God. XVII.

U DUBROVNIKU, 2. kolovoza 1906.

Broj 31.

CRVENA HRVATSKA

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino-
zemstvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list. kad mu
== predbrojen i za došasto polugodište.

===

pretplata mine, smatra se

IZLAZI SVAKOG ČETVRTKA.

 

 

 

 

POJEDINI BROJ 20 PARA.

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGiulli.
Štamparija DeGiulli i dr.

 

 

 

Koliko nas cijene!

Sadanji dogođaji sile na razmi-
šljanje. Dok se s jedne strane nameće
žalosna uloga, koju naši igraju, vi-
dimo s druge, što zahtijevaju od nas
tako zvani kompetentni faktori i ko-
liko nas cijene. O onom prvomu bilo
je dosta govora po našim novinama,
ali da dobiješ potpunu sliku stanja,
do koga je Hrvatsku dovela Kueno-
va uprava, treba se obazrijeti i na
mnijenje, koje smo stekli kod kompe-
tentnih, kako se to kaže u službenom
žargonu. Jey stoprva to kaže, na
što smo pali i čemu se možemo na-
dati od krugova, koji u Hrvatima
vide samo oruđe svoje.

Hrvata u monarhiji ima prem
malo, da bi se mogli nadati, e će što
postići sami o sebi protiv volje čitave
monarhije, ali i po svomu državo-
pravnom položaju i po prirodnom
smještaju oni su. faktor, na koji u
eventualnoj krizi. treba računati. Za
to vidimo, da kadgod je govora o
preustrojstvu monarhije, pojavlja se
i hrvatsko pitanje. U današnjem po-
kretu nema dakle ništa nenadana,
jer je naravna posljedica našeg polo-
žaja u monarhiji, da se i naše ime
spominje u krizi. Tako je bilo i god.
1848. Razlika je samo to, da su tada
hrvatsko pitanje potakli er alto, a
sada ga je sam Hrvat potakao, tra-
žeći riješenje, koje će biti najviše nje-
mu u prilog.

Hine irae! Odavle ono neraspolo-
ženje kompetentnih, koje dovađa do
toga, da ono, što je g. 1848. bilo
gledano dobrim okom, sada postaje
u očima vlastodržca sumnjivim činom.

Dok su Srbi i Hrvati složni uda-
rali na Madžare, dotole su bili si-
gurni bečkog blagoslova, tada nije
smetalo, da puške kraljevine Srbije
i njezini generali prelaze granicu i
miješaju se u posle monarhije. A
sada bečke krugovo čini nervozne
sama ideja sporazumna rada između
Srba i Hrvata u monarhiji, a ispu-
nja ih strahom otkriće, da je
jedan delegat hrvatski rođak srp-
skog poslanika u _ Beču. Pobojali
se boni, da se naše hrvatstvo
ne bi izgnusilo u društvu srpskom i
madžarskom, pa dozvali svoje Franke
i Kršnjave, da nas peru i sačuvaju
»čiste“ bečkim pohotama.

Ova bojazan uostalom jako je ra-
zumljiva, ali je spominjemo, jer iz
nje najjasnije proizlazi, što u Beču
shvaćaju »hrvatstvom“. Po nji-
hovu mišljenju mi bismo morali u

 

 

ime hrvatstva voditi borbu proti
srpstvu i proti madžarstvu, s drugim

riječima biti pioniri bečke misli na

Balkanu. Jedino tada mi bismo bili
vjerni i odani sinovi majke Austrije, a
za to bi nas ona nagradila svojom

"ljubavi.

Ostavimo na stranu pitanje, kako
su u Beču došli do toga, da ovo
cijene zadatkom hrvatstva, te tako
»dobre“ Hrvate identifikuju ,dobrim“
Austrijancima, a pogledajmo, po što
nas cijene t. j. što bi nam dali, kad
bismo se opet prihvatili te nedostojne
uloge. Odgovor na to daje nam sva-
kidašnja politička borba, te nam nije
potreba zalaziti u prošlost, da vi-
dimo, kako su nam se odužili god.
1848. Pogledajmo samo agente Au-
strije po našim krajevima, pa se upi-
tajmo, čemu oni. Zar Beč misli, da
će oni hrvatsku politiku svrnuti sa
staze, kojom je udarila?

Predviđali smo da će Beč kušati
da sebi opet steče simpatije Hrvata,
neka je između Beča i Hrvata odveć
dubok jaz, da bi ga se moglo premo-
stiti poslije toliko decenija napreza-
nja, da ga se izdube; alinijesmo cije-
nili da će svim svojim nepravdama
dodavati još i tu uvrijedu, da nas
misli sebi privući policajskim intri-
gama. Ona otkriva bolje nego sva
druga razlaganja, koliko nas cijeni,

Imenovanje hrvatske vlade,

Napokon! Koalicija hrvatskih i srpskih
stranaka uspjela je, da za članove hrvatske

 

vlade protura ljude sebi povoljne, koji će
raditi u duhu riječke resolucije. 'To je uspjeh
borbe od nekoliko mjeseca, kojemu je zna-
menitost pokazalo najbolje to, što se je na-
stojalo svim mogućim sredstvima  imenova-
nje osujetiti.

