvila.

Mi se nalazimo donekle u istom
položaju, u kome se nalazi ,neodvisna
stranka“ u Ugarskoj. I ona je došla do
premoći u parlamentu po putu izbora,
da tako rečemo, preko noći kako i
koalicija u banovini. I ona tu vlast tre-
balo je da podijeli sa ustavnom, pučkom
i novom strankom kako i koalicija
hrvatskih i srpskih" stranaka sa divljacima
i drugim. I ona treba da sada trpi We-
kerlea, kao što mi trpimo Pejačevića,
premda ni Wekerle ni Pejačević nijesu
po čeifu stranaka. I ona je trebalo da
svoje zahtjeve obali, isto kako se je i
naša koalicija trebalo da sada zadovolji
nečim, što je još dosta daleko od naših
želja. Pa kad je u državi Ugarskoj mo-
ralo doći do ovog prelaznog stanja, čemu
zamijerati ljudima u Hrvatskoj, što su
pred potreoom prignuli glavu, kad to pre-
lazno stanje znači za Hrvatsku mnogo
više nego za Ugarsku.

Ugarska je naime imala sve, što je
mogla imati po nagodbi od g. 1867., a
za nas je nagodba u mnogom pogledu
bila mrtvo slovo. Prijelazno stanje dakle
za nas ne znači samo odstranjenje ljudi,
koji su se zemlji nametli, nego je donijelo
i pozitivnih političkih uspjeha, u koliko
nam se sada potvrđuju ona prava, koja
su nam se dosad nijekala u skrajnoj
kratkovidnosti.

Gospodinu C-u, kad govori o ovomu,
zapinje oko na riječima Wekerle-ovim, da
će Ugarska Hrvatskoj davati potrebita
sredstva za autonomnu upravu. ,,Ali ovo
davanje ne može zadovoljiti Hrvatsku. Ovim
je davanjem Ugarska prikratila Hrvatsku za
stotine milijuna“.

>a dobro! Ako riječ ,davanje“ ima
značenje, koje joj daje g. C., tad treba
kazati, da je Wekerle govorio, kako
Madžar ala Tisza. A mi odgovorimo kako
Hrvati, tražeći da se financijsko pitanje
uredi u_smislu neodvisnosti. To i hoće
riječka resolucija, pa u tom pogledu nema
Hrvata, koji bi popustio. Ali g. €. treba
da nam prizna, da financijsko pitanje
trepa stoprva urediti, jer su paragrafi na-
godbe tako elastični, da su Madžari hr-
vatske novce pretvarali jednim potezom
pera u svoje dohotke. Za to je pak po-
trebno dobro uočiti sadanji položaj, da
upoznamo, na čemu smo.

Riječkom resolucijom sklopio je hr-
vatski narod savezništvo s madžarskim u
borbi za neodvisnost Ugarske. Tako se
barem kaže, ali pod narodom razumije
se stranka, koja za neodvisnost vojuje.
'To je pak u Ugarskoj Košutova stranka.
Jedino smo s njom mi vezani, a ona s
nama, jer je prihvatila riječku resoluciju
kao podlogu za daljnje raspravljanje.

ustraje, može pred na-

Štamparija DeGiulli i dr.

Ako se dakle imamo kome obratiti
s našim zahtjevima, imamo se obratiti toj
stranci, a kao dobri saveznici red je prvo
svega pitati, što ona može. Ona je pak
sada doista u većini u parlamentu, ali
premda većina, ona ne vlada, nego po-
dupire vladu Wekerleovu.

Ne ćemo ispitivati, koji su je razlozi
potakli, da preduzme tu ulogu, ali ćemo
jedno pitanje upraviti g. C.-u, Ako je
istina, kako on veli, da se ,,dvostruka nit
proteže iz Pešte do Zagreba, jedna od kojih
Beča ravno u Zagreb, a druga preko
Pešte“, pa da te niti obije svršavaju u
osobi Pejačevićevoj, može li to biti milo
,neodvisnoj stranci“, kojoj je toliko stalo,
da za svoje ideje predobije Hrvatsku? Pa
ipak i ona trpi Pejačevića na banskoj
stolici! Znak da ni ona nije svemoguća,
da i ona treba da prigne glavu pred po-
litičkim potrebama.

