mm

God. XVII.

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino-
zemstvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata tiihe, smatra se
mtšNNmn= predbrojen i za došasto polugodište. gi =>

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr, Ivo DeGinlli.
Štamparija DeQiuwlli i dr.

 

 

Milijuni za Dalmaciju.

Koliko i koliko puta čuli smo iz
Beča u najraznovrsnijim wvarijanta-
ma, da bi za Dalmaciju ipak bilo
potreba nešto učinit. To je svjedožba
nerada i zanemarivanja naše zemlje,
koju rado bečka vlada daje sama
sebi. Svaki ministar, koji dođe, cijeni,
da ima pravo prekoriti svoga pred-
šasnika, da nije ništa uradio, ali za
to i njegov nasljednik vrši to pravo
još strože, i tako to ide od ministra
do ministra, a Dalmacija uvijek ostaje
ono, što je i prije bila: zemlja, koju
je priroda obdarila svim mogućim,
da se razvije, a gdje ljudski duh
izmišlja, kako će učiniti, da taj božji
blagoslov zakršljavi.

Ovako je bilo dosad, a biti će i
unaprijed, doklegod se političke pri-
like ne promijene, tako da se Dal-
macija  uzmogne okoristiti svojim
prirodnim položajem. U tomu se ne
smijemo varati, kad vidimo, gdje se
je njemačka industrija upela, da sebi
ekonomski podloži Balkan i Malu
Aziju. Jer otvoriti Dalmaciji pute u
zagorje značilo bi otvoriti pute ro-
manskom zapadu, da preko Dalma-
cije poplavi područje, koje je sebi
gornje podunavlje izabralo za posjed.
A kako u monarhiji, kakva je sada,
vladaju baš oni, o kojih se koži radi,
ne možemo od njih očekivati, da će
nama za ljubav sebe posjeći, ako na
to ne budu prisiljeni. Za to, ako
dobijemo kakvu željeznicu, ako se
Spljet veže za ostalu željezničku
mrežu monarhije, ako se urede luke,
to će sve biti nastavak onoga, što
vidimo, da se sada radi. Pruge će
se naime udesiti po starom kalupu
t. j. da ili ne uzmognu odoljeti većemu
prometu, ili budu služit samo za nje-
mački eksport.

Pogledajmo samo, kako su to
uradili u Bosni. Nijedna pruga nije
građena tako, da bi mogla konkuri-
rati glavnim progone monarhije, koje
iz industrijalnih središta vode na
Balkan i na more. Na taj način
niti se je u Bosni mogla razviti
transitna trgovina, niti su bosanski
proizvodi mogli naći slobodan i lak
put u štaka: Što bosansko drvlje
ipak odoljeva tuđoj utakmici, nije
zahvaliti prometnim svezama, već jer
je sam produkt tako čijen, da mu
se i uz ovake prometne prilike ne
treba bojati utakmice. Tomu imamo
dokaza na gruškom kolodvoru, gdje
sada i ne

a ne' mogu da se pri-
bliže , jer obala nije građena,
a sada nema drva, da krcaju, jer
željeznica ne može odoljeti prometu.

U DUBROVNIKU, 26. srpnja 1906.

CRVENA HRVATSK

IZLAZI SVAKOG ČETVRTKA.

Broj

 

 

 

POJEDINI BROJ 20 PARA.

 

 

dit

 

 

ZR mmm nn

Trgovina bosanskim dftljem ipak se
razvija. Sto bi bilo pak onda, kad
bi željeznica bila normalna i kad ne
bi trasa bila naumice provedena tako,
da še ne isplaćuje.

U ostalom svoje namjere Beč ne
krije. Pazimo samo, što oni govore.
Sramota je — kažu —— da Dalmacija
nije vezana s ostalom mionarhijom.
To će rijet, sramota je, da monar-
hija nije vezala našu zemlju prome-
tnim putevima sa središtem. Ne radi
se dakle, da se Dalmaciji otvore puti
na istok, nego Beču u Damaciju.
Dalmacija dakle, mješte da postane
ishodište prometnih puteva bila bi
tačka, gdje svršavaju t. j. novi Ab-
satzgebiet njemačkoj industriji, a
eventualno vrata bečkim proizvodima
u daleki svijet, u koliko to ne bi
smetalo Trstu.

Prvo će zauvijeke pokopati svaki
pokušaj, da se na našoj obali razvije
iznova industrija, koja je cvala pro-
šlih vijekova, a drugo moglo bi do-
nijeti Dalmaciji koristi, ali veći dio
ove pasti če u ruke saniim Nijemci-
ma, jer će oni biti gospodari pro-
meta. Ponovit će se dakle ono, što
se dogodilo Trstu, koji je već sada
njemačka luka.

