sa papom o rastavi erkve od države. Papa
je izjavio, da je učinio svoju dužnost obzi-
rom na dobro kat. crkve i njezinu nauku,
te ako bi se francuski zakonodavci predo-
mislili i uviđeli svoju pogrešku, našli bi u
Rimu sklonosti za pomirbu i. zaborav na
dojakošne, dogođaje. Ako pak uzbudu nasta-
vili borbu, naići će na branitelja krćanskih
zakona i erkvenih prava, kojemu vjera daj
snagu. Na koncu je papa izjavio, da Vati-
kan i katolici neće prihvatiti zakon o rastavi
crkve od države sve dotle dok francuski
senat i parlamenat ne unesu u zakon potreb-
ne ispravke, koji bi jamčili za crkvena prava.

Liberalci izrugavaju te poruke papine,
te>njihovi listovi žestoko se obaraju na papu
i biskupe. Koliko pak drže do te poruke
i mjerodavni faktori u Francuskoj, mogao
bi možda pokazati jedan govor ministra
Clemenceaua. U tom govoru ministar je na-
glasio, da želi mir prema vani uz čuvanje
neovisnosti, a unutarnji mir za sve one, koji
su dobre volje. Spominje zakon o rastavi
te manevre crkve protiv njega. Veli da je
zakon sa katoličke strane u Francuskoj od-
bačen na savjet nekih vanjskih biskupa.
Crkva hoće rađe revoluciju i građanski rat
protiv liberalizma. Francuska republika sa
francuskom vladom neće se dati odvratiti od
već udarenog puta.

Domaće vijesti,

Kod ministra trgovine. — Pišu
»Nar. Listu“ iz Beča 28. rujna: Jučer pred-
staviše se ministru trgovine Dr. Foržtu go-
spoda načelnik grada Spljeta Dr. Trumbić i
predsjednik trgovačke komore Vidović Pri-
kazaše mu memorandum za sjedište paro-

 

brodarskoga društva u Spljetu i za nužne .

radnje u spljetskoj luci. Ministar im je od-
govorio, da će svaku nepristrano raspitati i
objetivno' postupati.

*_ Sokolski sastanak u Spljetu. — Dne
30. prošlog rujna sastaše se u Spljetu na
dogovor starješine hrvatskog  sokolstva u
Dalmaciji. Baveći se o poznatim događajima
u Zadru i na Rijeci te osvadama, kojim se,
osobito talijansko novinstvo, prigodom istih
dogođaja nabacilo na hrvatsko sokolstvo, do-
šlo se je do jednodušnog - uvjerenja, da je
tim osvadam i lažima kumovala lih zla vjera
i stara mržnja protiv slavenstva. Dok bi
stoga svaki prosvjed bio s jedne strane
vanmjestan i nekoristan, a s druge i od po-
niženja za sokolstvo, ovo u osvadama ne-
poštene štampe ne vidi drugo nego novo i
jako poticalo za nastavak borbe i rada na
uzvišenoj sokolskoj stazi.

Uočiv tešku ulogu, koja pri tome radu
pada-na bratski sokol u Zadru, u znak lju-
bavi i bodrenja, starješinstvo dalmatinskog
sokolstva odlučilo je obratiti se dalmatin-
skim ženama, da sabiru doprinose i poklone
zadarsk6m* sokolu zastavu, pod kojom se
imaju izvojevati nove narodne pobjede u
Dalmaciji.

Zaključllo se_je napokon, da ćese prigo-
dom blagoslova poklonjene zastave, ljeti doj-
dućeggodine, obdržati u Zadru prvi pokra-
Jinski slet dalmatinskog sokolstva.

Upit zast. Ivčevića u carevinskom
vijeću. — Na koncu sjednice zastupničke
kuće u Beču dne 25. rujna stavio je za-
stupnik Dr. V. Ivčević upit na ministra-
presjednika u povodu interpelacije tal. za-
stup. Pitacco o dogođajima na Rijeci i u
Zadrn.

 

 

“>.