Ali baš ova svijest relativne nemoći
nama je najbolje jamstvo, da će i u bu-
duće znati Košutova stranka. cijeniti
prijateljstvo Hrvata. Njoj ne može biti do
toga, da nas iserpe, jer crpajuć nas, iserp-
sti će. i samu sebe, a kako je u Hrvat-
skoj poslije svega, što se dogodilo, još
moguća reakcija u smislu bečkom, ako
joj Ugarska dade povoda, jer ima eleme-
mt; koji bi se za to dali upotrebiti, u
njezinu je interesu, da Hrvatima što
prije udovolji, jer nerazložito zakašnjenje
može uroditi istim posljedicama, kako i
neudovoljenje.

Kazat će nam g. C. da je to sve lijepo i
dobro, da bi tako moralo biti, ali da on
ne vidi još ništa, pa s toga ima i prava
upozoriti na pogibao, da se ,,Košutova
dobra volja, da se njegove poštene namjere
mogu razbiti u otpor Wekerlea ili čovjeka
njemu slična, kao što su se godine 1868.
iskrene i poštene Deakove namjere razbile 0
otpor Andrassya“. Sve se može dogoditi,
pa baš za to valjalo je okoristiti se ča-
som, da se sami što više ojačamo, te u slu-
čaju nova spora sa Ugarskom ne budemo
opet krotke ovce, kako smo dosad bili.
Mogućnost toga ojačanja pruža nam baš
ovo prijelazno stanje, koje će donijeti na-
rodu slobode, a ovo je prvi uvjet, da se
podigne narodna energija do stupnja po-
trebita, da sami nešto postignemo. Je li
Pejačević ili ko drugi na čelu vlade, to
ne može umanjiti vrijednost ovoj velikoj
tečevini, koja u običnim vremenima u-
pravnika čini vršiocem narodne volje. Kad
bi se opet zamutilo, tad bi dakako i ban
mogao poželjeti slijediti opet stope svoga
predšasnika, ali od takovih eksperimenata
ne bi mogla sačuvati nikakva sloboda i
neodvisnost. Fejervary je bio nametnut
Madžarima, neka je trebalo za to doći u
sukob sa cijelim narodom, pa najposlije
i s ustavom.

Sloboda“ 1 ,hiarodni List“.

Držimo se pravila, da javne stvari treba i
javno raspravljati, pa ćemo se zato osvrnati i na
polemiku između Slobode“ i ,N. L.“ Kad ne bi
za drugo, bi već za to, da požalimo ton, koji je
ova prepirka uzela. U prilikama, u kojim živemo,
potrebna je kooperacija ne samo svih stranaka,
nego i pojedinaca u strankama, samo da se odr-
vemo moćnim neprijateljima, koji već nasrću, a
i žešće će u buduće nasrnuti. Za to se traži na-
čin, da se omogući i sporazum s autonomašima,
a baš s one strane, koja je ovu polemiku zapo-
čela, spravni su im doći u susret više, nego ,Hr-
vatska stranka“ cijeni, da može. 'To shvaćamo,
ali tim ne možemo nikako složiti, kad se hoće u
isto doba razarati na jednoj strani, što se na dru-
goj gradi.

ile iz

 

PRETPLATA I OGLAS

ZAHVALE PLAĆA SE 40 PARA PO RETKI

ŠALJU SE UPRAVI, A DOPISI UREDNIŠTVU LISTA. ZA IZJAVE, PRIO
J ZA

PĆENA
OGLASE 20 PARA. OGLASI KOJI SE VIŠE PUTA

TISKAJU PO POGODBI I UZ RAZMJERAN POPUST. NEFRANKIRANA PISMA NE PRIMAJU SE.

Nu osim ovoga osobnog momenta, koji neu-
godno dira, iz ove polemike proizlazi i to, da još
nijesmo na čistu sa stanovištem, koje nam treba
uzeti u ovim ozbiljnim časovima. Dok smo svi
sporazumni u tomu, da treba biti u oporbi
proti austrijskoj vladi, nijesmo složni u stu-
pnju te htjeli
svemu i pod svaku cijenu, da ova uzima oblik

oporbe. Jedni bi opoziciju u
demonstracije proti bečkoj vladi, a drugi bi bili
još radi slijediti onu politiku, koja je ,Hrvatsku
stranku“ vodila do nedavno.

Iz tako različita shvaćanja prirodno je, da
nastaju sporovi, a od toga može samo tipjeti hr-
vatska stvar. S toga treba neke stvari razbistriti.