Ovomu nemamo snage da se
opremo drukčije, nego tražeći pro-
mjenu političkih prilika u monarhiji.
Jedino u tomu slučaju Dalmacija bi
imala od uloženih milijuna prave
koristi, jer bi imala sredstava, da
zlo paralizuje. Ovako pak od ove
akcije imati će za sad koristi i po-
jedinci i mjesta, ali ta korist ne-
znatna je prema pogibli, koja bi na-
stala odatle, kad Dalmaciji ne bi
pošlo za rukom otvoriti sebi stare
zakrčene puteve na Balkan i u svijet,
Jedino ekonomski razvitak na toj
bazi prirodan je, na to valja da te-
žimo,; a bečke darove primamo za
ono, što vrijede. Mi nijesmo toliko
zagriženi, da preziremo svezu s Be-
čom, jer dobro shvaćamo znamenitost
takove sveze, ali opet  nijesmo
slijepi, da ne vidimo, da bi iz toga
u prvom redu i najviše crpao koristi
Beč, pa za to nemamo ni razloga,
da mu specijalno budemo zahvalni.

Dubrovnik Il Zadar (I Spljet,

Gdje će bit sjedište. društva , Dalma-
cija“, nije riješeno, a kako to pitanje zanima
dalmatinski svijet, polemike su. učestale po
našim novinama. U njima ima mnogo
strasti, mnogo kampanilizma, a razlozi su
uvijek jednaki. Ko brani Spljet, veli, da ga
sjedište ide, jer je središte Dalmacije; a ko
zagovara Zadar, tvrdi, da njega ide među

 

.

NAKODNA PEPUSI

KNPY/

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisi uredništvu lista. Za izjave, pričpćena, zahvale
plaća se 40 para po retku, a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po
godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se. — ===

dalmatinskim gradovima prvenstvo, kanoti
glavni grad zemlje.
Ne cijenimo, da su to razlozi, koji bi
odlučivati. Zadar kao glavni grad
zemlje, imao:bi pravo tražiti za sebe sjedi-
šte društva, samo onda, kad bi u njemu
bilo drugih uslova za to potrebitih, a sami
su Zadrani zanago uvjereni, da u tomi po-
gledu ne zaostaje za Zadrom nijedan drugi
grad dalmatinski: ni Vis, ni Makarska, gdje
su dosad bila središta društava parobrodar-
skih, ni Šibenik, koji čeka lijepa budućnost
kao inđustrijalni centrum. Ako nam ,Dal-
mata“ spominje potrebu da novo društvo
bude u doticaju sa vladom, mi smo sasvim
protivna mišljenja, te bi mu željeli, da bude
od nje što dalje. Kad pak kori hrvatske za-
stupnike nastanjene u Zadru, što su se zau-
zeli, da sijelo društva bude u Dubrovniku,
tim on samo propovijeda tjesnogrudnost,
koje bi se u ovakim slučajevima morao klo-
nuti. Zastupnici naši razumiju hvala bogu,
kud bi ih dovelo, kad bi se pustili zavesti
od sličnih čuvstava.

imali

Upada uopće u oči, da se u branjenju
Spljeta i Zadra iznose isti razlozi, koji su
se s neke strane iznosili, kad se je tražilo,
da sjedište društva bude u 'Trstu. Samo
t ada su ovi razlozi bili zbiljski, jer je Trst
z bilja trgovačko središte prvoga reda, a u
njemu zbilja postoji pomorska vlada, a sada
su samo fiktivni, jer vlada u Zadru nije
pomorska vlast, a Spljet nije onakovo sre-
dište, koje bi se a priori namećalo za sjedište
društva. Mi bi željeli Spljetu, a možda će
do toga i doći, da bude središte Dalmacije,
ali to on nije nikad bio, niti je sada. On je
samo središte svoje okolice, kako Dubrovnik
dubrovačke, Kotor kotorske, Šibenik šiben-
ske, Zadar zadarske, a ako mu glas vrijedi
više nego drugih gradova, vrijedi samo u
toliko, što je svojim uplivom zapasao veću
okolicu. S toga je pogriješeno misliti, da su
interesi Spljeta interesi čitave Dalmacije, kao
što su n. pr. interesi Beča interesi čitave donje
Austrije. Kad bi se dakle radilo o kakvom po-
duzeću određenu za spljetsku okolicu, tad ne bi
bilo sumnje, da sijelo ima biti u Spljetu; a kad
se radi o poduzeću za čitavu Dalmaciju,
tada argumenat, da je Spljet središte Dal-
macije, ne može vrijediti, jer on to sredi-
šte nije.

Ne bi u ostalom bilo potreba ni doći
do ovih razglabanja, kad bismo se stavili na
stanovište, da svaki dalmatinski grad ima
jednako pravo, da bude služen, kako doli-
kuje i traže njegovi ekonomski interesi, a
da sjedište društva ima biti ondje, gdje traže
interesi njegovi. A ti su interesi s jedne
strane komercijalni, a s druge pomorsko
upravni. Dok se o prvim ne može odlučiti
povjesti i sadašnjosti eminentno pomorski
grad. On je uložio u plovidbu 19,000.000
kruna. Bolje garancije, da bi znao voditi
dobro i novo poduzeće, ne treba mu.

IKA HRVATSKA
HOTEKA, DUBEC IN

m mo ii iii s i

1