God. XV.

U DUBROVNIKU, 6. rujna 1906.

CRVENA HRVATSKA

Broj 36.

 

Cijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik

 

\ D i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino-
zemstvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smajga se
- predbrojen i za došasto polugodište. ===

IZLAZI SVAKOG ČETVRTKA.

 

 

 

POJEDINI BROJ 20 PARA.

 

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGiulli.

 

 

Ima u zadnje doba nekih po-
java, koji moraju povući pozornost
na ovu Eridinu jabuku, koju je na
Balkan bacio berlinski kongres. 'To
su zbor bosansko-hercegovačkih Hr-
vata u Dolcu, o komu smo u zadnjem
broju javili kao hroničari, pa dogo-
daji u gradskom vijeću u Mostaru,
te napokon zaključak gradskog vije-
ća u Zagrebu, 'da načelnik Amruš
pozdravi Nj. Vel. u Trebinju ističući
prava Hrvatske na Bosnu. Dok je
resoluciji u Dolcu kumovao Stadler
i Frank, zaključak je zagrebačkog
gradskog vijeća nastao dogovorom
Kuenovaca i Starčevićanaca. Sama
ta činjenica morala je ispuniti nepo-
vjerenjem sve prijatelje pravog na-
rodnog napretka, a uznemiriti Mu-
hamedance i Srbe u Bosni i Herce-
govini. Za to nas nijesu iznenadili
prosvjedi u gradskom viječu Mostara.
Taj gnjev shvaćamo i odobravamo,
jer je očito, da su te osnove nape-
rene ne samo proti Srbima nego %
proti Hrvatima.

Odmah ćemo istaknuti, da ne na-
lazimo zabave, što se Hrvati u Bosni
i Hercegovini organizuju i zagova-
raju sjedinjenje tih zemalja sa Hr-
vatskom. Kad je naime došlo do spo-
razuma između Srba i Hrvata, niti
su se Hrvati česa odrekli, niti Srbi.
Samo je osnova političkog rada: po-
stala druga. Dok. smo se prije zati-
rali na temelju t. zv. historičkih
prava, po kojima su jedni krstili Hr-
vatima one, koji o tomu nijesu htjeli
ni da čuju, a drugi trijebili ime hr-
vatsko, gdje su mogli i ne mogli,
sada Hrvati i Srbi priznaju Srbima,
dotično Hrvatima one, koji to hoće
da budu.

Prirodna je posljedica toga stano-
višta, da su Hrvati Bosni-Hercego-
vini priznali pravo samoodređenja,
te da ove zemlje mogu u njima gle-
dati nesebična prijatelja, koji poštuje
i pomaže ono, što one hoće. Za to
Hrvati ne mogu željeti nikakve pro-
mjene državnopravnog položaja Bosne
i Hercegevine, prije nego samo pu-
čanstvo to ne traži. Tim se oni ne
odriču svojih aspiracija i svoga mi-
šljenja, da je Bosni i Hercegovini
prirodno mjesto u kraljevini Hrvat-
skoj; samo će budućnost pokazati, je
li ta misao ispravna t. j. je li zbilja
položaj Bosne i Hercegovine takav,
da ih narodni i ekonomski interesi
vežu za Hrvatsku, ili je moguća dru-
ga kakva kombinacija, koja će ove
još bolje zajamčiti.

 

 

 

Kad bi Hrvati u Bosni i Herce-
govini bili jednakog mišljenja, oni bi
bez uštrha svojim osobitim nazorima
o sjedinjenju s Hrvatskom morali
stajati uz bok Srbima u zahtjevu, da
se državnopravni položaj Bosne ne
mijenja. Svaka naime samovoljna pro-
mjena nije samo štetna Srbima, nego i
Hrvatima. Hrvati naime nijesu tako
jaki, da bi ta promjena ispala u pri-
log njima, a i kad bi došlo do ,Ve-
like Hrvatske“, koju propovijedaju
provodiči ove zazorne politike, to ne
bi bila velika Hrvatska, nego velika
— Austrija. Tri milijuna Hrvata ne
bi naime mogli držati na uzdi više
od dva milijuna Srba i ostalih pre-
tivnika takove državne formacije, a
da se ne oslone na ,austrijske“ ba-
junete.

Ovu pogibao ne umišljamo, nego
nas nju povjest uči. To se je naime
isto dogodilo Ugarskoj kad je po zako-
nima 1867. cijenila, da se je dovinula
političke moći i slobode. Madžari
prem slabi, da. se opru narodnosti-
ma kad bi svijem poštivali  naro-
dnu individualnost, a  k tomu
i Hrvatima i državnu, utekli se sili,
a nju su platili — odvisnošću od Au-
strije. Trebalo je trideset godina, da
madžarski narod upozna tu pogrješku,
te dođe do uvjerenja, da je manjim
narodima osnivati moć samo na iz-
mjeničnoj pomoći.