Zast. Ivčević je prosvjevopao odlačno
proti uvredljivim lažima tal. štampe i zast.
Pitacco, te oprovrgao navode o barbarizmu
na Sušaku i naveo, kako su naši sokolaši
bili napadnuti i hrvatski dućani porobljeni.
Na posljetku je upitao ministra, da li će
obraniti povrieđenu čast hrvatskog naroda
po zast. Pitacco. a

Poštanska pomorska ambulanca.
— Javljaju iz Budimpešte, da je zajednički
ministar trgovine odlučio uvesti pomorske
poštanske ambulance u Dalmaciji, pošto se
je poštanski promet ugar. hrv. parobrodar-
skog društva u zadnje doba tako razgranio,
da se redovitim plovidbenim redom spome-
nutoga društta ne može udovoljiti svima
potrebama.

Nova tiskara i novi list u Spljetu.
Doznajemo, da su gg. Dr.Trumbić, Dr. Marović
i J. Kapić zatražili od nadležne vlasti dozvolu
za otvorenje nove tiskare u Spljetu. U toj
tiskari imao bi se tiskati list, koji bi even-
tualno i dnevno izlazio.

Iz Lećevice. — Javljaju nam iz Le-
ćevice, da su dne 26. pr. mj. bile svečane
zadušnice za upokoj duše počasnog građa-
nina Aleksandra pl. Pichlera. Poslije mise
načelnik je Lovre Matas pred općinskim do-
mom sa nekoliko toplih riječi ocrtao zasluge
pokojnika za procvat Zagore.

Poštanske vijesti. — Trgovačka lloy-
dova pruga Trst-Aleksandrlja plovit će od
sada svake sadmice, te će stizati u Gruž
svake subote na 3 pos. p., a otputovat će
iz Gruža za Brindisi, Krf i Aleksandriju
isti dan na ponoći. 3

Tajni savjetnik. — Njeg. Veličanstvo
Kralj podielio je zadarskome nadbiskupu
Matiji Dvorniku dostojanstvo pravog tajnog
savjetnika.

Makarski biskup. — Kralj je ime-
novao profesora u teološkom središnjem za-
vodu u Zadru, Dr. Jurja Carića, prepozitom
konkatedralne crkve u Makarskoj.

Zavod sv. Demetrija u Zadru. —
Danas se u Zadru svečano otvara novi ,za-
vod sv. Demetrija“.

Đakovački biskup. — Neke novine
javljaju kao stalno, da će dakovačkim bisku-
pom biti imenovan sarajevski nadbiskup
Stadler, a da će na njegovo mjesto doći
spljetski biskup Palunko. Vidit ćemo!

Jedva jedanput pravica našem jeziku.
» Wiener Zeitung“ od prošlog četvrtka do-
nijela je oglas o uvozu blaga u zemlje krune
ugarske, te su za prvi put imena mjesta i.
krajeva u tome oglasu nazvana i štampana
hrvatski. %

Položaj Dalmacije. — Sve domo-
ljubne novine u Bonovini vrlo živo i ozbiljno
raspravljaju o položaju u Dalmaciji, koji je
nastao u ovo zadnje vrijeme, te bratski iz-
javljuju, da će Hrvatska čijelom dušom biti
u pomoći Dalmaciji, te skočiti na njezinu
obranu u svim zgodama i kušnjama, koje
joj sada prijete. Vrijedno je ovdje napome-
nuti, kako braća Srbi o tome misle, ,Sr-
bobran“ raspravljajući o položaju Dalmacije
među ostalim veli: ,U Beču kalkuliraju : Iz
Dalmacije poteklo je sve. Talasi »hovoga kur-
sa“ zapljusnoli su otuda u Hrvatsku. Tamo je
izvor svake akcije, koja ima za svrhu pre-
porod Hrvatske. Treba dakle pritisnuti Dal-
maciju, podrezati njena krila i zatrpati izvore,
iz koje crpe svoju šnagu Hrvatska. Zato je
inaugurisan u Dalmaciji sistem ,biča i zobi“,
koji treba da zaplaši i privuče k Beču i
Dalmatince i nas. Međutim se u Beču va-