Riječkom resolucijom uspjelo je Dalmaciji
razbiti u banovini protivnika aneksije. Sada u sa-
boru zagrebačkom sjede ljudi, koji će bez sumnje
u prvoj prigodi tražiti aneksiju Dalmacije. Na to
su oni ovlašteni nagodbom, a ova ujedno pripi-
suje način, kako se ona ima provesti t. j. tada
treba pitati Dalmaciju, pristaje li ona na sjedi-
njenje.

Ovo je uzakonjeno, pa kad bi austrijska
vlada nastojala zapriječiti, da Dalmacija vrši svoje
zakonom jamčeno pravo, prirodno je i o tomu nema
sumnje, da će zemlja preći u pasivnu opoziciju,
koja će dokazati, da ona smatra stanje, koje bi
tada nastalo, bez ikakvog pravnoga temelja.

'To sredstvo treba dakle ostaviti za taj slu-

zahtjevu aneksije nije samo političko, mego i eko-
nomsko riješenje dalmatinskog pitanja.

Ovakova aktivna opozicija značila bi dakako
čitav preokret u držanju naših zastupnika na ea-
revinskom vijeću, ali cijenimo, da je to samo
nužna posljedica sasvim promijenjenog položaja,
nove političke konstelacije“, koja je riješila za-
stupnike potpisatelje riječke resolucije dosadašnjih
veza, pa i obzira prama drugim svojim kolegama iz
Dalmacije, a osobito prama zastupniku Periću. ,,Do-
govor utanačen još prije nego je nastala današnja
politička konstelacija“ mogao bi vrijediti, samo
kad bi biranje delegata i njegova zamjenika bilo
jedino pitanje osobe, ali ono je i političko pitanje.
S druge strane Perić ima sam sredstava, da se
brani, a čemu izraziti povjerenje svojim politi-
čkim protivnicima, proti kojim znaš, da ćeš mo-
rati ustati i boriti se u prvoj prigodi.

Organizacija Omladine.

I. Suvišnost kongresa ak. omladine.

Ove godine, ako svi znaci ne varaju, imala
bi se držati dva kongresa ak. omladine. Kleri-
kalci, kako. ,laič“ javlja, držaće ga na Trsatu,
a ostali akaddmičari, sudeći po dosadašnjem pi-
sanju, negdje u Banovini. O onim oko ,Lači“

 

ne. mislim govoriti. Postavili su se na čisto kato-,

ličko stanovište, te će i njihov kongres imati vjer-

čaj, a dok se ta. he zbude, nama preostaje jedino sko obilježje, a potom su a priori isključeni iz
aistivna opozicija, da njom iskažemo svoje mišlje- njega oni Hrvati, koji nijesu katolici, ili ako je-

nje o današnjoj situaciji. Tu vpozičija. treba da
vode u prvom redu zastupnici u Beča, pa kad
čitamo, da je zastupnik Borčić u ime drugova,
koji su potpisali riječku resoluciju, izjavio u par-
lamentu, da će glasovati protiv budgetnog pro-
vizorija, jer austrijsko ministarstvo naviješta go-
spodarski boj Ugarskoj i s njome združenoj Hrvat-
skoj, kojoj pravno pripada i Dalmacija, moramo
samo požaliti, da ima u Beču tri zastupnika, koji
uz ovu izjavu nijesu pristali, premda je cijela
Dalmacija odobrava.

Samo bi bolje bilo, da se to izjavilo već
kad rasprave o Kathreinovu prijedlogu, jer to
nije prijedlog, da gbi za nj mogao glasovati
svaki i najžešći resolucijonaš i prijatelj Ugarske“.
Mađžari naime tvrde, da oni imadu pravo uvesti
autonomni cijenik, kad hoće, a austrijski im par-
lamenat to niječe. Madžari tvrde, da su udovoljili
Szellovoj klauzoli sa paragrafom o reciprocitetu,
a bečki parlamenat se tim ne zadovoljava, već
hoće da veže Ugarsku na zajednički carinski ci-
jenik, dok traje krjepost Szellove nagodbe. Već
se po tomu vidi, da se radi o tumačenju, a ko
glasuje za Kathreinov prijedlog, taj daje pravo
Beču. Može li to učiniti resolucijonaš, koji se
obvezao pomagati Ugarsku u nastojanju za neo-
dvisnosti, o tomu jako sumnjamo, tim više, što
tim glasovanjem može prejudicirati i druga pita-
tanja, dopuštajuć austrijskom parlamentu pravo
uplitanja u posle, kojih riješenje pripada samo
ugarskom parlamentu i kruni. Slično je pitanje
donekle i aneksija Dalmacije. 'Tu Hrvati ne do-
puštaju nikakvo uplitanje austrijskom parlamentu,
pa što bi mi rekli, kad bi mu to pravo dali
madžarski zastupnici?

