——mm==uulEEEEHllXHllišš08NNEZNEHNEIEHIHHEIEHEHEHHE=

 

 

God. XVII.

U DUBROVNIKU, 16. kolovoza 1906.

Broi 33.

 

CRVENA HRVATSKA

 

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino-
zemstvo 10 K i EJ troškovi. Ko ne vrati list, kad mu NEJ mine, smatra se
ru ; predbrojen i za došasto polugodište.

IZLAZI SVAKOG ČETVRTKA.

 

 

 

= POJEDINI BROJ 20 PARA.

 

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGiulli.
Štamparija DeGiulli i dr. =

 

 

 

 

plaća se 40 para po retku,

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahvale
a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po
godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se.

 

Ne bismo Ea

Ne bismo htjeli, da razlike, koje
su u najzadnje doba nastale u pita-
nju sjedišta društva ,Dalmatia“, ne
posluže komu drugomu, koji je reklo
bi se,to i čekao. Ima već znakova,
da ljudi ruju proti ugovoru parobro-
dara sa vladom i dalmatinskom
grupom banaka. Ti prijatelji Dalma-
cije“ sad obilaze ministarske dvor-
nice, sad proturaju u novine koji
članak protivan fuziji, a pokrajina
mješte da složna stupi pred bečku
vladu, te iznese gotovi prijedlog, koji
bi bez sumnje stao na put svim ovim in-
trigama, pušta da se agitacija pro-
tivnika razmahuje sve više i više.

Krivi su tomu interesi pojedinih
mjesta i osoba, koji bi iz fuzije htjeli
izvući sa sebe što više koristi. Proti
tomu ne bismo imali ništa,
bi postojala pogibao, da baš uslijed
tolikog isticanja osobitih interesa ne
nastradaju opći. Baš zato moramo
urgirati, da se pitanje sjedišta druš-
tva što prije riješi. Apelujemo za to
na zastupnike, koji su po našem mi-
šljenju u prvom redu pozvani, da
reku i provedu svoju.

Kazat će nam, da to zagovaramo,
jer je u prilog Dubrovniku, pošto su
se već zastupnici izjavili za nj. Da
pravo rečemo, bilo bi nam baštgza
to milije, da je ko drugi ovo rekao,
ali mješte da se pripozna zastupni-
cima pravo ingerencije u ovo pitanje,
što je tako prirodno, mi čujemo sa
svih strana samo tužbe na njihovo
ponašanje i u ovom pitanju. Bilo je
po našim novinama i glasova, koji
su ih očito prekarali, s pristranosti,
premda ni jedan nije mogao navesti
uzroka, zašto bi to mogli biti, a Du-
brovnik nije ništa učinio ad captan-

dam _ benerolentiam. Kad tako stvari
stoje, nek nam se ne zamjeri, da se

mi oglasimo. Treba upozoriti javnost,
koja se nepravica samoj zemlji čini,
kad se traži, da vlada riješi ovo pi-
tanje mimoilazeći zakonite predstav-
nike naroda.

U nas se često spominju , kompe-
tentni faktori“. Tu smo riječ čitali
i čuli često puta, kad je bilo govora
i o ovom i o drugim pitanjima, kojim
se je bavilo javno mnijenje Dalma-
cije. Ako se dobro sjećamo,
šljenju nekih ,kompetentni faktori“
za ovo pitanje bile bi trgovačke ko-
more i općine, a promišljalo se da-
pače i na — javne skupštine. S dru-
gim riječima, za riješenje jednog
ekonomskog pitanja htjelo se udariti

kad ne'

kako zemlja nije 'složa

po mi-,

putem, koji se obično upotrebljava
za priređenje narodnih i političkih
iskaza. Nu na taj način ne rješavaju
se ekonomska pitanja. To jedino vodi
do konfuzije, koja nije dobra ni u
politici, a kamo li niškonomij gdje
dva i dva čine četiri! u je najzgod,
zu ostaviti privatnijem inicijativu,
pridržati pokrajini uplitanje samo
u toliko, što treba zapriječiti, da ne
bi oni izrabili zemlju;
S ovoga stanovišta pr osuđujemo
i ono, što se dosad uradilo, i ono,
što će se još učiniti, pa moramo ka-

zati, da su se u fuziju uplitale i
osobe, koje su mogl& mirno ostati

kod: kuće. Bilo je dapače i takovih,
koji su pod plaštem patriotizma htjeli.
za sebe učiniti doba posao, a na
žalost moramo konstatovati i to, da
baš ti hoće da& sada izrabe lokalni
DEEN stfarajući. fužiji u zadnji

čas novih poteškoća. Što naše novine
pišu, njima dobro dotiici, da pokažu
i bi naj-
radiji, kad bi ministariteo mimoišlo
zastiipnike u pitanju sjedišta društva,

jer znadu, da bi to bilo ishodište novih

zapletaja, koje bi oni upotrijebili u
svoje svrhe.