raju, ako misle da će Dalmacija klonuti, ona
se samo malo uvukla u se, da vidi, dokle će
to tako i da joj se ne prigovori, da je lako
upaljiva. Ali ako se ovo ovako produži, od-
govoriće ona na izazivanja onom ozbiljnošću,
koja je uvijek bila njena odlika. A uza se
će imati i nas sve slobodne Srbe i Hrvate
u Hrvatskoj“. Te završuje sa bratskom po-
rukom: ,Mi ćemo kao jedan čovjek stati uz
Dalmaciju, kad god to bude zahtjevala naša
narodna stvar. Mi jamčimo Dalmatinskim
srpskim i hrvatskim prvacima solidarnost u
svakom narodnom pitanju, a u ovim danima
iskušenja i borbe pozdravljamo ih toplim
bratskim pozdravom“.

Dogovori u Zagrebu. — Budimpe-
štanske novine javljaju, da su zastupnici
Šuimin, Bauer i Pribičević na ime resolu-
cionaša započeli dogovore sa Dr. Frankom
o kooperaciji čistih u nastajnom saborskom
zasjedanju. Da Frank ne će liberalnim refor-
mama stavljati zapreka, ali dok god bude
Supilo među vođama  srpsko-hrvatske
koalicije i dok god njezini organi budu na-
padali čistu stranku, da ne će stupiti s koa-
licijom ni u kakav savez.

Međutim te su vijesti u toliko istinite
što je koalicija zaista preko svojih izaslanika
upitala čistu stranku prava, da li ona kani
kooperaciju, utvrđenu na prošlom  sabor-
skom zasjedanju uzdržati na snazi ili je
kani razvrći. Definitivan odgovor čiste stranke
prava nije još uslijedio.

Zadnji ,Agramet Zagblatt“ donosi en-
trefilet u kom saopćuje, da znade od pouz-
danog Starčevićanca, da su Starčevićanci
naumili i nadalje bezuvjetno održati koope-

'raciju u pogledu ustavnih reforama.

Zamašan korak narodnom jedin-
stvu. — , Hrvatska“ čuje, da će hrvatska vla-
da tijekom nastajne školske godine osnovati na
zagrebačkom sveučilištu nužne katedre za
one kolegije, koji su tobožnji razlog bečkoj
vladi, da ne priznaje polaganje ispita na
ovoj universi, te će naučnu osnovu nekih
kolegija preinačiti i nadopuniti s obzirom na
posebne zahtjeve austrijske vlade.

Naipotrebnije je za sada, da se u kole-
gijalnim predavanjima i naučnim knjigama
iserpivo uzme u obzir austrijski građanski
postupnik, a kolegij austrijskog državnog
prava na našoj universi proglasi obvezatnim,

te da se spoji sa kolegijem ugarsko-hrvatskog

državnog prava. Konačno treći korak. vlade
u ovom pitanju biće taj, da se također i
hrvatsko upravno pravo bude proširilo na
posebne oblike austrijske u ovom študija.
Sve naučne knjige valjati će bezuvjetno na-
dopuniti pesebnim prilikama i odnošajima
jednakom znanstvenom spremom s osobitim
obzirom na Austriju.

Novi list u Crnoj Gori. — U Nik-
šiću u Crnoj Gori počeo je izlaziti nedjelno
novi list ,Narodna Misao“ pod uredništvom
prof. Jovana Nikolića, a s opozicionalnim
programom.

Podružnica hrvatske poljodjelske
banke na Rijeci. — Hrvatska poljodjelska
banka osnovala je na Rijeci svoju podruž-
nicu, koja je ovih dana odpočela sa svojim
djelovanjem. Kako doznajemo, baviti će se
ova podružnica osim običnih bankovnih po-
slova i komisionalnim poslovima sa robom,
te je stoga uz bankovni odio osnovan i
odjel robe.

Nakana je ove banke posredovati kup
i prodaju gospodarskih proizvoda iz Hrvatske
i Slavonije sa Dalmacijom, Istrom i Hrvat-