Istočni je grijeh ,N. L.“-a u rečenici, dase
ne može zahtijevati, ,da članovi jedne ustavne
skupštine sami batale svoja prava“. 'Tim bi se
dalo drugo značenje nazočnosti dalmatinskih za-
stupnika u bečkom parlamentu, nego ga ima po
svim deklaracijama, počinjujać od one, koju su
dali hrv. zastupnici, kad su prvi put stupili u
parlamenat mješte autonomaša. Oni su uvijek
isticali provizorno pripadanje Dalmacije austrij-
skim zemljama, a iz tako naglašene provizornosti
proističe i uzrok, koji ih je tamo doveo. Oni ne-
mađu da brane austrijske interese, nego sa
mo dalmatinske, A ovi, ako su gdjegod mo-
gli potaknuti naše zastupnike, da prama ko-
joj vladi uzmu prijatnije stanovište, sada zah-
tijevaju, da se u svakoj prigodi naglasi po-
treba sjedinjenja i potpomaže Madžare u nastoja-
nju za emancipacijom od Beča. Prama tomu višem
cilju treba bataliti i sićušne ekonomske obzire, jer u

me smatr. Inim jesti vjersku hor-
ili, bilje; 1 slika PAS doša
liberalizmu. : a

Osvrnuću se s toga rađe na općenitije naše
kongrese. Za njih mogu mirne duše reći, da su
suvišni. Zadnja dva đačka kongresa potpuno me
o tome osvjedočuju. Tu se je mnogo govorilo,
stvorilo nekoliko zaključaka, a od svega toga na
koncu ništa. Tom negativnom uspjehu nije se ču-
diti. S malom pripravom otvaraju se kongresi, a
što je još gore, na njima se stade raspravljati o
nekim stvarima, koja apsolutno ne spadaju na
đačku organizaciju, rad koje, kako ja 'mislim,
jedino se sazivlju ti kongresi. Sjetimo se samo debate
o socijalizmu na spljetskom sastanku. To sve daje
crno svijetlo našem shvaćanju, dok s druge strane
stvara stranke na samom kongresu. Ti ne može
svak jednako misliti. Napokon većina dođu na
kongres samo za to, da se pozabave, da vide
novo mjesto,

Možda će mi tkogod primijetiti, kako kon-
gresi i ako nemadu druge koristi, a ono barem
približe međusobno omladinu. 'Taj prigovor mi-
slim, da ne stoji, jer iste težnje približuju ljude,
a ne osobno upoznanje ; ono se ubrzo zaboravlja,
dok pregnuće na istom polju narodne dobro-
biti i nepoznate duše čvrsto veže. A sve i kad
bi vrijedio taj prigovor, ne bi zaslužilo ipak da
se rad tako male stvari drže kongresi. Prava
svrha kongresa može se postići na drugi način,
o ćemu ću kušat progovoriti,

U. Prigovori,

»Slabo što radi naša mladež“ općeniti je
prigovor. Koliko u tome ima istine, mi akademi-
čari najbolje znamo. Od slobodna: vremena što
nam preostaje, koliko posvetimo narodu? A ipak
rado se ponosimo s naslovom ,narodne uzždani-
ce“. Tom naslovu trebalo bi i da naša djela od-
govaraju. Narod je u Dalmaciji: dosta zaostao go-
tovo u svakom pogledu. Prosvjetna strana tu još
najgore prolazi, te kad zapitamo seljaka kojim
jezikom govori, a on nam uzvrati: ,evo vidiš
ovako“; ili kad ga zapit ano, koje je narodnosti,
partita, stranke, a on nam ili nikako ne odgovo-
ri, ili reče, da je Dalmatinac — tad što ćemo više?
Već sama ta činjenica pokazuje, koliko je tu pre-
gnuća potrebito, koliko neobrađena polja tu ima.
Uza sve to ja prvi, a iza mene većina ostalih a-
kademičara stojimo skrštenih ruka. Ima i među
nama časnih iznimaka. Osobito je hvalevrijedan
rad kluba drugova nam u Zadru. Ipak — mogao
bi tkogod primijetiti — i mi radimo: sjeti se sa-
mo tolikih naših resolucija. Dobre su i resolucije
One pokazuju, da i omladina zna samostalno mi.