Ovo ne bi smjela zemlja dopu-
stiti. Ako su se zastupnici ovoga
puta odlučili za Dubrovnik, jer cijene,
da naš grad pruža najviše garancije
za uspjeh, drugoga puta mogli bi se
u kojem drugom pitanju odluč iti za
koji drugi grad, pa je u interesu i
Dubrovnika i svih gradova, da jed-
nom zauvijek stanu na put ovakim
intrigama. Jer nije ovo ni prvi ni
zadnji put, da će interesi pojedinih
mjesta doći u koliziju jedan s drugim,
te da će morati odlačiti između njih
zemlja, t. j. njezini zastupnici.

 

Pitanje sveučilišta.

II. Kad je

bečkom

Hartel

naredbu o

ministar branio u

parlamentu priznauju
ispita na zagrebačkoj universi, obrazložio je
to potrebom države, da ima u obilju čino-
vnika. 'Taj razlog faktično ne vrijedi, jer je
općenito poznato, da su raspoloživa mjesta

u Dalmaciji u svim strukama pokrivena,
osim možda jedino u političkoj službi, kojoj
se nerado posvećuje naša mladost; ali i ta
izjava potvrđuje ono, što smo u prošlom
kazali, biva da se nije radilo o udo-
voljenja potrebe znanja, kako je naša javnost

'To potvr-

broju
očekivala, već o sasma drugom.
duje i stanje, koje je sada nastalo.
Pomenutom stvorile su se
u Dalmaciji dvija kategorije svršenih pra-

naredbom

vnika. Oni, koji su svršili nauke u Zagrebu,
upućeni su jedino na državnu službu ; 'oni,
u koliko ima mjesta raspoloživih,
nadati,

mogu se
da će odmah bit namješteni, a ako
nema. ko što zbilja nema, morat će se kao
vježbenici povlačiti godina i godina po raz-
nim uredima, dok smrt i bolest ne prorijedi
srećnike, koji su se već dočepali namirnice.
Onima pak, koji su svršili ispite na kojoj
austrijskoj universi, reservirani su svi slo-
bodni zanati, gdje se traži akademička čast.
Do njih mogu istina doći i slušaoci zagre-
bačke universe, ali dok prvi polažući drža-
vne ispite u njemačkom jeziku, mogu odmah
položiti i rigoroze, drugi moraju jednom nau-
čeni predmet učiti iznova u njemačkom je-
ziku. To je dakle dvostruk trud,
se teško ko podvrći.

komu će

Bečki i gradački đaci privilegirani su
dakle osjetljivo prama zagrebačkim: đacima
nego ovi polože naknadni ispit,
Prvi su u životu slo-
bodniji, a drugi vezani ma službu, a obično
biva, da ovaka ovisnost stvara vladi ljude,
koji će sasvim ovišiti o njezinoj volji. Mi
gučnost va-
ija upozoriti. Ona bi naime mogla tečevinu,
kako smo

i poslije
kojeg naredba traži.

ka. 4
ne ćemo protiitisili na
nazvali naredbu o ekviparaciji
ispita, prevrnuti u osjetljivo pogoršanje da-
našnjeg stanja.

Treba pak spomenuti i to, da bečka

vlada preko svoje komisije u Beču ima u

ruci svitu i nožice. Predmet naime, koji je

propisan za nadoknadni ispit, tako je opši-
ran, da je dosta biti ,pravedan“, da ukineš
privilegij  zagrebaških đaka iz Dalmacije.
Tu se traži i ono, što se pita samo na upra-
vnim ispitima iz pojedinih struka, a uz toli-
ko gradivo očito je, da je jedino do dobre
volje komisije, hoće li pustiti kandidata ili
ne. Sami članovi komisije kažu, da je potre-
bito nekoliko mjeseca učenja, da  svladaš
gradivo, a nadodaš li to vremenu potrebitu
za polaganje ispita na zagrebačkoj universi,
proizlazi, da zagrebački đaci moraju i po
vremenu da zaostanu za svojim bečkim i

nekolike

odlučuje česte za namještaj i napredak u

gradačkim kolegama, a mjeseca

službi. .

Kad je

priznanju

Dalmacija čula za naredbu o
ispita na zagrebačkoj universi,
ona se razveselila. U prvi mah nije opazila
tmasto naličje svijetlog lica. Sada je kasno
žaliti, ali ako ne ćemo, da povlast data dal-
matinskim đacima postane, da se blago izra-
zimo, iluzorna, uzrok teškog razočaranja na-
šoj mladosti, treba nastojati, da ekviparacija
bude potpuna za pravnike, a da se protegne
i na druge struke. Inače je ona danajski dar.