God. XV.

U DUBROVNIKU, 7. prosinca 1906.

Broj 54.

CRVENA HRVATSKA

Oijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino»
zemstvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se
> — : predbrojen i za dašasto polugodište. rmmienstooo =

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGiulli. zamintvaninantnivnalstaiime
Štamparija DeGiulli i dr.

 

 

Otvoreno pismo

 

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE ========
POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

Pretplata i oglasi šalju se upravi, a dopisi uredništvu lista. Za izjave, priopćena, zahvale
plaća se 40 para po retku, a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po
- — godbi uz razmjeran popust, Nefrankirana pisma ne primaju se. — = —

Presvijetlom Gospodinu

Dru. JOSIPU MARČELIĆU

BISKUPU DUBROVAČKOM

Presvijetli Gospodine !

Vi ste so zemlji; ako se obljutavi,
čim će se osoliti? Ona već ne će biti
ni za što, osim da se prospe na polje
i da je ljudi pogaze.

Evandelje po Mateju, GI. V. 13.
— da se nikad ne obistine za nijednog
od vas riječi Nahuma proroka: Dor-
mitaverunt pastores tui.
Enciklika Sv. Oca Pape Pija X.
talijanskim biskupima.

Ne ću duljiti. uvodom jer, i onako iz riječi, koje
se gore nalaze, Vi, Presvijetli, pogađate, za što se na
Vas obraćam.

Vi zuate, da u ,Dubrovačkoj Hrvatskoj Tiskari“
izlazi list, što se zove ,Prava Crvena Hrvatska“ ;

Vi znate, da je ,Dubrovačka Hrvatska Tiskara“
pretežno vlasništvo m. p. popova, a dijelom i samih
popovskih fondacija, te da njome m. p. popovi vladaju,
od kada su pod vodstvom jevreja Dra. Salamuna Man-
dolfa, mene i moje prijatelje iz nje istisnuli;

Vi znate, da su toj štampariji na čelu i sada dvo-
jica po izbor Vaših kanonika i to baš prečasni Dn.
Antun Lijepopili i prepoštovani Dn. Jozo vitez Crnica
pod predsjedništvom Vašem Presvijetlom Gospodstvu
i onoj pfečasnoj gospodi preodanog D.ra_ Salamuna
Mandolfa ;

Vi znate također, da ta štamparija uživa nakle-
nost većine klera, da se u njoj štampava ,List Bisku-
pije Dubrovačke“, , Gospina Krunica“ i druge nabožne
knjige, pa zato, uza sve izdavanje pamfleta & la , Viva
la morte“, ona je opće prozvana popovska štamparija,
kao što i jest de facto;

Vi znate i to, da ,Prava Crvena Hrvatska“ po-
čela je da izlazi u toj štampariji i kao vlastništvo iste
štamparije, onda, kad list ,Crvena Hrvatska“, koji je
u njoj izlazio, nije htio da dopusti, da m. p. popovi
odlučuju, što list smije da štampa, & što ne, koju cen-
zuru m. p. gospoda popovi držali su za neophodno po-
trebnu, eda se list može u njihovoj štampariji da_štam-
pava ; i i
Vi znate nadalje, da ste istodobno otkazali svoju

naklonost ,Crvenoj Hrvatskoj“, te da ste je odbili, pa
tako dokazali, (da i ako se na oko rado držite po
“ strani u političkom i stranačkom vrtlogu našeg javnog
života, ipak, kao što je dužnost dobrog pastira, budno
pratite taj naš život, pripravni da svoj glas povjerenja
ili nepovjerenja pojedinim činima i pojavama podate.

Prama tome, Presvijetli Gospodine, Vi morate
znati i znate, da u ,Pravoj Crvenoj Hrvatskoj“ od
njenog početka sistematično i namišljeno šire se naj-
odurnije laži, klevete, difamacije, denuncije na sve i
svakoga, koji nekoj anonimnoj grupi čeljadi nije po
volji, a to je gotovo sve što u Dubrovniku poštena i
savjesna imade, ne isključivši ni same pojedine popove,
te da se u toj difamatornoj kampanji ne štedi ni sveta
uspomena mrtvog oca, ni domaće ognjište, ni čovječja
bolest, ni službeni čin, ni poštenje lično, ni poslovni
ugled, ni sjedine boraca, kojim se narod ponosi, riječju
ništa, što je čovjeku sveto, pa ni sama kršćanska na-
uka, a ni pojedini svećenici, već se sve to zlomisleno
najogavnije napada i opada, tako da je ,Prava Crvena
Hrvatska“ pravi difamatorni libel u najgorem smislu
riječi, bruka i sramota za ovaj nekad pitomi grad.

Vi znate napokon, da ta niska štampa izazivlje,
i mora izazvati reakciju, te da je već dala povoda
prizorima, da ojađeli sin javno kazni oklevetanu očevu
uspomenu, da uvrijeđeni mladić sebi zadovoljštinu pri-
bavi, da se potvoreni javni službenik sudu obrati, da
se svijet i na ulici makne.

Ćuške, tužbe, javni rogobori počeše — — — a
bojati se, da se ne dođe do gorega, jer treba da se
bruci i sramoti Dubrovnika kraju dođe.

Presvijetli Gospodine, to Vi sve znate i gledate!

A ja i moji sumišljenici, klika u žargonu onog di-
famatornog libela, a pošteni građani za poštene ljude,
koji ne zaziremo od borbe, no hoćemo čovještva, koji
se ne bejimo istine, ali preziremo laž, klevetu i licu-
mjerstvo,

znamo, da ,Prava Crvena Hrvatska“ podvrgnuta
je cenzuri popovske štamparije, te da joj je po tom
za najmanje dopušteno od štamparije i njene uprave
da tiska ono što tiska;

znamo, da je odgovornim urednikom ,Prave Cr-

vene Hrvatske“ Vlaho Kelez, upravitelj iste popovske

štamparije; :

znamo, da ni on za pisanje me može biti odgovo-
ran, jer je za odgovornost plaćen, a_ne piše niti zna
što se piše, kako sam pred sudom izjavlja, kad ga se
na odgovornost poziva; e

znamo, da u ,Pravoj Crvenoj Hrvatkoj“ i danas
surađuju neki popovi, pa i sami članovi Vašeg kaptola,
ljudi osobitog Vašeg pouzdanja;