Ovo je pred očima koaliciji hr-
vatskih i srpskih stranaka, kad za
uspješnu narodnu politiku traži kao
prvi uvjet sporazum između Srba i
Hrvata. To vrijedi jednako za Bosnu,
kao za Banovinu i Dalmaciju. Jedino
složan rad daje nam potrebitu sna-
gu, da se odupremo pohotama, te
na naše zemlje vrebaju.

To na žalost neki naši ljudi još
ne razumiju, pa se najvećom lako-
umnosti dadu namatati na mamu,
koju im dobacuje austrijsko-njemačka
propaganda preko svojih agenata
Franka i Stadlera.

Ovi agenti, dok tako lakote posao
pionirima njemačke misli u Bosni,
hoće ujedno omesti koaliciju hrvat-
skih i srpskih stranaka u radu za
učvršćenje stanja nastala uslijed
velikog političkog prevrata prošle go-
dine, namećuć joj bosansko pitanje.

Ova je namjera odviše prozirna,
ali se hrv. i srpska koalicija ne plaši
tih napadaja sa strane, Prama sva-
komu pokušaju, da se bosansko pi-
tanje riješi bez obzira na želje sta-
novništva, ona ima samo jedan od-
govor, koji joj kazuje gorko iskustvo
iz doba zaposjednuća. Tada su Hr-

a SKA

' .
NAU< NA QioS&

iaai
kei DROVNIK

godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se. ===

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahvale
plaća se 40 para po retku, a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po
Štamparija DeGiulli i dr. == :

vati pogodovali bečkom Ballplatzu
nadajuć se bog zna čemu, a poslje-
dica je toga bio razdor među Srbima
i Hrvatima u trojednici i u povodu
toga — kuenovština. Dok je tako
porazno djelovala okupacija u nu-
trašnoj politici, u Bosni su zasjeli
mirno njemački činovnici i kolonisti.
Htjeli smo Bosnu, a tim smo samo
otešćali aneksiju Dalmacije.

Ovo su žalosni plodovi hrvatske
politike, dok su je zadahnivali ,da-
lekovidni“ pogledi na budućnost, a
spoznaja tega daje hrvatskoj i srp-
skoj koaliciji snagu, da se opre sva-
kom neumjesnom nametanju bosan-
skog pitanja.

Posibeljnu trvenja.

. Balkan balkanskim narodima!“ Na
ovo sa načelo u teoriji pristali svi balkanski
narodi, na nj se kunu i Srbi i Bugari i
Grci, ali to ih ne smeta, da se međusobno
glođu i prepiru, te bi neupućeni gledalac
promislio, da bi i jedni i drugi i treći vo-
ljeli tuđina za gospodara, nego brata za brata.

Valjda drugčije nije moguće zlog oprjeke
interesa, koji postoje između pojedinih na-
roda, ali trebalo bi biti slijep, kad u ovim
trvenjima ne bismo vidjeli najvećeg proti-
vnika emancipaciji Balkana. Tuđin naime,
ako je interesiran, traži u njima izliku, da
svoje interese očuva; ako je pak desintere-

 

siran, tada ne pita, je su li ove kavge
opravdane ili nijesu, već samo traži, da
se balkansko pitanje riješi na način, da ne
bude vječna pogibelj za mir Evrope.

I među prvim i drugim ima država,
koje bi najvoljele, da se balkanski narodi
osnaže. Ingleška n. pr. ne može dobrim
okom gledati, da Njemačka preko Balkana
zagospodari Azijom. 'To još više vrijedi za
Italiju, koje su osnove u pogledu ovih kra-
jeva dobro poznate. | Franceska ima uzroka,
da pomaže emancipaciju Balkana. Ali za
eventualnu akciju u tomu smislu prvi je
uvjet, da balkanske države to omoguće.
One su pozvane, da nađu načina, kako bi
se balkansko pitanje riješilo, da svi budu
zadovoljni. Ako one to ne uređe, tada će
uraditi drugi bez obzira, da li će od toga
biti koristi Balkancima; ako za ništa drugo,
a to barem za to, da udovolje javnom mni-

jenju Evrope, koje zahtijeva, da meteža u

Macedoniji nestane.

Javno mnijenje Europe takav je fak-
tor, da s njim valja da računaju i balkan-
ske države. Ono je pomoglo osloboditi Bal
kan od turskog jarma, pa bi bez sumnje i
sada povoljno djelovalo na riješenj> mace-
donskog pitanja, kad bi ga balkanski naro-
di bili znali njegovati. Mješte toga ovi ne-
prestani trzaji, kojim su podvržene balkan-
ske države, otuđili su im simpatije Kurope