Ne ćemo udariti u velepjesni zbog ove
pobjede, ali bi značilo ne razumjeti se u
političke tečevine ko bi je kušao omalo-
važati. Ne radi se naime o osobama, koje
će zasjesti na vladu, nego o načelu. Dosad
Je u Hrvatskoj vlada činila parlamenat, a
sada parlamenat vladu. 'To je pak čitav
preokret, nešto, što povjest Hrvatske još
nije zabilježila. Nama su uvijek drugi na-
metali bana, a ban odjelne predstojnike :
principom pak, da ovi posljednji moraju biti
ljudi, koji uživaju povjerenje naroda, i da

je ban dužan čuti njihovo mišljenje u svim

autonomnim poslovima, koje je prihvatila i
kruna i zajednička vlada, dobili smo uprav
odgovornu vladu, koja više ne sastoji
samo od bana, kao povjerenika krune i u-
garskog ministra predsjednika, nego i od
odijelnih predstojnika, kao povjerenika na-
rodnih. :
NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA

NAUČNA BIBLIOTEKA, DUGROTNIK

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, sahvale
plaća se 40 para po retku, a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po
= godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se. —> ==

Ovo ističemo osobito obzirom na mi-
šljenje g. V. Milića, izraženo u ,Narodnom
Listu“. On cijeni, da način predlaganja čla-
nova vlade i uglavljenje načina držanja ba-
na u autonomnim poslovima nije bilo us-
tavno korektno; moglo je naime biti izmje-
ne nazora sa zastupstvom, ali nipošto na-
metanja, jer legislativa ne smije utjecati u
eksekutivu.

Ovdje je g. Milić zaboravio, da zada-
tak legislative nije samo stvarati “ zakone,
nego i kontrolirati upravu, i baš iz toga
njezina prava treba izvoditi pravo uplitanja
u imenovanje vlade. Modus je možda bio
kod predlaganja nove vlade neobičan, ali
su ga nametale naše osobite prilike. U dru-
gim zemljama, gdje je parlamentarna vlada
običajem uzakonjena, već se unaprijed zna,
koga će kruna pozvati, da sastavi vladu.
To je obično vođa stranke, koja je dobila
na izborima: U nas pak niti je kruna mo-
gla koga zvati, jer je posao bana da pred-
stojnike- predlaže, niti je mogla znati koga
bi pozvala. Nije dakle preostajalo drugo, ne-
go da koalicija stupi u dogovore s banom
te imenuje osobe, koje želi.

G. Milić sam uviđa to, pa kaže: , Do-
govora može biti, ali ne ugovora“. Nu koa-
licija je išla u glavnom za tim, da stvori
praecedeus, koji bi vrijedio i u buduće, a
do toga nije moglo doći tajnim dogovori-
ma, nego javnim ugovorom. Imenovanje
vlade po tajnom dogovoru ne bi za nas
bila nikakva stečevina, a ovako teško, da će
se u buduće naći većina u hrvatskom sa-
boru, koja će batalit jednom stečeno pravo,
da sudjeluje u imenovanju vlade. Po na-
šem mišljenju ova je dobit dapače mnogo
veća, nego kad bi nam uspjelo samo postići,
da se ban imenuje iz trojke predložene od
sabora. Jer kogod predlagao bana, njegovu
vlast, kakva je dosad bila, trebalo je ogra-
ničiti, da ne doživemo iznenađenja poput
onih, s kojih je dosad stradala Hrvatska.
To ograničenje pak nije smjelo biti takovo,
da se prikrate prava kraljevine. Vlast bana
kao njezina predstavnika treba dapače u-
množiti, ali da je ne upotrebi proti narodu,
valjalo je ujedno naći načina, da je vrši
preko ljudi narodnog povjerenja. To se je
postiglo ugovorom“, kojemu Milić nepra-
vedno zamijera.

Drugi uzrok, s koga g. Milić cijeni, da
se je ovoliko zateglo imenovanje vlade, bila
bi stranačka pocjepkanost. Njemu upadaju
u oči osobito ,ti pusti divljaci“. ,Ovaj neo-
bični pojav ne može, govorimo iskreno, pro«
buditi povjerenje vladama. Je li moguće, da
Vrbanić, Nikolić, Supilo nemadu programa,
da nemadu dodira sa ijednom saborskom
strankom ?“

Ovdje se je g. Milić grdno zarekao, jer
po svemu sudeći baš ti Supili uživaju naj-
više povjerenje dotičnih vlada. Da se je

iii toi ni